google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy
  Kursy walut 17.12.2018
  1 USD
  3.7871
  -0.0224
  1 EUR
  4.2906
  -0.0115
  1 CHF
  3.8025
  -0.0177
  1 GBP
  4.7718
  -0.0222
  1 RUB
  0.0570
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8); Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b); Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M. Skłodowskiej Curie 49); Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79); Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów); Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej); Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej); Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-12-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 627651-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

  Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8); Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b); Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M. Skłodowskiej - Curie 49); Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79); Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów); Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej); Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej); Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bytomska  84 , 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.bip.piekary.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.bip.piekary.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8); Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b); Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M. Skłodowskiej - Curie 49); Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79); Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów); Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej); Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej); Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
  Numer referencyjny: BZP.271-111/IG/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  8


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WARUNKAMI PODSTAWOWYMI DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI 1.Przedmiotem zamówienia dla każdej części jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego z zadań osobo, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV i obejmuje wykonanie dla każdego zadania oddzielnie: projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysu inwestorskiego (KI), przedmiaru robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez protestu przez właściwy organ (PNB/ZR).2.Tereny objęte opracowaniem zlokalizowane są w Piekarach Śląskich.3.Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga dla każdego zadania oddzielnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SIWZ i Umowy.4.Dla każdego zadania wykonawca będzie pełnił nadzór autorski oraz będzie odpowiadał na zapytania wykonawców w trakcie przeprowadzanych procedur przetargowych, zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ.5.Zamówienie składa się z 8 części. Numery zadań odpowiadają numeracji części.6.Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.II. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCICzęść 1 - Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8).Opis:Pierwszą częścią planu zagospodarowania przestrzeni jest plac zabaw. Ma być wyposażony w atrakcyjne zjeżdżalnie otwarte i zamknięte o różnym stopniu nachylenia. Na placu zabaw zostaną zamontowane huś-tawki pojedyncze i grupowe. Będą mogły z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna pozwolą mieszkańcom regionu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Kolorowe i estetyczne urządzenia upiększą okolicę. Dzieci i dorośli będą mogli wspólnie spędzać czas doskonaląc zdolności merytoryczne i koordynacyjne. Drugą częścią zagospodarowania terenu będzie siłownia zewnętrzna. Siłownia typu street workout, zbudo-wana z rur, drążków i wsporników, będzie złożona z min. 11 stanowisk do ćwiczeń, należą do nich urządzenia typu:- zestawy drążków niskich (3 sztuki),- zestawy drążków wysokich (2 sztuki),- poręcze,- ławka skośna,- drabinka pozioma, - koła gimnastyczne,- drabinka pionowa,- linia do wspinania. Na wyżej wymienionych stanowiskach będzie można przeprowadzić lekcje wychowania fizycznego oraz rozwijać zdolności merytoryczne na zajęciach popołudniowych. System rur i wsporników da możliwość wykonywania dużej ilości ćwiczeń. Wśród okolicznych mieszkańców możemy spotkać miłośników gier i zabaw miejskich. Będą oni mogli korzystać z tego zestawu, by rozwijać swoje pasje np. parkour. Plac zabaw ma być przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców regionu. Obiekty mają być otwarte cały dzień. Nowoczesne i estetyczne przyrządy, nawierzchnie będą zachęcały mieszkańców Piekar Śląskich do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.Część 2 - Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b).Opis: Pierwsza część zakresu dotyczy budowy placu zabaw, poprzez wydzielenie i wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe i zręcznościowe. Projekt przewiduje ogrodzenie terenu, wyłożenie podłoża nawierzchnią bezpieczną, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci m.in. piaskownica, zwierzęta na sprężynach, huśtaw-ki, zjeżdżalnia, podesty, skałka wspinaczkowa, domki, kompleks urządzeń liniowych typu pajęcza