google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558810-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy: Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  nd

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, krajowy numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. W. Witosa  16 , 84-312  Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, , e-mail sekretariat@cewice.pl, , faks 598 613 462.
  Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl
  Adres profilu nabywcy: nd
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nd

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  nd

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.cewice.pl/zamowienia


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  przesłanie poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Urząd Gminy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice pokój nr 6 (sekretariat urzędu)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej na terenie Gminy Cewice
  Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.9.2019.
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  nd
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Cewice w miejscowości Łebunia. Zakres przedmiotu zamówienia podzielono na dwie części opisane poniżej.CZĘŚĆ I: ,,Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Łebunia (ul. Pomorska)".CZĘŚĆ II: ,,Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łebunia (Wądolnik)".2. Informacje pozostałe1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projekty techniczne zawierały rozwiązania pozwalające na korzystanie z powstałej infrastruktury przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące rękojmi za wady i 24 miesiące gwarancji jakości. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert

  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71242000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nd
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

  II.9) Informacje dodatkowe: nd

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe nd
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe nd
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykazał, iż:Część I zamówienia: a) zrealizował co najmniej 2 projekty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 złotych brutto każdy, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty.b) skierował do realizacji zamówienia zespół projektowy złożony z projektantów posiadających aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez te osoby innych, prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnień do projektowania.Część II zamówienia: a) zrealizował co najmniej 2 projekty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 złotych brutto każdy, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty.b) skierowania do realizacji zamówienia zespołu projektowego złożonego z projektantów posiadających aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez te osoby innych, prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnień do projektowania.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (art. 23 ustawy PZP), Zamawiający uzna za wystarczające, gdy spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia do oferty dokumentów, w szczególności pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które określają w szczególności:a. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotub. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznegoc. Zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznegod. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotycząPrzykładowe zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 13 w niniejszym postępowaniu.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie określonym przez Zamawiającego w postępowaniu lub jego części Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podał nazwy firm podwykonawców.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organub) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuc) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 716)d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczneW stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku polskim w formie określonej w Podrozdziale VIII.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w punkcie litera b i c powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku oferty składanej wspólnie dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców odrębnie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.:a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oddzielnie dla cz. I i II zamówienia.b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oddzielnie dla cz. I i II zamówieniaDowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Dowody w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  nd

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nd

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców uczestniczących w ofercie składa oddzielnie ww oświadczenie.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu3. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) żądanych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z treścią Podrozdziału VIII.1. i VIII.2. niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.6. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznego podpisu (własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób, o którym mowa w podpunkcie 8) lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 8) lit. d) również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem)7. Za podpis Zamawiający uważa:a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lubb) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lubc) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki)d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa w lit. b) i/lub c)9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.11. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się regułą: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141ustawy PZP Zamawiający żąda aby:1) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 450,00 zł dla cz. I zamówienia oraz w kwocie 450,00 zł dla części II zamówienia.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na projekt na budowę sieci wod-kan w Łebuni cz. I lub wadium na projekt na budowę sieci wod-kan w Łebuni cz. II; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zmianami)4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;3. Kwotę gwarancji lub poręczenia;4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia;5. Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano:a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lubb) nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lubc) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej..6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie;7. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu;


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  nd


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  nd


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  nd
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nd
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nd
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nd
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nd
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nd
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nd
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  nd


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  deklarowany okres gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  nd
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  nd
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  nd

