google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 19.04.2019
  1 USD
  3.8051
  0.0049
  1 EUR
  4.2802
  0.0012
  1 CHF
  3.7557
  -0.0029
  1 GBP
  4.9479
  -0.0004
  1 RUB
  0.0595
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Więcej drzew i krzewów w mieście zielony Lębork wykonanie 9 obszarów zieleni
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2018-10-30

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 642633-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

  Gmina Miasto Lębork: Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem realizacji Projektu: ,,Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, krajowy numer identyfikacyjny 77097973700000, ul. ul. Armii Krajowej  14 , 84300   Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 862 42 80, e-mail zp@um.lebork.pl, faks 59 862 24 27.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.lebork.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.um.lebork.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.um.lebork.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Pisemnie
  Adres:
  Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni
  Numer referencyjny: RI.271.103.2018.J
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obszarów: Zagospodarowanie parku za Starostwem Powiatowym, Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej od strony ul. Słupskiej, zagospodarowanie terenu Mini Parku, zagospodarowanie terenu przy ul. Olimpijczyków od ul. Kusocińskiego, zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego za basenem, zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego od strony Łasaka, zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Gierymskiego, zagospodarowanie terenu parku Morskie Oko, zagospodarowanie parku nad rzeką Łebą od strony ul. Czołgistów w ramach projektu: ,,Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork" na terenie działek o numerach 115/3, 116, 71, 81/1 obr. 2; 4, 150/2, 151/1, 152/89, 154/3, 153/23, 154/4, 189/69, 240/117, 189/64, 189/69, 189/73, 189/77, 188/30, 188/31, 188/32, 194/1, 240/115 obr.11; 347, 350/5, 185/2 obr. 3, 107/6, 113, 116/7 obr. 4, 158, 159, 168/1 obr. 8 obejmujące: A) Dla obszaru park za Starostwem Powiatowym należy wykonać: rozbiórki elementów murowanych - ok. 4m2, przetransportować materiały rozbiórkowe - ok. 5,2t, wykarczować drzewa o średnicy 16-25cm - 10 szt., wykarczować krzewy i podszycia gęste - ok. 50m2, montaż urządzeń: ławka - 15 szt., kosz na śmieci - 4 szt., tabliczki informacyjne - 2 szt., tabliczki z nazwami gatunków - 20 szt., budki dla ptaków - 10 szt., budki dla owadów - 5 szt., wykonanie nawierzchni żwirowej - 235m2, nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm - 230m2, obrzeża betonowe - ok. 100mb, nawierzchnia z kory gr. 5cm. - 961m2, nawierzchnia trawiasta - 4843m2, wykonanie nasadzeń: drzewa liściaste - 24szt., krzewy, krzewinki, byliny - ok. 949m2/3796szt. Powierzchnia terenu - 7.061m2B) Dla obszaru przy ul. Sportowej od strony ul. Słupskiej należy wykonać: karczowanie drzew o średnicy 16-25 - 1 szt., ławki - 12 szt., kosz na śmieci - 6 szt., tabliczka informacyjna - 2 szt., tabliczka z nazwami gatunków - 10szt., budki dla ptaków - 10 szt., budki dla owadów - 5 szt., nawierzchnia żwirowa - 237m2, obrzeża betonowe - 123mb, nawierzchnia jezdna 114m2 (wykonać z płyt betonowych ażurowych małogabarytowych (np. typu MEBA), gr. 10 cm, wypełnienie płyt grysem kamiennym płukanym; konstrukcja nawierzchni: płyty MEBA, podsypka piaskowa 4cm, kliniec 0/31,5cm 15cm, pospółka 10cm. Jako ograniczenie nawierzchni zastosować oporniki betonowe 10x20 cm, na ławie betonowej z oporem C12/15), nawierzchnia z kory gr. 5cm., 308,5m2, nawierzchnia trawiasta - 1532m2, nasadzenia: drzewa liściaste - 23szt., krzewy, krzewinki, byliny - ok. 297m2 / 1188szt. Powierzchnia terenu - 2.414m2C) Dla obszaru Mini Parku należy wykonać: karczowanie drzew o średnicy 16-25cm - 5szt., karczowanie krzewów i podszyć gęstych - ok. 50m2, ławki - 24szt., kosz na śmieci - 6 szt., tabliczka informacyjna - 2 szt., tabliczka z nazwami gatunków - 10szt., budki dla ptaków - 1 szt., budki dla owadów - 1 szt., nawierzchnia żwirowa - 62m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm. - 382m2, obrzeża betonowe - 163m2, nawierzchnia z kory gr. 5cm - 912m2, nawierzchnia trawiasta - 2985m2, nasadzenia - drzewa liściaste - 46szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 889m2 / 3556szt. Powierzchnia obszaru: 4.504m2D) Dla obszaru przy ul. Olimpijczyków od ul. Kusocińskiego należy wykonać: rozbiórki obrzeży betonowych 6x20cm - ok. 220mb, rozbiórki chodnika z płyt betonowych 25x25cm - ok. 441m2, urządzenia: ławki - 17szt., kosz na śmieci - 5szt., tablica informacyjna - 3szt., tabliczki z nazwami gatunków - 20szt., budki dla ptaków i nietoperzy - 10 szt., budki dla owadów - 5 szt., nawierzchnie żwirową - 201m2, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm. - 1538m2, obrzeża betonowe - 1400mb, nawierzchnie z kory gr. 5cm - 811m2, nawierzchnie trawiaste - 2031m2, nasadzenia: drzewa liściaste - 108szt., krzewy krzewinki i byliny - ok. 757m2/3028szt. Powierzchnia obszaru: 4.463m2E) Dla obszaru przy ul. Kusocińskiego za basenem należy wykonać: urządzenia: ławki - 10szt., kosz na śmieci - 8szt., tabliczka informacyjna - 4szt., tabliczka z nazwami gatunków - 20szt., budki dla ptaków - 30 szt., budki dla owadów - 5 szt., nawierzchnia żwirowa - 413m2, obrzeża betonowe - 398mb, nawierzchnia z kory gr. 5cm - 1065m2, nawierzchnia trawiasta -4243m2, nasadzenia: drzewa liściaste - 82szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 1024m2 / 4096szt. Powierzchnia terenu: 6.710m2F) Dla obszaru przy ul. Kusocińskiego od strony Łasaka należy wykonać: rozbiórkę obrzeży betonowych 6x20cm - ok. 30mb, rozbiórkę chodnika z płyt betonowych 25x25cm - ok. 38m2, urządzenia: ławki - 4szt., kosz na śmieci - 3 szt., tabliczka informacyjna - 1 szt., tabliczka z nazwami gatunków - 5szt., budki dla ptaków - 6 szt., budki dla owadów - 3 szt., obrzeża betonowe - 112mb, nawierzchnia z kory gr. 5cm - 306m2, nawierzchnia trawiasta -589m2, nasadzenia: drzewa liściaste - 26szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 293m2 / 1172szt. Powierzchnia terenu: 1.083m2 G) Dla obszaru wokół stawu przy ul. Gierymskiego należy wykonać: karczowanie drzew o średnicy 16-25cm - 10szt., karczowanie krzewów i podszyć gęstych - ok. 100m2, urządzenia: ławki - 17szt., kosze na śmieci - 9szt., tabliczka informacyjna - 3szt., tabliczka z nazwami gatunków - 20szt., budki dla ptaków - 20szt., budki dla owadów - 10szt., nawierzchnia z kory gr. 5cm - 756m2, nawierzchnia trawiasta - 2310m2, nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm - 325m2, obrzeża betonowe - 250mb, nasadzenia: drzewa liściaste - 46szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 733m2 / 2932szt., drenaż: wykonanie wykopów - ok. 6m3, podsypka filtracyjna - ok. 7m3, drenaż z rur PVC - U - ok. 100mb, warstwa wzmacniająca grunt - ok. 150mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 2 szt., oczyszczenie zbiorników wodnych - ok. 155mb. Powierzchnia terenu: 3.927m2H) Dla obszaru parku morskie oko należy wykonać: karczowanie drzew o średnicy 16-25cm -20szt., karczowanie krzewów i podszyć gęstych - 150m2, urządzenia: ławka - 37szt., kosz na śmieci - 4 szt., tabliczka informacyjna - 4szt., tabliczka z nazwami gatunków - 20szt., budki dla ptaków - 16szt., budki dla owadów - 10szt., przepust - ok. 4mb, umocnienie skarpy - ok. 20m2, nawierzchni żwirowa - 497m2, obrzeża betonowe - 110mb, nawierzchnia z kory gr. 5cm, - 860m2, nawierzchnia trawiasta - 8768m2, nasadzenia: drzewa liściaste, - 144szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 788m2 /3152szt. Powierzchnia terenu 11.690m2.I) Dla obszaru parku nad rzeką Łebą od strony ul. Czołgistów należy wykonać: urządzenia: ławki - 10szt., kosz na śmieci - 2szt., tabliczka informacyjna - 1szt., tabliczka z nazwami gatunków - 15szt., budki dla ptaków - 10szt., budki dla owadów - 5szt., nawierzchnia żwirowa - 660m2, obrzeża betonowa - 286mb, nawierzchnia z kory gr. 5 cm - 2.342,5m2, nawierzchnia trawiasta - 7213m2, nasadzenia: drzewa liściaste: 115szt., krzewy, krzewinki i byliny - ok. 2285m2 / 9140szt. Powierzchnia terenu: 10.697m2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy, oraz dodatkowym opisem zieleni stanowiącym Załącznik nr 9 i zapisami niniejszej SIWZ. 2.1. W wyniku wykonania prac projektowych, mogą ulec zmianie niektóre elementy PFU w związku z zaistniałymi ostatnio zmianami zagospodarowania terenów. Podstawowymi elementami umowy są ilości robót i nasadzeń opisane w dziale III ust. 1 pkt. A-I. Aby objąć umownymi projektami opisane roboty, zdefiniowane obszary mogą ulec zmianie (np. powiększeniu o sąsiednie działki). Gdyby jakichś robót nie udało się zmieścić w projektach to Zamawiający będzie udzielał zamówienia na wykonanie kolejnych projektów dla innych obszarów, tak aby określona w ust. 1 ilość robót i nasadzeń mogła być wykonana.3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego która obejmować będzie:3.1.1. wykonanie projektu budowlanego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1935) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - dla zamawiającego po 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD3.1.2. wykonanie projektu wykonawczego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - dla zamawiającego po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD3.1.3. opracowanie kosztorysu inwestorskiego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - po 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD3.1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 3 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD3.1.5. wykonanie przedmiaru robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD3.1.6. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:3.1.6.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.3.1.6.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 3.1.6.3. uzyskać pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonanego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.3.2. przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w zakresie objętym dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 2.1.3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników roślin w grupach cenowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych zamienników3.4. Wykonawca uzyska decyzje administracyjne na usunięcie drzew i krzewów wraz z opiniami ornitologicznymi. Wycinka i usunięcie korzeni nastąpi na etapie prac porządkowych. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.4. Obowiązkiem Wykonawcy podczas realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami będzie zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).5. Zakres zamówienia obejmuje również::5.1. geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie.5.2. ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających)5.3. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty). Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem.5.4. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją5.5. realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych - ZUDP5.6. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami5.7. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego 5.8. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.5.9. uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli będzie to wymagane w decyzji pozwolenia na budowę.5.10. umieszczenie (w momencie rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami) w widocznym miejscu tablicy informacyjnej - dla każdego obszaru 1 tablicę, tj. razem 9 tablic (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablica musi być wykonana z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i miejsce umieszczenia - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy; jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica będzie wyglądała właściwie tzn. będą czytelne i nieuszkodzone wówczas pozostanie na terenie inwestycji jako tablica pamiątkowa; jeżeli jednak wykonana przez Wykonawcę tablica informacyjna lub stelaż zostanie uszkodzona, skorodowana lub będzie nieczytelna (tablica) Wykonawca zdemontuje ją i złoży w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia dodatkowej tablicy pamiątkowej (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i treści - jak tablica informacyjna;5.11. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów5.12. wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, krawężniki na palety, itp.); materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (materiały ziemne) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (działka nr 143 obręb 4 (ul. Syrokomli) znajdująca się w odległości ok. 3 km od terenu budowy) lub zutylizuje (gruz) jeśli zajdzie taka konieczność (materiał z rozbiórki warstw asfaltowych do utylizacji przez Wykonawcę). Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.5.13. Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą z dokładnym określeniem w hektarach z dokładnością do 4 miejsc po przecinku: dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia prac oraz łącznej powierzchni terenów zieleni objętych pracami6. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka.7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.8. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót stanowiące załącznik do PFU należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje program funkcjonalno - użytkowy i zapisy niniejszej SIWZ.9. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty.11. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 2 do Umowy.12. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac projektowych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.14. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawiają się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań.15. Zobowiązanie wykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 15.