sieć. Ponadto ławki dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw, kosz na śmieci, stojak na rowery. Druga część zakresu zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ok. 400 m2, ułożenie obrzeży i zabudowa tablicy informacyjnej na potrzeby Klubu Sportowego KS ORKAN Dąbrówka Wielka. Budowa placu zabaw to wiele bardzo ważnych funkcji:- są na świeżym powietrzu, - są świetnym pomysłem na spędzanie czasu wolnego,- sprawiają dzieciom wiele radości,- zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni, - stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych - dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Przy okazji mogą doświadczyć wielu uczyć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych,- sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców,- dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów,- stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii. Część 3 - Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M. Skłodowskiej - Curie 49).Opis: Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią zabezpieczone piłkochwytem. Boisko sportowe o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni syntetycznej na odpowiedniej podbudowie. Powierzchnia użytkowa: 800 m2, plus pas bezpieczeństwa, zabezpieczony piłkochwytem. Boisko wyposażone w dwie bramki 2 m x 3 m. Boisko będzie wykorzystane przez 568 uczniów, młodych piekarzan w wieku od 15-21 lat podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ulepszona baza sportowa pozwoli uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego poprzez wielofunkcyjność boiska. Wyremontowany obiekt odciąży oblegane boisko przy MG nr 4 zbudowane w ramach programu ,,Moje boisko 2012" co pozwoli na aktywność fizyczną szerszej rzeszy piekarzan. Bliskie sąsiedztwo z Klubem sportowym MKS Olimpia Andaluzja pozwoli na wykorzystanie obiektu do treningów, sparingów. Wykorzystane technologie pozwolą na zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu. Boisko zabezpieczone piłkochwytem stanie się bezpieczniejsze dla otoczenia: przechodniów, parkujących samochodów oraz ułatwi i wydłuży czas gry, gdyż piłka nie będzie opuszczać boiska.Część 4 - Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79).Opis: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich. Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem i montażem urządzeń zabawowo - sportowym wraz z robotami towarzyszącymi. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia typu:- urządzenie wielofunkcyjne - zawierające co najmniej 3 zjeżdżalnie (w tym spiralną i jedną rurową), mostki, drabinki,- huśtawka typu bocianie gniazdo (min. 2 sztuki),- sześciokątna altana ze stołem i siedziskami oraz tablicami do rysowania,- zestaw typu np. statek, - urządzenie wielofunkcyjne - zawierające co najmniej 2 zjeżdżalnie, mostek rurowy, drabinkę i ściankę wspinaczkową lub zestaw zawierający zjeżdżalnie, mostek, ściankę wspinaczkową,- 4 sztuki bujaków o kształtach np.: żyrafa, wężyk, motor, koniczyna, kwiatek,- zjeżdżalnia,- stożek liniowy obrotowy, - ławki stalowe z oparciem (min. 4 sztuki),- kosz na śmieci stalowy, - stojak na rowery mały (min. 2 sztuki),- regulamin,- nawierzchnia bezpieczna (poliuretany kolorowe + trawnik).Część 5 - Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów).Opis: Plac zabaw ogrodzony, o wymiarach 13 m x 15 m, a urządzenia, które będą tam zamontowane tj. huśtawki, zestaw z zjeżdżalniami, fotel obrotowy, piramida, bujak będą wykonane z trwałych, odpornych na czynniki zewnętrzne oraz bezpiecznych materiałów spełniających normy bezpieczeństwa PN-EN 1176, PN-EN 71-3 lub równoważne. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników na placu zabaw będą zastosowane bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia w zależności od wysokości tych urządzeń tj. nawierzchnia syntetyczna, piasek oraz trawa. W celu zapobieżenia zanieczyszczenia placu przez psy oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci, teren zostanie ogrodzony i wyposażony w furtkę. Zbudowanie powyższego placu zabaw umożliwi wspólne spędzanie czasu dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu. Wyposażenie, typu:- huśtawka (duet z siedziskiem płaskim i koszykowym),- huśtawka typu np. ważka,- zestaw klasyczny,- fotel obrotowy,- piramida linowa, ok. 2,7,- bujak w kształcie konika, kucyka,- regulamin,- dwie ławki, - ogrodzenie panelowe, wys. 1,2 m, dł. ok. 56 m, kolor zielony,- furtka szer. 1 m, wys. 1,2 m,- nawierzchnia syntetyczna SBR, ok. 67 m2, kolor zielony, - obrzeża poliuretanowe, ok. 22 mb, kolor zielony,- nawierzchnia pisakowa ok. 62 m2,- obrzeża betonowe ok. 7 mb.Część 6 - Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej).Opis: W projekcie przewidywany jest montaż następujących urządzeń treningowych, typu:- drabinka, pylon, podciągi nóg,- wyciąg górny, pylon, wyciskanie siedząc,- wioślarz, pylon, prasa nożna, - biegacz, pylon, orbitrek, - twister, wahadło, - wyciskanie siedząc,- biegacz,- ekspander, - poręcze równoległe, - wioślarz, - mała architektura: 3 ławki, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery, tablice informacyjne,- teren utwardzony kostką ażurową, w niezbędnym zakresie nawierzchnia bezpieczna.Część 7 - Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej).Opis: Plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia oraz montaż urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej. Mon-taż ławek, koszy na odpadki. Montaż tablicy. