google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Kompleksowa ochrona żubra w Polsce- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego dla zadania- budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-10-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 606719-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

  Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego dla zadania- budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Tak

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk, krajowy numer identyfikacyjny 05002671000000, ul. Gruszki  10 , 17-220  Narewka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6858344, e-mail browsk@bialystok.lasy.gov.pl, faks 85 6858677.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_browsk/zamowienia_publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_browsk/zamowienia_publiczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, Gruszki 10, 17-220 Narewka


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego dla zadania- budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk
  Numer referencyjny: SA.270.3.15.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1)Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.2)Zakres prac został podzielony na następujące etapy:ETAP I- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy brogu w ramach projektu "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" oraz zgłoszenie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji w imieniu Zamawiającego (koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca). Lokalizacja inwestycji: Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie powiatu hajnowskiego, gminy Narewka, leśnictwo Jelonka, adres leśny: 01-05-3-09-187B-g -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 921(obręb ewidencyjny Gruszki) w południowo wschodnim krańcu. Zajmowana nieruchomość to obszar leśny użytkowany jako poletko łowieckie z roślinnością trawiastą (łąką) . Planowany bróg, mieści się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.a)Do lokalizacji prowadzi droga wewnętrzna (linia oddziałowa) oraz łąka.b)Teren pod inwestycją położony jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków ,,Natura 2000" Puszcza Białowieska oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,,Natura 2000". Projektowany bróg przeznaczony jest jedynie na cele gospodarki leśnej.II ETAP: pełnienie nadzoru autorskiego III ETAP: pełnienie nadzoru inwestorskiego.3)OPIS DO ZADAŃ PROJEKTOWYCH:Przedmiotem projektu jest zadaszony bróg, które będzie służył do przechowywania siana i karmienia żubrów w ramach projektu ,,Kompleksowa ochrona żubra w Polsce".Bróg o konstrukcji drewnianej nie związany na stałe z gruntem, posadowiono na stopach betonowych i zadaszony dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej powlekanej. Dłuższe strony brogu powinny wychodzić w kierunku wschodnim i zachodnim, natomiast strona północna powinna być pokryta deskami i wzmocniona w celu zaprojektowania na niej koryta na sól oraz owies gnieciony. Przybliżone wymiary zewnętrzne:- bróg: długość min. -4m; szerokość min. - 3m, wysokość w kalenicy ok. 4,6m.Konstrukcja brogu:Słupy drewniane dębowe o wymiarach min. 15cm x 15cm mocowane do stóp kotwami. Miecze, oczepy z drewna iglastego. Elementy drewniane strugane nasyconego środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.Stopy betonowe:4 stopy betonowe zbrojone, stopy powinny być zakotwiczone kotwą do zamocowania słupów brogu. Stopy nie związane na stałe z gruntem.Zadaszenie brogu:Konstrukcja dachu - krokwiowa, z drewna iglastego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej. Obróbki blacharskie (wiatrownice) z blachy powlekanej. Dach powinien być na tyle wysunięty, aby deszcz nie zaciekał na zgromadzone siano, a w szczególności na koryto z solą i owsem.Koryto na sól i owies gnieciony:Koryto na sól i owies gnieciony powinny być umiejscowione po północnej stronie brogu i zamontowane na ścianie brogu. Szerokość koryta min. 40cm, Podłoga brogu:Deski o szerokości min.15cm i grubości min. 5cm o prześwicie co 3cm przybite do legarów co min.65 cm.4)Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo - kosztorysowej:1.Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, normami technicznymi (obowiązują normy europejskie), standardami, etyką zawodową oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 , poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z późn. zm.),b) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935)c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013, poz. 1129.),d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 177, z późn. zm),e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),f) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019r. poz. 67 )g) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986,h) obowiązującymi normami (NORMY EUROPEJSKIE) oraz zasadami wiedzy technicznej. 2.Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie. Projekt zostanie sprawdzony pod względem zgodności z przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Dopuszcza się scalanie opracowań branż pokrewnych w jedno opracowanie. 3.Będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być przyjęte w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga, by Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo co najmniej 2 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności.5. Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył dokumentacje projektowo - kosztorysową w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (na dokumentacjeskładają się: STWiOR, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, projekt techniczny) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, modyfikowalnej w formacie dwg oraz niemodyfikowalnej w formacie pdf.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi (obowiązują normy europejskie), standardami, etyką zawodową.5)Więcej szczegółów dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71242000-6
  71248000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Etap I: 40 dni od dnia podpisania umowy.Etap II: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.Etap III: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia przekazania budowy Zamawiającemu.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia do projektowania w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Aktualne dokumenty poświadczające uprawnienia osób wyznaczonych do projektowania w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór ww. oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:a)konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;b)konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu zamówienia, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.5) W przypadku zawarcia przedmiotu zamówienia z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:a)wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ;b)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w Ofercie, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-10-16, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
  17-220 Narewka, Gruszki 10
  tel.: 85 6858344
  fax.: 85 6858677
  email: Wyślij email
  http://http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 87021 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.