google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Inwentaryzacja lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu celem uzyskania dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2011-12-29

  Szczegóły przetargu

  Szczecin: Inwentaryzacja lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu celem uzyskania dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego
  Numer ogłoszenia: 440904 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie , ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108, faks 91 488 74 95.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacja lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu celem uzyskania dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży, 2) w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu do celów sprzedaży dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie w miejscowościach: Stargard Szczeciński, Dolice, Choszczno, Drawno, Goleniów, Nowogard, Mosty Osiedle, Wałcz, Cybowo, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec, Nadarzyce, Okonek, Oleszno, Szczecinek, Złocieniec, Głębokie, Karwice, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gryfice, Mrzeżyno, Rogowo, Trzebiatów, Jaromin, Koszalin, Białogard, Świdwin, Rosnowo, Unieście, Szczecin, Police, Kołbaskowo, Dołuje, Gryfino, Świnoujście, Dziwnów, Międzyzdroje, Kołczewo, Kamień Pomorski. 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości 3. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do wydania przez właściwy organ zaświadczenia o samodzielności lokali, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. 4. Dokumenty powinny być sporządzone w oparciu o przepisy: 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) 2) ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Nie dotyczy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Nie dotyczy

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Nie dotyczy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Nie dotyczy

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Stawka wynagrodzenia w przypadku określonym w § 4 ust. 5 umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jw..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie 70-952 Szczecin ul. Potulicka 2, pokój nr 18 - kancelaria (parter).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia obejmuje: Stargard Szczeciński, Dolice, Choszczno, Drawno, Goleniów, Nowogard, Mosty Osiedle (70 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne),.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia obejmuje: Wałcz, Cybowo, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec, Nadarzyce, Okonek, Oleszno, Szczecinek, Złocieniec, Głębokie, Karwice (100 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia obejmuje: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gryfice, Mrzeżyno, Rogowo, Niechorze, Trzebiatów, Jaromin (90 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV zamówienia obejmuje: Koszalin, Białogard, Świdwin, Rosnowo, Unieście (120 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V zamówienia obejmuje: Szczecin, Police, Kołbaskowo, Dołuje, Gryfino (200 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI zamówienia obejmuje: Świnoujście, Dziwnów, Międzyzdroje, Kołczewo, Kamień Pomorski (35 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych i niezasiedlonych, lokale inne niż lokale mieszkalne).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1) w budynkach będących własnością SP WAM opracowanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z rozliczeniem nieruchomości do celów sprzedaży w zakresie: a) dokonanie pomiarów pomieszczeń, wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz części przynależnych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji. b) rozliczenie nieruchomości do celów sprzedaży na podstawie sporządzonej dokumentacji (poprzez rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej) c) pozyskanie we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w nieruchomości budynkowej. - w budynkach wspólnotowych sporządzenie dokumentacji technicznej dla lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w zakresie: 2) wykonanie kompletu dokumentów dla jednego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (plan i opis lokalu oraz części przynależnych i rzut kondygnacji) wraz z pozyskaniem we właściwym wydziale architektury i budownictwa zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3) wykonanie rzutu jednej kondygnacji, 4) wykonanie planu i opisu lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku posiadania przez zamawiającego właściwych rzutów kondygnacji. W przypadku inwentaryzacji lokalu niemieszkalnych sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.32.00-1, 70.12.31.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Dane kontaktowe

  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w SzczecinieCzęść I zamówienia obejmuje: Stargard Szczeciński, Dolice, Choszczno, Drawno, Goleniów, Nowogard, Mosty Osiedle (70 szt. lokali mieszkalnych zasiedlonych
  70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2 2
  tel.: 91 489 27 97, 489 27 98 w
  fax.: 91 488 74 95
  email: Wyślij email
  http://www.wam.net.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 78111 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.