Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

02-12-2016, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik
tel. +48324392302
fax. +48324224124
http:// www.rybnik.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.um.rybnik.eu

Ogłoszenie nr 357051 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Numer referencyjny: ZP.271.165.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania. Zadanie 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów. W ramach opracowania należy zaprojektować dwu-kondygnacyjny segment, niepodpiwniczony, połączony z istniejącym obiektem poprzez korytarz, w miejscu istniejących okien, przy założeniach: 1. Projektowane pomieszczenia w segmencie: sale lekcyjne edukacyjne 4 sala komputerowa 1 sekretariat - 1 gabinet dyrektora - 1 węzły sanitarne 2 (parter + piętro) pomieszczenie dla Rady Dzielnicy wraz z zapleczem 1 układ komunikacyjny dla pomieszczeń jak wyżej. Dodatkowe informacje: szacowana powierzchnia użytkowa projektowanego segmentu, to od 500 do 600 m2. ze względów na przepisy ppoż. należy zaprojektować wyjście z parteru projektowanego segmentu na zewnątrz obiektu. 2. Przebudowa zewnętrznych sieci. Segment zostanie zaprojektowany w miejscu, w którym obecnie jest zlokalizowane uzbrojenie podziemne, typu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieci energetyczne. Istniejącą infrastrukturę należy zinwentaryzować i przeprojektować, tak aby nie kolidowała z projektowanym obiektem. Lokalizację obiektu i uzbrojenie podziemne pokazano na załączonych do niniejszej specyfikacji mapach (pliki p.n.: Mapa 1_lokalizacja obiektu_ZSP4 i Mapa 2_uzbrojenie terenu_ZSP4). Przedmiotem zamówienia jest również dokonanie uzgodnień z właścicielami lub administratorami sieci będących przedmiotem opracowania. 3. Przyłącza i instalacje wod-kan. Przyłącze wody Należy zaprojektować zewnętrzną sieć wodociągową, wraz z 2 hydrantami zewnętrznymi, z rur PEHD Dz 125. Sieć należy podłączyć do sieci miejskiej, zlokalizowanej w ulicy Komisji Edukacji Narodowej, oznaczonej na załączonej mapie uzbrojenia terenu, jako wo125. Projektowana sieć będzie również stanowiła zasilanie projektowanego segmentu w wodę. Wodomierz będzie należało zabudować w szafce na parterze projektowanego segmentu (budynek nie będzie podpiwniczony), a instalację wewnętrzną rozdzielić na użytkową (dla sanitariatów i innych punktów poboru) oraz hydrantową wewnętrzną. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do właściciela sieci wodociągowej o wydanie warunków podłączenia (do PWiK sp. z o.o.). Wewnętrzna instalacja wody zimnej. W budynku należy zaprojektować instalację wodociągową użytkową oraz instalację hydrantową. Przewiduje się zaprojektowanie dwóch hydrantów wewnętrznych DN25, po jednym na każdej kondygnacji. Wewnętrzna instalacja wody ciepłej. Należy zaprojektować podgrzewanie wody lokalne, w elektrycznych podgrzewaczach wody. Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej. Projektowany segment należy podłączyć do sieci znajdującej się na terenie szkoły. Sieć będzie przedmiotem przebudowy, w związku wybraną lokalizacją projektowanego segmentu. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do właściciela sieci kanalizacji sanitarnej o wydanie warunków podłączenia (do PWiK sp. z o.o.). Kanalizacja deszczowa. Należy zaprojektować rury spustowe na zewnątrz budynku i podłączyć do sieci znajdującej się na terenie szkoły, która również będzie przedmiotem przebudowy podobnie jak kanalizacja sanitarna. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do administratora sieci kanalizacji deszczowej o wydanie warunków podłączenia (do wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rybnika). 4. Instalacja elektryczna. Budynek (segment) będzie zasilany z odrębnego przyłącza. Należy wystąpić do dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków podłączenia (do TAURON S.A.). 5. Instalacja centralnego ogrzewania. Należy przeprojektować istniejącą kotłownię węglową i jej układ hydrauliczny. Na obecnym etapie zakłada się, że istniejąca kotłownia będzie wymagała przebudowy w zakresie zwiększenia mocy grzewczej zainstalowanych kotłów, poprzez zaprojektowanie dodatkowego kotła lub wymianę istniejącego układu grzewczego. Zagadnienie to będzie przedmiotem analizy na etapie projektowania. Zasilanie projektowanego segmentu będzie stanowił niezależny układ hydrauliczny, który ze względu na częściowy brak podpiwniczenia budynku, będzie musiał zostać zaprojektowany jako zewnętrzna sieć preizolowana, a w projektowanym segmencie rozprowadzony kanałami wewnętrznymi zlokalizowanymi pod posadzką parteru segment nie będzie podpiwniczony. 