google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558015-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe: Wykonanie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, krajowy numer identyfikacyjny 17471611000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana  7 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 180 092, e-mail zuop@zuop.pl, faks 227 180 257.
  Adres strony internetowej (URL): www.zuop.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.zuop.pl/zamowieniapubliczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.zuop.pl/zamowieniapubliczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 17.06.2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock - Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem jak wskazany w rozdziale 10 pkt. 13. Uwaga ! Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na której znajduje się większa liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych
  Numer referencyjny: Znak sprawy: Przetarg 3/koncepcja instalacji spalania odpadów promieniotwórczych/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Tak


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujący przedmiot umowy:a) koncepcję instalacji spalania odpadów promieniotwórczych, (przedmiot umowy w tym zakresie zostanie przygotowany w formie opracowania),b) harmonogram, zestawienia nakładów inwestycyjnych oraz wskazanie właściwej formy realizacji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych (zakres wskazany w p. II. 18 lit. a i b załącznika nr 1 do siwz/umowy), c) przeprowadzić wizytę studyjną w siedzibie ZUOP,d) przedstawiać sprawozdania z postępu realizacji prac, wraz z wskazaniem napotkanych problemów merytorycznych dotyczących realizacji opracowania.

  II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90721000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 140
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  140

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 5. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.lit. c), jeżeli wykaże, że:a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno opracowanie przed inwestycyjne tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, (przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie), b) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane do wykonania niniejszego zamówienia (personel kluczowy) tj. ? przynajmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne, z których każda uczestniczyła samodzielnie lub w zespole przy opracowaniu przynajmniej jednego opracowania przed inwestycyjnego tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, (przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie), ? przynajmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, która uczestniczyła samodzielnie lub w zespole przy opracowaniu przynajmniej jednego opracowania przed inwestycyjnego tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu instalacji przetwarzania odpadów promieniotwórczych. Uwaga ! 1. Wykonawca wskaże z w/w personelu kluczowego kierownika projektu, który będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu i kontakt z Zamawiającym. Wykonawca wskaże jako kierownika projektu, osobę skierowaną do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającą największe doświadczenie z zakresu termicznego przetwarzania (spalania) odpadów promieniotwórczych). 2. W trakcie realizacji zamówienia możliwe są zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w ramach personelu kluczowego. W przypadku konieczności dokonania zmian w personelu kluczowym, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie takiej zmiany oraz wskazać osobę, która ma zastąpić zmienianego członka personelu kluczowego, jak również dostarczyć oświadczenie umożliwiającą weryfikację kwalifikacji i doświadczenia takiej osoby. Osoba, która ma zastąpić zmienianego członka personelu kluczowego powinna spełniać warunki w lit. b. Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw w formie pisemnej co do zmiany członka personelu kluczowego na osobę proponowaną przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury innej osoby zastępującej członka personelu kluczowego o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje: 1) dowodami określającymi że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie mogą warunku posiadania doświadczenia w wykonywaniu usług odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z podmiotów musi wykazać się spełnieniem warunku doświadczenia w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega, iż udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym zakresie przez podmiot trzeci, musi być związane z wykonywaniem usług, 3) weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SIWZ), następujące oświadczenia i dokumenty:a) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 Ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca musi w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ - ,,Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej".Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (procedura odwrócona, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczeniaa) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,c) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do siwz,Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w dokumenty zobowiązany jest złoży każdy z Wykonawców we własnym imieniu, 4. Informacje dla wykonawców zagranicznychW przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 lit. a musi złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający uwzględni zasady przewidziane w e-Certis - systemie informacyjnym umożliwiającym identyfikację certyfikatów i zaświadczeń w kraju Wykonawcy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (procedura odwrócona, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp), Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SIWZ), następujące oświadczenia i dokumenty:a) oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (dla danej części), o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp określone w pkt 5 SIWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (procedura odwrócona, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.:a) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,b) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane,c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu), zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5, Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej):? dokumenty wskazane w lit. a i c, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie,? dokumenty wskazane w lit. b, powinien złożyć co najmniej jeden Wykonawca.