google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 512111-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Gmina Kleszczów: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczów, krajowy numer identyfikacyjny 59064798300000, ul. ul. Główna  47 , 97-410   Kleszczów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 731 66 10, , e-mail annar@kleszczow.pl, , faks 44 731 31 30.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.kleszczow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.kleszczow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego
  Adres:
  Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97 - 410 Kleszczów


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie"
  Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie" stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.2. Cel jakiemu ma służyć wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wielobranżowa to ogłoszenie przetargu na roboty budowlano - instalacyjne obejmujące budowę Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną.3. Parametry budynku:- Budynek trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia- Szacunkowa powierzchnia zabudowy 4 900 m2- Szacunkowa powierzchnia użytkowa 11 000 m2- Wysokość 15,00 mObszar terenów gminny przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmuje działki:1178/2, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 320/3, 321/8, 322/8, 608/8, 323/12, 324/8, 325/6, 326/6, 327/6, 328/6 położonych w Gminie Kleszczów, Powiat bełchatowski, obręb Kleszczów. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycję to ok. 35 615m2. W przedmiotowym budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: - administracji- sale lekcyjne dla szkoły podstawowej- część sportowa dla dzieci starszych ( klasy VI-VII)- część sportowa dla dzieci młodszych (klasy I-IV)Ponadto przewiduje się kuchnię z możliwością przygotowywania posiłków wraz z zapleczem magazynowym oraz stołówkę dla 150-200 użytkowników z podziałem na dzieci młodsze i starsze.4. W zakresie zagospodarowania terenu planuje się:- ciągi piesze, jezdne, parkingi oraz strefy rekreacyjne,- ogrodzenie wraz z piłkochwytami,- wykonanie obiektów sportowych oraz placów zabaw,- wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej,- przebudowę lub zabezpieczenie wg wytycznych gestora linii napowietrznej kv15,- małą architekturę.5. W zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych planuje się:Instalacje sanitarne. 1) Zakres opracowania obejmuje projekt wraz z realizacją instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji Budowa Szkoły podstawowej w Kleszczowie, obejmującej: Układy wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń szkoły wraz z salami sportowymi, instalacje chłodnicze zasilające chłodnice w centralach wentylacyjnych.2) Projekt oraz wykonanie źródła ciepła poprzedzone analizami warunków lokalnych oraz względów ekonomicznych uwzględniając odnawialne źródła energii.3) Projekt oraz wykonanie instalacji obsługujących gospodarkę wodno-ściekowej dla przedmiotowej inwestycji obejmującej min: - wewnętrzną instalację wodociągową, - wewnętrzną instalację hydrantową, - wewnętrzną kanalizację sanitarną, - wewnętrzną kanalizację tłuszczów, - wewnętrzną kanalizację deszczową.4) Projekt i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepła technologicznego na potrzeby zasilania nagrzewnic (z.n.) uwzględniając min: - obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń, - dobór grzejników, - obliczenia hydrauliczne instalacji, - dobór armatury i urządzeń, - zestawienie rysunków do wykonania instalacji.5) Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji - kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej min: - Przyłącze wodociągowe; - Hydrant zewnętrzny - Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej;- Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej.Instalacje elektryczneProjekt i wykonanie instalacji elektrycznych obejmujących min:- oświetlenia ogólnego- oświetlenia awaryjnego- oświetlenia ewakuacyjnego- oświetlenia zewnętrznego- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia- instalacja dla potrzeb wentylacji- instalacji odgromowej- instalacji teletechnicznej (Oddzielne opracowanie)- instalacji monitoringu (Oddzielne opracowanie) - instalacji SSWiN/KD (oddzielne opracowanie)6. Zakres prac projektowych obejmuje:a) przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania prac projektowych,b) wykonanie odwiertów w celu określenia kategorii geotechnicznej gruntu wraz z wykonaniem dokumentacji geotechnicznej,c) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych i innych warunków (np.: jeżeli będzie taka konieczność - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, itp.) d) wykonanie 2 szczegółowych koncepcji zawierających zagospodarowanie terenu, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową 3D (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji. Wizualizacje komputerowe 3D budynku i zagospodarowania terenu należy wykonać w jakości fotorealistycznej przy wykonaniu efektów graficznych tj. zaawansowane efekty oświetlenia, cieniowanie, przezroczystość, wypukłość powierzchni. Wizualizacje powinny mieć możliwości opcji ZOOM. Wizualizacje należy przedstawić na planszach 100 x 70 cm,e) wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii - /etap I/ i ich