google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-10-29

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 634765-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. Plac Ratuszowy  1 , 43-300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971680, e-mail inwest@um.bielsko.pl, inwest.jp@um.bielsko.pl, faks 33 4971786, 8227539.
  Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.um.bielsko.pl/bip


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.um.bielsko.pl/bip


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy składać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
  Adres:
  Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji, pl. Ratuszowy 7, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 11 (Sekretariat)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej
  Numer referencyjny: IN-III.271.1.49.2018.WS
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej, na działce nr 527/2 i 528/2, obręb 0009 - Kamienica.Na przedmiot zamówienia (Dokumentację) składają się w szczególności:a) wykonanie aktualizacji podkładu geodezyjnego do celów projektowych z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego, zieleni i obiektów naziemnych terenu wraz z kompletem uzgodnień lokalizacyjnych dysponentów uzbrojenia podziemnego, dokonanych przez geodetę dla potrzeb aktualizacji; b) wykonanie badań i dokumentacji geologicznej w zakresie niezbędnym dla celów projektowych;c) opracowanie inwentaryzacji budynku wraz z opracowaniem opinii technicznej i ekspertyzy konstrukcji budynku istniejącego w zakresie niezbędnym dla celów projektowych;d) opracowanie ekspertyzy mykologicznej ścian piwnic obiektu w zakresie niezbędnym dla celów projektowych;e) opracowanie wstępnej koncepcji rozwiązań funkcjonalnych, zagospodarowania terenu i przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji;f) sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz w zakresie, który umożliwi, na jego podstawie, należyte wykonanie robót budowlanych bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, obejmującego w szczególności opracowania:- architektoniczno-budowlane;- konstrukcyjne z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi;- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - branża instalacji wod.-kan. (kanalizacja sanitarna, deszczowa, hydrantowa), centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - branża elektryczna i teletechniczna (m.in. instalacja przyzywowa, oświetlenie przyłóżkowe, instalacja oddymiająca, RTV, itp.);- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;- zagospodarowania terenu i zieleni, w tym wytypowanie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu plus projekt nasadzeń zastępczych;- charakterystyki energetycznej budynku;- aranżacji wnętrz, zawierające standard wyposażenia ustalony z użytkownikiem obiektu;- inne projekty wykonawcze wynikające z zaproponowanych rozwiązań;g) projekty przebudowy sieci zewnętrznych w sytuacji wystąpienia kolizji z przedmiotową inwestycją;h) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zależności od potrzeby;i) przygotowanie wniosków o zwiększenie zapotrzebowania na media w związku z planowaną rozbudową budynku (w oparciu o analizę dotychczasowych umów na dostawę wody dla celów socjalnych i p. poż., ilość odprowadzanych ścieków, dostawę energii elektrycznej i energii cieplnej, itp.);j) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników wymaganych przepisami Prawa budowlanego;k) przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę roślin, które będą kolidować z projektowanym zakresem prac wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników, w razie potrzeby;l) uzgodnienie dokumentacji projektowej (Dokumentacji) przez rzeczoznawców;m) sporządzenie Kosztorysów inwestorskich wraz ze Zbiorczym zestawieniem kosztorysów i Przedmiarami robót, dla wszystkich branż; n) sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem Dokumentacji; o) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie przetargu na wybór wykonawcy robót objętych Dokumentacją;p) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych Dokumentacją w okresie trwania robót.

  II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71223000-7
  71240000-2
  71248000-8
  71242000-6
  71320000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 120
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie wykonał (zakończył na podstawie protokołu odbioru końcowego), co najmniej jednej (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia na jej podstawie robót budowlanych. Przez dokumentację projektową należy rozumieć, opracowanie projektu budowlanego obejmującego, co najmniej architekturę i konstrukcję. 2. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował: a) co najmniej jednym (1) projektantem z branży architektonicznej, posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w swojej specjalności bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej (1) dokumentacji projektowej, której przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej. Poprzez dokumentację projektową należy rozumieć opracowanie projektu budowlanego; b) co najmniej jednym (1) projektantem z branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w swojej specjalności bez ograniczeń; c) co najmniej jednym (1) projektantem z branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w swojej specjalności; d) co najmniej jednym (1) projektantem z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w swojej specjalności.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawia powyższy dokument również w odniesieniu do tych podmiotów. 3). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt III.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1). Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi/zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane. 2). Potencjał kadrowy - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych waz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej na wezwanie Zamawiającego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1). Formularz cenowy - zestawienie wartości prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.2). Zobowiązanie innych podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów, (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) na zasobach, których Wykonawca będzie polegał. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: ?-zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ?-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace projektowe/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. 4). Pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. 5). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6). Wykaz usług/zamówień wykonanych przez głównego projektanta wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zawierający informacje o doświadczeniu projektanta branży architektonicznej, celem oceny spełnienia warunku udziału i oceny oferty w kryterium ,,Doświadczenie głównego projektanta". Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wraz z Wykazem Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi/zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez projektanta branży architektonicznej, wykazanego w formularzu ,,Oferta" do realizacji niniejszego zamówienia. Dowodami w zakresie wykazania, że usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz w zakresie wykazania, że osoba głównego projektanta uczestniczyła w wykonaniu wskazanych usług: są protokoły odbioru prac projektowych, oświadczenie inwestora, kopia pozwolenia na budowę, itp., potwierdzające, że dedykowana osoba uczestniczyła we wykazanym przedsięwzięciu. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, składa stosowne oświadczenie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), przed upływem terminu składania ofert.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena wykonania zamówienia60,00
  Doświadczenie głównego projektanta25,00
  Termin płatności faktur15,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiana postanowień wykonania umowy może nastąpić w następujących przypadkach opisanych we wzorze umowy, tj.: a) co do terminu zakończenia zamówienia, który może być przedłużony wskutek: 1) wystąpienia zdarzeń siły wyższej; 2) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; 3) przedłużającego się okresu uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania umowy, - przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania pod rygorem utraty prawa powołania się na nie przez Wykonawcę;b) wskazanych w ustawie Pzp;c) co do nieistotnych postanowień umowy,d) co do istotnych postanowień niniejszej umowy, z ważnych powodów, a w szczególności, o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają od Wykonawcy udokumentowania na piśmie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę, e) co do wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
  tel.: 33 4971680
  fax.: 33 4971786, 8227539
  email: Wyślij email
  http://www.um.bielsko.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 275283 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.