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 8.000,00złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 Otwock - Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7; PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070, z dopiskiem na przelewie: wadium sprawa: Przetarg 2/koncepcja instalacji spalania odpadów promieniotwórczych/20194. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu stosuje się art. 10a ust. 1 ustawy.7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena (ogólna cena brutto w ofercie)60,00
  Skrócenie terminu realizacji 20,00
  Kompetencje eksperta20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany:1) wynagrodzenia:a) w wyniku zmiany ustawowej stawki VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację Umowy,b) z przyczyn wcześniej nie możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,c) w przypadku konieczności rezygnacji z wykonania usług przewidzianych w zakresie przedmiotu umowy, konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, których konieczności rezygnacji lub wykonania wcześniej nie można było przewidzieć,d) w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowe prace analityczne i koncepcyjne mające na celu uszczegółowienie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych lub podniesienie jej jakości merytorycznej2) sposobu wykonania przedmiotu umowy:a) jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru Wykonawcy, b) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,3) terminu wykonania przedmiotu umowy:a) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, b) w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia sytuacji skutkującej że rozpoczęcie lub kontynuowanie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) w przypadku wykazania przez Wykonawcę, istnienia zakresu rzeczowego koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych wymagającego wykonania dodatkowych prac analitycznych i koncepcyjnych, które nie mogły zostać przewidziane w momencie ogłoszenia zamówienia publicznego dotyczącego przedmiotu umowy lub zawierania umowy, d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi działaniami przez Zamawiającego,e) w przypadku gdy konieczność realizacji przedmiotu umowy wyniknie z decyzji organu nadzorujących działalność Zamawiającego,f) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części usług objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy),5) zmiany Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, 6) zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę (zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie).2. Wystąpienie którejkolwiek z w/w okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do umowy. 3. W terminie 30 dni od daty wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy oraz usunięcia ich kopii ze swoich zasobów.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  1. Wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego, przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej wykonywania należy traktować jako informacje poufne.2. Strony postanawiają, że przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie przekazane Wykonawcy, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, dane lub materiały, posiadające wartość gospodarczą dla Zamawiającego, niezależnie od ich formy, charakteru lub sposobu ich przekazania Wykonawcy, które ze względu na interes Zamawiającego wymagają ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą, zniszczeniem, usunięciem, nieuprawnioną zmianą lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami. Strony potwierdzają, że informacje poufne to wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym Zamawiającego, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony ujawniającej w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od formy utrwalenia informacji. W szczególności informacjami poufnymi są informacje: dotyczące organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa związanych z inwestycją prowadzoną przez Spółkę, procedur bezpieczeństwa, instrukcji, planów, wyposażenia lub systemów bezpieczeństwa lub ich parametrów technicznych, technologii, know-how, wynalazków, odkryć, projektów, procesów, modeli, wyposażenia, algorytmów, wiedzy technicznej, dokumentów, specyfikacji, prac badawczo-rozwojowych, planów marketingowych i biznesowych, prognoz, projekcji i analiz, informacji finansowych, cen i informacji o klientach. 