Przetarg

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości oraz wykonanie inwentaryzacji

04-10-2011, 00:00

Dane kontaktowe

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w KrakowieBielsko BiałaTarnówJarosławKielce ul. DobrowolskiejInwentaryzacja Kraków ul. Praska
ul. Montelupich 3 3,31-155 Kraków
tel. 12 4552140, 4552149, 4557
fax. 12 4554323
e-mail: or.krakow@wam.net.pl
http:// www.wam.net.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości oraz wykonanie inwentaryzacji
Numer ogłoszenia: 318510 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie , ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 4552140, 4552149, 4557402, faks 12 4554323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości oraz wykonanie inwentaryzacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości, zlokalizowanych w miejscowościach: Bielsko Biała, Tarnów, Jarosław, Kielce, a także wykonanie inwentaryzacji lokalu użytkowego w Krakowie ul. Praska..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0, 71.25.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nadanych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) - dotyczy części 1, 2, 3 i 4

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wynagrodzenia w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, stosownie do tej zmiany; Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli po zawarciu umowy, zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; w takiej sytuacji Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań; Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli terminy pozyskania wypisu z rejestru gruntów i budynków, mapy, odpisu z księgi wieczystej lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będą dłuższe niż wynika to z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), a Wykonawca udowodni, że opóźnienie w uzyskaniu ww. dokumentów było od niego niezależne - dotyczy części 1, 2, 3 i 4; Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli termin wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu będzie dłuższy niż wynika to z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), a Wykonawca udowodni, że opóźnienie w uzyskaniu ww. dokumentu było od niego niezależne - dotyczy części 5; Jeżeli Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, nie udostępni Wykonawcy niezbędnych danych, które w procesie przygotowania nieruchomości zobowiązany jest udostępnić właściciel nieruchomości, termin realizacji umowy przedłuża się o taką ilość dni, o jaką nastąpiło opóźnienie w przekazaniu dokumentów Wykonawcy - dotyczy części 5.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pobrać ze strony www.wam.net.pl Numer postępowania OK-7720-38/2011.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego: 30-901 Kraków ul. Montelupich 3, pokój nr 15 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bielsko Biała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 4 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach, określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i sąsiadujących z nimi nieruchomości niezabudowanych, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Do każdego operatu szacunkowego wykonawca jest zobowiązany uzyskać i dostarczyć: wypis z rejestru gruntów i budynków nieruchomości objętych przedmiotem wyceny, zwykły odpis z księgi wieczystej nieruchomości objętych przedmiotem wyceny; odpisy mogą pochodzić z bazy internetowej ksiąg wieczystych, mapę ewidencyjną obejmującą nieruchomości będące przedmiotem wyceny..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tarnów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 7 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach, określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i sąsiadujących z nimi nieruchomości niezabudowanych, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Do każdego operatu szacunkowego wykonawca jest zobowiązany uzyskać i dostarczyć: wypis z rejestru gruntów i budynków nieruchomości objętych przedmiotem wyceny, zwykły odpis z księgi wieczystej nieruchomości objętych przedmiotem wyceny; odpisy mogą pochodzić z bazy internetowej ksiąg wieczystych, mapę ewidencyjną obejmującą nieruchomości będące przedmiotem wyceny..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Jarosław.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 2 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach, określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i sąsiadujących z nimi nieruchomości niezabudowanych, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Do każdego operatu szacunkowego wykonawca jest zobowiązany uzyskać i dostarczyć: wypis z rejestru gruntów i budynków nieruchomości objętych przedmiotem wyceny, zwykły odpis z księgi wieczystej nieruchomości objętych przedmiotem wyceny; odpisy mogą pochodzić z bazy internetowej ksiąg wieczystych, mapę ewidencyjną obejmującą nieruchomości będące przedmiotem wyceny..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kielce ul. Dobrowolskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach, określającego wartość rynkową lokalu użytkowego nr 01 o pow. 10,30 m2, zlokalizowanego w klatce schodowej nr I budynku położonego przy ul. Dobrowolskiej 9 w Kielcach, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach księga wieczysta KW nr KI1L-00066909-9. Do operatu szacunkowego wykonawca jest zobowiązany uzyskać i dostarczyć: wypis z rejestru gruntów i budynków zaopatrzony klauzulą -dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, zwykły odpis z księgi wieczystej nieruchomości, mapę ewidencyjną nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość, dokumentację fotograficzną przedmiotu wyceny min 10 zdjęć na płycie CD. Dodatkowo zamówienie obejmuje nieodpłatne sporządzenie przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego, aktualizacji uprzednio opracowanego operatu szacunkowego wyceny w ciągu 2 lat od daty wykonania operatu będącego przedmiotem zlecenia. Cel wyceny - sprzedaż nieruchomości..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Inwentaryzacja Kraków ul. Praska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji lokalu użytkowego oraz rozliczenie udziałów w całym budynku z uwzględnieniem powierzchni pomierzonego lokalu oraz uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Zleceniobiorcy zostaną udostępnione wszelkie dane dotyczące powierzchni pozostałych lokali znajdujących się w budynku niezbędne do wyliczenia udziałów. Do inwentaryzacji wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację fotograficzną tj. min 10 zdjęć lokalu, budynku i otoczenia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.