google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • USŁUGI GEODEZYJNE
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511579-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Gmina Brwinów: USŁUGI GEODEZYJNE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Grodziska  12 , 05840   Brwinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7382567, e-mail h.bak@brwinow.pl, faks 7295940.
  Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.brwinow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.przetargi.brwinow.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.przetargi.brwinow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 7


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI GEODEZYJNE
  Numer referencyjny: ZP.271.8.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Usługi geodezyjneCzęść 1 :Zadanie 1. Regulacja stanu prawnego ul. Wesołej w Otrębusach, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).Zadanie 2. Regulacja stanu prawnego ul. Kampinoskiej w Brwinowie, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).W ramach każdego opracowanego zadania 1,2 należy wykonać:- odbitki mapy w ilości 5 szt.- badania hipoteczne (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r.- kopię protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r.- wykaz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów,- wykaz zmian gruntowych- wykaz synchronizacyjny, w przypadku innych oznaczeń w ewidencji gruntów niż w księdze wieczystej.Zadanie 3. Wykonanie opracowania dla działek nr ew. 124/1, 124/3 obr. 15 i nr ew. 1/4 obr. 16 w Brwinowie (ul. Graniczna), w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego z księgą wieczystą.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- wykaz synchronizacyjny- szkic nieruchomościZadanie 4. Analiza geodezyjna dokumentacji dotyczącej działek nr ew. 19 i 33 w miejscowości Krosna-Parcela, zgromadzonej w Państwowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym, księgach wieczystych i archiwach, pod kątem Kodeksu Napoleona.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- Protokół z badania dokumentówZadanie 5. Wykonanie opracowania dla działek nr ew. 23/2 i 73/2 w miejscowości Domaniew, w celu wyjaśnienia rozbieżności powierzchni pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- wykaz zmian ewidencyjnychZadanie 6. Analiza geodezyjna dokumentacji dotyczącej działki nr ew. 255 obr. 21 w Brwinowie, zgromadzonej w Państwowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym, księgach wieczystych i archiwach, pod kątem Kodeksu Napoleona.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- Protokół z badania dokumentówZadanie 7. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27, położona w miejscowości Żółwin.Zadanie 8.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26, położona w miejscowości Żółwin.W ramach każdego opracowanego zadania 7 i 8 należy wykonać:- 5 egz. mapy z projektowanym podziałem, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,- okazanie granic wydzielonych działek wraz z oznaczeniem punktów granicznych prętem metalowymCzęść 2Zadanie 1. Wykonanie mapy do zasiedzenia ul. Wesołej w Brwinowie - części działek nr ew. 83, 84, 88, 92/2, 93 i 279 obr. 21, zgodnie z załącznikiem graficznym.Zadanie 2. Wykonanie mapy do zasiedzenia ul. Mieszka I w miejscowości Owczarnia - części działek nr ew. 56, 70 i 465.W ramach każdego opracowanego zadania 1 i 2 należy wykonać:Do każdego z zadań 1 i 2 należy wykonać:- 6 egz. mapy, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w PruszkowieZadanie 3. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 1030/22 w miejscowości Kanie, na użytek dr.Zadanie 4. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 160/3 obr. 4 w Brwinowie, na użytek dr.Zadanie 5. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 90 w miejscowości Czubin, na użytek dr.Zadanie 6. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 278 obr. 3 w Brwinowie, na użytek dr.W ramach każdego opracowanego zadania 3,4,5 i 6 należy wykonać:- wykaz zmian gruntowychCzęść 3Zadanie 1.Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 2.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 3.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21, położonej w miejscowości Parzniew.Zadanie 4.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 5. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 6. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/4, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 7. Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/5, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 8. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 9. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/3, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 10. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 11. Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 12. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 13. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 14. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 15.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 16. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 17.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 18. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 19. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2, położonej w miejscowości Parzniew.Zadanie 20. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/3, położonej w miejscowości Parzniew.W ramach każdego opracowanego zadania od 1 do 20 należy wykonać:- 5 egz. mapy z projektowanym podziałem, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,- okazanie granic wydzielonych działek wraz z oznaczeniem punktów granicznych prętem metalowym2. Zamawiający wyda Wykonawcy niezbędne materiały i udostępni dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy Brwinów.3. Przedmioty zamówienia określone w zadaniach 1 - 7 w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2204),2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.),3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034),4) ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1916),5) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.4. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady na dokonanie poprawek w przedmiocie każdego zadania, liczonej od daty sporządzenia i podpisania przez obie strony protokołu.