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  nd

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  nd

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  nd

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  nd


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Umowa Nr ....../ZP/2019 - PROJEKTZawarta w dniu ..................2019 r. w Cewicach pomiędzy:Gminą Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP: 841-16-22-753 na rzecz której działa:Wójt Gminy Cewice - Jerzy Bańkaz kontrasygnatą Skarbnika Gminy Cewice zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym" a ............................................................................................................reprezentowaną przez: ..................................................................................................................zwaną w dalszej części umowy ,,Wykonawcą", zwanymi dalej łącznie ,,Stronami" o następującej treści:Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej w treści umowy ,,ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego.§ 1Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Cewice.CZĘŚĆ I: ,,Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Łebunia (ul. Pomorska)".1. Dane do projektowania:1) Sieć wodno-kanalizacyjną należy zaprojektować do granicy kompleksu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 98/2, 98/8, 98/14, 98/20, 98/21, 98/22, 98/23, 98/24, 98/25, 98/26, 98/27, 98/29, 98/31, 98/32, 98/33 obr. Łebunia, gm. Cewice. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (jeśli zajdzie taka potrzeba).2) Obecnie sieci kanalizacyjna tłoczna ?125 i wodociągowa ?110 przebiegają po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 214. Należy zaprojektować włączenie się do istniejących sieci na dz. nr 175/8 obr. Łebunia, gm. Cewice (własność prywatna) lub na dz. nr 174 obr. Łebunia, gm. Cewice (własność gminna). Na dz. nr 174 zlokalizowana jest studnia rozprężna.3) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje częściowo MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo).4) Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.2) Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa jako podstawię do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania).7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.8) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.9) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.10) Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:a. Projekt branży sanitarnej.b. Projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) - instalacji zewnętrznej wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć podłączenie agregatu prądotwórczego.11) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni.12) Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzanego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę Pomorskiego) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.13) Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.14) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.15) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.16) Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).2) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129).7) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).CZĘŚĆ II: ,,Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łebunia (Wądolnik)".1. Dane do projektowania:1) Sieć wodno-kanalizacyjną należy zaprojektować do granicy działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 18, 107/3-L obr. Łebunia, gm. Cewice. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (jeśli zajdzie taka potrzeba).2) Obecnie sieć kanalizacyjna grawitacyjna ?250 przebiega przez działki leśne o nr 107/5-L i 103-L obr. Łebunia, gm. Cewice, natomiast sieć wodociągowa ?110 przebiega przez działkę nr 142 obr. Łebunia, gm. Cewice.3) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje częściowo MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo).4) Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.2) Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa jako podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania).7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.8) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.9) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.10) Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:a. Projekt branży sanitarnej.b. Projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) - instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć podłączenie agregatu prądotwórczego.11) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni.12) Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzanego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę Pomorskiego) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.13) Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.14) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.15) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.16) Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).2) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129).7) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).§ 2Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 - od dnia zawarcia umowy do dnia: część I - 20.12.2019 r., część II - 20.12.2019 r.§ 31. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w celu wykonania umowy jest ...............................2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w celu wykonania umowy jest Adam Etmański.§ 41. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.3. Zawierając umowę z podwykonawcą, niezależnie od wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą zapisy w zakresie:1) Terminu płatności faktur nie dłuższego niż 14 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę2) Takiego okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.4. Wykonawca zobowiązuje się nie zawierać w umowie z podwykonawcą postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy§ 51. W okresie gwarancji, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.2. W przypadku odmowy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego lub niewykonania aktualizacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie aktualizacji kosztorysu, a Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia w całości kosztów poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego.§ 6Strony umowy ustalają, że dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony w siedzibie Zamawiającego, przygotowany przez Wykonawcę.§ 7Strony umowy postanawiają, że podpisany przez Strony protokół wymieniony w § 6 stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.§ 81. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu na kwotę:1) Część I kwota brutto w wysokości ................. (słownie: ..................................................... 00/100) w tym podatek VAT 23 %.2) Część II kwota brutto w wysokości ................. (słownie: ..................................................... 00/100) w tym podatek VAT 23 %.2. Strony ustalają, następującą formą rozliczeń: rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej - po zakończeniu prac w terminie określonym w § 2 i po podpisaniu przez Strony protokołu wymienionego w § 6 umowy.3. Fakturę należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi:Nabywca:Gmina Cewiceul. W. Witosa 1684-312 CewiceNIP: 841-16-22-753Odbiorca:Urząd Gminy w Cewicachul. W. Witosa 1684-312 Cewice4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.5. Za datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Gminę Cewice dyspozycji swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.6. Jeśli Wykonawca będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia faktury elektronicznej powinien zgłosić to w terminie nie krótszym niż 7 dni Zamawiającemu, który przekaże wówczas wszystkie niezbędne ku temu informacje.§ 91. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy rękojmi i gwarancji niezależnie od rękojmi.2. Okres gwarancji wynosi: ..... miesiące/y licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.3. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do bezpłatnego usunięcia usterek i wad w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 6. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie jej terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.§ 101. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa, zwanej w umowie SIWZ, jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia, na którą złożył ofertę.2. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: dla cz. I ............... zł (słownie: ................ 00/100) w formie ........................, dla cz. II ............... zł (słownie: ................ 00/100) w formie ........................3. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.4. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 10 % ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy dla każdej części tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ....... zł (słownie: ................................ 00/100) dla cz. I oraz kwotę w wysokości: ........ zł (słownie: ................. 00/100) dla cz. II w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 10.7. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ........ zł (słownie: ................... 00/100) dla cz. I oraz ........ zł (słownie ........................ 00/100) dla cz. II zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.8. Kwota, o której mowa w ust. 7 jest zwracana nie później niż w 15 -tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady z uwzględnieniem ust. 10.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.10. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.§ 111. Z dniem przyjęcia dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 ze zm.), obejmując wszystkie pola eksploatacji znane w dniu zawarcia niniejszej umowy, w szczególności: 1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką istniejącą w dniu stworzenia dokumentacji, w szczególności drukarską, techniką zapisu magnetycznego, przez digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera oraz zapis (nagranie) na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, w sieci Internet; 2) wprowadzenie do obrotu bez względu na technikę, w tym w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku oraz w sieci Internet; 3) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 4) wprowadzanie w całości lub w części do sieci Internet, w tym w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM, oraz publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w szczególności przez prezentację na spotkaniach z udziałem Zamawiającego lub Zamawiającego dotyczących) - w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami. 2. Z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonania dokumentacji.3. Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność nośników, na których, zgodnie z postanowieniami umowy, zostanie zapisana elektroniczna wersja utworów powstałych w wykonaniu dokumentacji oraz własność, sporządzonych w formie wydruku lub innej, egzemplarzy utworów powstałych w wykonaniu dokumentacji.4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia lub dokończenie przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać praw, w tym autorskich praw majątkowych, innych osób lub podmiotów, nadto wolna będzie od wad prawnych i fizycznych.§ 121. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.5. Zamawiającemu przysługuje prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w ust. 2 pkt 1)-2) i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem.6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. § 132. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa także w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:3) zmiany dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające nie z winy Zamawiającego i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji wydających powyższe dokumenty.4) zmian dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.5. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy określone w SIWZ. § 14W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.§ 15Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 16Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.§ 17Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.Załączniki:1. Oferta Wykonawcy2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA1. ............................... 1. ................................KONTRASYGNATA SKARBNIKA2. ..............................