6. Sieci i instalacje niskoprądowe (strukturalne). Do budynku jest doprowadzona miejska sieć szerokopasmowa. Do pomieszczeń administracyjnych i sali komputerowej projektowanego segmentu należy zaprojektować instalacje sieci internetowej. Przy czym, na sali komputerowej należy zaprojektować podłączenie poszczególnych stanowisk, zgodnie z zatwierdzona wcześniej koncepcją aranżacji tego pomieszczenia. W nowoprojektowanym segmencie należy przewidzieć dwie kamery na ciągach komunikacyjnych, na parterze i piętrze segmentu, oraz dwie kamery na zewnątrz obiektu. W gabinecie dyrektora i sekretariacie należy zaprojektować typowe dla tego typu pomieszczeń instalacje teletechniczne (centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, router, itp.). Powyższe instalacje będą projektowane połączone (zasilane) z istniejących w obiekcie instalacji. 7. Zagospodarowanie ternu. W ramach zagospodarowania należy zaprojektować: wjazd, drogi wewnętrzne, chodniki, place postojowe, parkingi, oświetlenie terenu, małą architekturę, zieleń, itp. szczegółowy zakres będzie przedmiotem uzgodnień na etapie koncepcji. Przedmiotem zagospodarowania będą również hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne oraz odwodnienie nawierzchni utwardzonych. 8. Aranżacja i wyposażenie. Przedmiotem zamówienia jest również aranżacja zaprojektowanych pomieszczeń. Projekt musi zawierać zestawienie i wycenę umeblowania oraz podstawowego wyposażenia. Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast umeblowane i aranżacja pomieszczenia jest objęta niniejszym zamówieniem. Zakres opracowania: - uzyskanie mapy do celów projektowych; - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie raportu; - koncepcja architektoniczna obiektu oraz zagospodarowania terenu koncepcja będzie wymagała akceptacji zamawiającego i będzie podstawą do opracowania projektowego przedmiotu zamówienia; - projekt przebudowy kolidujących z projektowanym budynkiem istniejących sieci i instalacji; - projekt wycinek i nasadzeń zieleni na zagospodarowywanym terenie; - projekt budowlany segmentu, w tym branżowe projekty i opracowania: wodno-kanalizacyjny (woda zimna i ciepła oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa); centralnego ogrzewania, w tym przebudowy kotłowni i budowy odrębnego zasilania dla projektowanego segmentu; elektryczny (oświetlenie i gniazda); oświetlenia ewakuacyjnego; wentylacji mechanicznej; klimatyzacji pomieszczeń administracyjnych; monitoringu ciągów komunikacyjnych i otoczenia zewnętrznego; instalacji strukturalnej wraz z urządzeniami aktywnymi: routerem, centralą telefoniczną i aparatami telefonicznymi, gniazdami sieci komunikacyjnej); instalacji odgromowej; projekt przyłączy i sieci: wodociągowych, hydrantowych - ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej; projekt zagospodarowania terenu; projekt aranżacji pomieszczeń uwzględniający dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenie (materiały, meble, urządzenia, sprzęt); instrukcja przeciwpożarowa dla całego budynku szkoły, z uwzględnieniem zaprojektowanego segmentu; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; przedmiary robót; kosztorysy inwestorskie; zbiorcze zestawienie kosztów; harmonogram wykonania robót budowlanych; projektowana charakterystyka energetyczna oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnych, a dla stanowisk pracy także z rzeczoznawcą ds. ergonomii i BHP. Zakres opracowania dokumentacyjnego: - projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - 2 egz.; - projekt budowlany tj. zbiorcze opracowanie dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz.; - projekty budowlano-wykonawcze dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania po 3 kpl. dla każdej branży; - koncepcja architektoniczna 2 egz. - zestawienie mebli i wyposażenia dla obiektu 2 kpl. - projekt systemu informacji w budynku (tablica, tabliczki - forma i treść) wraz z uwzględnieniem udogodnień dla niepełnosprawnych. - projekt wycinek i nasadzeń zieleni na zagospodarowywanym terenie 3 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 kpl. - przedmiary robót 1 kpl. - kosztorysy inwestorskie - 1 kpl. - harmonogram realizacji inwestycji 1 egz. - zbiorcze zestawienia kosztów - 1 egz. - instrukcja przeciwpożarowa dla budynku 2 egz. - dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przekazanie zamawiającemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. - o pozwolenie na budowę występuje Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę; - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym - jeżeli będzie to konieczne będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do wydania decyzji. Nadzór autorski. - koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że obiekt zostanie wybudowany do końca 2018 r.; - okres (realizacja obiektu) pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynikał z opracowanego harmonogramu; - nadzór budowlany nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji opracowanych projektów; - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia tych zakresów; - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Prawa autorskie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia z opracowane projekty, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie używania, 2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom. Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo. Dodatkowe wymagania/ustalenia. Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w tym szczególnie rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)i Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w projektowanym obiekcie należy zostały określone w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Opracowania projektowe muszą uwzględniać obowiązujący w Polsce przepisy pożarowe i higieniczno sanitarne, a dla projektowanych stanowisk pracy również zasady ergonomii. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty muszą zostać podpisane przez osobę projektującą i osobę sprawdzającą oraz posiadać opinie rzeczoznawców, których stanowisko jest wymagane prawem budowlanym. Odbierając dokumentację Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na formę opracowanych przedmiarów robót. Przedmiar należy opracować w sposób umożliwiający jego weryfikację pod kątem ujętych w nim ilości obmiarowych, na podstawie konfrontacji tych wielkości z opracowanym projektem budowlanym. W przedmiarze należy przedstawić poszczególne składowe obmiaru dla pozycji, np. pomieszczeniami, pionami, obwodami, itp. wielkości te powinny wynikać z opracowanego projektu budowlanego. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego budowy centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Centra przesiadkowe będą obiektami, które w przyszłości zostaną włączone w nowy układ komunikacyjny realizowany w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Rybnika. Lokalizacja centrum przesiadkowego na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej nie wymaga wyjaśnień, natomiast teren przy ul. Kościuszki został wytypowany z uwagi na bliskość dworca kolejowego. W ramach zadania należy wykonać dwa odrębne opracowania projektowe. Zakres opracowania dla centrum przesiadkowego na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej obejmuje: 1) Przebudowę wjazdu na dworzec obecny układ komunikacyjny jest nieczytelny i kolizyjny. 2) Stworzenie miejsc postojowych typu "Kiss & Ride (pocałuj i jedź") w rejonie hali głównej dworca. 3) Przebudowę placu manewrowego w zakresie stworzenia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i wiat rowerowych oraz schowków rowerowych. 4) Zaprojektowanie płatnego systemu wjazdu i wyjazdu na parking dla samochodów osobowych systemu identyfikującego i premiującego osoby korzystające z komunikacji miejskiej. Zasilanie elektryczne systemu należy przewidzieć z rozdzielni głównej dworca. 5) Zaprojektowanie wiat i schowków rowerowych. 6) Zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym koszy na odpadki i ławek. 7) Zaprojektowania monitoringu wizyjnego ternu parkingu i wiat rowerowych, który zostanie połączony z istniejącym systemem monitoringu dworca. 8) Przeprojektowanie (dostosowanie) odwodnienia terenu (kanalizacji deszczowej) do nowego układu komunikacyjnego. 9) Opracowanie planu zagospodarowania terenu. Zamawiający będzie wymagał, żeby wiaty i schowki rowerowe zostały zaprojektowane, jako rozwiązanie indywidualne, w formie tzw. wyrobów warsztatowych. Ze względu na wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych nie możemy w dokumentacji zaproponować gotowych wyrobów katalogowych konkretnych producentów. W projekcie należy zamieścić rysunki konstrukcyjne tych wyrobów, specyfikacje techniczne oraz wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ich budowy i użytkowania. Wyroby te będą również musiały posiadać oznaczenia graficzne identyfikujące Miasto Rybnik tj. herb, symbole górnicze, itp. Symbole graficzne ustali zamawiający, a do obowiązków wykonawcy będzie należało zaprojektowanie ich lokalizacji na projektowanych wyrobach. Powyższe dotyczy również koszy na odpadki i ławek. Zarówno plan zagospodarowania terenu, jaki i kształt i forma: wiat, schowków, koszy i ławek; będą przedmiotem opracowania koncepcyjnego, które należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektu. Zakres opracowania dla centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki obejmuje: 1) Zaprojektowanie zagospodarowanie terenu skweru i połączenie go z drogą rowerową, biegnąca wzdłuż ulicy Kościuszki. 2) Zaprojektowanie wiat i schowków rowerowych. 3) Zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym koszy na odpadki i ławek. 4) Zaprojektowania monitoringu wizyjnego terenu parkingu i wiat rowerowych, który należy połączyć z miejską siecią szerokopasmową. 5) Zaprojektowanie odwodnienia terenu. 6) Opracowanie dokumentacji wycinek i nasadzeń zieleni na skwerze. 