google

  nieruchomo軼i, wynajem, biura nieruchomo軼i, developerzy

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Opracowanie dokumentacji projektowej zamiany okna na drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Ks. St. Suchowolca 26E w Bia造mstoku.
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 511397-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Zarz康 Mienia Komunalnego: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiany okna na drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Ks. St. Suchowolca 26E w Bia造mstoku.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz康 Mienia Komunalnego, krajowy numer identyfikacyjny 200241074, ul. gen. J. Bema  89/1 , 15-370  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 857479457, e-mail zp@zmk.bialystok.pl, faks 857479483.
  Adres strony internetowej (URL): www.zmk.bialystok.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  zmk.bip.gov.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  zmk.bip.gov.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Wymagane jest przes豉nie ofert w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobi軼ie, za po鈔ednictwem pos豉鎍a (w godzinach pracy Zarz康u Mienia Komunalnego, o kt鏎ych mowa w rozdziale II SIWZ).
  Adres:
  Zarz康 Mienia Komunalnego ul.gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok, sekretariat pok. 201.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiany okna na drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Ks. St. Suchowolca 26E w Bia造mstoku.
  Numer referencyjny: TR.263.5.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej zamiany okna na drzwi balkonowe w lokalu nr 3 przy ul. Ks. St. Suchowolca 26E w Bia造mstoku. /zniesienie barier architektonicznych dla niepe軟osprawnych/Zakres planowanych rob鏒 obj皻ych dokumentacj: - Powi瘯szenie otworu okiennego w 軼ianie zewn皻rznej budynku,- Wymiana istniej帷ego okna z PCV na drzwi balkonowe z niskim progiem wraz z robotami towarzysz帷ymi wewn皻rznymi i zewn皻rznymi /szeroko嗆 w 鈍ietle o軼ie積icy min. 90 cm/,- Wykonanie schod闚 terenowych i pochylni z odbojnikami zabezpieczaj帷ymi i balustradami ochronnymi przy budynku.2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zosta podany w za陰czniku nr 1 do SIWZ.3. Wymaga si udzielenia co najmniej 3 letniej r瘯ojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zam闚ienia

  II.5) G堯wny kod CPV: 71220000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71221000-3
  71222000-0
  71320000-7


