google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy
  Kursy walut 18.12.2018
  1 USD
  3.7668
  -0.0203
  1 EUR
  4.2853
  -0.0053
  1 CHF
  3.7989
  -0.0036
  1 GBP
  4.7654
  -0.0064
  1 RUB
  0.0565
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Sporządzenie projektów budowlano wykonawczych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2017-12-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 628669-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

  Gmina Miasto Darłowo: Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092093700000, ul. Plac Tadeusza Kościuszki  9 , 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3142223 do 26, e-mail poczta@darlowo.pl, faks 943 142 333.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.darlowo.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.darlowo.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
  Numer referencyjny: ZP.271.41.2017 / EI. 7011.9.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego dot.:- hali sportowej w Darłowie wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę;- wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu;- pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.1.2.1. Zamawiana dokumentacja winna obejmować: 1) Koncepcję Hali Sportowej i zagospodarowania terenu - projekt wstępny. 2) Projekt budowlany. 3) Projekty wykonawcze branż: a) zagospodarowania terenu, dróg, miejsc postojowych, małej architektury, zieleni (nasadzeń drzew i krzewów), b) przyłącza energetycznego, c) przyłącza wodnego, d) przyłącza gazowego, e) przyłącza kanalizacji sanitarnej, f) przyłącza kanalizacji deszczowej, g) przyłącza teletechnicznego, h) architektonicznej, aranżacji wnętrz, kolorystyki i zestawienia wyposażenia, wizualizację wnętrza hali, wizualizację cyfrową 3D obiektu, i) konstrukcyjnej, j) instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantów, k) instalacji gazowej,l) instalacji elektrycznych, oświetlenia LED, m) instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, n) instalacji wentylacji i klimatyzacji, odzysku ciepła (rekuperacji), chłodu, o) instalacji teletechnicznych do obsługi wydarzeń sportowych - artystycznych, p) systemu kamer obejmującego: system wizyjnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, sieć teleinformatyczną,q) instalacji pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł OZE instalacji fotowoltaicznej, solarnej, ewentualnie inne, r) nagłośnienia i akustyki areny. 4) Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, projekt oznakowania ewakuacyjnego i sprzętu przeciw pożarowego, komputerowej symulacji ewakuacji. 5) Przedmiary robót. 6) Kosztorys inwestorski. 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 8) BIOZ. 9) Charakterystykę energetyczną. 10) Operat kosztów eksploatacyjnych hali (energii elektrycznej, cieplnej, kosztów serwisowania urządzeń). 11) Projekty w innych branżach, jeżeli okażą się niezbędne w trakcie projektowania. 12) Wymienione projekty winny być opracowane w 5 egz., branża kosztowa i STWIOR w 3 egz. oraz CD w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - format *.tiff lub *.pdf i *rds7 (wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną).13) Złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. 14) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.1.2.2. Zamówieniem objęty jest również nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego w protokole z narady koordynacyjnej.1.2.3. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym: 1) uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień, wypisów, wyrysów, decyzji, ocen, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę; 2) współpraca z Zamawiającym; 3) udzielanie wyjaśnień co do treści projektu w postepowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót; 4) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektową - projekt wstępny i uzyskać jego akceptację; 5) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum trzech spotkań roboczych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych;6) stosowania zasady oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków przy sporządzaniu projektu w szczególności przy drodze rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałów i urządzeń. 1.2.4. Warunki do uwzględnienia w projektowaniu: 1) Sposób opracowania projektu - rozdzielnie projekt budowlany i projekt wykonawczy nie dopuszcza się łączenia tych projektów w jedno opracowanie. 2) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zaprojektowane materiały budowlane należy scharakteryzować wyłącznie parametrami technicznymi bez podawania nazw własnych (znaków towarowych). Ewentualnie użyć co najmniej trzech nazw materiałów o równorzędnych parametrach z zastrzeżeniem, że użycie zapisu o możliwości zastosowania materiałów ,,równorzędnych" wymaga określenia cech technicznych stanowiących o równorzędności.4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki. 5) W szczególności należy uwzględnić przepisy: - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. - Obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.1.3. Lokalizacja hali sportowejDarłowo, ul. Szkolna, dz. Nr 122 obręb 10 miasta Darłowo.Obecnie na działce Nr 122 znajdują się budynki Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, dwa boiska sportowe, jedno o nawierzchni asfaltowej, drugie zaś o sztucznej nawierzchni trawiastej.Teren działki 122 jest również częściowo niezagospodarowany. Zamawiający przewiduje, że sala sportowa powstanie w miejscu obecnego boiska o nawierzchni asfaltowej (fot. 1).Działka nr 122 obr. 10 - własność - Miasto Darłowo.Przedmiotowy teren w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego opisany jest jako C23UO - Tereny usług oświaty - wypis w załączeniu dokumentów przetargowych.1.4. Założenia do projektowania:Bloki funkcjonalne Hali Sportowej:1. Hala sportowa.Wielkość i kształty hali przystosowane do maksymalnej funkcjonalności i elastyczności użytkowej. Zakres funkcjonalno-użytkowy przyjęto zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Dyscyplinami sportowymi wiodącymi ma być siatkówka oraz koszykówka. Zamawiający zakłada, że hala winna posiadać pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz siatkówki o wymaganych wysokościach. Hala musi posiadać dwa boiska treningowe do siatkówki (także pełnowymiarowe) dzielone np. podnoszoną kotarą lub mechaniczną ścianą do wyboru podczas projektowania po uwzględnieniu przez Zamawiającego kosztów montażu.Nawierzchnia sportowa - certyfikowana podłoga sportowa - rodzaj nawierzchni wybrany zostanie podczas spotkań z projektantem. Po wyborze nawierzchni w dokumentacji projektowej należy podać sposoby i środki ochrony wybranej podłogi (maszyny, środki czyszcząco - konserwujące, sposób czyszczenia i pielęgnacji).Wykończenie wewnętrzne ścian sali - zapewniające normy ochrony przed hałasem oraz odporne na uderzenia, np. piłek.Oświetlenie sali energooszczędnymi lampami LED współpracujące z instalacją fotowoltaiczną. Jako oświetlenie uzupełniające należy zaprojektować oświetlenie estradowe działające niezależnie celem zabezpieczenia imprez lub innych wydarzeń kulturalnych. Ilość urządzeń dobrana zostanie podczas spotkań roboczych.Oświetlenie z automatycznym załączaniem i wyłączaniem (czujka ruchu).Oprócz funkcji sportowej hala będzie spełniać także funkcję widowiskowo - rekreacyjną, w tym uroczyste apele szkolne, widowiska i inne imprezy okolicznościowe o zasiągu lokalnym.2. Widownia.Zamawiający zakłada, że hala wyposażona zostanie w siedziska. Projektant zdecyduje o ilości miejsc siedzących z uwagi na specyfikę hali. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania siedzisk składanych. 3. Zaplecze uzupełniające - usługowe hali.- magazyn główny hali - na poziomie hali należy przewidzieć magazyn do przechowywania sprzętów i urządzeń sportowych, systemu krzeseł dostawianych, wykładziny zabezpieczającej podłogę sportową, elementów sceny mobilnej, koszy, bramek piłkarskich itp.- zaplecze szatniowo - sanitarne. Należy przewidzieć łącznie 4 szatnie (2 szatnie męskie i dwie szatnie damskie). - pokój dla nauczycieli.- pomieszczenia gospodarcze (np. kotłownia itp.).4. Pomieszczenia dodatkowe przy hali sportowej.Zamawiający zakłada zaprojektowanie dodatkowych pomieszczeń uzupełniających hali sportowej. Pomieszczenia te to wg założeń Zamawiającego:a. Ogólnodostępna sala z możliwością odbywania się w niej zajęć typu nauka tańca, fitness, yoga, karate itp. Sala wyposażona w lustra, drążki oraz niezależny system nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji. Sala znajdować się będzie nad częścią wskazaną jako zaplecze uzupełniająco - usługowe hali. Na tym samym poziomie należy przewidzieć toalety i prysznice. Posadzka, nawierzchnia ogólnodostępnej sali wykładzina antypoślizgowa. Sala taneczna powinna charakteryzować się znaczną szerokością - ustawienie ćwiczących wszerz nie wzdłuż. Podczas spotkań z projektantem na etapie koncepcji zostanie podjęta decyzja w sprawie podziału sali na dwie części ścianą mechaniczną. b. W trakcie przedstawiania koncepcji przez projektanta po uwzględnieniu dostępnych parametrów wielkościowych hali podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu dodatkowych pomieszczeń, które mogłyby zostać zlokalizowane na poziomie zalecza uzupełniająco - usługowego hali po przeciwnej stronie.5. Zagospodarowanie terenu - dojazd, miejsca parkingowe, zagospodarowanie placu apelowego.Dojazd do projektowanej hali sportowej należy zapewnić z ul. Wyszyńskiego.Główne wejście do hali powinno znajdować się także od ul. Wyszyńskiego.Dodatkowe wejście znajdować się powinno od strony szkoły (wejście łącznikiem). Należy zaprojektować wjazd na teren działki Nr 122 obr. 10. Należy także zaprojektować maksymalną do uzyskania liczbę miejsc parkingowych łącznie z drogą wewnętrzną. Projekt uwzględniać musi także zagospodarowanie istniejącego placu apelowego z wymianą jego nawierzchni oraz przebudową schodów terenowych . 6. Łącznik do hali sportowej.Należy przewidzieć zapewnienie komunikacji pomiędzy budynkiem szkoły (istniejąca sala sportowa), a halą projektowaną. Wg założeń Zamawiającego należy zaprojektować przeszklony łącznik prowadzący od wejścia z placu apelowego do budynku szkoły do projektowanej hali. Łącznik powinien zapewniać wyjście na plac apelowy.

  II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71221000-3
  71248000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 250
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie polegające na sporządzeniu co najmniej 1 projektu budowlanego dot. budowy sali sportowej o pow. min. 500m2 poparte stosownymi referencjami lub innymi dokumentami, z których jednoznacznie wynikać będzie zakres, charakterystyka, itp.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz świadczonych usług (co najmniej 1 projektu budowlanego dot. budowy sali sportowej o pow. min. 500m2, poparte stosownymi referencjami lub innymi dokumentami, z których jednoznacznie wynikać będzie zakres, charakterystyka, itp.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu i powierzchni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.2. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz oferty; 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznania rachunku bankowego Zamawiającego.13.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. 13.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.13.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.13.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.13.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:(1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,(2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,(3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  cena za jedną wizytę nadzoru autorskiego5,00
  okres skrócenia terminu wykonania całości zadania35,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu:1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy, w tym m.in.:- zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,- zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, - zmiany terminu realizacji zamówienia,- ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego części nie dojdzie do skutku, o ten zakres Robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia, - zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc. W sytuacjach określonych powyżej Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 2. Niezależnie od postanowień wymienionych powyżej, Strony dopuszczają możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, późn. zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych,d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-21, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Miasto Darłowo
  76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
  tel.: 94 3142223 do 26
  fax.: 943 142 333
  email: Wyślij email
  http://http://www.darlowo.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 107851 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.