google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem Lubelska Natura 2000 wdrażanie planów zadań ochronnych POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558695-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie: Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem ,,Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" POIS.02.04.00-00-0024/16.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 60418276000000, ul. Bazylianówka  46 , 20-144  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 710 65 00, e-mail sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, faks 81 710 65 01.
  Adres strony internetowej (URL): www. lublin.rdos.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.lublin.rdos.gov.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne/Zamówienia publiczne)


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin (sekretariat - I piętro).


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem ,,Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części.
  Numer referencyjny: WOF.261.11.10.2019.WM
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  6


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem właściwych warunkówsiedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnegokoszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieciNatura 2000 objętych projektem ,,Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" POIS.02.04.00-00-0024/16,będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części: Część I - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 GliniskaPLH060006 o powierzchni 8 ha (część rezerwatu Gliniska). Część II - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunkówsiedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 opowierzchni 15 ha (część rezerwatu Hubale). Część III - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych nastanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów, tj. na części obszaru Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 opowierzchni 15 ha (część rezerwatu Suśle Wzgórza). Część IV - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowychna stanowisku susła perełkowanego w mieście Świdnik, tj. na części obszaru Natura 2000 Świdnik PLH060021 o powierzchni 31 ha.Część V - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowościTyszowce, tj. na części obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 o powierzchni 10 ha. Część VI - Prace związane zutrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra, tj. na częściobszaru Natura 2000 Wygon Grabowiecki PLH060027 o powierzchni 3 ha (część rezerwatu Wygon Grabowiecki). 2. Określenieprzedmiotu zamówienia: Część I Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część IIDwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierzątgospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część III Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz zzebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część IV Dwukrotne koszenieroślinności wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część V Jednokrotne koszenieroślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonejbiomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część VI Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie wprzypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem pozawyznaczony teren. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiemnr 1 do Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 4.1.koszenie ciągnikową kosiarką rotacyjną 4.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 4.3. koszenie kosa spalinową

  II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77314000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-04

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) orazdokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie,wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcęczęści zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania wimieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie doreprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej. 5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupykapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia (każdego koszenia) w przypadku zaistnienia niesprzyjającychwarunków atmosferycznych (opady deszczu trwające ciągle powyżej 4 dni), uniemożliwiających wykonanie umowy w określonympierwotnie terminie, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-18, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury: p. Waldemar Mańko - Wydział Organizacyjno -Finansowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, telefon 81 710 65 39. 2. Klauzulainformacyjna z art. 13 RODO - z godnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RegionalnyDyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin. 2.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, zktórym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania zpraw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod.lublin@rdos.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 2.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego. 2.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp". 2.5. Z danych będziemy korzystać do momentu zakończeniarealizacji celu określonego w pkt. 2.3., tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Potym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującegoprawa. 2.6. Obowiązek podania przez panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 2.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 2.8. Posiada Pani/Pan: 2.8.1. na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych, 2.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 2.8.4. prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO. 2.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 2.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych, 2.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 2.9.3. na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część I - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 o powierzchni 8 ha (część rezerwatu Gliniska).
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikowąkosiarką rotacyjną 3.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Część nr: 2Nazwa: Część II - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 o powierzchni 15 ha (część rezerwatu Hubale).
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikowąkosiarką rotacyjną 3.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Część nr: 3Nazwa: Część III - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów, tj. na części obszaru Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 o powierzchni 15 ha (część rezerwatu Suśle Wzgórza).
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikowąkosiarką rotacyjną 3.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Część nr: 4Nazwa: Część IV - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w mieście Świdnik, tj. na części obszaru Natura 2000 Świdnik PLH060021 o powierzchni 31 ha
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikowąkosiarką rotacyjną 3.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Część nr: 5Nazwa: Część V - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Tyszowce, tj. na części obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 o powierzchni 10 ha.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednokrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzeniawypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający wymagazatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikową kosiarką rotacyjną 3.2.koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Część nr: 6Nazwa: Część VI - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra, tj. na części obszaru Natura 2000 Wygon Grabowiecki PLH060027 o powierzchni 3 ha (część rezerwatu Wygon Grabowiecki).
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnegoprowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 3.1. koszenie ciągnikowąkosiarką rotacyjną 3.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 3.3. koszenie kosa spalinową
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-04
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od 4 do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie,drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy - od dnia 20.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. (w czasie nie krótszym niż 4 dni), zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.


  Dane kontaktowe

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  20-144 Lublin, Bazylianówka 46
  tel.: 81 710 65 00
  fax.: 81 710 65 01
  email: Wyślij email
  http://www. lublin.rdos.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47852 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.