google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków J i R Politechniki Rzeszowskiej.
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2011-12-21

  Szczegóły przetargu

  Rzeszów: Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków J i R Politechniki Rzeszowskiej.
  Numer ogłoszenia: 341013 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków J i R Politechniki Rzeszowskiej..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zespół budynków J-R zlokalizowany jest w Rzeszowie u zbiegu ulic Podkarpackiej i Poznańskiej. Teren inwestycji stanowi notarialną własność Uczelni i jest oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 1775/58 obr. 207. Budynek R (tzw. nowy Dom Asystenta) liczy 5 kondygnacji i posiada osobne wejście oraz w całości pełni funkcję mieszkalną. Budynek J o zróżnicowanej wysokości (1-3 kond.) i kubaturze stanowi zwarty kompleks połączony przewiązkami. W budynku J znajdują się m.in.: Przychodnia Studencka, Studencki Klub PLUS, archiwum, sklep, mieszkania, pokoje gościnne oraz sale dydaktyczne Studium Języków Obcych. W związku z planowaną modernizacją nie przewiduje się zmian w przeznaczeniu pomieszczeń budynku. Podstawowe dane budynków: POZ.1.) Budynek J: Pow. Użytkowa = 3 679,00 m2 Kubatura łącznie = 14 285,00 m3 Wysokość żadnego z segmentów nie przekracza 12 m wysokości n.p.t. POZ.2.) Budynek R : Pow. Użytkowa 2763,00 m2 Kubatura łącznie = 10 675,00 m3 Wysokość budynku (16,40 m) przekracza 15 m wysokości n.p.t. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego. a) Przed opracowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. b) Oferta powinna zawierać przyjęte założenia projektowe mające wpływ na jej cenę. c) Projekt powinien zawierać przedmiary robót budowlanych z wykazem materiałów . d) Oprócz wymaganego sprawdzenia (weryfikacji) wykonawca winien również do opracowania załączyć oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. e) Przeniesienie autorskich praw majątkowych opracowania projektowego na warunkach ustalonych w umowie i tak: - Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego w całości. - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu nastąpi z chwilą przekazania projektu Zamawiającemu. - Wszelkie majątkowe prawa i obowiązki wynikające z wdrożenia projektu przechodzą na Zamawiającego z dniem przekazania projektu i przeniesienia autorskich praw majątkowych. - Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszelkie możliwe pola eksploatacji obiektu, w szczególności określone w art.50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 poz.904 z 2000 r.). - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu stanowiącego przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego następuje nieodpłatnie. 3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; c) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach - przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy; d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. e) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1 400.00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100)

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w niezbędnym zakresie w specjalnościach: architektonicznej, instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych obejmujące instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i klimatyzacyjno-wentylacyjne, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w liczbie co najmniej po 1 osobie w każdej z ww. branży lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Dopuszcza się dokonywanie zmian w zawartych umowach w stosunku do treści ofert w następujących warunkach: a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu; b) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac; c) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu umowy może zostać odpowiednio zmieniona; d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy. e) wystąpi konieczność przedłużenia lub zmiany terminu pełnienia nadzoru autorskiego.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1 bud. V ul. Powstańców warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1 bud. V ul. Powstańców warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Politechnika Rzeszowska im. IgnacegoŁukasiewicza
  35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 2
  tel.: 17 8651250, 8653636, 8653
  fax.: 17 8651075, 865383
  email: Wyślij email
  http://www.prz.rzeszow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 78868 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.