google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakładanie utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2018-12-18

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 662729-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

  Miasto i Gmina Olkusz: Zakładanie utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek  1 , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, e-mail przetarg@umig.olkusz.pl, faks 32 626 01 03, 626 02 34.
  Adres strony internetowej (URL): www.umig.olkusz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/id,240778.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakładanie utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz
  Numer referencyjny: OA.271.2.87.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakładania i utrzymywania terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2019r. a mianowicie:- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni,- pielęgnacja trawników (koszenie i nawożenie mineralne trawników, zakładanie nowych trawników),- pielęgnacja drzew i krzewów (cięcia w koronach drzew, cięcia krzewów, usuwanie drzew i krzewów wraz z frezowaniem lub karczowaniem pniaków oraz wywozem powstałych odpadów i drewna),- sadzenie drzew i krzewów.Czas rozpoczęcia świadczenia usług w pilnych przypadkach (tj. takich w których zagrożone jest bezpieczeństwo dla ludzi i mienia) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie natychmiastowym - nie później niż w ciągu 6 godzin od otrzymania zlecenia. Biorąc pod konieczność wymaganą dyspozycyjność Wykonawcy, Zamawiający wymaga, aby baza Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w okresie realizacji umowy, była zlokalizowana na terenie miasta Olkusza lub w odległości nie większej niż 40 km od granic administracyjnych miasta.

  II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77211400-6
  77211500-7
  77310000-6
  77312000-0
  77313000-7
  77342000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy (w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego) dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w przypadku posiadania środków finansowych - w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze sposobem realizacji zawartym w załączniku nr A1, B1 do Umowy (odpowiednio dla części I, II), wzorze umowy wraz załącznikami, obejmującego zakładanie i utrzymanie terenów zieleni na miasta i gminy Olkusz. Wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowić będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, przy zachowaniu cen z oferty Wykonawcy.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. (dla I części zamówienia albo I i II części zamówienia) oraz 50 000 zł. (dla II części zamówienia).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:1) posiadają wiedzę i doświadczenie:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę z zakresu utrzymywania terenów zieleni odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na łącznej powierzchni: 1. dla części I zamówienia: minimum 25 ha w okresie 1 roku (okresu wegetacyjnego) i wartości robót minimum 250.000 zł. brutto2. dla części II zamówienia: minimum 8 ha w okresie 1 roku (okresu wegetacyjnego) i wartości robót minimum 80.000 zł. brutto2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca powinien dysponować: 1. dla części I zamówienia minimum:a) 5 szt. kos spalinowych do koszenia trawników,b) 2 szt. kosiarek samobieżnych do koszenia trawników,c) 1 szt. ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny pojazd do transportu skoszonej trawy, drewna, gałęzi i liści,d) 1 szt. samochód dostawczy do przewozu ludzi i sprzętu o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t,e) 1 szt. rębak do gałęzi, f) 1 szt. frezarka do pniaków,g) 1 szt. pilarka spalinową,h) 1 szt. beczkowóz do podlewania roślin,i) 1 szt. wózek widłowy lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym z widłami do palet lub ładowarka teleskopowa z widłami do palet.2. dla części II zamówienia minimum:a) 3 szt. kos spalinowych do koszenia trawników,b) 1 szt. kosiarka samobieżna do koszenia trawników,c) 1 szt. ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny pojazd do transportu skoszonej trawy, drewna, gałęzi i liści, d) 1 szt. pilarka spalinowa do cięcia drzew,e) 1 szt. samochód dostawczy do przewozu ludzi i sprzętu o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t,f) 1 szt. rębak do gałęzi,g) 1 szt. frezarka do pniaków, W przypadku złożenia jednej oferty na obydwie części zamówienia Wykonawca winien dysponować sprzętem w ilości wskazanej dla części I zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku wg formuły ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do ofertyW celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym.I część zamówieniaWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla I części zamówienia na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, min. 6 osobami w tym minimum:- 1 osobą przewidzianą do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią lub nie posiadającą wykształcenia kierunkowego (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 6-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią,- 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii B lub B+E lub T,- 1 osobą, która przeszła stosowne szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew (posiada ukończony kurs pielęgnacji drzew PTCHD lub równoważny) oraz minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac jw.II część zamówieniaWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla II części zamówienia na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, min. 5 osobami w tym minimum:- 1 osobą przewidzianą do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią lub nie posiadającą wykształcenia kierunkowego (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 6-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią,- 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii B lub B+E lub T,- 1 osobą, która przeszła stosowne szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew (posiada ukończony kurs pielęgnacji drzew PTCHD lub równoważny) oraz minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac jw.Obie części zamówieniaW przypadku złożenia jednej oferty na obydwie części zamówienia Wykonawca winien dysponować min. 10 osobami w tym minimum:- 1 osobą przewidzianą do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią lub nie posiadającą wykształcenia kierunkowego (ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo) posiadającą minimum 6-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z gospodarką zielenią,- 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii B lub B+E lub T- 1 osobą, która przeszła stosowne szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew (posiada ukończony kurs pielęgnacji drzew PTCHD lub równoważny) oraz minimum 3-letnie doświadczeniew wykonywaniu prac jw. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac ręcznych przez kierowców, pilarzy oraz kierownika prac.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr 6 do SIWZ),2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 8 do SIWZ),3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 7 do SIWZ);4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).2. Do oferty należy dołączyć zestawienie cen jednostkowych.3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: dla części I zamówienia - 11 000,00 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100dla części II zamówienia - 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym3) gwarancjach bankowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych4) gwarancjach ubezpieczeniowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Bank Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 przy czym wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.Pozostałe:- w formie poręczeń bankowych- w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych- w formie poręczeń o których mowa w pkt. 5 należy złożyć w pok. 311.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Czas realizacji zlecenia jednokrotnego koszenia (przy czym jednorazowe zlecenie obejmuje do 13 ha)20,00
  Termin płatności faktur20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących ilości i krotności zlecanych usług w trakcie realizacji umowy oraz zlecania usług objętych umową na terenach gminnych nie wymienionych w Załącznikach A i Bz zastrzeżeniem § 4 ust. 2 umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-28, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,b) osobiście,c) za pośrednictwem posłańca,d) faksu,e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na adres: przetarg@umig.olkusz.pl oraz faksem na nr 32 626 01 03, 32 626 01 51.2. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część I - Zakładanie utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje czynności opisane w załączniku A1 do umowy na terenach opisanych w załączniku A do umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77211400-6, 77211500-7, 77310000-6, 77312000-0, 77313000-7, 77342000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Czas realizacji zlecenia jednokrotnego koszenia (przy czym jednorazowe zlecenie obejmuje do 13 ha) 20,00
  Termin płatności faktur20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Część II - Zakładanie utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Olkusz
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje czynności opisane w załączniku B1 do umowy na terenach opisanych w załączniku B do umowy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77211400-6, 77211500-7, 77310000-6, 77312000-0, 77313000-7, 77342000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Czas realizacji zlecenia jednokrotnego koszenia (przy czym jednorazowe zlecenie obejmuje do 13 ha)20,00
  Termin płatności faktur20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Miasto i Gmina Olkusz
  32-300 Olkusz, ul. Rynek 1
  tel.: 32 626 01 00 w.311, 626 0
  fax.: 32 626 01 03, 626 02 34
  email: Wyślij email
  http://www.umig.olkusz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 292012 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.