3. Powyżej wskazane dane i informacje stanowią informacje chronione bez względu na to, czy zostały one utrwalone w jakikolwiek sposób, a także bez względu na sposób ich udostępnienia Wykonawcy, w szczególności są to wszelkie dane i informacje utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji (np. CD, DVD), dokumenty, instrukcje, specyfikacje, schematy działania, kody źródłowe programów komputerowych, opisy programów komputerowych, wydruki danych, szkice, rysunki, fotografie, pliki komputerowe, prezentacje multimedialne oraz informacje nie utrwalone w sposób wskazany powyżej (np. przekazane Wykonawcy w sposób ustny przez pracowników Zamawiającego). Udostępnienie informacji poufnych Wykonawcy może zostać dokonane przez Zamawiającego lub przez jej doradców i konsultantów w trakcie lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.4. Informacjami poufnymi są wszelkie przekazane Wykonawcy informacje, niezależnie od tego, czy zostały oznaczone klauzulą lub oznaczeniem mającym skutkować ograniczeniem bądź wyłączeniem jawności, czy też nie zostały wyraźnie w ten sposób oznaczone.5. Zamawiający jest wyłącznie uprawniona do decydowania o zakresie i formie udostępnianych informacji poufnych oraz o sposobie ich udostępniania Wykonawcy, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 6. Wykonawca powinien chronić informacje poufne i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku.7. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji stanowiących informacje poufne oraz wykorzystywania ich wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w celu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może:a) ujawniać informacje poufnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu, chyba że jest do tego uprawniony zgodnie z Umową lub inną umową zawartą pomiędzy Stronami;b) używać informacje poufne w zakresie lub w celu innym niż dozwolony użytek, chyba że jest do tego uprawniony zgodnie z Umową lub inną umową zawartą pomiędzy Stronami.9. Wykonawca może przekazać udostępnione mu przez Zamawiającego informacje poufne swoim pracownikom w zakresie, w jakim posiadanie danej informacje poufne przez daną osobę jest niezbędne w związku z należytym wykonywaniem przedmiotu umowy.10. Przez pracowników, o których mowa w ust. 7, Strony rozumieć będą osoby fizyczne zatrudnione lub zaangażowane przez Wykonawcę, jego oddział lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy. 11. W związku z udostępnianiem pracownikowi Wykonawcy Informacji Chronionych, Wykonawca zobowiązany jest do: a) powiadomienia pracownika, iż udostępnione mu informacje stanowią informacje poufne, a zarówno Wykonawca, jak i pracownik zobowiązani są do zachowania poufności takich informacji;b) powiadomienia pracownika o celu, w jakim udostępnione zostaną mu informacje poufne, przy czym cel taki nie może wykraczać poza dozwolony użytek, c) zobowiązania pracownika w formie pisemnej do zachowania poufności informacje poufnych, nieprzekazywania ich innym osobom, zabezpieczenia informacje poufne oraz wykorzystywania informacje poufne wyłącznie w celach, w jakich informacje zostały pracownikowi udostępnione, d) powiadomienia pracownika o konsekwencjach prawnych bezprawnego ujawnienia, przekazania lub wykorzystania informacje poufne 12. Zamawiający oświadcza, iż obowiązek opisany w ustępie 5 niniejszego paragrafu uznaje się za spełniony w odniesieniu do danego pracownika w przypadku, gdy odpowiednie postanowienia dotyczące zachowania poufności, zapewniające co najmniej taki sam zakres zobowiązania jak wynikający z niniejszej Umowy, objęte są umową, na podstawie której pracownik wykonuje pracę lub świadczy na rzecz Wykonawcy swoje usługi. 13. Wykonawca może przekazać udostępnione mu przez Zamawiającego informacje poufne osobie trzeciej, w szczególności swojemu podwykonawcy, innej niż ta, o której mowa w ustępach 3-6 niniejszego paragrafu, wyłącznie po uprzednim łącznym spełnieniu następujących warunków:a. uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na ujawnianie informacje poufne określonej osobie trzeciej w określonym celu, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Zamawiającego może w każdym czasie odmówić udzielenia takiej zgody bez podania przyczyn swojej decyzji. Wniosek Wykonawcy o udzielenie przez Zamawiającego zgody powinien wskazywać poza danymi dotyczącymi podmiotu, któremu informacje poufne mają zostać przekazane, informacje poufne, które mają podlegać przekazaniu, rolę, jaką taka osoba trzecia ma pełnić w ramach świadczenia usług, oraz cel przekazania jej informacje poufne. Zamawiającego może żądać przedłożenia innych informacji, które racjonalnie konieczne są do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na ujawnianie informacje poufne;b. powiadomienia osoby, odnośnie której Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ujawnianie informacje poufne, iż udostępniane jej informacje objęte są umową i możliwość ich ujawnienia podlega rygorom tej umowy; c. powiadomienia osoby, odnośnie której Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ujawnianie informacje poufne, w jakim celu i zakresie osoba ta może wykorzystać udostępniane jej informacje poufne, d. zawarcia z osobą, odnośnie której Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ujawnianie informacje poufne, umowy o zachowaniu poufności w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na warunkach zasadniczo takich samych, jak zawarte w niniejszej umowie.14. Wykonawca może ujawnić informacje poufne na żądanie uprawnionego organu np. sądu, organów ścigania, organów administracji - w zakresie, w jakim dany organ uprawniony jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania ujawnienia określonych informacji poufnych. W sytuacji, gdy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia organom władzy lub uprawnionym służbom informacje poufnych, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dopuszczonych przez właściwe prawo działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków koniecznego ujawnienia.15. Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym zdarzeniu lub szeregu zdarzeń niepożądanych wzajemnie powiązanych, odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzanych informacje poufne, a w szczególności: zagrożeniu nieautoryzowanego ujawnienia informacje poufne, nieautoryzowanym dostępie, nieautoryzowanym kopiowaniu, modyfikacji, zniszczeniu, utracie, niewłaściwym użyciu lub kradzieży informacje poufne.16. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, publikować jakichkolwiek informacji poufnych (np. wyników, analiz oraz fragmentów obliczeń, w czasopismach, w książkach, na konferencjach) 17. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które:a) w momencie ujawnienia są powszechnie znane (należą do tzw. ,,domeny publicznej"); b) były znane Wykonawcy przed zawarciem umowy i Wykonawca jest w stanie wykazać tę okoliczność. c) w trakcie obowiązywania Umowy stały się informacjami powszechnie znanymi (tj. przeszły do ,,domeny publicznej"), poza przypadkami, gdy ujawnienie takie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, postanowień Umowy lub innych umów łączących Strony;d) zostały ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu, organów ścigania), o ile takie ujawnienie spowodowało powszechną dostępność ujawnionych Informacji Chronionych;e) zostały opracowane przez Wykonawcę niezależnie od informacji ujawnionych przez Spółkę; f) Wykonawca otrzymał od osoby trzeciej, niezwiązanej zobowiązaniem do zachowania tych informacji w poufności, a ich ujawnienie nastąpiło bez naruszenia przepisów prawa oraz bez obowiązku zachowania poufności tak ujawnionych informacji.18. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności pozostaje wiążące w czasie obowiązywania umowy, a także po zakończeniu jej obowiązywania. 19. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz inne osoby działające w ich imieniu, w tym podwykonawców. 20. O ile Strony nie postanowią inaczej w trakcie obowiązywania umowy, w terminie 5 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach realizacji umowy oraz usunięcia ich kopii ze swoich zasobów.21. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji poufnych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, takim jak np. ujawnienie osobom lub podmiotom nieuprawnionym, z zastrzeżeniem, że środki takie nie mogą być mniej rygorystyczne niż środki stosowane przez Wykonawcę do ochrony jego własnych informacji poufnych. 22. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich żądanych informacji dotyczących środków bezpieczeństwa stosowanych przez Wykonawcę wobec otrzymywanych informacji poufnych oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzić audyt lub kontrolę takich środków bezpieczeństwa. 23. Wykonawca nie może usuwać lub zmieniać jakichkolwiek adnotacji lub zabezpieczeń (w szczególności: not informacyjnych, zastrzeżeń, oznaczeń plików, zabezpieczeń przed kopiowaniem lub dostępem) zamieszczonych przez Zamawiającego na dokumentach, plikach komputerowych, CD/DVD oraz wszelkich innych nośnikach informacji poufnych. 24. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich instrukcji, nakazów oraz zakazów dotyczących informacji poufnych ujawnionych na nośnikach lub przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z udostępnieniem danej informacji poufnych (np. zakazu wykonywania kopii określonych dokumentów). 25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby zobowiązania, o których mowa w niniejszym rozdziale, były realizowane przez pracowników Wykonawcy lub inne osoby, którym Wykonawca udostępnił informacji poufnych. 26. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności informacji poufnych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem informacji poufnych. 27. Wykonawca za działania lub zaniechania osób, którym ujawnił informacji poufnych, poza organami lub podmiotami, którym Wykonawca ujawnił informacji poufnych na podstawie przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.28. Wygaśnięcie niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyn w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do zachowania poufności informacji poufnych wynikających z przepisów umowy. 29. Wykonawca będzie realizować wszelkie zobowiązania wynikające z umowy, w szczególności zobowiązania w zakresie zabezpieczenia informacji poufnych, na swój wyłączny koszt. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy jakiegokolwiek wynagrodzenia lub zwrotu kosztów z tytułu wykonania zobowiązań do zabezpieczenia informacji poufnych oraz zwrotu (lub usunięcia) informacji poufnych, o ile w określonym przypadku Strony nie uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności inaczej.30. O ile Strony nie postanowią inaczej w trakcie obowiązywania umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz wykonania wszelkich obowiązków Stron wynikających z jej postanowień, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia niezwłocznie Zamawiającego wszystkich materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy oraz usunie ich kopie ze swoich zasobów.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  1. Informacje poufne, przekazane przez Zamawiającego mogą zawierać informacje poufne przekazane Zamawiającemu przez strony trzecie. W razie konieczności wykorzystania tego rodzaju informacji poufnych przez Wykonawcę w celu przygotowania przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci się do podmiotów trzecich o możliwość ich wykorzystania. Informację o pozytywnej zgodzie podmiotu trzeciego, dotyczącej wykorzystania tego rodzaju informacji poufnych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przekażę w drodze pisemnej Wykonawcy wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub warunkami ich wykorzystania. 2 W przypadku odpowiedzi negatywnej podmiotu trzeciego dotyczącej możliwości wykorzystania informacji, o których mowa w ust. 1, do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie bez wykorzystania tego rodzaju informacji.3 Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek informacji, o których mowa w ust. 1 - 3, w innych celach niż wykonanie umowy.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-17, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
  05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
  tel.: 227 180 092
  fax.: 227 180 257
  email: Wyślij email
  http://www.zuop.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47235 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.