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym dla części I oraz 10% ceny podanej w formularzu ofertowym dla części II zamówienia.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż opisane powyżej.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 03407. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w innej formie niż pieniężna powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do złożonego dokumentu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania gwarancji/poręczenia.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu, o którym mowa w §4 pkt 7 Projektu umowy, za miesiąc czerwiec 2020 r.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, stosownie do art. 94 ust 2 PZP.12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia., przy czym wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.


  Informacje dodatkowe:

  nd

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa także w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:1) zmiany dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające nie z winy Zamawiającego i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji wydających powyższe dokumenty.2) zmian dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.2. Warunki zmian:a) inicjowanie zmian - na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  nd
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  nd
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-18, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  nd
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  nd

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Łebunia (ul. Pomorska)
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dane do projektowania:1. Sieć wodno-kanalizacyjną należy zaprojektować do granicy kompleksu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 98/2, 98/8, 98/14, 98/20, 98/21, 98/22, 98/23, 98/24, 98/25, 98/26, 98/27, 98/29, 98/31, 98/32, 98/33 obr. Łebunia, gm. Cewice. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (jeśli zajdzie taka potrzeba).2. Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. Obecnie sieci kanalizacyjna tłoczna ?125 i wodociągowa ?110 przebiegają po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 214. Należy zaprojektować włączenie się do istniejących sieci na dz. nr 175/8 obr. Łebunia, gm. Cewice (własność prywatna) lub na dz. nr 174 obr. Łebunia, gm. Cewice (własność gminna). Na dz. nr 174 zlokalizowana jest studnia rozprężna.3. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje częściowo MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo) - załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.3. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.5. Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa jako podstawię do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania).7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.8. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.9. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.10. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:a. Projekt branży sanitarnej.b. Projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) - instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć podłączenie agregatu prądotwórczego.11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni.12. Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzanego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę Pomorskiego) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.14. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.16. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.3) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).2. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).5. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129).7. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).4) Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-20
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:nd


  Część nr: 2Nazwa: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łebunia (Wądolnik)
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dane do projektowania:1. Sieć wodno-kanalizacyjną należy zaprojektować do granicy działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 18, 107/3-L obr. Łebunia, gm. Cewice. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (jeśli zajdzie taka potrzeba).2. Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Obecnie sieć kanalizacyjna grawitacyjna ?250 przebiega przez działki leśne o nr 107/5-L i 103-L obr. Łebunia, gm. Cewice, natomiast sieć wodociągowa ?110 przebiega przez działkę nr 142 obr. Łebunia, gm. Cewice.3. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje częściowo MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo) - załącznik nr 4 do niniejszego postępowania.2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.3. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.5. Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa jako podstawię do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania).7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.8. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.9. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.10. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:a. Projekt branży sanitarnej.b. Projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) - instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć podłączenie agregatu prądotwórczego.11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni.12. Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzanego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę Pomorskiego) - w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.14. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.16. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.3) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).2. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).5. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129).7. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).4) Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71242000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-20
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:nd


  Dane kontaktowe

  Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  84-312 Cewice, W. Witosa 16
  tel.: 598 613 460,
  fax.: 598 613 462
  email: Wyślij email
  http://www.cewice.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47683 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.