google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich.
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-12-20

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 635109-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

  Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bytomska  84 , 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.piekary.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.bip.piekary.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich".
  Numer referencyjny: BZP.271-122/IG/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich".I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WARUNKAMI PODSTAWOWYMI 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich" w zakresie opracowania audytu energetycznego z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego i efektu ekologicznego, ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego. Zakres dokumentacji winien obejmować roboty ogólnobudowlane, dekarskie, konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne: elektryczne, wod-kan, c.o., c.w.u. i wentylacji. Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany (PB), projekty wykonawcze (PW), kosztorys inwestorski (KI), przedmiar robót (PR), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), audyt energetyczny (AE), efekt ekologiczny (EE), oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez protestu przez właściwy organ (PNB/ZR).2. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich. 3. Charakterystyka budynku:- Kubatura 11 339 m3.- Powierzchnia użytkowa 2313 m2.- Powierzchnia zabudowy: 948 m2.- Rok zakończenia budowy 1910 rok.3. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez protestu przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SIWZ i Umowy.4. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie odpowiadał na zapytania wykonawców robót w trakcie przeprowadzanych procedur przetargowych oraz będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót - zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ.4. Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia stanowić będzie podstawę do złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie inwestycji jak w pkt 1.II. PODSTAWA PRAWNAKompletną dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu Umowy, należy opracować m.in. zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r. z późn. zm.) - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004 r. z późn. zm.) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym.3. Ustawą z dnia 29.01.2014 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej u.p.z.p.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm.). 4. Ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (zwanej u.p.b.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 151 z późn. zm.).5. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.1232 z późn. zm.).6. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. , poz. 1446 z późn. zm.). 7. Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - przyjętych przez organ bez protestu.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia lub z nim związana, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dzień przyjętego przez organ bez protestu zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.9. Pozostałymi zapisami Umowy i SIWZ.III. ZAKRES OPRACOWANIA1. Audyt energetyczny - z uwzględnieniem i wyliczeniem efektu energetycznego i ekologicznego, ze wskazaniem najbardziej optymalnego wariantu do realizacji z uwzględnieniem wytycznych dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt. I.1.2. Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, winien jest uwzględnić i zaprojektować obiekt zgodne z opisem, Umową i SIWZ, w szczególności uwzględniając następujące elementy:a) Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa i termiczna, b) wymiana okien z nawiewnikami wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrznych o ile zajdzie taka konieczność, c) remont pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ewentualne podniesienie kominów, wymiana istniejących elementów wentylacyjnych na dachu i elewacjach, oraz wymianę instalacji odgromowej,d) modernizacja c.o. zasilanej z kotłowni (kotły wodne E-ca IV), polegająca na wymianie grzejników, pionów i poziomów, wyposażeniu grzejników w zawory i głowice termostatyczne, i obudowy oraz płukanie instalacji, wraz z robotami towarzyszącymi czyli tynkarskimi, malarskim, posadzkarskimi w celu uporządkowania i odświeżeniu pomieszczeń po przeprowadzonych robotach,e) modernizacja instalacji elektrycznej z dostosowaniem do istniejących przepisów, z wymianą opraw zewnętrznych i wewnętrznych na energooszczędne (LED),f) prace towarzyszące czyli między innymi tynkarskie, malarskie, posadzkarskie w celu uporządkowania pomieszczeń po przeprowadzonych robotach. Pozostałe roboty w zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania należy uwzględnić a) przebudowę budynku szkoły na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich,b) czyszczenie i naprawa elewacji.Ponadto do projektanta należeć będzie uzyskanie pozytywnych opinii, warunków oraz uzgodnień i decyzji dla przyjętych rozwiązań architektonicznych i branżowych umożliwiających realizację zadania. W przypadku podniesienia kominów wymagana jest opinia kominiarska.UWAGA: Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i dlatego dla planowanych prac wymagana jest opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Piekarach Śląskich. Projekt kolorystyki obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu po akceptacji Inwestora.3. Opracowana dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu realizacyjnego. Ze względu na technologię robót, względy organizacyjne i finansowe, dokumentacja winna umożliwiać realizację robót przyszłej inwestycji etapowo tj. termomodernizacja i pozostałe roboty. IV. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów i użytkowania.2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm.3. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi art. 29 - 33 u.p.z.p.4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p., w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, równego traktowania wykonawców, zachowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego dostępu do przyszłego zamówienia na roboty budowlane.5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca (projektant) będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i podmiotów trzecich. 6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego - co najmniej raz na dwa tygodnie w całym okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 8. W radach projektowych, w celu konsultacji i dokonywania uzgodnień mogą uczestniczyć użytkownicy obiektów będących przedmiotem opracowania.9. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym. 10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) uzyska i dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie potrzebnym i niezbędnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia,b) uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym i niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,c) zapewni niezbędną obsługę geodezyjną i geologiczną,d) uzyska i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia - w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania,e) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, warunki podłączenia, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,f) wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,g) wykonana projekt zagospodarowania terenu,h) przedstawi uproszczoną wizualizację i kolorystykę proponowanych rozwiązań projektowych,i) wykona kompletny projekt budowlany,j) wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże,k) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - przyjętego bez protestu przez właściwy organ; Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę lub złożenie więcej niż jednego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,l) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy,m) wykona kosztorysy inwestorskie (uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, n) wykona wzór kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego,o) wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,p) opracuje informację BIOZ,q) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,r) będzie pełnił nadzór autorski,s) na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy,t) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurze przetargowej realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie,u) przygotuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w pkt I.1.,w) wykona pozostałe czynności oraz opracuje pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ i umowie, na zasadach w nich wskazanych.11. Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej i w wersji elektronicznej edytowalnej - wg wyboru Zamawiającego. 12. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu i przekazania Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym, lub nie zostanie złożona Zamawiającemu do uzgodnienia, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do nieodebrania takiej dokumentacji i żądania od wykonawcy wycofania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz usunięcia wad i usterek - jeżeli wystąpią. Konsekwencje wynikające z niedochowania postanowień SIWZ i umowy obciążają wykonawcę.13. Uzgodnienie dokumentacji i jej odbiór przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej prawidłowego wykonania zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i przepisami prawa oraz nie zwalania go z odpowiedzialności za jej ewentualne wady i usterki. 14. Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót bez protestu, stanem prawnym.15. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. Podjęte przez wykonawcę czynności wykraczające poza udzielone pełnomocnictwo, niezgodne z przedmiotem zamówienia lub mogące powodować szkodę po stronie Zamawiającego, w całości obciążają wykonawcę. 16. Wykonawca uzyska zgody na wejście teren i przygotuje Zamawiającemu do podpisania, wypełniony druk oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z uzyskanymi zgodami i przepisami prawa.17. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń.18. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawcy realizującego niniejszy przedmiot zamówienia adekwatnego odniesienia powyższego wymogu do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i uwzględnienia ich w dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę - w zakresie wymaganym przepisami prawa - adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). Powyższe powinno być uwzględnione w dokumentacji jako rozwiązania projektowe spełniające wszelkie wymogi prawne i normatywne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ww. wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.V. WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację będąca przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:Wersja papierowa:1. Projekt budowlany - 5 egzemplarzy,2. Projekty wykonawcze - 3 egzemplarze,3. Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze,4. Audyt energetyczny - 3 egzemplarze,5. Efekt ekologiczny - 3 egzemplarze,6. Wizualizacja uproszczona przestrzenna dla elewacji, sanitariatów - 3 egzemplarze,oraz pozostałych pomieszczeń objętych opracowaniem 7. Przedmiar robót - 3 egzemplarze,8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze,9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egzemplarze, 10. Wzór kosztorysy ofertowego (uzgodniony z Zamawiającym) - 1 egzemplarzWersja elektroniczna:- komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD/PENDRIVE - 3 egzemplarze.2. W ramach pięciu egzemplarzy projektu budowlanego mieszczą się egzemplarze składane do organu wydającego pozwolenie na budowę lub przyjmującego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 3. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej.4. Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD/PENDRIVE oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach lub teczkach winna być starannie posegregowana i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji w formie protokołu przekazania.Ww. dokumentacja stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji zgodnie z pkt I.1, a także opis przedmiotu zamówienia w planowanym do ogłoszenia przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w powyższym zakresie z podziałem na roboty związane z termomodernizacją zapewniającą uzyskanie niezbędnego efektu energetycznego oraz pozostałe roboty. W związku z powyższym, dokumentacja winna być sporządzona w dwóch częściach tj. audyt energetyczny i prace termomodernizacyjne stanowiące koszty kwalifikowane do refundacji i roboty pozostałe. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jw. służyć będzie Zamawiającemu również w pozyskaniu środków unijnych na realizację robót, dlatego jej opracowanie powinno wydzielać poszczególne zakresy i koszty jak we wcześniejszym zdaniu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI1. Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SIWZ i umowie winny zostać wycenione w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.2. Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu.