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Ogrodzenie terenu.Wyposażenie placu zabaw, urządzenia typu:- wieża sprawnościowa,- huśtawka podwójna typu np. ważka,- karuzela integracyjna,- huśtawka integracyjna,- karuzela tarczowa,- huśtawka typu mama i maluch.Wyposażenie siłowni zewnętrznej, urządzenia typu:- wioślarz,- orbitrek,- motyl odwrotny,- wyciskanie siedząc,- prasa nożna,- koło tai-chi,- wahadło,- rowerek.Część 8 - Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej (rejon ulic Powstańców Śląskich i Zamkowej).Opis: Budowa małego amfiteatru i małej muszli koncertowej w niezagospodarowanym miejscu we wschodniej części parku (w sąsiedztwie placu kościelnego). Poza budową infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej miałby być dostosowany teren parku do jej potrzeb, a także konieczne jest podłączenie instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej. Budowa pozwoliłaby na pełniejsze wykorzystanie parku jako miejsca odpoczynku, zabawy, a także na realizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych w przyjaznym otoczeniu. III. PODSTAWA PRAWNAKompletną dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu Umowy, należy opracować m.in. zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.3. Ustawą z dnia 29.01.2014 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej u.p.z.p.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z póź. zm.). 4. Ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (zwanej u.p.b.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 151 z póź. zm.). 5. Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - przyjętych przez organ bez protestu.6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia lub z nim związana, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dzień przyjętego przez organ bez protestu zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.IV. ZAKRES OPRACOWANIA1. Wykonawca w każdej kompletnej dokumentacji projektowej (w każdej części/zadaniu) będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, winien jest uwzględnić i zaprojektować obiekty zgodne z opisem, Umową i SIWZ, w szczególności składające się z następujących elementów:a) roboty podstawowe zgodnie z zakresem wskazanym w opisie dla poszczególnych zadań/części zamówienia oddzielnie, b) roboty przygotowawcze, towarzyszące, konstrukcyjne, instalacyjne, odwodnieniowe, nawierzchnio-we i wykończeniowe, adekwatnie i zgodnie z projektowanymi obiektami / urządzeniami / wyposażeniem,c) dostawa i montaż wyposażenia oraz urządzeń, zgodnie z zakresem wskazanym w opisie dla po-szczególnych zadań / części zamówienia oddzielnie,d) wykonanie nawierzchni bezpiecznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa i norm, dostosowanych do opisu zamówienia w poszczególnych częściach / zadaniach, rodzaju obiektu i zastosowanych urządzeń,e) regulaminy korzystania z obiektów / urządzeń,f) piłkochwyty, ogrodzenia zgodnie ze specyfiką i opisem obiektu,g) podłączenia do sieci lub instalacji w zakresie niezbędnym do korzystania z obiektów / urządzeń zgodnie ze specyfiką i opisem obiektu.2. Opracowana dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu realizacyjnego. Jeżeli wymagać tego będzie technologia robót, względy organizacyjne lub finansowe, dokumentacja winna umożliwiać realizację robót przyszłej inwestycji (zadania / części) etapowo.3. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w toku projektowania, uwzględniając względy techniczne, technologiczne, estetyczne, funkcjonalne, użytkowe, finansowe, organizacyjne lub inne, a także mając na względzie warunki terenowe lub wymogi formalno-prawne, dopuszcza się wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmianę rodzaju i ilości wyposażenia, powierzchni, wymiarów itp. Powyższe możliwe jest wyłącznie w przypadku braku zmiany charakteru, przeznaczenia lub celu przedmiotu zamówienia lub w celu polepszenia warunków użytkowych, funkcjonalnych itp., a także w celu osiągnięcia zgodności z przepisami lub normami. W związku z faktem, że zaprojektowanie obiektów będących przedmiotem niniejszego zamówienia ma być wynikiem prac projektowych, powyższe zmiany nie będą traktowane jako zmiany w rozumieniu u.p.z.p., a jako naturalny etap projektowy. Powyższe nie będzie również traktowane jako zmiana umowy i nie będzie podstawą do zmiany terminu realizacji zamówienia lub zmiany ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy. Jednakże zawsze wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.4.Zamawiający dopuszcza (w szczególności w zakresie części 5) zastosowanie wyposażenia placów zabaw w urządzenia edukacyjne, co wymaga uzgodnienia na etapie prac projektowych.V. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów i użytkowania.2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm.3. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi art. 29 - 33 u.p.z.p.4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p., w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, równego traktowania wykonawców, zachowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego dostępu do przyszłego zamówienia na roboty budowlane.5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca (projektant) będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność prawną względem Zamawiającego i podmiotów trzecich. 6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego - raz na dwa tygodnie w całym okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany Umowy. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 8. W radach projektowych, w celu konsultacji i dokonywania uzgodnień mogą uczestniczyć wnioskodawcy projektów / zadań Budżetu obywatelskiego, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.9. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym. 10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla każdego zadania / części oddzielnie:a) uzyska i dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie potrzebnym i niezbędnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia,b) uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym i niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,c) zapewni niezbędną obsługę geodezyjną i geologiczną,d) uzyska i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia - w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania,e) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, warunki podłączenia, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,f) wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,g) wykonana projekt zagospodarowania terenu,h) przedstawi uproszczoną wizualizację i kolorystykę proponowanych rozwiązań projektowych,i) wykona kompletny projekt budowlany,j) wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże,k) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - przyjętego bez protestu przez właściwy organ; Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę lub złożenie więcej niż jednego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,l) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy,m) wykona kosztorysy inwestorskie (uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, n) wykona wzór kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego,o) wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,p) opracuje informację BIOZ,q) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,r) będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy,s) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurze przetargowej realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie. 11. Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej edytowalnej - wg wyboru Zamawiającego. 12. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu i przekazania Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym, lub nie zostanie złożona Zamawiającemu do uzgodnienia, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do nieodebrania takiej dokumentacji i żądania od wykonawcy wycofania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz usunięcia wad i usterek - jeżeli wystąpią. Konsekwencje wynikające z niedochowania postanowień pkt 10 i 11 obciążają wykonawcę.13. Uzgodnienie dokumentacji i jej odbiór przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej prawidłowego wykonania zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa oraz nie zwalania go z odpowiedzialności za jej ewentualne wady i usterki. 14. Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót bez protestu stanem prawnym.15. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przed-miocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nie-ruchomością na cele budowlane. Udzielone wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 16. Wykonawca uzyska zgody na wejście teren i przygotuje Zamawiającemu do podpisania, wypełniony druk oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z uzyskanymi zgodami i przepisami prawa.17. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń.18. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przed-miotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę - w zakresie wymaganym przepisami prawa - adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.V. WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację będąca przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:Wersja papierowa:1. Projekt budowlany - 5 egzemplarzy,2. Projekty wykonawcze - 3 egzemplarze,3. Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze,4. Przedmiar robót - 3 egzemplarze,5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze,6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egzemplarze, 7. Wzór kosztorysy ofertowego (uzgodniony z Zamawiającym) - 1 egzemplarz.Wersja elektroniczna:- komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD/PENDRIVE - 3 egzemplarze.2. W ramach pięciu egzemplarzy projektu budowlanego mieszczą się egzemplarze składane do organu wydającego pozwolenie na budowę lub przyjmującego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 3. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej.4. Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD/PENDRIVE oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach lub teczkach winna być starannie posegregowana i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji w formie protokołu przekazania.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI1. Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SIWZ i umowie winny zostać wycenione w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.2. Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu.

