google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 26.06.2019
  1 USD
  3.7540
  0.0164
  1 EUR
  4.2642
  0.0088
  1 CHF
  3.8477
  0.0169
  1 GBP
  4.7573
  -0.0131
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek drzewny w Białogardzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 535288-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard: Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek drzewny w Białogardzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Tak


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  30%

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard, krajowy numer identyfikacyjny 33092045200000, ul. 1-go Maja  18 , 78-200  Białogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943122310, e-mail um.sekretariat@bialogard.info, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.bialogard.info/
  Adres profilu nabywcy: http://bip.bialogard.info/index.php?id=193596
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.bialogard.info/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.bialogard.info/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  Adres:
  Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard ul. 1-go Maja 18 78-200 Białogard


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek drzewny w Białogardzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
  Numer referencyjny: IZP.271.1.5.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.2.2 W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", obejmujących rewitalizację terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie (działki ewid. nr 34/1; 72/1; 46/4; 45/2; 698/1; 42/2; 41/1; 32; 31; 41/5; 42/4; 82; 83; 684; 696; 702; 713 obręb 0017 m. Białogard), w szczególności (na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego): 2.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:a) Koncepcji projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;b) Opinii technicznej oceniającej stan konstrukcji muru oporowego nabrzeża rzeki Liśnicy na obszarze rewitalizacji, z ewentualnym wskazaniem zakresu robót remontowych koniecznych do uwzględnienia w ramach przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych.c) Projektu budowlanego ,,Rewitalizacji terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie" zawierającego wszystkie niezbędne do realizacji robót budowlanych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym branże tj. architektoniczną, konstrukcyjną, drogową, instalacji sanitarnych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, projekt (tymczasowej i docelowej) organizacji ruchu, projekt zieleni wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, w szczególności aktualnych map i opinii geotechnicznych (w tym badań gruntu), warunków technicznych, wypisów i wyrysów, uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych wymaganych obowiązującymi przepisami, zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami prawa przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę; wykonanie wytycznych i zaleceń instytucji opiniujących, uzgadniających i wydających decyzje, zarówno na etapie projektowania jak i realizacji robót, na własny koszt (w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy);d) Projektu wykonawczego stanowiącego rozwinięcie opracowania j.w., w postaci odrębnych opracowań branżowych;e) Przedmiarów robót dla poszczególnych branż;f) Kosztorysów robót dla poszczególnych branż;g) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;h) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.i) Zapewnienie pełnienia przez projektantów czynności nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych.2.2.2 Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym:a) Budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych;b) Budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną i interaktywnymi, nowatorskimi elementami wyposażenia oraz obszarem tarasu z wyposażeniem w ławki i stoliki, osłoniętym wiatą;c) Założenie terenów zieleni urządzonej, zieleń wysoka, średnia i niska;d) Zakup, dostawę i montaż toalety publicznej wraz z przyłączami;e) Budowę plaży wraz z wyposażeniem i dostępem do rzeki poprzez stopnie pomostu;f) Dostawę i instalację podświetlanej fontanny pływającej w nurcie rzeki Liśnicy;g) Budowę terenu spacerowo-rekreacyjnego po pomoście wzdłuż rzeki Liśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu nadbrzeża rzeki;h) Budowę strefy rekreacji wyposażonej w stoły tenisowe i urządzenia siłowni plenerowej;i) Budowę ciągu pieszo-rowerowego;j) Budowę jezdni jednokierunkowej wzdłuż ulicy Zaułek drzewny wraz z 40 miejscami parkingowymi wraz z odwodnieniem ulicy poprzez wpusty drogowe i włączeniem poprzez przykanaliki istniejących rur spustowych budynków przylegających do drogi, do sieci kanalizacji deszczowej;k) Budowę oświetlenia i monitoring terenu;l) Wykonanie ogrodzenia od strony działki 46/6 obręb 0017;m) Ogólny zakres robót budowlanych i obowiązki wykonawcy:? sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;? zabezpieczenie mediów na czas robót, zapewnienie materiałów, energii, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;? oznakowanie i zabezpieczenie terenu na czas robót oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi;? roboty przygotowawcze w tym uporządkowanie terenu i wycinka zbędnych drzew i krzewów;? roboty rozbiórkowe i demontażowe pozostałości po nieistniejących obiektach, w tym nieczynnych elementach przyłączeń; rozbiórka zdegradowanych ogrodzeń i nawierzchni, w tym nawierzchni jezdni ulicy Zaułek Drzewny (trylinka, nawierzchnie asfaltowe);? roboty pomiarowe;? roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;? podbudowy, warstwy konstrukcyjne oraz przygotowanie i wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek utwardzonych;? regulacja włazów, wpustów i studzienek, zagospodarowanie terenu przyległego wraz z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej, obsianie i pielęgnacja trawników;? opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu;? wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;? dostarczenie wszelkich niezbędnych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiałów stanowiących przedmiot umowy, w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z zamawiającym;? ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku, wolnym od przeszkód komunikacyjnych;? wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;? zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;? przeprowadzenie wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów;? uporządkowanie terenu objętego placem budowy, w tym uporządkowanie i wzmocnienie nawierzchni istniejących placów nieutwardzonych w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanych nawierzchni ulicy Zaułek Drzewny;? pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców;? sporządzenie dokumentacji powykonawczej.2.3 Szczegółowy zakres prac i robót budowlanych zawiera Program funkcjonalo-użytkowy wraz z załącznikami oraz projekt umowy.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do:a) przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego,b) wykonania odwiertów, badań i sporządzenia opinii geotechnicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót;c) zorganizowania zaplecza robót oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy (koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, elektrycznej, itp. podczas realizacji przedmiotu umowy będzie ponosić Wykonawca),d) sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,e) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, wykonania stabilnego ogrodzenia terenu robót w sposób pozwalających na umieszczenie na nim banerów i plakatów informacyjnych przez Zamawiającego,f) zapewnienia na terenie budowy oraz terenach przyległych należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp, ochrony obiektów i sieci znajdujących się na terenie robót,g) zgłaszania inspektorowi nadzoru / inżynierowi kontraktu terminu zakończenia robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt,h) wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu oraz oddania przedmiotu umowy w terminie,i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania urządzeń i materiałów w sposób nie powodujący kolizji,j) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,k) zorganizowania budowy w sposób zapewniający odbiór odpadów komunalnych z sąsiadujących nieruchomości (wyznaczenie miejsca lub miejsc, do których właściciele nieruchomości będą mogli swobodnie przetransportować pojemniki z odpadami w dniach ich odbioru zgodnych z rocznym harmonogramem i poinformowanie o tym wszystkich właścicieli nieruchomości),l) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych,m) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów i instrukcji przed zgłoszeniem robót do odbioru,n) wykonania dokumentacji powykonawczej,o) wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych,p) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe,q) po zakończeniu robót budowlanych doprowadzenia stanu terenu przylegającego do terenu budowy do stanu pierwotnego, uporządkowania terenu budowy, oznakowania zgodnego ze stała organizacją ruchu i przekazanie go Zamawiającemu,r) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia,s) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

