google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-10-29

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 641940-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

  Gmina Łomianki: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: ,,Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łomianki, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Warszawska  115 , 05092   Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 686 301, e-mail umig@lomianki.pl, faks 227 686 302.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  oferty należy składać w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 pok. 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: ,,Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej"
  Numer referencyjny: RZP.271.35.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: ,,Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej".3.2 Zakres prac obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wprowadzenia rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ciągu ul. Warszawskiej w związku z zamiarem poprawy bezpieczeństwa pieszych. 3.3 Dokumentacja powinna obejmować:- analizę dotychczasowych rozwiązań, - projekt doświetlenia przejść dla pieszych, - projekt aktywnych przejść dla pieszych, - projekt zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych - zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania ruchem, zgodnie z którym na skrzyżowaniach priorytety będą miały autobusy, - projekt organizacji ruchu z budową sygnalizacji w zakresie przejazdu dla rowerów lub sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Armii Poznań (w zależności od analiz i pomiarów ruchu),- przedmiar i kosztorys inwestorski dla zastosowanych rozwiązań 3.4 W ramach opracowania należy : 1. w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy przedstawić wstępne rozwiązania koncepcyjne do akceptacji Zamawiającego,2. opracować ewentualne rozwiązania geometryczne niezbędne do zastosowania nowych elementów organizacji ruchu (projekt budowlany na przebudowę drogi) z podaniem szczegółowych rzędnych wysokościowych na nowo projektowanych elementów np. chodników, zjazdów 3. w terminie zaoferowanym w formularzu oferty, należy wykonać na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego wstępnych założeń koncepcję zawierającą:a) plan zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500,b) projekt koncepcyjny - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,c) ewentualną inwentaryzację zieleni wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,d) projekt budowlany wybranych przez Zamawiającego rozwiązań - 4 egz. e) projekt wykonawczy - 3 egzf) projekt stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,g) przedmiar i kosztorys inwestorski - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,h) uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.i) przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o zgodę na realizację inwestycji,j) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,3.5 Wykaz usług na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp Czynności: Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę1 usługi projektowe poszczególnych branż nie wymaga się3.6 Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji.3.7 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-4 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2.6.1 Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-06-28

  II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty tj. do dnia: 31.05.2019 roku lub 14.06.2019 roku lub 28.06.2019 roku.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie 2 usługi w zakresie dokumentacji projektowej dot. poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (np. projekty stałej organizacji ruchu obejmujące sygnalizacje świetlne, aktywne oznakowanie w obrębie przejść dla pieszych) o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia 1 osobęposiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby SamorząduZawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotówdo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotówo których mowa powyżej spełni wymagany ww. warunek.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6.2.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.6.2.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ.6.2.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.6.2.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.1.5.1.1 Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże 2 usługi w zakresie dokumentacji projektowej dot. poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (np. projekty stałej organizacji ruchu obejmujące sygnalizacje świetlne, aktywne oznakowanie w obrębie przejść dla pieszych) o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.6.1.5.1.2 Wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże 1 osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach), skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdyz Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.6.5.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Doświadczenie20,00
  Termin wykonania20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z § 14 wzoru umowy:1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnościz zastrzeżeniem art. 144 ustaw Prawo zamówień publicznych2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie w szczególności:1) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 4 np. zwłoka organów administracji, do której Wykonawca nie przyczynił się swoim działaniem lub zaniechaniem, Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania. Wykonawca może najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczególnych prac objętych umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania poszczególnych prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy. Zamawiający ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji,2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,4) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych w zakresie zmian dotyczących stawki podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia netto,5) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych powiązanych z ustawą Pzp lub przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia,6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 punkt 2 i 3 zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia brutto o wykazany przez Wykonawcę wzrost kosztu realizacji przedmiotu umowy spowodowany okolicznościami, o których mowa w ww. podstawach prawnych, pod warunkiem wykazania, że okoliczności te mają wpływ na koszt realizacji niniejszej umowy i w jakiej wysokości,7) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej usługi lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,8) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych usług, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule.9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp.3. Ewentualne przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa powyżej, przy czym wymagają one potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.4. Wszelkie ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-07, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  2.14 Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Łomianki
  05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
  tel.: 227 686 301
  fax.: 227 686 302
  email: Wyślij email
  http://http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 275268 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.