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: NIE DOTYCZY.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: NIE DOTYCZY.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie ww. warunku, je瞠li wykonawca wyka瞠 si, 瞠:a) skieruje do realizacji zam闚ienia publicznego osoby, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialne za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i, posiadaj帷e kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do鈍iadczenie i wykszta販enie niezb璠ne do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:- osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i architektonicznej, posiadaj帷 do鈍iadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budow, przebudow, nadbudow, rozbudow budynku.UWAGA! Przez ww. uprawnienia budowlane nale篡 rozumie: uprawnienia, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporz康zeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla os鏏 w zakresie posiadanych uprawnie, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ego dokumentu:1) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokument闚 znajduj帷ych si w og鏊nie dost瘼nych bazach danych.2) o鈍iadczenia wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu.UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka瞠 zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 5 do SIWZ. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 nale篡 z這篡 w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiaj帷ego (zmk.bip.gov.pl) wykaz z這穎nych w danym post瘼owaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem.5. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1 sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokument, o kt鏎ym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  3. W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:1) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg za陰czonego wzoru za陰cznik nr 6.Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez wykonawc dokumenty budz w徠pliwo軼i zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwr鏂i si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi by造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  DOTYCZY PODMIOTU, NA KT紑EGO ZASOBY POWOΣJE SI WYKONAWCA:6. W celu oceny, czy wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, zamawiaj帷y mo瞠 膨da dokument闚, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i:1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu,2) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego,3) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego,4) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (wg za陰czonego wzoru za陰cznik nr 7 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowi您anie podmiotu trzeciego nale篡 z這篡 w formie orygina逝). Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚: 1) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.8. Je瞠li inny podmiot ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i.9. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.10. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym inny podmiot ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje si. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEB犵。EGO PODMIOTEM, NA KT紑EGO ZASOBY POWOΣJE SI WYKONAWCA:11. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotycz帷e podwykonawcy, kt鏎emu zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia, a kt鏎y nie jest podmiotem, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp.12. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego:1) o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w za. nr 3 i 4 SIWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych o zam闚ienie. O鈍iadczenie te ma potwierdza spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, braku podstaw w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, braku podstaw wykluczenia,2) o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia okre郵one w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz o鈍iadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp okre郵onego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 sk豉da pe軟omocnik wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy nale篡 wpisa dane dotycz帷e poszczeg鏊nych cz這nk闚 konsorcjum lub sp馧ki cywilnej) b康 ka盥y z wykonawc闚 oddzielnie,3) wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie musz zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowi pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia lub do reprezentowania ich w post瘼owaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Do oferty nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, kt鏎e powinno okre郵a zakres umocowania,4) przed udzieleniem zam闚ienia ka盥y wykonawca zobowi您any jest z這篡 oddzielnie dokumenty okre郵one w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1,5) przed udzieleniem zam闚ienia dokumenty okre郵one w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien z這篡 co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.13. Zamawiaj帷y wymaga tak瞠 za陰czenia do oferty innych dokument闚:1) wype軟iony formularz ofertowy - wg za陰czonego wzoru za陰cznik nr 2 do SIWZ,2) pe軟omocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta zosta豉 podpisana przez pe軟omocnika,3) pisemne zobowi您anie innego podmiotu w formie orygina逝 (je瞠li wykonawca, dla wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg za陰czonego wzoru za陰cznik nr 7 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 osoba podpisuj帷a niniejsze zobowi您anie jest uprawniona do dzia豉nia w imieniu podmiotu trzeciego. Je瞠li w imieniu podmiotu dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie nie wynika z dokument闚 rejestrowych, powinna posiada pe軟omocnictwo do takiej czynno軼i.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  Nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Do鈍iadczenie zawodowe projektanta posiadaj帷ego uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i architektonicznej. 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  14ZMIANA UMOWY1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i i b璠 dopuszczalne w granicach unormowania artyku逝 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany ustale zawartej umowy, w stosunku do tre軼i oferty Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych oraz w nast瘼uj帷ym zakresie i okoliczno軼iach:1) strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia terminu, o kt鏎ych mowa w 5 ust. 1 o czas op騧nienia, je瞠li takie op騧nienie jest lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:a) wyst徙ienia konieczno軼i wykonania us逝g dodatkowych nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy,b) zamawiaj帷y zmieni dane, na podstawie kt鏎ych wykonywany b璠zie przedmiot umowy, lub op騧ni si w dostarczaniu danych dla wykonawcy,c) warunki prowadzonych prac projektowych zostan zmienione przez jednostki opiniuj帷e, uzgadniaj帷e lub zatwierdzaj帷e albo przez nowe przepisy, normy, normatywy,d) jednostki uzgadniaj帷e, opiniuj帷e lub zatwierdzaj帷e za膨daj w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowa dodatkowych, nie uj皻ych w przedmiocie umowy.e) niemo積o嗆 dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie si陰 wy窺z lub okoliczno軼iami, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie i kt鏎ym nie mo積a by這 zapobiec, mimo wszelkiej staranno軼i. Przyczynami tymi b璠: zaniechania pozosta造ch uczestnik闚 procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organ闚 administracyjnych, sprawuj帷ych w豉dz administracyjn wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwo豉nia od decyzji lub zastrze瞠nia zg這szone w trakcie prowadzonego post瘼owania administracyjnego przez strony post瘼owania.2) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w 8 ust. 1: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zam闚ienia,b) w przypadku zmiany stawki VAT,c) w przypadku zmiany obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie dotycz帷ym przedmiotu opracowania,3) Wykonawca mo瞠 dokona zmiany swojego pe軟omocnika wykazanego w 13 ust. 7, zgodnie z warunkami zawartymi w 13 ust. 3 i 4,4) Zamawiaj帷y mo瞠 za膨da od Wykonawcy zmiany pe軟omocnika, je瞠li uzna, 瞠 nie wykonuje oni swoich obowi您k闚 wynikaj帷ych z umowy,5) Wykonawca mo瞠 dokonywa zmiany osoby wskazanej w 13 ust. 1, 13 ust. 5 i 7, jedynie za uprzedni zgod Zamawiaj帷ego. Zmiana kt鏎ejkolwiek z os鏏 w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi鄉ie. Nowa osoba musi posiada uprawnienia stosowne do wykonywanych czynno軼i wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 6) Zamawiaj帷y mo瞠 dokona zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w 13 ust. 2,7) Wykonawca mo瞠 dokona zmiany podwykonawcy rob鏒, pod warunkiem wyra瞠nia zgody Zamawiaj帷ego na tak zmian oraz spe軟ieniem przez nowego podwykonawc takich samych warunk闚 jakie by造 wymagane od podwykonawcy pierwotnego.3. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zgoda na jej dokonanie wyra穎na przez Zamawiaj帷ego oraz z這瞠nie uzasadnionego wniosku przez Wykonawc lub sporz康zenie przez strony stosownego protoko逝.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Oferty powinny by sporz康zone w j瞛yku polskim (PL).
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Do oferty ka盥y wykonawca musi do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie w zakresie wskazanym w za陰czniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniach b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. 2. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia - w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby - warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniach, o kt鏎ych mowa w za. nr 3 oraz za陰czniku nr 4 niniejszej SIWZ oraz Wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w za. nr 3 do SIWZ. 1. Miejsce sk豉dania ofert: Zarz康 Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok, sekretariat, pok鎩 201. Termin sk豉dania ofert: 15.02.2019 r. godz. 10:00.2. Miejsce otwarcia ofert: Zarz康 Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok, sekretariat, pok鎩 201. Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r. godz. 10:05.Rozdzia XXVI. Rozporz康zenie o ochronie danych osobowych (RODO).Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuj, 瞠: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康 Mienia Komunalnego z siedzib przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarz康zie Mienia Komunalnego, mo磧iwy jest pod nr tel. 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl;/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiaj帷ego/? inspektorem ochrony danych osobowych w Zarz康zie Mienia Komunalnego z siedzib przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Bia造stok /nazwa zamawiaj帷ego/ jest Pan ㄆkasz 畝k, kontakt: nr tel. 85.74-79-433 lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego:Nr post瘼owania: TR.263.5.2019Opracowanie dokumentacji projektowej zamiany okna na drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Ks. St. Suchowolca 26E w Bia造mstoku./dane identyfikuj帷e post瘼owanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;? nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owaniao udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zarz康 Mienia Komunalnego
  15-370 Bia造stok, gen. J. Bema 89/1
  tel.: 857479457
  fax.: 857479483
  email: Wy郵ij email
  http://www.zmk.bialystok.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z nieruchomosci.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 8626 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.