google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557922-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk, krajowy numer identyfikacyjny 52596100000000, ul. ul. Karola Wojtyły  29 , 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 865 71 10, , e-mail adrian.bienczak@ryki.pl, , faks 081 865 71 11.
  Adres strony internetowej (URL): https://umryki.bip.lubelskie.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://umryki.bip.lubelskie.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
  Adres:
  Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki (sekretariat - I piętro). Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
  Numer referencyjny: WIR.271.22.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  7


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki".2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części, jak poniżej:2.1. część 1 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Nowa Dąbia":- droga wewnętrzna o długości ok. 995 mb na działkach o nr ewidencyjnych 358/2, 358/3, obręb Nowa Dąbia, początek od drogi powiatowej Nr 1408L,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 6 do SIWZ2.2. część 2 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Podwierzbie":- droga wewnętrzna o długości ok. 500 mb na działce o nr ewidencyjnym 192, obręb Podwierzbie oraz droga wewnętrzna o długości ok. 320 mb na działce o nr ewidencyjnym 630, obręb Podwierzbie,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 7 do SIWZ.2.3. część 3 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna nr 102882 o długości ok. 940 mb na działce o nr ewidencyjnym 43, obręb Kolonia Swaty, początek od drogi gminnej ul. Zielona,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 8 do SIWZ.2.4. część 4 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Myśliwska wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna nr 102878 o długości ok. 1300 mb na działkach o nr ewidencyjnych 3996, 764/3, obręb Ryki, początek od drogi gminnej ul. Piaskowa,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 9 do SIWZ.2.5. część 5 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna o długości ok. 1100 mb na działkach o nr ewidencyjnych m.in. 179, 178/1, 177/2, obręb Kolonia Swaty, początek od drogi gminnej ul. Zielona/Okopowa,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 10 do SIWZ.2.6. część 6 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga wewnętrzna o długości ok. 1300 mb na działce o nr ewidencyjnym 774, obręb Swaty, kontynuacja drogi gminnej nr 102882 ul. Okopowej, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 11 do SIWZ.2.7. część 7 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę dróg na terenie Sołectwa Brzezinka":- ciąg dróg wewnętrznych o łącznej długości ok. 1300 mb na działkach o nr ewidencyjnych m.in. 1255, 860, obręb Ryki, włączenie do drogi powiatowej Nr 1446 L ul. Janiszewska,Przebieg dróg przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 12 do SIWZ.3. Powyższa dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym przez przepisy prawa niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.4. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.5. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:Dotyczy części 1 i 2- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przekazanych mapach,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.Dotyczy części 3, 4, 5 i 6- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).Dotyczy części 7- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.-6. Dokumentację należy opracować (dotyczy wszystkich części) w ilości:- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 2 egz.- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.- projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.- informacja BIOZ - 4 egz.- projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.- dokumentacja geotechniczna (dot. części 3, 4, 5 i 6) - 2 egz.oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dla każdej części) na powszechnie dostępnym nośniku danych (np. płyta w formacie PDF i formacie edytowalnym .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, kosztorysy, przedmiary w formacie .ath.)2.7. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.

  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71241000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: - w zakresie części 1 i 2 zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy- w zakresie części 3, 4, 5 i 6 zamówienia: do dnia 11.12.2019 r.- w zakresie części 7 zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W zakresie wszystkich części zamówieniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dys-ponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:- min jedną osobę posiadającą uprawnienia do sporządzenia dokumentacji pro-jektowej i posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgod-nie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności inży-nieryjnej drogowej, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane uprawniające do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń równoważne do wyżej wskazanych.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).Uwaga:Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 części) to może, w celu wykazania zdolności technicz-nych i zawodowych, wskazać te same osoby do każdej części zamówienia, na którą składa ofertę.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów po-twierdzających brak podstaw do wykluczenia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów po-twierdzających spełnienie warunki udziału w postępowaniu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych w następującym zakresie:1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:a) wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;b) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;e) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);2) zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia w przypadku:a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;3) zmian kadrowych w przypadku:a) zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.b) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych;4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;c) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych;d) innych ważnych powodów;
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-17, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Nowa Dąbia"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Nowa Dąbia":- droga wewnętrzna o długości ok. 995 mb na działkach o nr ewidencyjnych 358/2, 358/3, obręb Nowa Dąbia, początek od drogi powiatowej Nr 1408L,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 6 do SIWZRzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przekazanych mapach,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 2
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: 2 miesiące od dnia podpisania umowy


  Część nr: 2Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Podwierzbie"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Podwierzbie":- droga wewnętrzna o długości ok. 500 mb na działce o nr ewidencyjnym 192, obręb Podwierzbie oraz droga wewnętrzna o długości ok. 320 mb na działce o nr ewidencyjnym 630, obręb Podwierzbie,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 7 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przekazanych mapach,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 2
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: 2 miesiące od dnia podpisania umowy


  Część nr: 3Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna nr 102882 o długości ok. 940 mb na działce o nr ewidencyjnym 43, obręb Kolonia Swaty, początek od drogi gminnej ul. Zielona,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 8 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


  Część nr: 4Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Myśliwska wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Myśliwska wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna nr 102878 o długości ok. 1300 mb na działkach o nr ewidencyjnych 3996, 764/3, obręb Ryki, początek od drogi gminnej ul. Piaskowa,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 9 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


  Część nr: 5Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi gminnej Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna o długości ok. 1100 mb na działkach o nr ewidencyjnych m.in. 179, 178/1, 177/2, obręb Kolonia Swaty, początek od drogi gminnej ul. Zielona/Okopowa,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 10 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


  Część nr: 6Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga wewnętrzna o długości ok. 1300 mb na działce o nr ewidencyjnym 774, obręb Swaty, kontynuacja drogi gminnej nr 102882 ul. Okopowej, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 11 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-11
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


  Część nr: 7Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę dróg na terenie Sołectwa Brzezinka"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę dróg na terenie Sołectwa Brzezinka":- ciąg dróg wewnętrznych o łącznej długości ok. 1300 mb na działkach o nr ewidencyjnych m.in. 1255, 860, obręb Ryki, włączenie do drogi powiatowej Nr 1446 L ul. Janiszewska,Przebieg dróg przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 12 do SIWZ.Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 4
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: 4 miesiące od dnia podpisania umowy


  Dane kontaktowe

  Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
  tel.: 081 865 71 10,
  fax.: 081 865 71 11
  email: Wyślij email
  http://https://umryki.bip.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47202 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.