zaprojektowanie,f) projekt technologii kuchni i projekt aranżacji wnętrz obejmującym kompletne wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń z dokładnym opisem (wymiary i zastosowany materiał).g) wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno - użytkowego) z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, ogrodzeniem i komunikacją drogową,h) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach,i) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży oddzielnie oraz osobno dla wyposażenia,j) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.Szczegółowe wytyczne do prac projektowych, właściwości funkcjonalno - użytkowe planowanego budynku, a także informacje o terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym który stanowi załącznik do SIWZ.7. Cały proces projektowania podzielono na dwa etapy dot. terminu wykonania przedmiotu zamówienia:ETAP I - przygotowanie min. dwóch szczegółowych koncepcji budowy Szkoły Podstawowej wraz zagospodarowaniem terenu. Każda z koncepcji musi zawierać zagospodarowanie terenu w tym budynek, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji.1) Wykonanie koncepcji z zaproponowaniem optymalnych rozwiązań technicznych (w tym wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii i ich zaprojektowanie). Koncepcje należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy.2) Przed złożeniem koncepcji Jednostka projektowania zaprezentuje wykonane prace projektowe na spotkaniu koordynacyjnym z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz uwzględni wszystkie sugestie Zamawiającego w koncepcjach, które złoży oficjalnie w terminie wskazanym na wykonanie etapu I. Po oficjalnym złożeniu koncepcji Zamawiający nie wyklucza zorganizowania spotkania, na którym to Jednostka projektowania zaprezentuje złożone koncepcje. Po spotkaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedłożonych koncepcjach. Biorąc niniejsze pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie możliwość końcowego zaakceptowania koncepcji nawet do 2 miesięcy od daty oficjalnego złożenia.3) Za termin wykonania prac w I etapie przyjmuje się datę oficjalnego złożenia koncepcji przez Jednostkę projektowania pod warunkiem, że będzie ona prawidłowa i kompletna. Jednostka projektowania rozpocznie prace etapu II poszczególnych zadań w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowych koncepcji. Wartość wykonania koncepcji stanowi 15% wynagrodzenia umownego, płatne po ukończeniu etapu I i akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.ETAP II - wykonanie projektu technicznego na podstawie koncepcji zatwierdzonej w etapie I (budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi.1) Wykonanie prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wg zatwierdzonej koncepcji.2) Sporządzenie kalkulacji kosztów cyklu życia budynku szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.3) Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi.4) Pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków podłączeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obsługi telekomunikacyjnej oraz zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych.5) Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę w trybie określonym Ustawą Prawo Budowlane.Etap II kończy się w momencie przekazania decyzji pozwoleń na budowę przez Starostwo Powiatowe wraz z kompletną dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz wykazami i oświadczeniami wymienionymi w umowie na co zostanie podpisany stosowny protokół odbioru przez obydwie strony.8. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Jednostka projektowa zobowiązana jest uwzględnić następujące wytyczne:1) Warunki objęte przedmiotem zamówienia:a) pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych projektem bez dodatkowego wynagrodzenia,b) wykonanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe z Ustawą prawo zamówień publicznych włącznie,c) pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie Jednostki projektowania,d) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,e) opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez oferentów w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Jednostki projektowania o sporządzenie takiej opinii,f) opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez wykonawcę w trakcie realizacji robót (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Jednostki projektowania o sporządzenie takiej opinii,g) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych i jeżeli będzie taka konieczność na etapie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,h) jeżeli będzie taka konieczność udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym zrealizowanych robót na żądanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,i) wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań przygotowanych przez Jednostkę projektowania lub osoby, którymi się posługuje,j) uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,k) rozwiązanie zaistniałych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a niezbędne do wykonania prawidłowo zadania,l) zgłoszenie i uzyskanie pozwoleń na budowę.2) Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, Jednostka Projektowania zaopatrzy w:- wykaz opracowań,- pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, z zachowaniem zasad proporcjonalności i