7) Opracowanie planu zagospodarowania terenu. Pozostałe wymagania projektowe, jak dla centrum przesiadkowego na Dworcu Komunikacji Miejskiej. Zakres opracowania dla poszczególnych obiektów: - uzyskanie mapy do celów projektowych; - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie raportu; - koncepcja architektoniczna obiektu oraz zagospodarowania terenu koncepcja będzie wymagała akceptacji zamawiającego i będzie podstawą do opracowania projektowego przedmiotu zamówienia; - projekt budowlany obiektu wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę; - projekty budowlano-wykonawczy (szczegółowe rozwiązania techniczne i rysunki konstrukcyjne); - pozostałe opracowania: projekt organizacji ruchu na ternie obiektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram wykonania robót budowlanych, projekt wycinki i nasadzeń zieleni (dotyczy tylko skweru przy ul. Kościuszki). Zakres opracowania dokumentacyjnego: - projekt budowlany tj. zbiorcze opracowanie dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz.; - projekty budowlano-wykonawcze dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania po 3 kpl. dla każdej branży. - koncepcja architektoniczna 2 egz. - projekt organizacji ruchu 2 egz. - projekt wycinki i nasadzeń zieleni 3 egz. (tylko dla skweru przy ul. Kościuszki). - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 kpl. - przedmiary robót 1 kpl. - kosztorysy inwestorskie - 1 kpl. - harmonogram realizacji inwestycji 1 egz. - zbiorcze zestawienie kosztów - 1 egz. - dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przekazanie zamawiającemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. - o pozwolenie na budowę występuje Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę; - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym - jeżeli będzie to konieczne będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do wydania decyzji. Nadzór autorski. - koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że obiekt zostanie wybudowany do końca 2018 r.; - okres (realizacja obiektu) pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynikał z opracowanego harmonogramu; - nadzór budowlany nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji opracowanych projektów; - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia tych zakresów; - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Prawa autorskie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia z opracowane projekty, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie używania, 2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom. Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo. Dodatkowe wymagania/ustalenia. Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w tym szczególnie rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)i Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty muszą zostać podpisane przez osobę projektującą i osobę sprawdzającą oraz posiadać opinie rzeczoznawców, których stanowisko jest wymagane prawem budowlanym. Odbierając dokumentację Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na formę opracowanych przedmiarów robót. Przedmiar należy opracować w sposób umożliwiający jego weryfikację pod kątem ujętych w nim ilości obmiarowych, na podstawie konfrontacji tych wielkości z opracowanym projektem budowlanym. W przedmiarze należy przedstawić poszczególne składowe obmiaru dla pozycji - wielkości te powinny wynikać z opracowanego projektu budowlanego. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany zawierający rozwiązania konstrukcyjne ogrodzenia o wysokości 4 m, spełniającego rolę ekranu akustycznego, oddzielającego teren szkoły od torów kolejowych. Ogrodzenie zostanie zaprojektowane w miejscu obecnie istniejącego ogrodzenia betonowego o wysokości 2 metrów. Długość ogrodzenia: ok. 120 m Technologia: Założono, że w dolnej części (do wysokości 2 m) ogrodzenie musi być wykonane w technologii tzw. wandaloodpornej, natomiast pozostałą powierzchnie planuje wypełnić się materiałem pochłaniającym hałas, który jest powszechnie stosowany w technologii ekranów akustycznych. Wstępnie założono, że będą to płyty przeźroczyste ze szkła lub tworzywa sztucznego. Rodzaj konstrukcji i wypełnienia będzie przedmiotem uzgodnień na etapie wykonawczym, a decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu przez wykonawcę zamawiającemu kosztów poszczególnych rodzajów materiałów do budowy ogrodzenia. Na decyzję będą miały również wpływ względy estetyczne zaproponowanych przez wykonawcę materiałów. Realizacja zamówienia wymaga opracowania: 1. Koncepcji budowy ogrodzenia i uzyskanie akceptacji zamawiającego. 2. Projektu budowlanego ogrodzenia. 3. Dokumentacji uzupełniającej do udzielenia zamówienia publicznego: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Część informacyjna: 1. Budowa ogrodzenia będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie projektu nie wymaga posiadania mapy do celów projektowych. 