google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Obsługa geodezyjna rewitalizacji pl. Szembeka
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2011-12-28

  Szczegóły przetargu

  Warszawa-Ursus: Obsługa geodezyjna rewitalizacji pl. Szembeka
  Numer ogłoszenia: 439962 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg , pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 904.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrikd.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa geodezyjna rewitalizacji pl. Szembeka.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa geodezyjna rewitalizacji pl. Szembeka. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 193 000 euro..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Do 50% zamówienia podstawowego

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy).

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Części IV. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Części IV. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Części IV. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Części IV. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Części IV. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający zastrzega możliwość okresowego wstrzymania wykonywania obsługi geodezyjnej na skutek wstrzymania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich prowadzenie oraz nieprzewidziane okoliczności lub przyczyny leżące po stronie osób trzecich. W takim przypadku wynagrodzenie za miesiąc rozliczeniowy będzie zmniejszone proporcjonalnie o okres wstrzymania obsługi. Terminy zakończenia obsługi geodezyjnej i dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej mogą ulec zmianie w drodze Aneksu podpisanego przez Strony na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn leżących po stronie osób trzecich i potwierdzonych przez Kierownika Budowy/Robót Zamawiającego, w szczególności takich jak: wstrzymanie robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, znalezienie obiektów wymagających prac archeologicznych lub powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót, a także oczekiwaniem na opinie i uzgodnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrikd.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: 02-495 Warszawa-Ursus, plac Czerwca 1976 r. nr 1, IV piętro, kancelaria (budynek Urzędu Dzielnicy - nowa siedziba zamawiającego).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
  02-495 Warszawa-Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1
  tel.: 22 39 73 905 , 22 39 73 9
  fax.: 22 39 73 904
  email: Wyślij email
  http://www.zrikd.waw.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 77633 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.