Przetarg

Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach

28-11-2011, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Pl. Odrodzenia 1 1,58-370 Boguszów-Gorce
tel. 074 8449311 w. 32
fax. 074 8449165
e-mail: inwestycje@boguszow-gorce.com.pl
http:// www.bip.boguszow-gorce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Boguszów-Gorce: Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach
Numer ogłoszenia: 310791 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce , Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 074 8449311 w. 32, faks 074 8449165.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w następującym zakresie: 1. Czynności do wykonywania na obiekcie Góra Dzikowiec: 1) Obsługa kolei linowej: a)obsługa i konserwacja stacji górnej i stacji dolnej, b)sprzedaż biletów, c)utrzymanie kolei - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne, d)konserwacja kolei wiosenna i zimowa, e)badania nieniszczące, f)odbiory TDT. 2) Obsługa wyciągu narciarskiego: a)obsługa i konserwacja stacji dolnej i stacji górnej, b)sprzedaż biletów, c)utrzymanie wyciągu narciarskiego - sprawdzanie stanu technicznego, kontrole dzienne, przeglądy co tygodniowe, przeglądy miesięczne, d)konserwacja wyciągu, e)przeglądy TDT. 3) Obsługa systemu zaśnieżania: a)ustawianie armatek, b)obsługa stacji transformatorów, c)pełna obsługa systemu zaśnieżania, d)konserwacja platform pod armatki, e)konserwacja armatek, f)konserwacja systemu. 4) Obsługa systemu kasowego wraz z utrzymaniem internetu. 5) Utrzymanie stoku i trasy narciarskiej zjazdowej: a)koszenie, b)wycinanie krzewów, c)przygotowanie podłoża - usuwanie kamieni, d)wycinanie samosiejek, e)przycinanie gałęzi, f)naśnieżanie, g)ratrakowanie, h)czyszczenie rowów, i)dbałość o drenaż, j)wyrównywanie podłoża, k)zakładanie zabezpieczeń (siatki, fladry, tyczki itp.) na stoku i trasie zjazdowej w okresie zimowym, l)konserwacja zabezpieczeń, m)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tras narciarskich w sezonie zimowym, n)zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z tras narciarskich. 6) Utrzymanie 40 km tras biegowych narciarskich: koszenie, wyrównywanie podłoża, dbałość o drenaż, znakowanie, ratrakowanie, ubijanie skuterem, zakładanie śladu, przycinanie gałęzi, wycinanie samosiejek. 7) Utrzymanie tras rowerowych - w większości trasy rowerowe pokrywają się z trasami biegowymi - prace jak na tych trasach biegowych (punkt 6). 8) Utrzymanie parkingów i drogi dojazdowej do ośrodka Góra Dzikowiec. 9) Ochrona obiektu nocą - stacja górna i obiekty położone na stacji dolnej. 10) Utrzymanie trasy downhillowej. 2. Na sezon zimowy 2011-2012 gmina bezpłatnie udostępni wykonawcy budynek socjalny z wyłączeniem pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby restauracji - baru. Obowiązkiem wykonawcy będzie pokrywanie kosztów mediów wykorzystanych do swojej działalności (nie obejmuje to restauracji - baru). Od czasu zakończenia sezonu zimowego 2011-2012 (dnia rozpoczęcia konserwacji kolei na okres letni) Wykonawca będzie musiał zapewnić pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników w związku z prowadzeniem robót budowlanych przez Zamawiającego w zakresie budowy nowego budynku obsługi ruchu turystycznego. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy niżej wymienione budynki i sprzęt w celu umożliwienia prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utrzymywanie obiektów oraz sprzętu w stanie technicznym niepogorszonym. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich napraw, przeglądów, obsługi. Kolej Linowa: budynek stacji dolnej, kolej linowa, budynek stacji górnej, budynek kasy, maszynownia. Wyciąg narciarski Budynek stacji dolnej orczyka Budynek stacji górnej orczyka Wyciąg narciarski System zaśnieżania: Budynek przepompowni Trzy platformy pod armatki Pięć armatek śnieżnych Stacja transformatorowa Stacja przy zbiorniku Główny budynek socjalny Pomieszczenia dla GOPR Pomieszczenia dla załogi pomieszczenia do przechowywania narzędzi pomieszczenia do przechowywania sprzętu do ewakuacji pomieszczenia do przechowywania sprzętu do zabezpieczenia tras zimowych Mieszkanie stróża Dwa budynki hangarów Garaż dla sprzętu i pojazdów śnieżnych Narzędziownia hangary Budynek składu paliw Pojazdy Ratrak Rolba ratrak Skuter śnieżny Materiały do zabezpieczenia tras siatki wyłapujące siatki odgradzające tyczki fladry Narzędziownia spawarka, szlifierka stołowa wiertarka stołowa nagrzewnica, prasa do łożysk, kompresor, itp. Wiertarki Szlifierki kątowe Zestaw kluczy do kolei Części zamienne do kolei Wyciągarki do napinania liny Sprzęt do ewakuacji - 8 kompletów Sprzęt alpinistyczny do prac remontowych, do napraw - 10 kompletów System kasowy + 2 komputery + 3 kołowrotki, drukarka fiskalna, terminal do karnetów, monitor i drukarka..