google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach (zadanie nr 5) oraz ,,Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców (etap I zadania nr 6)
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511500-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Gmina Skarszewy: ,,Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach" (zadanie nr 5) oraz ,,Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców" (etap I zadania nr 6)
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach" dofinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarszewy, krajowy numer identyfikacyjny 000528959, ul. Pl. Gen. J. Hallera  18 , 83-250  Skarszewy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5882201, e-mail skarszewy@skarszewy.pl, faks 58 5882651.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.skarszewy.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.skarszewy.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach" (zadanie nr 5) oraz ,,Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców" (etap I zadania nr 6)
  Numer referencyjny: SKG.ZP.271.06.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących: ,,Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach" (zadanie nr 5) oraz ,,Przebudowę i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców" (etap I zadania nr 6). W zakresie szczegółowym na zadanie składają się rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury dróg, ulic: Świętego Jana, Zduńskiej, Szkolnej, Kościelnej, Kowalskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodnej. Zadanie będzie realizowane w systemie ,,zaprojektuj - wybuduj". 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i szczegółowego kosztorysu, zbiorczego zestawienia kosztów, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID), w tym uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii (m.in.: pozwolenia wodnoprawnego, projektu wycinki i nasadzeń drzew, podziałów geodezyjnych i innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID).b) Wykonanie robót budowlanych: o rozbiórki: wszystkie warstwy konstrukcji i nawierzchni ulic: Świętego Jana, Zduńska, Szkolna, Kościelna, Kowalska, Wodna, istniejąca sieć wodociągowa zgodnie z warunkami gestora sieci, elektroenergetyczna sieć napowietrzna wraz ze słupami zgodnie z warunkami gestora sieci, sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami gestora sieci, schody terenowe w trzech lokalizacjach;o rozbudowę i przebudowę dróg, ulic: Świętego Jana, Zduńska, Szkolna, Kościelna, Kowalska, Wodna, zgodnie z załączoną do PFU koncepcją;o budowę nowych chodników na ulicach: Zduńska, Szkolna; o budowę parkingu na obszarze: ,,Stare Miasto" (przy skrzyżowaniu ulic Kościelna-Szkolna) Zamawiający nie wyklucza kombinowanej metody układania kostki np. łuki rzymskie bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. O sposobie układania kostki zadecyduje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w tym zakresie;o budowę wyniesionych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych zgodnie z załączoną koncepcją;o rozbiórkę i odtworzenie ogrodzeń posesji, których granice ewidencyjne zostały zmienione w wyniku wydzielenia nowych granic pasa drogowego;o budowę wjazdów na wszystkie nieruchomości mające bezpośredni dostęp do przebudowywanych ulic;o przebudowę systemu kanalizacji deszczowej (budowa przykanalików) w ulicach obszaru ,,stare Miasto", budowę nowych wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Wietcisy (z ul. Wodnej);o budowę nowej instalacji oświetlenia drogowego na wszystkich przebudowywanych ulicach;o budowę nowej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami gestora sieci wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego;o przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i innych o ile w trakcie prac wystąpi konieczność wykonania takiej przebudowy;o przebudowę urządzeń i sieci teletechnicznej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci;o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wszystkich przebudowywanych ulic i skrzyżowań oraz wyposażenie drogi w urządzenia BRD m.in.: wyniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowania;o wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez ,,Geo Tim" Maja Sobocińska oraz na podstawie badań własnych wykonawcy i warunków geotechniczno-wodnych zastanych na budowie;o wykonanie remontu kładki przez rzekę Wietcisę;o wykonanie elementów małej architektury (donice, ławki) oraz nasadzeń zieleni;o po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;o dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww. zobowiązania;o wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;o wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze.c) Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zakresu zamówienia, który będzie umożliwiał korzystanie przez osoby niepełnosprawne poprzez między innymi brak barier architektonicznych oraz wydzielone i oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych.d) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym określi nieruchomości lub ich części, które planowane są do wydzielenia pod pasy drogowe przebudowywanych ulic na rzecz tutejszej jednostki samorządu terytorialnego.e) Na odcinkach, w których brak sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie sieci wraz z przyłączami w sposób umożliwiający podłączenie się do nich indywidualnych odbiorców. Na etapie realizacji robót należy wybudować sieć, a przyłącza wykonać w granicy pasa drogowego. f) UWAGA! Niniejszym zamówieniem nie jest objęta przebudowa, rozbudowa ulic Grobla Mickiewicza oraz Sobieskiego wraz z parkingiem przy ul. Sobieskiego oraz uzbrojeniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:Załącznik nr 10 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 11 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71242000-6
  71000000-8
  71320000-7
  45100000-8
  45233000-9
  45233120-6
  45233290-8
  45231300-8
  45232424-0
  45231400-9
  45232300-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18

  II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w następującym terminie: 18.12.2020 r., przy czym termin wykonania projektu budowlanego/projektów budowlanych wraz z mapami zawierającymi projekty podziałów oraz niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami potrzebnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wymaganymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wyznacza się na 30 tygodni od dnia podpisania umowy.Uwaga! Termin zakończenia zamówienia oznacza zakończenie wszystkich robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna powinna wynosić minimum 1.000.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące budowę* i/lub przebudowę dróg wraz z budową/przebudową sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniowej o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł każda, w tym co najmniej jedną z nich realizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj.UWAGA! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami. Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie tylko, tzn. wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC).Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:1) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży w tym przy co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na budowie*/przebudowie dróg o wartości robót budowlanych łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto2) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;3) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży.Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).*Pod pojęciem budowy rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego - zgodnie z Art. 3 ust 6 Prawa budowlanego
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł;2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (załącznik nr 4 do siwz);3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do siwz);
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca bez osobnego wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do siwz).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Wydłużony okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:1) przedłużenia terminu wykonania umowy (w tym terminów wykonania poszczególnych części umowy) o czas niezbędny na dokonanie zmian w stosunku do zapisów PFU lub dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których potrzeba wykonania wynikła na etapie realizacji robót budowlanych,3) przedłużenia terminu wykonania umowy (w tym terminów wykonania poszczególnych części umowy) spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, warunków pogodowych nie pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu umowy, a także innych przeszkód uniemożliwiających realizację robót budowlanych,6) przedłużenia terminu wykonania umowy (w tym terminów wykonania poszczególnych części umowy) w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,7) przedłużenia terminu wykonania umowy związanego ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny,9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,10) zmiany podwykonawcy robót,11) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług na warunkach określonych w postanowieniach § 18 ust. 8-13,13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, na warunkach określonych w postanowieniach § 18 ust. 8-13,14) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, na warunkach określonych w postanowieniach § 18 ust. 8-13,15) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w punktach: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego ustępu , na warunkach określonych w § 18 Umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) koniecznością dokonania zmian w stosunku do zapisów PFU lub dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu prawidłowej realizacji robót,3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, warunków pogodowych nie pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu umowy, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,5) zmianą obowiązujących przepisów prawa,6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,8) podniesieniem wydajności urządzeń,9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,15) siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności (np. wojna, rozruchy, strajki, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej). Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany w stosunku do zapisów PFU dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w stosunku do zapisów PFU , projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany decyzji ZRID, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-25, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Skarszewy
  83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18
  tel.: 58 5882201
  fax.: 58 5882651
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8497 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.