google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-10-26

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 641267-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

  Powiat Raciborski: Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Raciborski, krajowy numer identyfikacyjny 276255111, ul. Plac Okrzei  4 , 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4597385, e-mail przetargi@powiatraciborski.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): https://www.powiatraciborski.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej (w postaci papierowej) na adres zamawiającego
  Adres:
  Starostwo POiwatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47 - 400 Racibórz


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)
  Numer referencyjny: OR.VII.272.31.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy do istniejących przepisów prawa oraz weryfikacja przenumerowanych punktów geodezyjnej osnowy poziomej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352).II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTUIlość punków dotychczasowej osnowy II klasy 197 szt.Ilość punków dotychczasowej osnowy III klasy 4761 szt. razem z pobocznikami w tym 65 punktów bez opisu topograficznego III. PRZEPISY PRAWNE1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.),2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz.1572) w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917, z późn. zm.).Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany przepisów prawa dotyczące przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA1. Wykonanie pracy wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji w Raciborzu.2. Materiały niezbędne do wykonania pracy będą wydane nieodpłatnie Wykonawcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej.3. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy:o zestawienie punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej II i III klasy wraz z ich współrzędnymi, o zbiór opisów topograficznych punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej w formacie *.jpg;4. Opracowanie polega na sprawdzeniu przenumerowania punktów osnowy poziomej zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku.5. Na podstawie pozyskanych informacji i stwierdzeniu ewentualnych braków lub niezgodności z zapisami rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) Wykonawca ma dokonać przenumerowania zarówno punktów głównych jak i poboczników, zachowując dotychczasowy porządek narastania numeracji, również dla punktów które posiadają adnotację o ich zniszczeniu lub zdeklasowaniu do punktów osnowy pomiarowej;6. Wykonawca zmodyfikuje opisy topograficzne punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej poprzez zmianę numerów punktów osnowy we wszystkich ich wystąpieniach na danej karcie, tzn. również w szkicu połączeń punktów jak i w opisie topograficznym punktu, nie pomijając na szkicu połączeń i opisie topograficznym numerów punktów uznanych za zniszczone lub zdeklasowane;7. Stare numery pozostawić na karcie informacyjnej w polu ,,Pierwotny numer punktu". W przypadku gdy pole jest już zajęte przez stary numer (pierwotny) pozostawić dwa numery pierwotne punktu;8. W przypadku braku karty informacyjnej punktu osnowy należy opracować nową kartę (65 punktów jest bez opisu topograficznego);9. Wykonawca ustali z właściwymi terytorialnie sąsiednimi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zakres wykorzystanych numerów punktów osnowy;10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisma przewodnie z wyszczególnionymi punktami podlegającymi uzgodnieniu w sąsiednich ośrodkach dokumentacji wraz z potwierdzeniem dokonania uzgodnienia;11. W przypadku stwierdzenia, że numeracja punktów osnowy poziomej i wysokościowej w sąsiednich ośrodkach dokumentacji jest dostosowana do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352), należy przyjąć obowiązujące już numery punktów osnowy.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W wyniku przeprowadzonych prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:o kopię pism do właściwych terytorialnie ośrodków dokumentacji oraz oryginały uzyskanych odpowiedzi,o zbiór zmodyfikowanych opisów topograficznych punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej w formacie *.jpg, oraz ich wydruki na papierze (format A-4); jako odrębny zbiór należy wyodrębnić opisy topograficzne punktów uznanych za zniszczone lub zdeklasowane;o tabelaryczne zestawienie przenumerowanych punktów w wersji elektronicznej, jako arkusz kalkulacyjny programu Excel, zawierające dotychczasową i nową numerację punktów, wraz z adnotacją czy punkt uznano za zniszczony lub zdeklasowany. 2. Utworzone pliki w ustalonym formacie i strukturze należy zapisać na zewnętrznym dysku twardym, który zostanie przekazany Zamawiającemu.3. Termin wykonania prac ustala się na 17 grudnia 2018 r.Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień.W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych Wykonawca ma obowiązek konsultować się z Zamawiającym.

  II.5) Główny kod CPV: 77222100-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71222200-2
  72312000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-17
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2018-12-17

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,c) zdolności technicznej lub zawodowej:- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące dostosowania numeracji punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352). Za spełnienie warunku uważa się również realizację w tym okresie zamówienia, którego integralną częścią było dostosowanie lub ustalenie numeracji punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej do obowiązujących przepisów;- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.), która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający wymaga złożenia:1) wykazu usług dotyczących dostosowania numeracji punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz OFERTY zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, oraz dołącza do formularza OFERTY:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,3) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. niniejszej SIWZ (opcjonalnie),4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne dokumenty służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci - opcjonalnie, tylko w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:1) dołączają dodatkowo do formularza OFERTY dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,2) składają odrębnie (każdy z nich) oświadczenia, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ - w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena ofertowa brutto60,00
  Termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu wykonania umowy wyłącznie ze względu na: Wykonawca celem zmiany terminu wykonania umowy opisanego w niniejszym paragrafie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w protokole konieczności dokonania zmian umowy, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 4 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-07, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl.3. Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.4. W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.5. W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.6. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Starosta Raciborski informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.7. Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.10. Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.11. Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Powiat Raciborski
  47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
  tel.: 32 4597385
  email: Wyślij email
  http://https://www.powiatraciborski.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 274628 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.