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu składania ofert w wysokości: .15 000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania co najmniej 1 usługi, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na zarządzaniu nieruchomościami zawierającą w swoim zakresie m.in.: zarządzania i administrowania ośrodkiem sportowym w którego skład wchodzi przynajmniej kolej linowa i który prowadzi działalność minimum w zakresie utrzymywania i udostępniania tras narciarskich, lub zarządzania nieruchomościami o wartości zawartych umów minimum 1.500.000 zł brutto rocznie. Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) kierownika kolei - osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej oraz do obsługi wyciągu narciarskiego (orczykowego bądź talerzykowego), doświadczenie na stanowisku kierownika kolei linowej minimum 2 lata, doświadczenie w pracy w zakresie konserwacji kolei linowej bądź wyciągu narciarskiego minimum 1 rok b) min. 4 osoby do obsługi kolei linowej posiadających uprawnienia do obsługi kolei linowej oraz posiadających doświadczenie w obsłudze kolei minimum 2 lata, c) min. 2 osoby do obsługi wyciągu talerzykowego posiadających uprawnienia do obsługi wyciągu narciarskiego, Dla osób,o których mowa w p-ktach: a,b,c Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji. d) min. 2 osoby, posiadające umiejętności do obsługi ratraka i przygotowania stoku i tras narciarskich, e) min.1 osoba, posiadająca uprawnienia do eksploatacji sieci elektrycznych do 20 kV, f) min. 1 osoba, posiadającą uprawnienia ratownictwa górskiego Dla osób, o których mowa w p-ktach: d,e,f Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji. Wykaz sprzętu: a) min. 1 koparko-ładowarką, b) min. 1 ciągnik rolniczy przystosowany do odśnieżania z przyczepą o ładowności 4,5 t.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) kierownika kolei - osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej oraz do obsługi wyciągu narciarskiego (orczykowego bądź talerzykowego), doświadczenie na stanowisku kierownika kolei linowej minimum 2 lata, doświadczenie w pracy w zakresie konserwacji kolei linowej bądź wyciągu narciarskiego minimum 1 rok b) min. 4 osoby do obsługi kolei linowej posiadających uprawnienia do obsługi kolei linowej oraz posiadających doświadczenie w obsłudze kolei minimum 2 lata, c) min. 2 osoby do obsługi wyciągu talerzykowego posiadających uprawnienia do obsługi wyciągu narciarskiego, Dla osób,o których mowa w p-ktach: a,b,c Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji. d) min. 2 osoby, posiadające umiejętności do obsługi ratraka i przygotowania stoku i tras narciarskich, e) min.1 osoba, posiadająca uprawnienia do eksploatacji sieci elektrycznych do 20 kV, f) min. 1 osoba, posiadającą uprawnienia ratownictwa górskiego Dla osób, o których mowa w p-ktach: d,e,f Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości. Uwaga! Jeśli w informacji banku zawarte zostanie sformułowanie, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie X - cyfrowym, wówczas zamawiający uzna, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej najniższej kwocie składającej się z X cyfr. b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę no najmniej 1 000 000,00 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. z dnia 28.11.2011

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) zmiana terminu wykonania Prac - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań, c) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania, d) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, e) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. f) wystąpienie siły wyższej, g) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, h) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba  w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach Plac Odrodzenia 1 pok. 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach Plac Odrodzenia 1 pok. nr 105 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie