google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy
  Kursy walut 17.12.2018
  1 USD
  3.7871
  -0.0224
  1 EUR
  4.2906
  -0.0115
  1 CHF
  3.8025
  -0.0177
  1 GBP
  4.7718
  -0.0222
  1 RUB
  0.0570
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2017-12-20

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 634760-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

  Gmina Wieliczka: Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zadanie dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 5 Ochrona środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami - zit Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.05.02.01-12-0441/17

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1 , 32020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.wieliczka.eu
  Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy składać w formie pisemnej.
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, Sekretariat Burmistrza, I piętro


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
  Numer referencyjny: WZP.271.11.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z rampą wyładowczą, wagą najazdową lub przejazdową oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Będzie on zlokalizowany przy ul. Jedynaka 30, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego PSZOK-a. Lokalizacja obejmuje części działek 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27, których właścicielem jest Gmina Wieliczka.1. W ramach opracowań przedprojektowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać m.in.:-- aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową obejmującą teren części działek nr.: 261/21, 261/22, 261/23,261/24, 261/25, 261/26, 261/27 wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod. kan,sieć elektroenergetyczną,-- badania geotechniczne terenu,-- uzgodnienia dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków,-- uzgodnienia dotyczące wjazdu / wyjazdu z PSZOK od ulicy Jedynaka J.,-- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:-- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w branżach: architektonicznej, drogowej,sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę,-- uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,-- opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej,elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej,-- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej w 1egz. oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),-- opracowania planu BIOZ w wersji papierowej w 1 egz. orz w wersji elektronicznej,-- opracowania przedmiaru robót oraz kosztorysu w wersji papierowej w 1 egz. w wersji elektronicznej,-- opracowania instrukcji funkcjonowania obiektu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej,-- opracowanie instrukcji p. poż,-- opracowania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej.Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:-- uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, demontaż istniejącej wiaty magazynowej,-- montaż i budowę rampy najazdowej wraz z wyposażeniem,-- umiejscowienie kontenerów, pojemników, worków, zbiornika,-- trasy przejazdowe,-- instalację legalizowanej wagi najazdowej lub przejazdowej,-- zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe o pow.min. 30 m2 wyposażone w elektronarzędzia zgodnie z PFU. Wyposażenie warsztatu będzie obejmowało:elektronarzędzia warsztatowe (wiertarka, wkrętarka, szlifierka, piła, lutownica), maszynę do szycia ciężkiego,regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem, oświetlenie i wentylację warsztatową(odciąg miejscowy), min. jedno miejsce parkingowe,-- montaż (uzupełnienie) ogrodzenia, bramy wjazdowej i szlabanu,-- obsadzenie wiecznie zielonym panelem (zielony ekran) pasa wzdłuż istniejącego ogrodzenia,-- zagospodarowanie terenu nasadzeniami wzdłuż ogrodzenia oraz na terenie nie zajętym pod projektowany PSZOK,-- organizacja robót budowlanych w sposób niekolidujący z działalnością ZGK w Wieliczce Sp. z o.o oraz wykonawcą zadania pn. Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71222000-0
  71320000-7
  45100000-8
  45222000-9
  45314300-4
  45316110-9
  45233220-7
  45330000-9
  45331000-6
  45310000-3
  45311000-0
  45312100-8
  45315600-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W związku z planowaną rozbudową infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta i gminy Wieliczka,Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienie będzie dotyczyło zaprojektowania i wykonania rozbudowy (przebudowy) rampy PSZOK o 8 segmentów betonowych otej samej funkcjonalności co te jakie zostały opisane dla zamówienia podstawowego w PFU tj. między innymi nośność modułu 3,5 t, wymiary min. 2,8 m x 2,8 m wysokość wewnętrzna min 2,3 m. Zamówienie będzie dotyczyło również dostarczenia 2 kontenerów do zrzucania odpadów z nowo powstałej części rampy.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  6   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej 300 000,00 zł.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w paragrafie 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r., poz. 1126) zwanego dalej Rozporządzeniem:2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w paragrafie 5 Rozporządzenia (pkt III.4) ppkt 1 nin. ogłoszenia) składa dokumenty o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz paragrafie 8 ust. 1 rozporządzenia. Paragraf 7ust. 2, 3 i 4 oraz paragraf 8 ust. 2 stosuje się.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt 1 dokumentów o których mowa w pkt 1.4. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22auPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.5. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.6. Dokumenty o których mowa w 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia to:6.1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 6.6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 6.7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 6.8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 6.9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalny poziom zdolności określono w pkt III.1.2) nin. ogłoszenia.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.4.W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z ,,Archiwum kursów średnich - tabela A" http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: Odnośnie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w odnosi się również do podmiotu innego na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca i inny podmiot mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej doświadczenia -Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie wymaganej opisanej roboty budowlanej. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia. W takim wypadku tenże inny podmiot musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie w/w wymagań.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego.1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1.2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącym podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji w Części II sekcja D oraz Części IV sekcja C (Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia).1.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, przy czym w takiej sytuacji JEDZ powinien być wypełniony dla każdego z podmiotów których to dotyczy i zawierać informacje wymagane w części II sekcje A i B, w części III oraz w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego w części IV. Formularz ten powinien został wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego którego on dotyczy.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:2.1) Formularz oferty - wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularzastanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.2.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienialub inny dokument - jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniuumożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcęz tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawieniadokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności:-- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,-- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówieniapublicznego,-- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,-- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2.3) Stosowne pełnomocnictwo - lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty (pełnomocnictwo woryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie zazgodność z oryginałem).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.01.2018 r. do godz. 9:50;


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  długość okresu gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Do zmian zawartej umowy zastosowanie mają przepisy art. 144 uPzp.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp):2.1) zmiany ogólne: 2.1.1) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy - w przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby które spełniają określone warunki w SIWZ;2.1.2) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego;2.2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;2.3) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 2.3.1) przekazanie terenu budowy, 2.3.2) przekazanie dokumentów budowy,2.4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na: 2.4.1) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;2.4.2) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 2.4.3) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 2.4.4) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg, 2.4.5) roboty zamienne niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym, 2.4.6) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, 2.4.7) zmianę warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, 2.4.8) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 20.2.4.9) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej;2.4.10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;2.5) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi;2.6) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne;2.7) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.2.8) zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę - w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy.3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:3.1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji wymagać będzie więcej czasu niż 2 tygodnie,3.2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót montażowych jak: długotrwałe intensywne opady deszczu (powyżej 5 dni), które uniemożliwiają prowadzenie robót, 3.3) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 1 tydzień spowodowanych wykryciem: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,3.4) wstrzymania robót montażowych przez organy administracji publicznej,3.5) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych;3.6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron3.7) wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian);3.8) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. 3.9) inne niezależne od wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.4. Dopuszcza się za zgodą przedstawiciela Zamawiającego zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji albo wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 6.1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania;6.2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania;6.3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.;7. w rezultacie dokonania czynności opisanych w 6. może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 8. W rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany Umowy:8.1) Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie8.2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp. 8.3) Aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-01-30, godzina: 09:50,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-03-30 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.Z uwagi na fakt, iż wartość robót budowlanych w odniesieniu do całego projektu (ZIT) przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp, do nin. zamówienia stosuje się przepisy właściwe dla zamówień o wartości przekraczających kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Wieliczka
  32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
  tel.: 12 263 41 00
  fax.: 12 278 68 60
  email: Wyślij email
  http://http://www.wieliczka.eu
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 111126 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.