3. Plan sytuacyjny należy opracować na mapie zasadniczej z naniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu, pozyskanej z miejscowego ośrodka geodezyjno kartograficznego, w skali 1:500. 4. Projekt musi zawierać mapę orientacyjną. 5. Projekt budowlany musi być kompletny pod względem swojej zawartości, tak aby na jego podstawie była możliwość realizacji robót zamawiający nie przewiduje opracowania tzw. projektu budowlano-wykonawczego. 6. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Forma opracowania: 1. Koncepcja do akceptacji zamawiającego 1 rysunek zawierający rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne. 2. Opinia geotechniczna (minimum 4 otwory wzdłuż ogrodzenia). 3. Projekt budowlany opracowany na podstawie zatwierdzonej koncepcji 3 egz. 4. Dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ. Załącznik do SIWZ stanowi dokumentacja fotograficzna, mapy lokalizacyjne i uzbrojenia terenu.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:71250000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla zadania 1: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane lub budowlano-wykonawcze w zakresie projektowania architektonicznego, każdy z nich o wartości co najmniej 30.000 zł brutto. dla zadania 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane lub budowlano-wykonawcze w zakresie projektowania architektonicznego, każdy z nich o wartości co najmniej 50.000 zł brutto. dla zadania 3: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane lub budowlano-wykonawcze w zakresie projektowania architektonicznego, każdy z nich o wartości co najmniej 10.000 zł brutto. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie samodzielnie; 3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 3. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie Zbiorcze zestawienie ofert na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania dodatkowych badań, analiz lub ekspertyz, związanych z realizacją przedmiotu umowy o ilość dni niezbędnych na ich wykonanie. 2. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania. Zadanie 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów. W ramach opracowania należy zaprojektować dwu-kondygnacyjny segment, niepodpiwniczony, połączony z istniejącym obiektem poprzez korytarz, w miejscu istniejących okien, przy założeniach: 1. Projektowane pomieszczenia w segmencie: sale lekcyjne edukacyjne 4 sala komputerowa 1 sekretariat - 1 gabinet dyrektora - 1 węzły sanitarne 2 (parter + piętro) pomieszczenie dla Rady Dzielnicy wraz z zapleczem 1 układ komunikacyjny dla pomieszczeń jak wyżej. Dodatkowe informacje: szacowana powierzchnia użytkowa projektowanego segmentu, to od 500 do 600 m2. ze względów na przepisy ppoż. należy zaprojektować wyjście z parteru projektowanego segmentu na zewnątrz obiektu. 2. Przebudowa zewnętrznych sieci. Segment zostanie zaprojektowany w miejscu, w którym obecnie jest zlokalizowane uzbrojenie podziemne, typu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieci energetyczne. Istniejącą infrastrukturę należy zinwentaryzować i przeprojektować, tak aby nie kolidowała z projektowanym obiektem. Lokalizację obiektu i uzbrojenie podziemne pokazano na załączonych do niniejszej specyfikacji mapach (pliki p.n.: Mapa 1_lokalizacja obiektu_ZSP4 i Mapa 2_uzbrojenie terenu_ZSP4). Przedmiotem zamówienia jest również dokonanie uzgodnień z właścicielami lub administratorami sieci będących przedmiotem opracowania. 3. Przyłącza i instalacje wod-kan. Przyłącze wody Należy zaprojektować zewnętrzną sieć wodociągową, wraz z 2 hydrantami zewnętrznymi, z rur PEHD Dz 125. Sieć należy podłączyć do sieci miejskiej, zlokalizowanej w ulicy Komisji Edukacji Narodowej, oznaczonej na załączonej mapie uzbrojenia terenu, jako wo125. Projektowana sieć będzie również stanowiła zasilanie projektowanego segmentu w wodę. Wodomierz będzie należało zabudować w szafce na parterze projektowanego segmentu (budynek nie będzie podpiwniczony), a instalację wewnętrzną rozdzielić na użytkową (dla sanitariatów i innych punktów poboru) oraz hydrantową wewnętrzną. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do właściciela sieci wodociągowej o wydanie warunków podłączenia (do PWiK sp. z o.o.). Wewnętrzna instalacja wody zimnej. W budynku należy zaprojektować instalację wodociągową użytkową oraz instalację hydrantową. Przewiduje się zaprojektowanie dwóch hydrantów wewnętrznych DN25, po jednym na każdej kondygnacji. Wewnętrzna instalacja wody ciepłej. Należy zaprojektować podgrzewanie wody lokalne, w elektrycznych podgrzewaczach wody. Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej. Projektowany segment należy podłączyć do sieci znajdującej się na terenie szkoły. Sieć będzie przedmiotem przebudowy, w związku wybraną lokalizacją projektowanego segmentu. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do właściciela sieci kanalizacji sanitarnej o wydanie warunków podłączenia (do PWiK sp. z o.o.). Kanalizacja deszczowa. Należy zaprojektować rury spustowe na zewnątrz budynku i podłączyć do sieci znajdującej się na terenie szkoły, która również będzie przedmiotem przebudowy podobnie jak kanalizacja sanitarna. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wystąpienie do administratora sieci kanalizacji deszczowej o wydanie warunków podłączenia (do wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rybnika). 4. Instalacja elektryczna. Budynek (segment) będzie zasilany z odrębnego przyłącza. Należy wystąpić do dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków podłączenia (do TAURON S.A.). 5. Instalacja centralnego ogrzewania. Należy przeprojektować istniejącą kotłownię węglową i jej układ hydrauliczny. Na obecnym etapie zakłada się, że istniejąca kotłownia będzie wymagała przebudowy w zakresie zwiększenia mocy grzewczej zainstalowanych kotłów, poprzez zaprojektowanie dodatkowego kotła lub wymianę istniejącego układu grzewczego. Zagadnienie to będzie przedmiotem analizy na etapie projektowania. Zasilanie projektowanego segmentu będzie stanowił niezależny układ hydrauliczny, który ze względu na częściowy brak podpiwniczenia budynku, będzie musiał zostać zaprojektowany jako zewnętrzna sieć preizolowana, a w projektowanym segmencie rozprowadzony kanałami wewnętrznymi zlokalizowanymi pod posadzką parteru segment nie będzie podpiwniczony. 6. Sieci i instalacje niskoprądowe (strukturalne). Do budynku jest doprowadzona miejska sieć szerokopasmowa. Do pomieszczeń administracyjnych i sali komputerowej projektowanego segmentu należy zaprojektować instalacje sieci internetowej. Przy czym, na sali komputerowej należy zaprojektować podłączenie poszczególnych stanowisk, zgodnie z zatwierdzona wcześniej koncepcją aranżacji tego pomieszczenia. W nowoprojektowanym segmencie należy przewidzieć dwie kamery na ciągach komunikacyjnych, na parterze i piętrze segmentu, oraz dwie kamery na zewnątrz obiektu. W gabinecie dyrektora i sekretariacie należy zaprojektować typowe dla tego typu pomieszczeń instalacje teletechniczne (centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, router, itp.). Powyższe instalacje będą projektowane połączone (zasilane) z istniejących w obiekcie instalacji. 7. Zagospodarowanie ternu. W ramach zagospodarowania należy zaprojektować: wjazd, drogi wewnętrzne, chodniki, place postojowe, parkingi, oświetlenie terenu, małą architekturę, zieleń, itp. szczegółowy zakres będzie przedmiotem uzgodnień na etapie koncepcji. Przedmiotem zagospodarowania będą również hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne oraz odwodnienie nawierzchni utwardzonych. 8. Aranżacja i wyposażenie. Przedmiotem zamówienia jest również aranżacja zaprojektowanych pomieszczeń. Projekt musi zawierać zestawienie i wycenę umeblowania oraz podstawowego wyposażenia. Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast umeblowane i aranżacja pomieszczenia jest objęta niniejszym zamówieniem. Zakres opracowania: - uzyskanie mapy do celów projektowych; - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie raportu; - koncepcja architektoniczna obiektu oraz zagospodarowania terenu koncepcja będzie wymagała akceptacji zamawiającego i będzie podstawą do opracowania projektowego przedmiotu zamówienia; - projekt przebudowy kolidujących z projektowanym budynkiem istniejących sieci i instalacji; - projekt wycinek i nasadzeń zieleni na zagospodarowywanym terenie; - projekt budowlany segmentu, w tym branżowe projekty i opracowania: wodno-kanalizacyjny (woda zimna i ciepła oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa); centralnego ogrzewania, w tym przebudowy kotłowni i budowy odrębnego zasilania dla projektowanego segmentu; elektryczny (oświetlenie i gniazda); oświetlenia ewakuacyjnego; wentylacji mechanicznej; klimatyzacji pomieszczeń administracyjnych; monitoringu ciągów komunikacyjnych i otoczenia zewnętrznego; instalacji strukturalnej wraz z urządzeniami aktywnymi: routerem, centralą telefoniczną i aparatami telefonicznymi, gniazdami sieci komunikacyjnej); instalacji odgromowej; projekt przyłączy i sieci: wodociągowych, hydrantowych - ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej; projekt zagospodarowania terenu; projekt aranżacji pomieszczeń uwzględniający dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenie (materiały, meble, urządzenia, sprzęt); instrukcja przeciwpożarowa dla całego budynku szkoły, z uwzględnieniem zaprojektowanego segmentu; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; przedmiary robót; kosztorysy inwestorskie; zbiorcze zestawienie kosztów; harmonogram wykonania robót budowlanych; projektowana charakterystyka energetyczna oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnych, a dla stanowisk pracy