google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 18.06.2019
  1 USD
  3.8097
  0.0108
  1 EUR
  4.2631
  0.0032
  1 CHF
  3.8099
  0.0086
  1 GBP
  4.7736
  -0.0085
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • UTRZYMANIE ZIELENI PRZY DROGACH, PLACACH GMINNYCH ORAZ W PARKU NA TERENIE GMINY STARE BABICE
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-01-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 501490-N-2019 z dnia 2019-01-08 r.

  Gmina Stare Babice: UTRZYMANIE ZIELENI PRZY DROGACH, PLACACH GMINNYCH ORAZ W PARKU NA TERENIE GMINY STARE BABICE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Babice, krajowy numer identyfikacyjny 1327185500000, ul. Rynek  32 , 05-082   Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.stare-babice.waw.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.stare-babice.waw.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera na adres U.G. Stare Babice - Sekretariat pokój nr 18
  Adres:
  ul. Rynek 32, pokój nr 18 - Sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE ZIELENI PRZY DROGACH, PLACACH GMINNYCH ORAZ W PARKU NA TERENIE GMINY STARE BABICE
  Numer referencyjny: RZP.271.41.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni przy drogach i placach gminnych oraz w parku na terenie gminy Stare Babice. 2. W związku ze zbieraniem i wywozem śmieci nagromadzonych podczas grabienia skoszonej trawy Wykonawca jest zobowiązany do gospodarowania powstałymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21)3. UWAGA! Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zawartą i opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, która swym zakresem obejmować będzie odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonywanej działalności, tj. konserwacji zieleni. Polisa musi być zawarta na okres obowiązywania umowy tj. od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2019 r. Wysokość ubezpieczenia będzie równa co najmniej wartości umowy. 4. Wyszczególnienie zakresu prac oraz zasady prowadzenia zamówienia związanego z utrzymaniem zieleni przy drogach i placach gminnych oraz w parku na terenie Gminy Stare Babice: 1) Koszenie poboczy i rowów przydrożnych oraz placów gminnych:a) ręczne lub mechaniczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy,b) załadunek skoszonej trawy oraz jej wywóz i utylizacja,c) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach,d) zebranie i wywóz wszelkich śmieci (papiery, puszki, szkło, liście itp.) nagromadzonych podczas grabienia skoszonej trawy.UWAGA! W przypadku koszenia (maj, czerwiec) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej dwóch ekip koszących trawę przy drogach gminnych oraz dodatkowej ekipy - trzeciej, która będzie średnio co dwa tygodnie wykonywała koszenie skwerów. Każda ekipa kosząca ulice powinna składać się z co najmniej trzech kosiarzy koszącymi kosami mechanicznymi oraz jednej osoby obsługującej kosiarkę ciągnikową. Dodatkowa trzecia ekipa wykonująca koszenie placów i skwerów powinna być w stanie wykosić podany w zakresie koszenia trawy limit. Dzienny limit koszenia trawy dla jednej ekipy koszącej trawę przy drogach wynosi 7000 m2, natomiast dla dodatkowej ekipy koszącej place i skwery ok. 9000 dziennie (ze względu na to, iż trawa jest koszona maksymalnie co dwa tygodnie) - przy określaniu terminów koszeń nie brano pod uwagę sobót. Wykonawca ustalając liczbę osób do wykonania dziennego limitu koszenia trawy powinien wziąć pod uwagę to, że przy niektórych ulicach znajdują się rowy odwadniające, które mogą spowolnić pracę ekipy (przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie, w szczególności dotyczy to dróg gminnych - wykaz dróg gminnych dostępny jest w postępowaniu przetargowym na ich zimowe utrzymanie tj. m.in. pod następującym linkiem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=1730162) Prześwietlanie, redukcja drzew do 60 cm w obwodzie i powyżej 60 cm w obwodzie:a) Prześwietlenie, redukcja koron drzew z zasmarowaniem ran smołą sadowniczą,b) wycięcie suchych i połamanych gałęzi,c) zebranie odpadów w stosy,d) wywóz odpadów oraz ich utylizacja,e) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.3) Wycinka drzew:a) odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach,b) odkopanie korzeni,c) obcięcie i usunięcie korzeni lub frezowanie karp,d) przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny,e) pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu,f) ułożenie gałęzi i konarów w stosy,g) zabranie gałęzi, konarów, pni i korzeni oraz ich utylizacja,h) zasypanie dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią,i) ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,j) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach,k) zabezpieczenie terenu wraz z usunięciem wiatrołomów.UWAGA! W ramach niniejszego zakresu Wykonawca będzie miał również obowiązek wykonać prace związane z zabezpieczeniem terenu oraz usunięciem z niego wiatrołomów (w przypadku upadku drzewa na drogę gminną lub zagrożenia upadkiem na nieruchomość itp.), a także w późniejszym okresie wykonanie prac jak dla wycinki drzew, w zakresie określonym powyżej w lit. a - j. W przypadku konieczności zabezpieczenia terenu i usunięcia wiatrołomów w dni wolne od pracy lub późnej pory dnia/nocy, prace w zakresie określonym powyżej w lit. a - j Wykonawca będzie mógł podjąć w następnym dniu roboczym.Z tytułu zabezpieczenia terenu i usunięcia z niego wiatrołomów, a także prac określonych w lit. a - j powyżej, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia, poza tym przewidzianym dla wycinki drzew wynikającym z ceny jednostkowej z pozycji nr 4 Załącznika nr 1 do Oferty - Formularza cenowego. W wycenie za wycięcie 1 cm drzewa (obwód pnia mierzony na wysokości1,3m) musi być uwzględniony koszt pozyskanego przez Wykonawcę drewna.4) Wycinka krzewów, zakrzaczeń wraz z drzewami (do obwodu 15 cm na wysokości pnia 1,3 m):a) odcięcie ręczne lub piłą mechaniczną krzaków,b) odkopanie korzeni,c) obcięcie i usunięcie korzeni,d) ułożenie gałęzi w stosy,e) wywóz gałęzi, pni i korzeni oraz ich utylizacja,f) zasypanie dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią,g) ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,h) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.5) Grabienie liści:a) wygrabienie terenu,b) wywóz liści.6) Usuwanie chwastów i trawy z rabat kwiatowych oraz z terenów pokrytych korą i chodników: a) ręczne lub chemiczne usuwanie trawy oraz chwastów,b) wywóz usuniętej trawy i chwastów,c) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach.UWAGA! W przypadku usuwania chwastów (od maja do września) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia średnio co dwa tygodnie ekipy do usuwania chwastów na skwerach i placach gminnych. Przewiduje się zlecanie jednorazowo pielenie na powierzchni około 2 600 m2 (szacowany dzienny limit usuwania chwastów ok. 650 m2). Przy określaniu terminów usuwania chwastów nie brano pod uwagę sobót.7) Podlewanie trawników i rabat kwiatowych (zaopatrzenie w wodę - we własnym zakresie Wykonawcy) - min. 3 l wody/m2 trawnika lub rabaty.8) Podlewanie drzewek (zaopatrzenie w wodę - we własnym zakresie Wykonawcy) - min. 20 l wody/drzewko.9) Sadzenie drzew (rośliny dostarcza Zamawiający): a) wykonanie dołu,b) zaprawa dołu mieszanką ziemi i nawozów mineralnych,c) opalikowanie (w zakresie Wykonawcy - dostarczenie 3 paliki na jedno drzewo - zakotwiczenie w trójkąt z poprzeczkami stabilizującymi paliki i wiązaniem pnia linką kokosową),d) wykonanie mis sadzeniowych,e) mulczowanie korą (5 cm), korę dostarcza Zamawiający,f) podlewanie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy - wodę dostarcza Wykonawca.10) Sadzenie krzewów (rośliny dostarcza Zamawiający):a) zerwanie darni, przygotowanie ziemi - wymiana ziemi na urodzajną odpowiednią dla gatunku sadzonej roślinności na całej zlecanej powierzchni - ziemię dostarcza Wykonawca,b) wykonanie dołu,c) zaprawa dołu mieszanką ziemi i nawozów mineralnych,d) mulczowanie korą (5cm) - korę dostarcza Zamawiający,g) podlewanie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy - wodę dostarcza Wykonawca.11) Sadzenie roślin (rośliny jednoroczne i byliny) - rośliny dostarcza Zamawiający:a) zerwanie darni, przygotowanie ziemi - wymiana ziemi na urodzajną odpowiednią i w odpowiedniej ilości dla gatunku sadzonej roślinności - ziemię dostarcza Wykonawca, b) podlewanie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy - wodę dostarcza Wykonawca.12) Usuwanie karp:a) odkopanie korzeni,b) obcięcie i usunięcie korzeni lub frezowanie karp,c) przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny,d) pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu,e) wywóz pni i korzeni oraz ich utylizacja,f) zasypanie dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią,g) ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,h) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 13) Zakładanie trawników (nasiona dostarcza Zamawiający):a) przygotowanie gleby (m. in. zerwanie darni, wymiana ziemi na ziemię urodzajną odpowiednią dla danego gatunku roślinności),b) wysianie nasion z uwałowaniem,c) podlanie (podlewanie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy) - wodę dostarcza Wykonawca,d) wykonanie pierwszego koszenia. 14) Mulczowanie korą rabat kwiatowych wraz z pracami pielęgnacyjnymi:a) mulczowanie korą (5 cm) - korę dostarcza Zamawiający. 15) Zrębkowanie gałęzi:a) zrębkowanie gałęzi bezpośrednio na samochód dostawczy,b) uprzątnięcie terenu,c) wywóz zrębkowanych gałęzi.16) Przycinanie krzewów, bylin (wiosenne, jesienne, formowanie i przycinanie żywopłotów, bylin):a) przycięcie dostosowane do gatunku krzewu, bylin,b) pozbieranie poprzycinanych krzewów, bylin,c) uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.17) Pielęgnacja parku w Starych Babicach (za budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21) oraz zieleńców (terenu wokół budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 i Rynek 32 wraz z parkingiem, zieleni na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Rynek i zieleni na ul. Pocztowej, zieleń na skrzyżowaniu ul. Kresowej z Piłsudskiego). Dodatkowo Zamawiający może zlecić prace ogrodnicze na rondach: na ul. Warszawskiej w Babicach Nowych, na ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach oraz na ul. Ekologicznej w Klaudynie jak i Miejscach Pamięci Narodowej oraz skwerkach i placach gminnych.) w miesiącach od marca do listopada 2019 roku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 tj. m.in.:a) systematyczne utrzymanie porządku (sprzątanie ścieżek, trawników i rabat kwiatowych, uzupełnianie ubytków w ścieżkach),b) systematyczna pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów, trawników tj. m.in.: ? koszenie trawy na zieleńcach wraz z zagrabieniem i usunięciem odpadów,? wygrabianie opadłych liści z drzew oraz innych zanieczyszczeń z terenu zieleńców wraz z usunięciem odpadów,? odchwaszczanie chemiczne lub mechaniczne ścieżek (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym),? odchwaszczanie, podlewanie i nawożenie wg potrzeb i ilości zapobiegającej obumieraniu kwiatów, drzew i krzewów,? cięcie sanitarno - pielęgnacyjne drzew i krzewów polegające na cięciu formującym części nadziemne dostosowane do gatunku krzewów, cięciu w obrębie koron drzew, obejmującym usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z urządzeniami technicznymi, usuwaniu odrostów z pni drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (tj. usuwanie posuszu, cięcia odmładzające, kształtujące, itp.),? usuwanie odrostów korzeniowych,? uzupełnienie ziemi urodzajnej i kory,? odchwaszczanie i usuwanie roślin przerastających krzewy, ? uprzątanie terenu oraz wywóz powstałych odpadów, odciętych pędów i gałęzi lub ziemi,? uzupełnianie roślinności, sadzenie roślin jednorocznych w donice, c) utrzymanie urządzeń parkowych i wykonywanie drobnych napraw elementów małej architektury parkowej typu malowanie, olejowanie, itp. d) utrzymanie amfiteatru w tym wykonywanie drobnych napraw,e) wykonywanie innych niezbędnych prac ogrodniczych i konserwacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.UWAGA!f) Wykonawca do wykonywania prac wymienionych powyżej w pkt. 17 zapewni w okresie marzec - listopad od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 jednego stałego pracownika posiadającego wykształcenie min. średnie ogrodnicze,g) Wykonawca będzie dysponował dodatkowym pracownikiem spełniającym powyższe wymaganie, oddelegowanym do powyższych prac na okres nieobecności wyznaczonego pracownika, h) w przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie zgłosi zastrzeżenia, do jakości lub sposobu pracy pracownika, na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania ma obowiązek zmienić na nowego pracownika posiadającego wykształcenie min. średnie ogrodnicze,i) Zamawiający nie przewiduje pomieszczenia dla pracownika, j) do wykonywania wszystkich ww. prac Zamawiający dostarcza materiały eksploatacyjne, tzn. sadzonki, korę, środki ochrony roślin, farbę, gwoździe, itp.k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej pielęgnacji parku i zobowiązany jest do usunięcia wynikłych szkód na własny koszt, l) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji na własny koszt urobku powstałego w wyniku prac wykonywanych przez dodatkowego pracownika (ogrodnika). 18) Wykonanie innych niż wymienione w pkt. od 1 do 17 prac związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach i placach gminnych (np. ochronne zabiegi chemiczne, zasilanie nawozami rabat i trawników itp.) W ramach tych prac dopuszcza się również zakup materiału roślinnego i kory przez Wykonawcę;19) Rozliczenie prac określonych w pkt. 18:a) podstawą do wykonania prac określonych w pkt. 18 jest zlecenie Zamawiającego,b) rozliczanie prac odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem prac będących przedmiotem wyceny,c) kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR z zastosowaniem cen i wskaźników: roboczogodzina, zysk, koszty ogólne oraz cen materiałów (ceny jednostkowe, wskaźniki i ceny materiałów, które nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót/materiałów ogrodniczych dla województwa mazowieckiego (koszty zakupu wliczone są w koszty materiałów) - w przypadku przekroczenia poziomów cen i wskaźników określonych powyżej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o korektę kosztorysu celem dostosowania do właściwego poziomu cen i wskaźników,d) w przypadku podjęcia prac przez Wykonawcę przed zatwierdzeniem kosztorysu przez Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny wówczas Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys,e) Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia,f) Wykonawca rozpocznie wszelkie prace w terminie 1 dnia od dnia zatwierdzenia kosztorysu i przekazania zlecenia przez Zamawiającego i zakończy w terminie określonym w zleceniu.UWAGA! Zamawiający informuje, że w okresie realizacji umowy w szczególności w porach intensywnego wzrostu roślinności (spowodowanego np. korzystnymi warunkami atmosferycznymi sprzyjającymi rozwojowi roślin) będzie zlecał równolegle prace z większości punktów lub z całego zakresu przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia tj. prace określone w pkt. 4.4.1 - 4.4.18 SIWZ. Wykonawca musi uwzględnić powyższe przy szacowaniu swojej oferty w szczególności w zakresie zabezpieczenia się odpowiednią ilością osób, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia w okresach o nasilonej ilości prac.

  II.5) Główny kod CPV: 77312000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77314100-5
  77340000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności utrzymanie zieleni, która nie była objęta zamówieniem podstawowym - nowe miejsca zgłoszone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego i koniecznością zwiększenia kosztów z tym związanych; zwiększona ilość i krotność poszczególnych zabiegów stanowiących przedmiot zamówienia, spowodowana korzystnymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi roślinności; zniszczenia roślinności spowodowane gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi; utrzymanie zieleni po zakończeniu trwania zamówienia podstawowego w przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł we właściwym terminie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie zieleni lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny, która spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na utrzymanie zieleni we właściwym terminie.Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie - zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec termin wykonania lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na konserwacji zieleni o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każde zadanie; b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował, co najmniej następującym sprzętem: dwiema pilarkami, sześcioma kosami mechanicznymi, dwoma kosiarkami ciągnikowymi oraz podnośnikiem samochodowym koszowym o wysokości roboczej do 24 m;c. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej pracownikiem posiadającym wykształcenie min. średnie ogrodnicze, który będzie oddelegowany do pielęgnacji terenu, o którym mowa w pkt. 4.4.17 SIWZ, od poniedziałku do piątku w okresie od marca do listopada 2019 roku w godz. 8.00 do 16.00;
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia zawarty jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce z niniejszym postępowaniem.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są:? referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane;? oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: porównawczą cenę ofertową brutto, wskaźniki jednostkowe, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) Załącznik nr 1 do Oferty - Formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe poszczególnych prac;3) Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1-4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;4) Zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp wymienione w pkt. 8.4 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3/3a/3b do SIWZ - dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty;5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).6) Formularz - Dane ogólne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;7) Dowód wniesienia wadium.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu RZP.271.41.2018 pn. Utrzymanie zieleni przy drogach, placach gminnych oraz w parku na terenie Gminy Stare Babice".4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 6. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie wraz opisem ,,Wadium w postępowaniu RZP.271.41.2018 pn. Utrzymanie zieleni przy drogach, placach gminnych oraz w parku na terenie Gminy Stare Babice" a jego kopia w ofercie. Kopertę należy złożyć wraz z ofertą w Sekretariacie w pok. Nr 18.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  K1 - najniższa porównawcza cena ofertowa brutto (PCOB) 60,00
  K2 - czas reakcji w przypadku zabezpieczenia i usunięcia wiatrołomów, o którym mowa w pkt 4.5.6 SIWZ 20,00
  K3 - czas reakcji w przypadku awaryjnego zlecenia, o którym mowa w pkt 4.5.7 SIWZ20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;3) zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1 i kwot, o których mowa w § 3 ust. 6 - 7 umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:1) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia;2) powierzenie dodatkowego zakresu prac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp;3) udzielenie przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego;4) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;5) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;6) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 - 7 i cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1, przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług związanych utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się:1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-01-16, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Stare Babice
  05-082 Stare Babice, Rynek 32
  tel.: 0-22 722 95 36
  fax.: 0-22 722 95 36
  email: Wyślij email
  http://www.bip.stare-babice.waw.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 493 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.