google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowejw ramach zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2011-12-30

  Szczegóły przetargu

  Warszawa: Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin
  Numer ogłoszenia: 443450 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy , ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840600, faks 022 6840666.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojsko.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin, w tym: 1) Opracowanie programu inwestycji w 5 egz., zawierającego co najmniej: a) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji; b) dane o planowanym: - zakresie rzeczowym inwestycji, - okresie realizacji inwestycji; c) ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji; d) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji; e) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji; f) planowany szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych, z poszczególnych źródeł, środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji; g) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie; h) graficzną koncepcję rozkładu pomieszczeń w budynku oraz koncepcję zagospodarowania terenu skoordynowaną z pozostałymi inwestycjami realizowanymi w rejonie CPPS. 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, w tym: a) projekt budowlany - 5 egz.; b) projekt wykonawczy stanowiący uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu pozwalającym wykonawcy na realizację robót - 5 egz.; c) wykaz pierwszego wyposażenia - 3 egz.; d) przedmiar robót - 3 egz.; e) kosztorys inwestorski - 2 egz.; f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.; g) zestawienie kosztów zadania wraz z analizą porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych - 2 egz.; h) aktualizacja map do celów projektowych i zarejestrowanie ich w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie; i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w tym w razie konieczności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko; j) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; k) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy zakres zamówienia określają Aneksy Nr 2 i Nr 3 do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych, stanowiące Załączniki Nr 1 do SIWZ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.01.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Nie wymagane

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiajacy dokona oceny spelnienia tego warunku poprzez weryfikacje oświadczeń złożonych przez Wykonawcę: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b) Oświadczenie potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ; c) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy; d) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia do pracy na materiałach niejawnych o klauzuli POUFNE; e) Oświadczenie, że zobowiązania podmiotów występujących wspólnie, co do oferty oraz co do wykonania przedmiotu zamówienia są solidarne - jeżeli dotyczy; f) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia; g) Oświadczenie, że Wykonawca posiada świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia; h) Oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania, w procesie realizacji inwestycji przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. O ochronie informacji niejawnych - Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1288 i aktów wykonawczych do ustawy oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która stanowić będzie integralną część umowy w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował ; zakończył co najmniej jedno zamówienie - dokumentacje podobne co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania. Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu administracyjnym o powierzchni zabudowy minimum 600m2.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiajacy dokona oceny spełnienia tego warunku poprzez weryfikacje niżej wymienionych dokumentów złożonych przez Wykonawcę: a) Wykaz osób funkcyjnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Informacja na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy powinni mieć do dyspozycji osoby lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób posiadające: a) wymagane prawem budowlanym uprawnienia projektowe bez ograniczeń -w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w branży architektonicznej, konstrukcyjno -budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i energetycznych oraz telekomunikacyjnej - dla dwóch osób - projektujący i sprawdzający oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby; b) uprawnienia geodezyjne w zakresie niezbędnym do opracowania mapy do celów projektowych; c) poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które będą wykonywać zamówienie; d) świadectwo ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz - Oferta Wykonawcy stanowiacy załącznik Nr 3 do SIWZ

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w terminach wykonania zamówienia oraz zakresie rzeczowym. 2. Warunkiem umożliwiającym dokonanie ww. zmian umowy jest: a) zmiana zakresu rzeczowego i terminu realizacji - w przypadku otrzymania Aneksu do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno - Użytkowych; b) zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy - w przypadku rozpatrzenia spraw w organach administracji publicznej w terminach przekraczających 60 dni od dnia wszczęcia postępowania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub zaniechania ze strony organów instytucji uniemożliwiającego realizację umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipzp.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie www.ipzp.pl oraz do wglądu w siedzibie Zamawiajacego, pokój Nr 303.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, pokój Nr 428.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  12 Terenowy Oddział Lotniskowy
  00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 28A 28A
  tel.: 022 6840600
  fax.: 022 6840666
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 76705 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.