Przetarg

USŁUGI GEODEZYJNE

25-11-2011, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina BrwinówCzęść I. Sporządzanie map:a) do celów sądowych (zasiedzenia),b) do regulacji stanu prawnego dróg gminnych ( art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administr
ul. Grodziska 12 12,05-840 Brwinów
tel. 7382567
fax. 7295940
e-mail: h.bak@brwinow.pl
http:// www.brwinow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Brwinów: USŁUGI GEODEZYJNE
Numer ogłoszenia: 308439 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brwinów , ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI GEODEZYJNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I. Sporządzanie map: a) do celów sądowych (zasiedzenia): - odbitki w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - badania hipoteczne (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów oraz nr kart w przypadku starych ksiąg lub Zbiorów Dokumentów, na których wpisano lub załączono tytuły własności), - kopia protokołu granicznego, - kopia wykazu zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 8. b) do regulacji stanu prawnego dróg gminnych ( art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) wraz z: - odbitkami w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - badaniami hipotecznymi (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości .W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r., - kopią protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r., - wykazem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów, - wykazem zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 20. c) do celów regulacji stanu prawnego dróg gminnych (komunalizacja), wraz z: - odbitkami w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - kopią badań hipotecznych (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów), - kopią protokołu granicznego, - kopią wykazu zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 10. Część II. Podziały nieruchomości a) sporządzanie wstępnych projektów podziału nieruchomości. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 27. b) sporządzenie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości i ustaleniem granic nowych działek wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 24. Część III. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych i ustaleniem granic wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 17. Część IV. Wznowienie granic działki o ustalonych uprzednio granicach (na podstawie materiałów uzyskanych z WGiK Starostwa Powiatowego w Pruszkowie) oraz stabilizacja punktów granicznych prętem metalowym, z ewentualnym wykazem zmian gruntowych wraz z: - szkicem wznowienia granicy, - protokołem okazania granic. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 22. Część V. Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 5. Część VI. Wykonanie wykazu zmian gruntowych z załącznikiem graficznym, dotyczącego użytków wraz z okazaniem granic obiektów liniowych wraz z protokołem wyznaczenia granic oraz stabilizacją prętami metalowymi. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 20. Część VII. Przygotowanie opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych oraz innych dokumentach własnościowych i obecnie obowiązującej ewidencji gruntów wraz z ewentualnym wykazem zmian gruntowych lub mapą do celów prawnych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 50. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego odpowiednio dla każdej części i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Na zamówienia uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa odpowiednio dla każdej części na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi geodezyjne o podobnym charakterze, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie; 1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2; 2) Wykaz wykonanych usług j.w. w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających, - na załączniku nr 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2; 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - na załączniku nr 4, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia na załączniku nr 5;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY BRWINÓW, 05-840 BRWINÓW, UL.KOŚCIUSZKI 4A, Zespół ds. zamówień publicznych, pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 13:00, miejsce: URZĄD GMINY BRWINÓW, 05-840 BRWINÓW, UL.GRODZISKA 12, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I. Sporządzanie map: a) do celów sądowych (zasiedzenia), b) do regulacji stanu prawnego dróg gminnych ( art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) c) do celów regulacji stanu prawnego dróg gminnych (komunalizacja)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I. Sporządzanie map: a) do celów sądowych (zasiedzenia): - odbitki w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - badania hipoteczne (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów oraz nr kart w przypadku starych ksiąg lub Zbiorów Dokumentów, na których wpisano lub załączono tytuły własności), - kopia protokołu granicznego, - kopia wykazu zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 8. b) do regulacji stanu prawnego dróg gminnych ( art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) wraz z: - odbitkami w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - badaniami hipotecznymi (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości .W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r., - kopią protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r., - wykazem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów, - wykazem zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 20. c) do celów regulacji stanu prawnego dróg gminnych (komunalizacja), wraz z: - odbitkami w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą (do 10 szt.), - kopią badań hipotecznych (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów), - kopią protokołu granicznego, - kopią wykazu zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 10. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. Podziały nieruchomości: a) sporządzanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, b) sporządzenie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości i ustaleniem granic nowych działek wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część II. Podziały nieruchomości a) sporządzanie wstępnych projektów podziału nieruchomości. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 27. b) sporządzenie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości i ustaleniem granic nowych działek wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 24. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych i ustaleniem granic wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część III. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych i ustaleniem granic wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 17. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV. Wznowienie granic działki o ustalonych uprzednio granicach (na podstawie materiałów uzyskanych z WGiK Starostwa Powiatowego w Pruszkowie) oraz stabilizacja punktów granicznych prętem metalowym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część IV. Wznowienie granic działki o ustalonych uprzednio granicach (na podstawie materiałów uzyskanych z WGiK Starostwa Powiatowego w Pruszkowie) oraz stabilizacja punktów granicznych prętem metalowym, z ewentualnym wykazem zmian gruntowych wraz z: - szkicem wznowienia granicy, - protokołem okazania granic. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 22. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V. Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część V. Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 5. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI. Wykonanie wykazu zmian gruntowych z załącznikiem graficznym, dotyczącego użytków wraz z okazaniem granic obiektów liniowych wraz z protokołem wyznaczenia granic oraz stabilizacją prętami metalowymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część VI. Wykonanie wykazu zmian gruntowych z załącznikiem graficznym, dotyczącego użytków wraz z okazaniem granic obiektów liniowych wraz z protokołem wyznaczenia granic oraz stabilizacją prętami metalowymi. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 20. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII. Przygotowanie opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych oraz innych dokumentach własnościowych i obecnie obowiązującej ewidencji gruntów wraz z ewentualnym wykazem zmian gruntowych lub mapą do celów prawnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część VII. Przygotowanie opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych oraz innych dokumentach własnościowych i obecnie obowiązującej ewidencji gruntów wraz z ewentualnym wykazem zmian gruntowych lub mapą do celów prawnych. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 50. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.22.22.00-2, 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.