google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-07-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 570771-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób ukladu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii: Umowa nr RPMA.06.01.00.14A001/17-00-

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, krajowy numer identyfikacyjny 67014645000000, ul. al. gen. Wł. Sikorskiego  10 , 26-900  Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 382 87 73, e-mail p.wegrzycki@szpitalkozienice.pl, faks 48 614 81 39.
  Adres strony internetowej (URL): bip.szpitalkozienice.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.szpitalkozienice.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie papierowej
  Adres:
  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III
  Numer referencyjny: 12/PN/ND.ZP/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: ,,Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach" w ramach projektu RPMA.06.01.00-14-a001/17 - Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii" w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:3.1.1. przeprowadzenie wizji lokalnej,3.1.2. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,3.1.3. sporządzenie ostatecznej koncepcji gabinetów zabiegowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,3.1.4. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (jeżeli przepisy prawa tego wymagają),3.1.5. opracowanie projektu technologicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzenie przez Rzeczoznawców higieniczno-sanitarnego i p.poż. (jeżeli przepisy prawa tego wymagają),3.1.6. opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót,3.1.7. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji /zgłoszeń administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów,3.1.8. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podziałem na poszczególne obszary,3.1.9. ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego,3.1.10. przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza/,3.1.11. wykonanie prac budowlanych.

  II.5) Główny kod CPV: 45215143-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71221000-3
  71223000-7
  71340000-3
  45215140-0
  45300000-0
  45330000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-15
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Patrz siwz
  Informacje dodatkowe Patrz siwz
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Patrz siwz
  Informacje dodatkowe Patrz siwz
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Patrz siwz
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Patrz siwz

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Patrz siwz

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Patrz siwz
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Patrz siwz

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Patrz siwz

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Patrz siwz

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  12.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.12.2. Wadium może być wniesione w: 12.2.1. pieniądzu;12.2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;12.2.3. gwarancjach bankowych;12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz.310).12.2.6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na 66 1240 5703 1111 0000 4899 8619, dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu na : ,,Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III".12.2.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, , przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).12.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:12.3.1. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;12.3.2. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.12.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.12.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.12.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczetzabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena90,00
  dodatkowa gwarancja10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiany do umowy1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 7 ,b) zmiany danych teleadresowych,c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie, zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia)d) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 PZP2. Zmiany terminu określonego w §1 niniejszej umowy dla całości robót budowlanych lub ich części, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:a) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni,b) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością);c) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej dla całości lub części dokumentacji technicznej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;d) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej,3. Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §4 w przypadku:a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracęc) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość. d) obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne - w takim wypadku w zakresie zaniechanym wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie ustalenia procentowego lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu.e) zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Patrz siwz
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Patrz siwz
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-16, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Utworzenie gabinetów zabiegowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: ,,Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach" w ramach projektu RPMA.06.01.00-14-a001/17 - Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii" w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:3.1.1. przeprowadzenie wizji lokalnej,3.1.2. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,3.1.3. sporządzenie ostatecznej koncepcji gabinetów zabiegowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,3.1.4. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (jeżeli przepisy prawa tego wymagają),3.1.5. opracowanie projektu technologicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzenie przez Rzeczoznawców higieniczno-sanitarnego i p.poż. (jeżeli przepisy prawa tego wymagają),3.1.6. opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót,3.1.7. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji /zgłoszeń administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów,3.1.8. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podziałem na poszczególne obszary,3.1.9. ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego,3.1.10. przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza/,3.1.11. wykonanie prac budowlanych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215143-1, 71221000-3, 71223000-7, 71340000-3, 45215140-0, 45300000-0, 45330000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena90,00
  dodatkowa gwarancja10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Patrz siwz


  Dane kontaktowe

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
  26-900 Kozienice, al. gen. Wł. Sikorskiego 10
  tel.: 48 382 87 73
  fax.: 48 614 81 39
  email: Wyślij email
  http://bip.szpitalkozienice.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 57066 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.