google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511738-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Leśny Bank Genów Kostrzyca: Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Bank Genów Kostrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300 , 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
  Adres strony internetowej (URL): www.lbg.lasy.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca może ją złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
  Numer referencyjny: S.270.1.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca o powierzchni 15 ha. Usługa jest niezbędna w celu realizacji zadania głównego ,,Zachowanie zasobów genowych metodą ogrodu botanicznego", a także bieżącego utrzymania czystości, prowadzenia zabiegów ochrony roślin i utrzymania zieleni w arboretum i archiwach klonów. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Wiosenne sprzątanie terenu;2) Wertykulację;3) Pielenie;4) Wykonanie placówek pod nasadzenia roślin na skalniaku;5) Pielęgnację złoża korzeniowego wierzby wiciowej;6) Utrzymanie w czystości powierzchni utwardzonych;7) Przemieszanie pryzm kompostowych;8) Opryski chemiczne;9) Koszenie trawy;10) Pielęgnację archiwów klonów sosny zwyczajnej, cisa pospolitego i jarzębu brekinii;11) Prace porządkowe.1. WIOSENNE SPRZĄTANIE TERENU Uprzątnięcie powierzchni z odpadów organicznych i nieorganicznych, w tym powierzchni pod krzewami i krzewinkami:- wygrabienie trawników wraz z zebraniem gałęzi oraz usunięciem kretowisk, - zamiecenie powierzchni utwardzonych,- przegrabienie oraz wyrównanie wierzchniej warstwy ścieżek i placy z nawierzchnią Hanse Grand- zebranie drobnych śmieci rozwiewanych przez wiatr, - wywóz resztek pochodzenia organicznego na pryzmę kompostową (kwatera 24),- wywóz resztek nieorganicznych do pojemników na odpady (kwatera 1). Kwatery: 1-31, powierzchnie utwardzone, złoże korzeniowe, stacja redukcyjna gazu ar 735 1 marzec/kwiecień2. WERTYKULACJA Wertykulacja terenów wokół budynków LBG Kostrzyca, z uprzednim jednokrotnym skoszeniem trawy (obie czynności w ramach tego zadania). Dosiew trawy po zabiegu. Zakup nasion trawy po stronie Zamawiającego. Kwatery 18,19 m? 5 137 1 marzec/kwiecień3. PIELENIE Ręczne odchwaszczanie klombów, rabat, placówek roślin i innych powierzchni, uprzątnięcie terenu po pieleniu, wraz z wywozem resztek organicznych na pryzmę kompostową. Kwatery: 1-4, 6-19, 21-24, 29, 30 ar 42,72 8 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Ręczne odchwaszczanie skalniaków, uprzątnięcie terenu po pieleniu, wraz z wywozem resztek organicznych na pryzmę kompostową. Kwatery 20, 36 ar 4,43 6 wg zlecenia4. WYKONANIE PLACÓWEK POD NASADZENIA ROŚLIN NA SKALNIAKU Ręczne przygotowaniem placówek pod nasadzenia roślin w formie tarasów wraz z obłożeniem ich kamieniami, wyrównaniem placówek i dosypaniem ziemi. Wymiary placówek 0,5 m x 0,5 m.Zakup ziemi kompostowej oraz kamieni po stronie Zamawiającego. Kwatera 36 1000 szt. 0,50 1 wg zlecenia5. PIELĘGNACJA ZŁOŻA KORZENIOWEGO WIERZBY WICIOWEJ Odchwaszczenie złoża korzeniowego wierzby, z wyniesieniem chwastów poza złoże korzeniowe i wywozem na pryzmę kompostową. Złoże korzeniowe ar 9,16 3 wg zlecenia Przycięcie wierzby w złożu korzeniowym wraz ze zrębkowaniem ściętych pędów:- przycięcie wierzby w złożu korzeniowym poprzez redukcję i skrócenie pędów do długości ok. 20 cm, - wywiezienie ściętych gałęzi na plac przy kompostowniku (kwatera nr 24), zrębkowanie gałęzi do kompostownika, uporządkowanie powierzchni złoża oraz placu po zabiegu. 1000 szt. 1 1 marzec/kwiecień6. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI UTWARDZONYCH Chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie powierzchni utwardzonych - dróg dojazdowych, chodników, ścieżek i placów, w tym:- zamiatanie powierzchni utwardzonych, wraz z wywozem odpadów na pryzmę kompostową lub do pojemników na odpady,- oczyszczenie i zamiecenie betonowych kanałów deszczowych oraz ław fundamentowych wraz z wywozem odpadów na pryzmę kompostową. Zakup herbicydów po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Place i ścieżki przy kwaterach 1-31 ha 1,41 4 wg zlecenia7. PRZEMIESZANIE KOMPOSTU Mechaniczne przemieszanie kompostu w kompostowniku na kwaterze 24 (z wapnem nawozowym lub nawozami mineralnymi).Zakup nawozów po stronie Zamawiającego. Kompostownik na kwaterze 24 mp 400 2 pierwszy zabieg kwiecień/maj, następny wg zlecenia8. OPRYSKI CHEMICZNE Oprysk chemiczny (grzybobójczy lub owadobójczy) - oprysk krzewów i drzewek opryskiwaczem plecakowym (średnia wysokość jednej rośliny: 3m, średnia pow. oprysku jednej rośliny: 1m2), w celu zwalczania szkodliwych organizmów.Zakup środków chemicznych po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Teren Arboretum szt. 300 6 wg zlecenia9. KOSZENIE TRAWY Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatery 1-8, 10-14, 16, 18, 19, 23, 24, 26-28 m? 26 719 8 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 29, 30 oraz pas szer. 2m po obu stronach ścieżki na kwaterze 31 m? 9 275 8 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 25, stacja redukcyjna gazu m? 1 775 6 wg zlecenia Skoszenie kosą spalinową terenu łąki przy oczku wodnym, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 33 m? 4 700 2 wg zlecenia Skoszenie trawy kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych (rowy) kosami spalinowymi, usunięcie samosiewów ze skarp rowów odwadniających, oczyszczenie powierzchni stawu z zalegającej po koszeniu trawy, zebranie i wywóz biomasy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 32 m? 19 500 4 wg zlecenia10. PIELĘGNACJA ARCHIWUM KLONÓW Ręczne odchwaszczenie powierzchni wokół sadzonek cisa pospolitego, na talerzach o wymiarach 60x60cm. Kwatera 34 1000 szt. 1,480 3 wg zlecenia Ręczne odchwaszczenie powierzchni wokół sadzonek jarzębu brekinii na talerzach o wymiarach 60x60cm i kopczykach o wymiarach 60x60x40cm. Kwatera 35 1000 szt. 0,624 2 wg zlecenia Skoszenie chwastów i nalotów kosami spalinowymi w archiwum klonów cisa pospolitego z pozostawieniem skoszonej biomasy. *** Kwatera 34 ha 2,6 2 wg zlecenia Skoszenie kosami spalinowymi skarp rowów odwadniających (nachylenie skarp rowów 1:1, głębokość rowów od 0,4 do 1,2 m). *** Kwatera 34 ha 0,31 2 wg zlecenia Skoszenie chwastów i nalotów kosami spalinowymi w archiwum klonów jarzębu brekinii, zebranie oraz wywiezienie materiału na pryzmę kompostową na terenie arboretum. *** Kwatera 35 ha 1,13 2 wg zlecenia Skoszenie trawy w archiwum klonów sosny pospolitej, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 21 i 22 ha 0,42 4 wg zlecenia Oprysk chemiczny (grzybobójczy lub owadobójczy) - oprysk krzewów i drzewek opryskiwaczem plecakowym (średnia wysokość jednej rośliny: 2m, średnia pow. oprysku jednej rośliny: 1m2), w celu zwalczania szkodliwych organizmów.Zakup środków chemicznych po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Kwatera 35 szt. 624,00 2 wg zlecenia Chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie powierzchni utwardzonych w archiwum (dróg dojazdowych, placu przy stawie), wraz z uprzątnięciem terenu po zabiegu.Zakup herbicydów po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Kwatery 33, 34, 35 ha 0,27 3 wg zlecenia Pielęgnacja rowów odwadniających.