  II.5) Główny kod CPV: 71222100-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71222200-2
  71354000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - w ramach poszczególnych zadań zamówienia określonych w rozdz. III ust. 1, nastąpi w poniżej opisanych terminach:a) do dnia 30.08.2019r. - dla części 1 i 2,b) do dnia 31.10.2019r. - dla części 3.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) zdolność techniczna lub zawodowa:a) Wykonawca powinien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 10 usług geodezyjnych o podobnym charakterze, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.UWAGA: Wykonawca może wykazać te same usługi geodezyjne (minimum 10) na potwierdzenie spełniania warunku dla każdej części, na którą składa ofertę.b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).UWAGA: Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę tej samej osoby posiadającej uprawnienia j.w.2) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków łącznie przez wszystkie te podmioty.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ zawierające informacje potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. VII. 2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi za wady i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia;d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz.716).4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1 SIWZ ppkt a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:potwierdzające spełnienie warunków:a) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty stwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzory ww. wykazów zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem , o którym mowa w ust. 3. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  7. 1. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów.1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców.4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t,j, Dz. U. z 2017 r. poz. 570).5) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.8) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.9) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  nie dotyczy


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:1) wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 6 umowy,4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,5) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający,6) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-18, godzina: 13:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  . KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 05-840 Brwinów, adres e-mail: brwinow@brwinow.pl,? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brwinów jest Pan Andrzej Abramczyk, tel. 22 738 25 69 lub adresem e-mail: iod@brwinow.pl,? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. ZP.271.8.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją i rozliczeniem umowy dotacyjnej. Przekazanie danych osobowych do instytucji dotujących dotyczyć może wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej.? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - RODO - stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Usługi Geodezyjne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Usługi geodezyjneCzęść 1 :Zadanie 1. Regulacja stanu prawnego ul. Wesołej w Otrębusach, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).Zadanie 2. Regulacja stanu prawnego ul. Kampinoskiej w Brwinowie, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).W ramach każdego opracowanego zadania 1,2 należy wykonać:- odbitki mapy w ilości 5 szt.- badania hipoteczne (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r.- kopię protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r.- wykaz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów,- wykaz zmian gruntowych- wykaz synchronizacyjny, w przypadku innych oznaczeń w ewidencji gruntów niż w księdze wieczystej.Zadanie 3. Wykonanie opracowania dla działek nr ew. 124/1, 124/3 obr. 15 i nr ew. 1/4 obr. 16 w Brwinowie (ul. Graniczna), w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego z księgą wieczystą.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- wykaz synchronizacyjny- szkic nieruchomościZadanie 4. Analiza geodezyjna dokumentacji dotyczącej działek nr ew. 19 i 33 w miejscowości Krosna-Parcela, zgromadzonej w Państwowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym, księgach wieczystych i archiwach, pod kątem Kodeksu Napoleona.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- Protokół z badania dokumentówZadanie 5. Wykonanie opracowania dla działek nr ew. 23/2 i 73/2 w miejscowości Domaniew, w celu wyjaśnienia rozbieżności powierzchni pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- wykaz zmian ewidencyjnychZadanie 6. Analiza geodezyjna dokumentacji dotyczącej działki nr ew. 255 obr. 21 w Brwinowie, zgromadzonej w Państwowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym, księgach wieczystych i archiwach, pod kątem Kodeksu Napoleona.W ramach opracowanego zadania należy wykonać:- Protokół z badania dokumentówZadanie 7. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27, położona w miejscowości Żółwin.Zadanie 8.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26, położona w miejscowości Żółwin.W ramach każdego opracowanego zadania 7 i 8 należy wykonać:- 5 egz. mapy z projektowanym podziałem, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,- okazanie granic wydzielonych działek wraz z oznaczeniem punktów granicznych prętem metalowym2. Zamawiający wyda Wykonawcy niezbędne materiały i udostępni dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy Brwinów.3. Przedmioty zamówienia określone w zadaniach 1 - 7 w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2204),2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.),3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034),4) ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1916),5) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.4. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady na dokonanie poprawek w przedmiocie każdego zadania, liczonej od daty sporządzenia i podpisania przez obie strony protokołu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71222100-1, 71222200-2, 71354000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-08-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zadania40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 1) cena oferty brutto - 60%2) doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.1) Wartość punktowa kryterium nr 1) - ,,cena" obliczona według wzoru: Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 60 %2) Wartość punktowa kryterium nr 2) - ,,doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia": Zamawiający uzna za spełniające wymogi kryterium tylko usługi geodezyjne, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców nie wcześniej niż 5 lat od dnia składania ofert. Podkryteria:a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w warunku udziału w postępowaniu - Wykonawca otrzyma 0 punktów,b) za wykazanie każdej dodatkowej usługi geodezyjnej, wykonanej przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca otrzyma po 2 pkt,Informacje dotyczące dodatkowego doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wykonawca poda w "Wykazie doświadczenia zawodowego", który stanowi załącznik nr 1A do oferty. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych dodatkowych zadań do oceny oferty dla każdego zadania oddzielnie w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego. Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 40. Doświadczenie zawodowe ww. osoby Wykonawca wykaże w załączniku nr 1A załączonym do SIWZ.2. Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1) i 2). Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.


