google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogucin gmina Garbów.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2011-12-28

  Szczegóły przetargu

  Garbów: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogucin gmina Garbów.
  Numer ogłoszenia: 439666 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Garbów , Garbów 28, 21-080 Garbów, woj. lubelskie, tel. 081 5018063, faks 081 5018070.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garbow.lubelskie.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogucin gmina Garbów..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektu Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Bogucinie gmina Garbów. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem wraz z elementami towarzyszącymi i uzyskanie decyzji wymaganych prawem budowlanym. Przewidywane pomieszczenia : - sala gimnastyczna o wymiarach pola gry 15x28 m, - szatnie , sanitariaty i natryski oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, - pomieszczenie dla trenera z sanitariatem i natryskiem, - sanitariat ogólnie dostępny, - dwa magazynki na sprzęt sportowy, - trybuna z siedziskami do 100 miejsc, - pomieszczenie gospodarcze i zaplecze, - pomieszczenie do ćwiczeń korekcyjnych, - magazynek sprzętu sportowego dostępny również na zewnątrz, Obiekt należy wyposażyć we wszelkie niezbędne instalacje , w szczególności : wentylacja mechaniczna z systemem nagrzewnic dla Sali gimnastycznej. Należy przewidzieć połączenie z istniejącym budynkiem szkoły. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć niezbędne wyposażenie sportowe ( stałe i ruchome) , wyposażenie ppoż. Oraz meble dla poszczególnych pomieszczeń. Ponadto należy przewidzieć ciągi pieszo-jezdne oraz zagospodarowanie terenu działki. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do dokonywania drobnych zmian w dokumentacji projektowej niezbędnych do wykonania , które mogą być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych, a także nie będą wymagały zmian w pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem dokumentów celem uzyskania pozwolenia na budowę należy uzyskać od Zamawiającego akceptację przedłożonego projektu budowlanego. Zakres opracowania powinien obejmować: 1) Projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w ilości 5 egzemplarzy , 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze, 3) Przedmiar robót w ilości - 1 egzemplarz, 4) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - w ilości 1 egzemplarz 5) Kosztorys ofertowy - 1 egzemplarz 6) Uzyskanie niezbędnych opracowań , uzgodnień , opinii i decyzji, 7) Wykonanie mapy do celów projektowych, 8) Nagranie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na płytę CD - 1 egzemplarz, 9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-6, 79.93.00.00-2.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Uznaje się, Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert ,a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowanie co najmniej; dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę , których przedmiotem była dokumentacja projektowa dla Sali gimnastycznej o powierzchni minimum 300 m2 każda realizacja.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Pełnomocnictwo w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają sie o zamowienie.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Istotne postanowienia zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.garbow.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garbów , Garbów 28, 21-080 Garbów, pokój Nr 4 ..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Garbów , Garbów 28, pokój Nr 11 sekretariat I piętro..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Gmina Garbów
  21-080 Garbów, Garbów 28 28
  tel.: 081 5018063
  fax.: 081 5018070
  email: Wyślij email
  http://www.garbow.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 81438 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.