google

  nieruchomości, wynajem, biura nieruchomości, developerzy

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków dla 15 000 działek, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla 4 000 działek oraz sporządzenie 200 wyrysów formatu A-1 z mapy ewidencyjnej
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2011-12-22

  Szczegóły przetargu

  Gdańsk: Wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków dla 15 000 działek, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla 4 000 działek oraz sporządzenie 200 wyrysów formatu A-1 z mapy ewidencyjnej
  Numer ogłoszenia: 342041 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku , ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3236129, faks 58 3236529.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków dla 15 000 działek, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla 4 000 działek oraz sporządzenie 200 wyrysów formatu A-1 z mapy ewidencyjnej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonywanie bieżące w siedzibie Referatu Ewidencji Gruntów wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków w ilości 15 000 działek oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej formatu A1 w ilości 200 szt.
  2. Opracowanie wykazów zmian gruntowych dla 4 000 działek.
  Zakres terytorialny zamówienia:
  Zamówienie dotyczy realizacji wniosków od osób fizycznych oraz osób prawnych dotyczących wykonania dokumentów ewidencyjnych dla nieruchomości z obszaru m. Gdańska.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki określone w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 240 poz.2027 ze zm.).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, które będą wykonywać zamówienie, z których:
    a) wszystkie posiadają doświadczenie (praktykę) w zakresie prac związanych z ewidencją gruntów i budynków;
    b) jedna posiada uprawnienia zawodowe z zakresu art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika zespołu realizującego przedmiot zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.1) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
  1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa,
  2) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności. Przesunięcie terminu wykonania umowy następuje o taką ilość dni, w których wystąpiły ww okoliczności uniemożliwiające wykonywanie umowy.
  3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku - pok. 127.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska od nr 14 do nr 17 (parter) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10.01.2012r. godz. 12:30, siedziba Zamawiającego, sala 132 A.
  2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
  Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
  3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Monika Wilczyńska, pok. 127, tel. (58) 32-36-127, faks (58) 32-36-529, e-mail: monika.wilczynska@gdansk.gda.pl, w dniach: pon., wt., czw. - w godzinach od 8:00 do 16:00; w śr. - w godzinach od 8:00 do 17:00, w pt. - w godzinach od 8.00 do 15.00.
  4. Sygnatura postępowania: BZP-271-108/WG/11/MW.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 8/12
  tel.: 58 3236129
  fax.: 58 3236529
  email: Wyślij email
  http://www.gdansk.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z nieruchomosci.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 82556 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.