google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Remont konserwatorskibudynku użytkowego wraz z projektem zagospodarowania podwórza położonegow Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2011-12-29

  Szczegóły przetargu

  Bielsko-Biała: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Remont konserwatorski budynku użytkowego wraz z projektem zagospodarowania podwórza położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5
  Numer ogłoszenia: 346917 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej , ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 499 06 02, faks 33 499 06 02; 499 06 11.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgm.eu

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Remont konserwatorski budynku użytkowego wraz z projektem zagospodarowania podwórza położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pełnozakresowej, pełnobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego budynku użytkowego wraz z projektem zagospodarowania podwórza położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5 oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę remontu konserwatorskiego przedmiotowego budynku..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.22.10.00-3, 71.25.00.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium, wysokość wadium ustala się na kwotę - 2 100,00 PLN słownie: dwa tysiące sto złotych oo/100

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2) - weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas zrealizowane zamówienia, nabyte doświadczenie oraz posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonania przedmiotowego zamówienia, przez niezbędną wiedzę rozumie się zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku objętego ochroną konserwatorską wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, o powierzchni użytkowej co najmniej 400 m2, o wartości brutto nie mniejszej niż 70 000 złotych, odpowiadającej swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Wymaga się co najmniej 1 zrealizowanego zamówienia na usługi projektowe

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3), weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, tj. Wykonawca winien dysponować pracownikami - projektantami, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do projektowania) zgodnie z przepisami Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) w następującym zakresie: - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącymi członkami Okręgowej Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa i posiadającymi wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności lub dokumenty równoważne oraz przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4) weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł,

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  2. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć, celem potwierdzenia spełniania warunków dodatkowych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz), nie zawierający błędów w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, b) Wyliczona cena oferty, która będzie stanowiła załącznik do złożonej oferty. W wyliczeniu należy podać ceny oddzielnie dla poszczególnych elementów wyliczenia. Następnie należy zsumować wszystkie ww. elementy ceny i podać w Formularzu ofertowym - zał. nr 1 do siwz, cenę całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem, c) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, d) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) - ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V, ust.1 pkt. 1a, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. UWAGA!!! Kopie złożonych oświadczeń i dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby, których dokument dotyczy. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, e) dane dotyczące zakresu prac przewidywanych do przekazania podwykonawcy. Wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w jego ofercie. f) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał przy realizacje niniejszego zamówienia na zasobach podmiotów trzecich Zamawiający będzie wymagał złożenia przez te podmioty dokumentów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału, stosownie do zakresu w jakim będą one realizować niniejsze zamówienie.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - Okres rękojmi - 30

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy: a) zmiana osób, przy pomocy których Projektant realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Projektant wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem i potencjałem osobowym, c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Projektanta, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych usług, d) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Projektanta skutkującymi niemożliwością wykonania usług na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia lub instytucji miejskich itp.). e) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji usług). 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie Projektanta, o którym mowa w § 9 ust. 1, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany podatku VAT. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót), b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgm.eu/zamówienia publiczne/przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 3a (parter) - Zamówienia publiczne.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 6 (parter) - Dziennik Podawczy.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 26
  tel.: 33 499 06 02
  fax.: 33 499 06 02; 499 06 11
  email: Wyślij email
  http://www.bip.zgm.eu
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 78070 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.