także z rzeczoznawcą ds. ergonomii i BHP. Zakres opracowania dokumentacyjnego: - projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - 2 egz.; - projekt budowlany tj. zbiorcze opracowanie dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz.; - projekty budowlano-wykonawcze dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania po 3 kpl. dla każdej branży; - koncepcja architektoniczna 2 egz. - zestawienie mebli i wyposażenia dla obiektu 2 kpl. - projekt systemu informacji w budynku (tablica, tabliczki - forma i treść) wraz z uwzględnieniem udogodnień dla niepełnosprawnych. - projekt wycinek i nasadzeń zieleni na zagospodarowywanym terenie 3 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 kpl. - przedmiary robót 1 kpl. - kosztorysy inwestorskie - 1 kpl. - harmonogram realizacji inwestycji 1 egz. - zbiorcze zestawienia kosztów - 1 egz. - instrukcja przeciwpożarowa dla budynku 2 egz. - dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przekazanie zamawiającemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. - o pozwolenie na budowę występuje Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę; - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym - jeżeli będzie to konieczne będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do wydania decyzji. Nadzór autorski. - koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że obiekt zostanie wybudowany do końca 2018 r.; - okres (realizacja obiektu) pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynikał z opracowanego harmonogramu; - nadzór budowlany nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji opracowanych projektów; - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia tych zakresów; - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Prawa autorskie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia z opracowane projekty, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie używania, 2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom. Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo. Dodatkowe wymagania/ustalenia. Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w tym szczególnie rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)i Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w projektowanym obiekcie należy zostały określone w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Opracowania projektowe muszą uwzględniać obowiązujący w Polsce przepisy pożarowe i higieniczno sanitarne, a dla projektowanych stanowisk pracy również zasady ergonomii. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty muszą zostać podpisane przez osobę projektującą i osobę sprawdzającą oraz posiadać opinie rzeczoznawców, których stanowisko jest wymagane prawem budowlanym. Odbierając dokumentację Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na formę opracowanych przedmiarów robót. Przedmiar należy opracować w sposób umożliwiający jego weryfikację pod kątem ujętych w nim ilości obmiarowych, na podstawie konfrontacji tych wielkości z opracowanym projektem budowlanym. W przedmiarze należy przedstawić poszczególne składowe obmiaru dla pozycji, np. pomieszczeniami, pionami, obwodami, itp. wielkości te powinny wynikać z opracowanego projektu budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ. Załącznik do SIWZ stanowi dokumentacja fotograficzna, mapy lokalizacyjne i uzbrojenia terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 84
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin opracowania dokumentacji20
Opracowanie wizualizacji obiektu10
Dokumentacja w formie edytowalnej10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: udowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego budowy centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Centra przesiadkowe będą obiektami, które w przyszłości zostaną włączone w nowy układ komunikacyjny realizowany w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Rybnika. Lokalizacja centrum przesiadkowego na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej nie wymaga wyjaśnień, natomiast teren przy ul. Kościuszki został wytypowany z uwagi na bliskość dworca kolejowego. W ramach zadania należy wykonać dwa odrębne opracowania projektowe. Zakres opracowania dla centrum przesiadkowego na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej obejmuje: 1) Przebudowę wjazdu na dworzec obecny układ komunikacyjny jest nieczytelny i kolizyjny. 2) Stworzenie miejsc postojowych typu "Kiss & Ride (pocałuj i jedź") w rejonie hali głównej dworca. 3) Przebudowę placu manewrowego w zakresie stworzenia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i wiat rowerowych oraz schowków rowerowych. 4) Zaprojektowanie płatnego systemu wjazdu i wyjazdu na parking dla samochodów osobowych systemu identyfikującego i premiującego osoby korzystające z komunikacji miejskiej. Zasilanie elektryczne systemu należy przewidzieć z rozdzielni głównej dworca. 