  II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  3   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  3

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Część I - Zadanie 1a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część II - Zadanie 2a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część III - Zadanie 3a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu boiska do siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, badmintona, kortu tenisowego lub boiska wielofunkcyjnego lub ich części, o wartości usługi co najmniej 13.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część IV - Zadanie 4a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część V - Zadanie 5a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część VI - Zadanie 6a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część VII - Zadanie 7a) wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Część VIII - Zadanie 8- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy, projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu amfiteatru, muszli koncertowej, parku lub skweru lub ich części, o wartości usługi co najmniej 16.000,00 zł brutto, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  wykazu usług:Część 1 - zadanie 1- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 2 - Zadanie 2- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 3 - Zadanie 3- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu boiska do siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, badmintona, kortu tenisowego lub boiska wielofunkcyjnego lub ich części, o wartości usługi co najmniej 13.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 4 - Zadanie 4- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 5 - Zadanie 5- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 6 - Zadanie 6- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 7 - Zadanie 7- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub ich części, o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Część 8 - Zadanie 8- wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy, projekt budowlano wykonawczy lub dokumentacja do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu amfiteatru, muszli koncertowej, parku lub skweru lub ich części, o wartości usługi co najmniej 16.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.3) wykazu osób:Część 1 - Zadanie 1- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 2 - Zadanie 2- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 3 - Zadanie 3- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 4 - Zadanie 4- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 5 - Zadanie 5- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 6 - Zadanie 6- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 7 - Zadanie 7- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Część 8 - Zadanie 8- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.- załącznik nr 8 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej.2. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian:1)zmiana któregokolwiek projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie, w przy-padkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności:a) w przypadku śmierci,b) długotrwałej choroby,c) utraty niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa, d) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków, e) wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa,2)zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku; Jeżeli zmiana stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku znane będzie na dzień składania ofert, Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. 3)w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. prawnych, formal-nych lub zdarzeń losowych - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę:a)zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b,b)jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4)zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:a)konieczności niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w części nieopisanej w żaden sposób w SIWZ lub Umowie, które spowodowane jest względami technicznymi, funkcjonalnymi lub innymi związanymi z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, a bez których nie można prawidłowo zrealizować przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,b)konieczności uzyskania niezbędnych opinii lub uzgodnień niezależnych od Wykonawcy co do terminu lub zakresu (opóźnienie w wydaniu opinii lub uzgodnień przez instytucje, gestorów sieci itp.) i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,c)wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Strony w momencie podpisania Umowy (zmiana przepisów prawa, zmiana warunków terenowych, siła wyższa, zmiana warunków formalnych lub faktycznych po podpisaniu Umowy, itp.), która wpływa na wydłużenie terminu realizacji i jednocześnie nie jest ona następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,d)działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nagłego, nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zabezpieczenia się przed nim, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części,e)zmian