  Część nr: 2Nazwa: Usługi Geodezyjne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2Zadanie 1. Wykonanie mapy do zasiedzenia ul. Wesołej w Brwinowie - części działek nr ew. 83, 84, 88, 92/2, 93 i 279 obr. 21, zgodnie z załącznikiem graficznym.Zadanie 2. Wykonanie mapy do zasiedzenia ul. Mieszka I w miejscowości Owczarnia - części działek nr ew. 56, 70 i 465.W ramach każdego opracowanego zadania 1 i 2 należy wykonać:Do każdego z zadań 1 i 2 należy wykonać:- 6 egz. mapy, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w PruszkowieZadanie 3. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 1030/22 w miejscowości Kanie, na użytek dr.Zadanie 4. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 160/3 obr. 4 w Brwinowie, na użytek dr.Zadanie 5. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 90 w miejscowości Czubin, na użytek dr.Zadanie 6. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca zmianę użytku gruntowego działki nr ew. 278 obr. 3 w Brwinowie, na użytek dr.W ramach każdego opracowanego zadania 3,4,5 i 6 należy wykonać:- wykaz zmian gruntowych2. Zamawiający wyda Wykonawcy niezbędne materiały i udostępni dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy Brwinów.3. Przedmioty zamówienia określone w zadaniach 1 - 7 w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2204),2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.),3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034),4) ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1916),5) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.4. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady na dokonanie poprawek w przedmiocie każdego zadania, liczonej od daty sporządzenia i podpisania przez obie strony protokołu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71222100-1, 71222200-2, 71354000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-08-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zadania40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 1) cena oferty brutto - 60%2) doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.1) Wartość punktowa kryterium nr 1) - ,,cena" obliczona według wzoru: Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 60 %2) Wartość punktowa kryterium nr 2) - ,,doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia": Zamawiający uzna za spełniające wymogi kryterium tylko usługi geodezyjne, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców nie wcześniej niż 5 lat od dnia składania ofert. Podkryteria:a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w warunku udziału w postępowaniu - Wykonawca otrzyma 0 punktów,b) za wykazanie każdej dodatkowej usługi geodezyjnej, wykonanej przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca otrzyma po 2 pkt,Informacje dotyczące dodatkowego doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wykonawca poda w "Wykazie doświadczenia zawodowego", który stanowi załącznik nr 1A do oferty. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych dodatkowych zadań do oceny oferty dla każdego zadania oddzielnie w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego. Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 40. Doświadczenie zawodowe ww. osoby Wykonawca wykaże w załączniku nr 1A załączonym do SIWZ.2. Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1) i 2). Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.


  Część nr: 3Nazwa: Usługi Geodezyjne
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3Zadanie 1.Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 2.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 3.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21, położonej w miejscowości Parzniew.Zadanie 4.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 5. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 6. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/4, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 7. Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/5, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 8. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 9. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/3, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 10. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 11. Podział, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, będącym w posiadaniu Gminy Brwinów, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 12. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 13. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 14. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 15.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 16. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 17.Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 18. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/1, położona w miejscowości Parzniew.Zadanie 19. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2, położonej w miejscowości Parzniew.Zadanie 20. Podział, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Gminy Brwinów opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/3, położonej w miejscowości Parzniew.W ramach każdego opracowanego zadania od 1 do 20 należy wykonać:- 5 egz. mapy z projektowanym podziałem, opatrzonych pieczęcią poświadczającą przyjęcie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,- okazanie granic wydzielonych działek wraz z oznaczeniem punktów granicznych prętem metalowym2. Zamawiający wyda Wykonawcy niezbędne materiały i udostępni dane będące w posiadaniu Urzędu Gminy Brwinów.3. Przedmioty zamówienia określone w zadaniach 1 - 7 w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2204),2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.),3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034),4) ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1916),5) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.4. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady na dokonanie poprawek w przedmiocie każdego zadania, liczonej od daty sporządzenia i podpisania przez obie strony protokołu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71222100-1, 71354000-4, 71222200-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zadania40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 1) cena oferty brutto - 60%2) doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.1) Wartość punktowa kryterium nr 1) - ,,cena" obliczona według wzoru: Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 60 %2) Wartość punktowa kryterium nr 2) - ,,doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia": Zamawiający uzna za spełniające wymogi kryterium tylko usługi geodezyjne, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców nie wcześniej niż 5 lat od dnia składania ofert. Podkryteria:a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w warunku udziału w postępowaniu - Wykonawca otrzyma 0 punktów,b) za wykazanie każdej dodatkowej usługi geodezyjnej, wykonanej przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca otrzyma po 2 pkt,Informacje dotyczące dodatkowego doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wykonawca poda w "Wykazie doświadczenia zawodowego", który stanowi załącznik nr 1A do oferty. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych dodatkowych zadań do oceny oferty dla każdego zadania oddzielnie w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego. Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 40. Doświadczenie zawodowe ww. osoby Wykonawca wykaże w załączniku nr 1A załączonym do SIWZ.2. Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1) i 2). Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.


  Dane kontaktowe

  Gmina Brwinów
  05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
  tel.: 7382567
  fax.: 7295940
  email: Wyślij email
  http://www.przetargi.brwinow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8526 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.