Przetarg

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w skali 1 : 100 w budynkach przy ul. Broniewskiego 74-76, Broniewskiego 78-86, Fałata 71-79, Kochanowskiego 3, Konopnickiej 18, Mickiewicza 116a, Fałata 104-112 w Toruniu, w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszej SIWZ.

28-11-2011, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grudziądzka 159 B 159 B,87-100 Toruń
tel. 056 6577555
fax. 056 6577504
e-mail: zgmtorun@wp.pl
http:// www.bip.zgm.torun.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Toruń: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w skali 1 : 100 w budynkach przy ul. Broniewskiego 74-76, Broniewskiego 78-86, Fałata 71-79, Kochanowskiego 3, Konopnickiej 18, Mickiewicza 116a, Fałata 104-112 w Toruniu, w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszej SIWZ.
Numer ogłoszenia: 310421 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6577555, faks 056 6577504.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgm.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w skali 1 : 100 w budynkach przy ul. Broniewskiego 74-76, Broniewskiego 78-86, Fałata 71-79, Kochanowskiego 3, Konopnickiej 18, Mickiewicza 116a, Fałata 104-112 w Toruniu, w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszej SIWZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 193 000 EURO. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w skali 1 : 100 w budynkach przy ul. Broniewskiego 74-76, Broniewskiego 78-86, Fałata 71-79, Kochanowskiego 3, Konopnickiej 18, Mickiewicza 116a, Fałata 104-112 w Toruniu, w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszej SIWZ. Zakres opracowania: - opis działki zabudowanej - opis budynku w tym : zestawienie powierzchni budynku, zestawienie powierzchni poszczególnych lokali, zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych, zestawienie powierzchni pomieszczeń wspólnego użytku, charakterystykę techniczną budynku wraz z określeniem grubości ścian i kolorystyką, wyposażenie w instalacje z naniesieniem pionów wod - kan, gaz, c.o., c.w.u. - rysunki : rzut piwnic, poszczególnych kondygnacji, przekroje porzeczne budynku, - lista użytkowników lokali z czytelnym podpisem, potwierdzającym wykonanie pomiarów w danym lokalu - dokumentacja fotograficzna budynku od zewnątrz - skala inwentaryzacji 1 : 100 - wykonana wg PN 70/B/02/365.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, do wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (inwentaryzacje budowlane), o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem zamawiającego; - oświadczenie oferenta wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; - w przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP; - pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczone notarialnie) upoważniające osobę/osoby podpisującą/e ofertę/oświadczenia lub poświadczającą/e kopie dokumentów za zgodność z oryginałem, do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów; - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty dowodzące, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się dokonywanie zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach: - jeżeli zmiana będzie korzystna dla zamawiającego; - jeżeli zmiana będzie dotyczyć terminu wykonania umowy i będzie następstwem okoliczności niezależnych od stron, w szczególności w związku z nieudostępnieniem lokalu przez lokatora. - jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa, a aneks do umowy będzie dotyczył dostosowania treści umowy do znowelizowanych przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu), jeżeli w trakcie obowiązywania umowy wejdzie w życie na mocy przepisów prawa podatkowego nowa wysokość stawki podatku VAT. Wynagrodzenie podlega zmianie wyłącznie o taką wysokość jaka wynika ze wzrostu lub obniżenia stawki VAT. Utrata przez wykonawcę zwolnienia z podatku nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgm.torun.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń, pokój 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń, pokój 16(kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie