google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o Centrum Urazowe dla Dzieci
  • Region: świętokrzyskie
  • Zamieszczono: 2017-12-20

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 634930-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

  Wojewódzki Szpital Zespolony: Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o Centrum Urazowe dla Dzieci
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, krajowy numer identyfikacyjny 000289785, ul. ul. Grunwaldzka  45 , 25-736  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413671339, e-mail zamowienia@wszzkielce.pl, faks +413660014.
  Adres strony internetowej (URL): bip.wszzkielce.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  SPZOZ

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  bip.wszzkielce.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.wszzkielce.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  PISEMNIE
  Adres:
  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE (Sekretariat Główny)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o Centrum Urazowe dla Dzieci
  Numer referencyjny: EZ/ZP/109/2017/RI
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego na budowie dla inwestycji polegającej na rozbudowie WSzZ w Kielcach o Centrum Urazowe dla Dzieci. Przedmiot umowy będzie stanowił koszt kwalifikowalny projektu i sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod warunkiem podpisania umowy dofinansowania na realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w następujących etapach:oopracowanie projektu budowlanego, wyciągu z projektu budowlanego, przedmiaru prac, STWiOR oraz kosztorysu inwestorskiego i zbiorczego zestawienia kosztów wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wyciąg z projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz kopią złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę stanowią załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie projektu, który Zamawiający jest zobowiązany złożyć do Ministerstwa Zdrowia - ETAP Ioopracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Przedstawienie prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę warunkuje podpisanie umowy dofinansowania projektu - ETAP IIosprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji nie dłużej niż 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę - ETAP IIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy dla Centrum Urazowego dla Dzieci przy WSzZ w Kielcach. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

  II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71223000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  9   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej rozumiane jako: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną min 500.000,00 zł z (delikt + kontrakt). Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy w wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa 500.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty, o której mowa powyżej.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:2) posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:o zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwie usługi których przedmiotem było wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub rozbudowę jednostki służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o pracownię tomografu komputerowego i w oparciu o wykonaną dokumentacji doszło do realizacji inwestycji o wartości robót budowlanych min 2.000.000,00 zł.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) doświadczeniem może wykazać się jeden z Wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.o dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i posiadają następujące uprawnienia budowlane:- min. 1 osobą która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji Koordynatora Projektu, posiadającą od co najmniej 15 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290), w zakresie projektowania - bez ograniczeń w branży architektonicznej, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - wskazana osoba musi wykazać, ze w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku szpitalnego posiadającego co najmniej 500 łóżek.- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień;- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień;- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień;Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunek udziału w postepowaniu określony w pkt 12 ppkt. 2 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wymienione w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016r poz. 1126) dokumenty winne być wystawione na rzecz podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz wykonanych, co najmniej dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub rozbudowę jednostki służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o pracownię tomografu komputerowego i w oparciu o wykonaną dokumentacje doszło do realizacji inwestycji o wartości robót budowlanych brutto min 2.000.000,00 zł. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody, iż usługi zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.- w zakresie ubezpieczenia OC - (delikt + kontrakt) z sumą gwarancyjną min. - 500.000,00 zł3) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, stażu pracy oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać minimum cztery osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia i posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje opisane w warunku udziału w postępowaniu. Uprawnienia mogą być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy Prawo budowlane, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowegoUwaga: W wykazie należy wskazać formę dysponowania osobą. Dysponowanie pośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób ( np. delegowanie pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia, jak również w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami spełniającymi wymagania określone przez Zamawiającego, będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia.Dysponowanie bezpośrednie - tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a tymi osobami( np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna).Definicje: http: //www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/opinie-prawne.4) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w szczególności:o zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,o sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,o zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,o czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1) Dokumenty na potwierdzenie iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi iż wykonawca ustanowił i utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie projektowania instalacji rurociągów gazów medycznych i próżni zgodnie z normą EN ISO 9001:2008b) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi iż wykonawca ustanowił i utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie projektowania obiektów budowlanych zgodnie z normą EN ISO 9001:2008c) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi iż wykonawca ustanowił i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie projektowania instalacji rurociągów gazów medycznych i próżni zgodnie z normą EN ISO 13485 : 2012

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty:o wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę brutto za realizacje poszczególnych Etapów zadania oraz łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji I Etapu usługi, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.o koncepcja projektowa - opis sposobu przygotowania koncepcji stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Przygotowana przez wykonawcę koncepcja stanowiąca jego ofertę będzie podstawą do dokonania przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium funkcjonalność szpitala.o w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,o w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) - aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:? wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.? określenie zakresu pełnomocnictwa,? podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.2) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena zamówienia brutto 60,00
  Termin realizacji I Etapu zadania 30,00
  Funkcjonalność szpitala 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 5 ,b) zmiany danych teleadresowych,c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,d) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia).e) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 PZP 2. zmiany terminów określonego w §1 niniejszej umowy dla całości dokumentacji projektowej lub jej części, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:a) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,b) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowegoc) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni,d) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak również wykrycia szczątków ludzkich lub przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie bądź konserwacja uniemożliwi zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,e) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością);f) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;g) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:? warunkami geologicznymi,? ewentualnymi kolizjami z projektowaną i istniejącą infrastrukturą3. zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §8 w przypadku:a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.d) obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne - w takim wypadku w zakresie zaniechanym wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie ustalenia procentowego lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu;e) obniżenia wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:? warunkami geologicznymi,? ewentualnymi kolizjami z projektowaną i istniejącą infrastrukturą.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-b, d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-29, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 29 ust 3a ustawy u.p.z.p aby osoby wykonujące usługę na rzecz Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku zlecenia usługi podwykonawcy przez tego podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm) w szczególności osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:o w zakresie projektowania - min jedna osoba związana z projektem,

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Wojewódzki Szpital Zespolony
  25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
  tel.: +48413671339
  fax.: +413660014
  email: Wyślij email
  http://bip.wszzkielce.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 111026 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.