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.):- prace projektowe,- prace przygotowawcze, w tym rozbiórkowe,- roboty ziemne, w tym nasadzenia,- zagospodarowanie terenu; Uwaga: Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) nie noszą znamion pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, zatem nie istnieje wobec nich obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę. W przypadku dokumentacji projektowej obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy sytuacji, gdy wykonawca dokumentacji projektowej, będący wykonawcą lub podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego zamówienia, w celu wykonania dokumentacji projektowej posługuje się osobami nieposiadającymi uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 15.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 18.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:15.2.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 15.2.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 15.2.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 18.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:15.3.1. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;15.3.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 15.3.3. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;15.3.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 15.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15.1. czynności.15.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.15.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 15.1 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku16. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77314100-5
  45112723-9
  45233250-6
  71320000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.W szczególności przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w przypadku, gdy na obszarze ujętym w zamówieniu podstawowym nie będzie możliwości wykonania tylu m2 zieleni ile zakładano - zlecenie będzie polegało na wyznaczeniu nowego miejsca dla nasadzeń i wykonaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję polegającą na wykonaniu zieleni i nasadzeń drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni min. 400 m2 w ramach jednej umowy wraz podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te prace zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencje, opinie lub listy polecające, protokoły odbioru końcowego) określających czy te prace zostały wykonane należycie.2. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej zieleni, w tym nasadzeń drzew i krzewów o powierzchni min. 400 m2 wraz podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w Dziale VII pkt 6.3 SIWZ, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one ogólnodostępne dla Zamawiającego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  - wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty: 1.1. formularz oferty - wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ 1.2. formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ 1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) - wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Długość okresu gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 1.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 - 1b ustawy Prawo zamówień publicznych1.2. w przypadku zmiany osób przeznczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: 3.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami lub usług nadzoru inwestorskiego,2.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno - użytkowym oraz dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy2.3. w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Działu oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia2.4. w związku z zawieszeniem prac projektowych, przesunięciem terminu przekazania terenu budowy oraz zwieszeniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy2.5. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy2.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 2.7. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenia prac, dokonanie odbiorów), utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim przypadku termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy2.8. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania oraz zmiany zakresu badań archeologicznych na terenie inwestycji2.9. w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (warunków gruntowych itp.) jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.3. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 11:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Miasto Lębork
  84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
  tel.: 59 862 42 80
  fax.: 59 862 24 27
  email: Wyślij email
  http://www.bip.um.lebork.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 275598 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.