będących następstwem działań organów administracyjnych, gestorów sieci, właścicieli / władających terenami (a w szczególności: opóźnienia w uzyskaniu warunków, uzgodnień i zgód wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy, opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy itp.),termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty.3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-13, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - Zadanie 1 - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - II etap (teren Miejskiego Gimnazjum nr 2, ul. Popiełuszki 8).Opis:Pierwszą częścią planu zagospodarowania przestrzeni jest plac zabaw. Ma być wyposażony w atrakcyjne zjeżdżalnie otwarte i zamknięte o różnym stopniu nachylenia. Na placu zabaw zostaną zamontowane huś-tawki pojedyncze i grupowe. Będą mogły z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna pozwolą mieszkańcom regionu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Kolorowe i estetyczne urządzenia upiększą okolicę. Dzieci i dorośli będą mogli wspólnie spędzać czas doskonaląc zdolności merytoryczne i koordynacyjne. Drugą częścią zagospodarowania terenu będzie siłownia zewnętrzna. Siłownia typu street workout, zbudo-wana z rur, drążków i wsporników, będzie złożona z min. 11 stanowisk do ćwiczeń, należą do nich urządzenia typu:- zestawy drążków niskich (3 sztuki),- zestawy drążków wysokich (2 sztuki),- poręcze,- ławka skośna,- drabinka pozioma, - koła gimnastyczne,- drabinka pionowa,- linia do wspinania. Na wyżej wymienionych stanowiskach będzie można przeprowadzić lekcje wychowania fizycznego oraz rozwijać zdolności merytoryczne na zajęciach popołudniowych. System rur i wsporników da możliwość wykonywania dużej ilości ćwiczeń. Wśród okolicznych mieszkańców możemy spotkać miłośników gier i zabaw miejskich. Będą oni mogli korzystać z tego zestawu, by rozwijać swoje pasje np. parkour. Plac zabaw ma być przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców regionu. Obiekty mają być otwarte cały dzień. Nowoczesne i estetyczne przyrządy, nawierzchnie będą zachęcały mieszkańców Piekar Śląskich do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Zadanie 2 - Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b).Opis: Pierwsza część zakresu dotyczy budowy placu zabaw, poprzez wydzielenie i wyposażenie terenu w urzą-dzenia zabawowe i zręcznościowe. Projekt przewiduje ogrodzenie terenu, wyłożenie podłoża nawierzchnią bezpieczną, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci m.in. piaskownica, zwierzęta na sprężynach, huśtaw-ki, zjeżdżalnia, podesty, skałka wspinaczkowa, domki, kompleks urządzeń liniowych typu pajęcza sieć. Ponadto ławki dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw, kosz na śmieci, stojak na rowery. Druga część zakresu zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ok. 400 m2, ułożenie obrzeży i zabudowa tablicy informacyjnej na potrzeby Klubu Sportowego KS ORKAN Dąbrówka Wielka. Budowa placu zabaw to wiele bardzo ważnych funkcji:- są na świeżym powietrzu, - są świetnym pomysłem na spędzanie czasu wolnego,- sprawiają dzieciom wiele radości,- zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni, - stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych - dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Przy okazji mogą doświadczyć wielu uczyć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych,- sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców,- dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów,- stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena59,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia38,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV:Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M.Skłodowskiej - Curie 49);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 - Zadanie 3 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. M. Skłodowskiej - Curie 49).Opis: Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią zabezpieczone piłkochwytem. Boisko sportowe o wymia-rach 20 m x 40 m o nawierzchni syntetycznej na odpowiedniej podbudowie. Powierzchnia użytkowa: 800 m2, plus pas bezpieczeństwa, zabezpieczony piłkochwytem. Boisko wyposażone w dwie bramki 2 m x 3 m. Boisko będzie wykorzystane przez 568 uczniów, młodych piekarzan w wieku od 15-21 lat podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ulepszona baza sportowa pozwoli uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego poprzez wielofunkcyjność boiska. Wyremontowany obiekt odciąży oblegane boisko przy MG nr 4 zbudowane w ramach programu ,,Moje boisko 2012" co pozwoli na aktywność fizyczną szerszej rzeszy piekarzan. Bliskie sąsiedztwo z Klubem sportowym MKS Olimpia Andaluzja pozwoli na wykorzystanie obiektu do treningów, sparingów. Wykorzystane technologie pozwolą na zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu. Boisko zabezpieczone piłkochwytem stanie się bezpieczniejsze dla otoczenia: przechodniów, parkujących samochodów oraz ułatwi i wydłuży czas gry, gdyż piłka nie będzie opuszczać boiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 - Zadanie 5 - Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów (park Trzech Bohaterów).Opis: Plac zabaw ogrodzony, o wymiarach 13 m x 15 m, a urządzenia, które będą tam zamontowane tj. huśtawki, zestaw z zjeżdżalniami, fotel obrotowy, piramida, bujak będą wykonane z trwałych, odpornych na czynniki zewnętrzne oraz bezpiecznych materiałów spełniających normy bezpieczeństwa PN-EN 1176, PN-EN 71-3 lub równoważne. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników na placu zabaw będą zastosowane bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia w zależności od wysokości tych urządzeń tj. nawierzchnia syntetyczna, piasek oraz trawa. W celu zapobieżenia zanieczyszczenia placu przez psy oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci, teren zostanie ogrodzony i wyposażony w furtkę. Zbudowanie powyższego placu zabaw umożliwi wspólne spędzanie czasu dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu. Wyposażenie, typu:- huśtawka (duet z siedziskiem płaskim i koszykowym),- huśtawka typu np. ważka,- zestaw klasyczny,- fotel obrotowy,- piramida linowa, ok. 2,7,- bujak w kształcie konika, kucyka,- regulamin,- dwie ławki, - ogrodzenie panelowe, wys. 1,2 m, dł. ok. 56 m, kolor zielony,- furtka szer. 1 m, wys. 1,2 m,- nawierzchnia syntetyczna SBR, ok. 67 m2, kolor zielony, - obrzeża poliuretanowe, ok. 22 mb, kolor zielony,- nawierzchnia pisakowa ok. 62 m2,- obrzeża betonowe ok. 7 mb.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00
  cena60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - Zadanie 4 - Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 79).Opis: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 1 w Pieka-rach Śląskich. Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem i monta-żem urządzeń zabawowo - sportowym wraz z robotami towarzyszącymi. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia typu:- urządzenie wielofunkcyjne - zawierające co najmniej 3 zjeżdżalnie (w tym spiralną i jedną rurową), mostki, drabinki,- huśtawka typu bocianie gniazdo (min. 2 sztuki),- sześciokątna altana ze stołem i siedziskami oraz tablicami do rysowania,- zestaw typu np. statek, - urządzenie wielofunkcyjne - zawierające co najmniej 2 zjeżdżalnie, mostek rurowy, drabinkę i ściankę wspinaczkową lub zestaw zawierający zjeżdżalnie, mostek, ściankę wspinaczkową,- 4 sztuki bujaków o kształtach np.: żyrafa, wężyk, motor, koniczyna, kwiatek,- zjeżdżalnia,- stożek liniowy obrotowy, - ławki stalowe z oparciem (min. 4 sztuki),- kosz na śmieci stalowy, - stojak na rowery mały (min. 2 sztuki),- regulamin,- nawierzchnia bezpieczna (poliuretany kolorowe + trawnik).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 - Zadanie 6 - Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej).Opis: W projekcie przewidywany jest montaż następujących urządzeń treningowych, typu:- drabinka, pylon, podciągi nóg,- wyciąg górny, pylon, wyciskanie siedząc,- wioślarz, pylon, prasa nożna, - biegacz, pylon, orbitrek, - twister, wahadło, - wyciskanie siedząc,- biegacz,- ekspander, - poręcze równoległe, - wioślarz, - mała architektura: 3 ławki, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery, tablice informacyjne,- teren utwardzony kostką ażurową, w niezbędnym zakresie nawierzchnia bezpieczna.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej);
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - Zadanie 7 - Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie (skrzyżowanie ulicy Kamiennej i Wiosennej).Opis: Plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia oraz montaż urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej. Mon-taż ławek, koszy na odpadki. Montaż tablicy. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Ogrodzenie terenu.Wyposażenie placu zabaw, urządzenia typu:- wieża sprawnościowa,- huśtawka podwójna typu np. ważka,- karuzela integracyjna,- huśtawka integracyjna,- karuzela tarczowa,- huśtawka typu mama i maluch.Wyposażenie siłowni zewnętrznej, urządzenia typu:- wioślarz,- orbitrek,- motyl odwrotny,- wyciskanie siedząc,- prasa nożna,- koło tai-chi,- wahadło,- rowerek.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Piekary Śląskie - edycja IV: Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8 - Zadanie 8 - II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze - budowa amfiteatru i muszli koncertowej (rejon ulic Powstańców Śląskich i Zamkowej).Opis: Budowa małego amfiteatru i małej muszli koncertowej w niezagospodarowanym miejscu we wschodniej części parku (w sąsiedztwie placu kościelnego). Poza budową infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej miałby być dostosowany teren parku do jej potrzeb, a także konieczne jest podłączenie instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej. Budowa pozwoliłaby na pełniejsze wykorzystanie parku jako miejsca odpoczynku, zabawy, a także na realizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych w przyjaznym otoczeniu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 3
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
  tel.: 323 939 379
  fax.: 32 287 22 69
  email: Wyślij email
  http://www.bip.piekary.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 106306 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.