  II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-30

  II.9) Informacje dodatkowe: ETAP I: dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku w tym audyt energetyczny i efekt ekologiczny - do 15.02.2018 r.ETAP II: pozostała część dokumentacji - do 30.05.2018 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: NIE DOTYCZY
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: NIE DOTYCZY
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : a) wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano- wykonawczy lub dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu budynku lub jego części, o wartości usługi co najmniej 25.000,00 zł brutto.Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychlub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  2) wykazu usług: - co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy lub projekt budowlano- wykonawczy lub dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu budynku lub jego części, o wartości usługi co najmniej 25.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.3) wykazu osób: - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychlub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.- załącznik nr 8 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  § 9. ZMIANY UMOWY1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej.2. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian:1) zmiana któregokolwiek projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności:a) w przypadku śmierci,b) długotrwałej choroby,c) utraty niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa, d) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków, e) wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa,2) zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku; Jeżeli zmiana stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku znane będzie na dzień składania ofert, Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. 3) w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. prawnych, formalnych lub zdarzeń losowych - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę:a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b,b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4) zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:a) konieczności niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w części nieopisanej w żaden sposób w SIWZ lub Umowie, które spowodowane jest względami technicznymi, funkcjonalnymi lub innymi związanymi z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, a bez których nie można prawidłowo zrealizować przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,b) konieczności uzyskania niezbędnych opinii lub uzgodnień niezależnych od Wykonawcy co do terminu lub zakresu (opóźnienie w wydaniu opinii lub uzgodnień przez instytucje, gestorów sieci itp.) i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Strony w momencie podpisania Umowy (zmiana przepisów prawa, zmiana warunków terenowych, siła wyższa, zmiana warunków formalnych lub faktycznych po podpisaniu Umowy, itp.), która wpływa na wydłużenie terminu realizacji i jednocześnie nie jest ona następstwem zaniedbania, zwłoki lub błędu ze strony Wykonawcy,d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nagłego, nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zabezpieczenia się przed nim, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części,e) zmian będących następstwem działań organów administracyjnych, gestorów sieci, właścicieli / władających terenami (a w szczególności: opóźnienia w uzyskaniu warunków, uzgodnień i zgód wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy, opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy; zmiana, aktualizacja lub ustalenie nowych warunków dofinansowania przez instytucję dofinansującą - wpływające na zakres lub formę dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy), pod warunkiem że nie są zawinione przez Wykonawcę,termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty.3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-28, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
  tel.: 323 939 379
  fax.: 32 287 22 69
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 111080 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.