bezstronności co do zaprojektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie zupełnym, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,- oświadczenie, że przedmiar robót ujmuje wszystkie roboty budowlane tzn. że jest zgodny z dokumentacją,- oświadczenie że cała dokumentacja została wykonana i opracowana (w tym opisy materiałów budowlanych, elementów innych urządzeń) zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 29 i art. 30.3) Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu:a) Prawidłową i kompletną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami przedmiotu zamówienia zgodnymi z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w szczególności z art. 29 i art. 30, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, rysunkami oraz opracowaniami i dokumentami niezbędnymi do realizacji robót stanowiących przedmiot umowy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) po 4 egz,b) Przedmiar oraz kosztorys inwestorski - należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) po 2 egz,c) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) w 2 egz,d) Pełną wersję elektroniczną przedmiotu zamówienia (format PDF i DWG) na płycie CD-R. - 1 egz.4) Dokumentacje należy wykonać w opracowaniach podzielonych według branż. Opracowania należy zgrupować według części i przekazać Zamawiającemu w opisanych twardych oprawach introligatorskich - teczkach. Dokumentację należy podzielić na egzemplarze i tomy oraz dokonać zrozumiałej numeracji i opisów. W każdym tomie projektu winien znajdować się spis zawartości kompletnej dokumentacji. Przed złożeniem projektu do odbioru ustalić z Zamawiającym szczegółową formę dokumentacji.9. Jednostka projektowania udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

  II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71221000-3
  71222000-0
  71223000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  13   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający stawia szczegółowe minimalne wymagania w zakresie oceny tych zdolności; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:A) Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy wykonali należycie i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi obejmujące swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno - projektowej na budowę budynku o powierzchni użytkowej minimum 8 000 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.B) Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz spełniających wymagania ustawy o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów, tj.:- osobą, która będzie architektem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,- osobą, która będzie projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,- osobą, która będzie projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- osoba, która będzie projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychUwaga1. Dopuszcza się łączenie funkcji projektantów poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami.2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane do projektowania, wyszczególnione wyżej jeżeli:1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej oraz uprawnień budowlanych do projektowania, oraz2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty w formie pisemnej.3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2. lub innych dokumentów musi wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.7. Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego (stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nie są wymagane.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wymagane potwierdzenie warunku opisanego w punkcie 5.2.3. A SIWZ (wykaz usług stanowi dodatek do SIWZ).2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagane potwierdzenie warunku opisanego w punkcie 5.2.3. B SIWZ (wykaz osób stanowi dodatek do SIWZ).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym dodatek do SIWZ, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub jego inne dokumenty (jeżeli dotyczy);4) pełnomocnictwo, w przypadku składania oferty wspólnej;5) dowód wniesienia wadium6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dotyczy.7) oświadczenie na temat powierzenia części usług podwykonawcy;8) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w sekcji IV.6.2).3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie:Nr rachunku: 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 z dopiskiem: ZP.271.4.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie"Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2)-5) wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria ogólna w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem ,,WADIUM". Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ZP.271.4.2019 - Wadium: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania ,,Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie".6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono we wzorze umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-25, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Kleszczów
  97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
  tel.: 44 731 66 10,
  fax.: 44 731 31 30
  email: Wyślij email
  http://www.bip.kleszczow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 9045 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.