  II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71242000-6
  71322000-1
  45111200-0
  45233200-1
  45231100-6
  44211100-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 20.1 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, usługi i dostawy, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:-usług wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa, -robót budowlanych branży drogowej,-robót budowlanych branży instalacji sanitarnych,- robót budowlanych branży instalacji elektroenergetycznych.Wskazane w pkt 20.3 SIWZ prace zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na prace wskazane w pkt 20.3 SIWZ, jest to jedynie możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w Urzędzie Miasta Białogard zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2021-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 31 października 2021 r., w tym:a) Opracowanie koncepcji i przedstawienie jej zamawiającemu w terminie 60 dni od podpisania umowy.b) Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz złożenie w imieniu zamawiającego (na podstawie upoważnienia) wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.c) Zakończenie wszelkich robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - w terminie do 31 października 2021 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na rewitalizacji, budowie, przebudowie lub zagospodarowaniu terenów zielonych, placów, skwerów lub innych terenów publicznych obejmujące dokumentację projektowo-kosztorysową architektoniczno-budowlaną obejmującą swoim zakresem co najmniej branżę architektoniczno-konstrukcyjną, branżę drogową i obiekt inżynierii mostowej (kładka piesza, pieszo-rowerowa) o rozpiętości przęsła min. 8,0 m oraz wielobranżowe roboty budowlane polegające na realizacji zadania obejmującego branżę konstrukcyjną, drogową i wykonanie obiektu inżynierii mostowej (kładka piesza, pieszo-rowerowa) o rozpiętości przęsła min. 8,0 m o wartości 3 000 000 PLN brutto (w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto);lub łącznie:Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową architektoniczno-budowlaną polegającą na rewitalizacji, budowie, przebudowie lub zagospodarowaniu terenów zielonych, placów, skwerów lub innych terenów publicznych obejmującą swoim zakresem co najmniej branżę architektoniczno-konstrukcyjną, branżę drogową oraz obiekt inżynierii mostowej (kładka piesza, pieszo-rowerowa) o rozpiętości przęsła min. 8,0 m o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto;Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące wielobranżowe roboty budowlane polegające na rewitalizacji, budowie, przebudowie lub zagospodarowaniu terenów zielonych, placów, skwerów lub innych terenów publicznych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, obejmujące branżę konstrukcyjną, drogową i obiekt inżynierii mostowej (kładka piesza, pieszo-rowerowa) o rozpiętości przęsła min. 8,0 m;Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, ? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,? 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby w wykazie osób wskazano, która z wymienionych osób pełniła będzie funkcję kierownika budowy oraz funkcję głównego projektanta, ponadto od osób tych wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu/kierowaniu robotami danej specjalności, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy projektowania/kierowania robotami nie sumują się. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca dysponował będzie osobą, która łącznie posiadać będzie uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej.Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca dysponował będzie osobą, która łącznie posiadać będzie uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób bezrobotnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia ponad 30% osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i 1669).

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;-zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;-odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;-oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według załącznika nr 6 do SIWZ;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 9 do SIWZ;-oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej, wg załącznika nr 10 do SIWZ;- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;- dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie,- dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego wskazane w pkt 5.3.1 - 5.3.4 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;-wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według załącznika nr 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wskazanie zadania wykonanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z pkt 4.2.3.1 SIWZ oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ, Zamawiający nie wymaga wypełniania załącznika nr 8 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we wskazanym oświadczeniu.-Dowód wniesienia wadium.-Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).-Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (jeżeli dotyczy).- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:1) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni, w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z:a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni,c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac budowlanych),2) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 wzoru umowy - w sytuacji kiedy wymiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ.3) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 wzoru umowy - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ,4) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 8 ust. 2 wzoru umowy - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od wykonawcy, a warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, będzie spełniony.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie,4) zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez wykonawcę wymaga akceptacji zamawiającego):a) stawka roboczogodziny ,,R" - średnia dla woj. zachodniopomorskiego,b) koszty pośrednie ,,Kp" - średnie dla woj. zachodniopomorskiego,c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - średnie dla woj. zachodniopomorskiego,d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. d.wzoru umowy.3. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 wzoru umowy, na wynagrodzenie wykonawcy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wzoru umowy, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego podpisania i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 wzoru umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 wzoru umowy. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-29, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard
  78-200 Białogard, 1-go Maja 18
  tel.: 943122310
  email: Wyślij email
  http://http://bip.bialogard.info/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 30036 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.