google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 23.05.2019
  1 USD
  3.8696
  0.0076
  1 EUR
  4.3107
  0.0009
  1 CHF
  3.8343
  0.0134
  1 GBP
  4.8852
  -0.0054
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2019-03-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 521940-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szpitalna  14 , 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26-628-88, e-mail pzd@nowotarski.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta w formie pisemnej (w wersji papierowej) opatrzona własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności, złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
  Numer referencyjny: PZD-ZP.261.9.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 r.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.

  II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-25

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Posiadanie doświadczenia, tzn. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie koszenia traw w obrębie pasa drogowego dróg publicznych o łącznej wartości dla:1) Części I - Zadanie nr 1 - co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),2) Części II - Zadanie nr 2 - co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych),3) Części III - Zadanie nr 3 - co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),4) Części IV - Zadanie nr 4 - co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),5) Części V - Zadanie nr 5 - co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),6) Części VI - Zadanie nr 6 - co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych)oraz wykazanie, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku rozliczeń za usługi w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych usług na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem publikacji ogłoszenia. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część, powyższe wymagania dla poszczególnych części nie podlegają sumowaniu, np. posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie koszenia traw o łącznej wartości 30 000,00 zł brutto uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na części 2-5 a posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie koszenia traw o łącznej wartości 50 000,00 zł brutto uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na wszystkie części zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale X siwz (art.22a ustawy - Prawo zamówień publicznych), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.1, składa każdy z Wykonawców odrębnie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale X siwz (art.22a ustawy - Prawo zamówień publicznych), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający nie żąda dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa rozdziale XXI ust.4 siwz (art.86 ust.5 ustawy - Prawo zamówień publicznych), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z Wykonawców odrębnie.4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty zawierający wypełnioną/e i własnoręcznie podpisaną/e tabelę/e elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 3 do siwz), w przypadku pominięcia, którejkolwiek z pozycji tabel/i (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z siwz, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 tejże ustawy.6. Wykonawca wraz z ofertą składa:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów;3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącym jej integralną częścią. 2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-20, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, o którym mowa w art.93 ust.1a ustawy, tj. w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi):1) 1642K - Groń - Trybsz - Niedzica,2) 1641K - Łapsze Wyżne - Jurgów,3) 1640K - Niedzica - Kacwin,4) 1679K - Wygon - Niedzica5) 1638K - Krośnica - Sromowce Niżne6) 1639K - Dębno - Niedzica - Granica Państwa.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi): a) 1636K - Krościenko - Szczawnica,b) 1637K - Harklowa - Tylmanowa.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi): 1) 1670K - Lasek - Stacja PKP,2) 1661K - Trute - Klikuszowa - Obidowa,3) 1662K - Raba Wyżna - Klikuszowa,4) 1678K - Raba Wyżna - Podwilk,5) 1660K - Ludźmierz - Pyzówka,6) 1666K - Ponice - Rdzawka,7) 1667K - Rabka - Ponice,8) 1668K - Rabka - Skawa - Naprawa,9) 1681K - Baza ZUM - Kościół,10) 1665K - Skawa - Raba Wyżna,11) 1669K - Jordanów - Spytkowice.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi):1) 1647K - Gronków - Bukowina Tatrzańska,2) 1645K - Nowa Biała - Białka Tatrzańska,3) 1644K - Łopuszna - Dursztyn,4) 1643K - Krempachy - Frydman,5) 1671K - ul. Św. Anny - Kowaniec w Nowym Targu,6) 1672K - ul. Szaflarska w Nowym Targu,7) 1673K - ul. Waksmundzka w Nowym Targu,8) 1646K - Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko,9) 1653K - Szaflary - Ząb.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi):1) 1677K - Zubrzyca Górna - Sidzina,2) 1676K - Lipnica Wielka - Przywarówka,3) 1675K - Jabłonka - Lipnica Mała,4) 1664K - Harkabuz - Piekielnik,5) 1663K - Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik,6) 1682K - Podszkle - Podwilk.2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu traw w 2019 r. w pasach drogowych (nr drogi - nazwa drogi):1) 1659K - Maruszyna - Ludźmierz - Cz. Dunajec,2) 1658K - Szaflary - Ludźmierz,3) 1654K - Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów,4) 1652K - Ciche - Dzianisz,5) 1651K - Czarny Dunajec - Poronin,6) 1655K - Rogoźnik - Ciche. 2. Zamówienie obejmuje koszenie traw na poboczach, skarpach, wysepkach, pod barierkami oraz w miejscach mających decydujące znaczenie na wizualny wygląd drogi. 3. Zamawiający przewiduje minimum dwukrotne koszenie w każdym ciągu dróg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-25
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Skrócenie terminu realizacji jednokrotnego koszenia w stosunku do maksymalnego terminu przewidzianego przez Zamawiającego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
  tel.: 18 26-628-88
  email: Wyślij email
  http://https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17407 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.