- czyszczenie i odmulenie rowów oraz przepustów (pogłębienie dna, oczyszczanie z liści i części roślin, usuwanie samosiewów na skarpach i dnie rowów, zebranie oraz wywiezienie materiału na pryzmę kompostową na terenie arboretum). Kwatera 34 mb 1 057 1 wg zlecenia11. PRACE PORZĄDKOWE Prace porządkowe i pielęgnacyjne po wystąpieniu nieprzewidzianych szkód od czynników biotycznych i abiotycznych, w tym: podlewanie, przesadzanie, zabezpieczanie roślin, kopanie rowów odwadniających, uprzątanie połamanych gałęzi i drzew, podkrzesywanie gałęzi stanowiących zagrożenie itp. Teren Arboretum rbh 500 1 wg zlecenia* Podana ilość zabiegów jest wartością maksymalną, co oznacza, że w razie braku konieczności wykonania danego zabiegu Zamawiający może nie zlecić wykonania konkretnego zabiegu. Zamawiający gwarantuje zlecenie min. 75% całej wartości zamówienia.**Termin wykonania zabiegu jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo terminu podanego w tabeli.***Zamawiający zastrzega, że trawa zlecona do koszenia może posiadać różną wysokość.Zamawiający zaleca Wykonawcy wizje lokalną w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca przed złożeniem oferty w sprawie zamówienia publicznego.

  II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77314100-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) Warunek w zakresie osób zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:o co najmniej jedną osobą uprawnioną do obsługi piły spalinowej na podstawie odbytego szkolenia z tego zakresu;o co najmniej jedną osobą do wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 z późn. zm.);o co najmniej trzema osobami przewidzianymi do bezpośredniego wykonywania prac, posiadającymi min. roczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni i roślin ozdobnych.b) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:o kosiarką o dużej mocy (nie mniej niż 8 KM) - co najmniej 2 sztuki;o kosiarką spalinową prowadzoną pieszo przez człowieka - co najmniej 2 sztuki;o nożycami spalinowymi - 1 sztuka;o kosami spalinowymi - co najmniej 2 sztuki;o piłą spalinową-1 sztuka;o dmuchawą spalinową -1 sztuka;o zamiatarką mechaniczną - 1 sztuka;o wertykulatorem spalinowym - 1 sztuka;o opryskiwaczem plecakowym - 1 sztuka;o rębarko-rozdrabniarką do gałęzi - 1 sztuka;o mechanicznym środkiem transportu z platformą lub przyczepką pozwalającą na załadunek, przewożenie oraz rozładunek biomasy i odpadów - 1 sztuka.c) Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał 3 usługi w zakresie pielęgnacji zieleni polegające na pielęgnacji trawników, sadzeniu i pielęgnacji roślin ozdobnych (drzew i krzewów) oraz wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;2)Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 2.1) do 4). Dokumenty wskazane w rozdziale VI pkt 2.1) do 4). Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, w trybie art. 26 ust. 2 PZP.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) do 4). SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1)Wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;2)Wykazu narzędzi i sprzętu (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego;3)Wykazu usług (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa:1) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),2) formularz cenowy Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ);3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej,4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej,5) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z rozdziale VI pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 6) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen i terminów płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację Przedmiotu umowy.2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych, albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Leśny Bank Genów Kostrzyca
  58-535 Miłków, Miłków 300
  tel.: 75 7131048 wew. 131
  fax.: 757 131 754
  email: Wyślij email
  http://www.lbg.lasy.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8467 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.