google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:Modernizacja stołówki szkolnej i doposażenia zaplecza kuchennego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich BUDŻET OBYWATELSKI
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.bip.piekary.pl

  Ogłoszenie nr 45685 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Piekary Śląskie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stołówki szkolnej i doposażenia zaplecza kuchennego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich BUDŻET OBYWATELSKI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bytomska  84, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.bip.piekary.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.bip.piekary.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. BYTOMSKA 84, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POK. 215


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stołówki szkolnej i doposażenia zaplecza kuchennego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich BUDŻET OBYWATELSKI
  Numer referencyjny: BZP.271-24/IG/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja stołówki szkolnej i doposażenia zaplecza kuchennego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, wod-kan, gaz, c.o. i wentylacji oraz zakupu i montażu wyposażenia obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), kosztorysu inwestorskiego (KI), przedmiaru robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 1) Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich na działce o nr ewidencyjnym 4806/325 położonej przy ul. Biskupa Herberta Bednorza 29 w Piekarach Śląskich. (zał. Nr 9 mapka sytuacyjna). 2) Termin realizacji: 8 tygodni od daty podpisania umowy. 3) Termin realizacji zamówienia zostanie osiągnięty poprzez złożenie do odpowiedniego organu przez wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu całościowej dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 4) Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez uwag przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy. 6) Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub umowie, mowa jest o dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do kompletnego i całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjętego bez protestu przez właściwy organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. II. PODSTAWA PRAWNA. Dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu umowy, należy opracować m.in. zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 3) Ustawą z dnia 29.01.2014 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej u.p.z.p.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z póź. zm.). 4) Ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej u.p.b.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 151 z póź. zm.). 5) Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 6) Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. III. ZAKRES OPRACOWANIA. Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winien uwzględnić i zaprojektować między innymi następujące elementy: - zakup wyposażenia stołówki oraz kuchni ( stoły oraz krzesła dla uczniów, sprzęt i wyposażenie kuchenne), - prace tynkarskie ( wewnętrzne), - posadzki, - roboty towarzyszące, - instalacje elektryczne, - instalacje telekomunikacyjne, - instalacje wod-kan, - instalacje c.o i gazu, - wymiana okien, - instalacje wentylacyjne, - roboty wykończeniowe ( malarskie, płytkarskie, biały montaż, osprzęt elektryczny wraz zabudową urządzeń i armatur). IV. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 3. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi art. 29 33 u.p.z.p. 4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p. 5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i podmiotów trzecich. 6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. 7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu w całym okresie trwania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 8. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym. 9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) uzyska i dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia, b) uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia, c) zapewni obsługę geodezyjną i geologiczną, d) uzyska i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania, e) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, f) wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g) wykonana projekt zagospodarowania terenu, h) wykona kompletny projekt budowlany, i) wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże, j) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub złoży zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę przyjęte bez protestu przez właściwy organ; Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę lub złożenie więcej niż jednego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającym etapizacją prac, k) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, l) wykona kosztorysy inwestorskie (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m) wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, n) opracuje informację BIOZ, o) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, p) będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy, q) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie, 10. Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej, a także na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu i Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami. 11. Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia robót stanem prawnym. 12. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 13. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń. 14. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę - w zakresie wymaganym przepisami prawa adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 15. Zamawiający z uwagi na specyfikę zamówienia nie wskazuje czynności, które mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). V. WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 1) Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację będąca przedmiotem zamówienia w następującym zakresie: Wersja papierowa: 1. Projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 2. Projekty wykonawcze - 3 egzemplarze, 3. Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze, 4. Przedmiar robót - 3 egzemplarze, 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze, 6. Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egzemplarze, 7. Wzór kosztorysy ofertowego ( uzgodniony z Zamawiającym) - 1 egzemplarz. Wersja elektroniczna: - komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD - 3 egzemplarze. 2) W ramach pięciu egzemplarzy projektu budowlanego mieszczą się egzemplarze składane do organu wydającego pozwolenie na budowę lub przyjmującego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 3) Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. 4) Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach lub teczkach winna być starannie posegregowana i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji w formie protokołu przekazania. 5) Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót w okresie do 1 roku od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega, że aktualizacja dotyczyć może zarówno przeszacowania kosztów robót budowlanych jak również wydzielenia etapu/zakresu robót w stosunku do całości opracowania. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI. 1) Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SIWZ i umowie winny zostać wycenione w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 2) Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu. 3) Integralna częścią niniejszego opisu zamówienia jest: - mapa ewidencyjna na podkładzie ortofoto

  II.5) Główny kod CPV: 71242000-6

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 56


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: NIE DOTYCZY
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: NIE DOTYCZY
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, dopuszcza się opracowanie w formie projektu budowlano- wykonawczego) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu budynku lub jego części o wartości usługi co najmniej 12 000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji,
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz usług (co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, dopuszcza się opracowanie w formie projektu budowlano- wykonawczego) w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub remontu budynku lub jego części o wartości usługi co najmniej 12 000,00 zł brutto wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykaz osób: - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenia wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt.4 stosuje się.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena60ilość dodatkowych pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego 40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  § 9. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 2. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian: 1) zmiana któregokolwiek projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności: a) w przypadku śmierci, b) długotrwałej choroby, c) utraty niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa, d) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków, e) wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa, 2) zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, 3) w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. prawnych, formalnych lub zdarzeń losowych - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę: a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) konieczności niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w części nieopisanej w żaden sposób w SIWZ lub Umowie, które spowodowane jest względami technicznymi, funkcjonalnymi lub innymi związanymi z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, a bez których nie można prawidłowo zrealizować celu przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania lub błędu ze strony Wykonawcy, b) konieczności uzyskania niezbędnych opinii lub uzgodnień niezależnych od Wykonawcy co do terminu lub zakresu (opóźnienie w wydaniu opinii lub uzgodnień przez instytucje przyłączeniowe, gestorów sieci itp.) i jednocześnie nie jest to także następstwem zaniedbania lub błędu ze strony Wykonawcy, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez strony w momencie podpisania Umowy (zmiana przepisów prawa, zmiana warunków terenowych, zmiana warunków faktycznych po podpisaniu Umowy itp.), która wpływa na wydłużenie terminu realizacji i jednocześnie nie jest ona następstwem zaniedbania lub błędu ze strony Wykonawcy. 3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 27/03/2017, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Prezydent Miasta PiekaryŚląskie
  41940 PiekaryŚląskie, ul. Bytomska 84
  tel.: 323 939 379
  fax.: 32 287 22 69
  http://www.bip.piekary.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17470 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.