5) Zaprojektowanie wiat i schowków rowerowych. 6) Zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym koszy na odpadki i ławek. 7) Zaprojektowania monitoringu wizyjnego ternu parkingu i wiat rowerowych, który zostanie połączony z istniejącym systemem monitoringu dworca. 8) Przeprojektowanie (dostosowanie) odwodnienia terenu (kanalizacji deszczowej) do nowego układu komunikacyjnego. 9) Opracowanie planu zagospodarowania terenu. Zamawiający będzie wymagał, żeby wiaty i schowki rowerowe zostały zaprojektowane, jako rozwiązanie indywidualne, w formie tzw. wyrobów warsztatowych. Ze względu na wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych nie możemy w dokumentacji zaproponować gotowych wyrobów katalogowych konkretnych producentów. W projekcie należy zamieścić rysunki konstrukcyjne tych wyrobów, specyfikacje techniczne oraz wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ich budowy i użytkowania. Wyroby te będą również musiały posiadać oznaczenia graficzne identyfikujące Miasto Rybnik tj. herb, symbole górnicze, itp. Symbole graficzne ustali zamawiający, a do obowiązków wykonawcy będzie należało zaprojektowanie ich lokalizacji na projektowanych wyrobach. Powyższe dotyczy również koszy na odpadki i ławek. Zarówno plan zagospodarowania terenu, jaki i kształt i forma: wiat, schowków, koszy i ławek; będą przedmiotem opracowania koncepcyjnego, które należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektu. Zakres opracowania dla centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki obejmuje: 1) Zaprojektowanie zagospodarowanie terenu skweru i połączenie go z drogą rowerową, biegnąca wzdłuż ulicy Kościuszki. 2) Zaprojektowanie wiat i schowków rowerowych. 3) Zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym koszy na odpadki i ławek. 4) Zaprojektowania monitoringu wizyjnego terenu parkingu i wiat rowerowych, który należy połączyć z miejską siecią szerokopasmową. 5) Zaprojektowanie odwodnienia terenu. 6) Opracowanie dokumentacji wycinek i nasadzeń zieleni na skwerze. 7) Opracowanie planu zagospodarowania terenu. Pozostałe wymagania projektowe, jak dla centrum przesiadkowego na Dworcu Komunikacji Miejskiej. Zakres opracowania dla poszczególnych obiektów: - uzyskanie mapy do celów projektowych; - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie raportu; - koncepcja architektoniczna obiektu oraz zagospodarowania terenu koncepcja będzie wymagała akceptacji zamawiającego i będzie podstawą do opracowania projektowego przedmiotu zamówienia; - projekt budowlany obiektu wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę; - projekty budowlano-wykonawczy (szczegółowe rozwiązania techniczne i rysunki konstrukcyjne); - pozostałe opracowania: projekt organizacji ruchu na ternie obiektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram wykonania robót budowlanych, projekt wycinki i nasadzeń zieleni (dotyczy tylko skweru przy ul. Kościuszki). Zakres opracowania dokumentacyjnego: - projekt budowlany tj. zbiorcze opracowanie dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz.; - projekty budowlano-wykonawcze dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania po 3 kpl. dla każdej branży. - koncepcja architektoniczna 2 egz. - projekt organizacji ruchu 2 egz. - projekt wycinki i nasadzeń zieleni 3 egz. (tylko dla skweru przy ul. Kościuszki). - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 kpl. - przedmiary robót 1 kpl. - kosztorysy inwestorskie - 1 kpl. - harmonogram realizacji inwestycji 1 egz. - zbiorcze zestawienie kosztów - 1 egz. - dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przekazanie zamawiającemu dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. - o pozwolenie na budowę występuje Zamawiający, niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę; - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym - jeżeli będzie to konieczne będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do wydania decyzji. Nadzór autorski. - koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie projektów, przy założeniu, że obiekt zostanie wybudowany do końca 2018 r.; - okres (realizacja obiektu) pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynikał z opracowanego harmonogramu; - nadzór budowlany nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji opracowanych projektów; - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia tych zakresów; - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Prawa autorskie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia z opracowane projekty, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie używania, 2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom. Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo. Dodatkowe wymagania/ustalenia. Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w tym szczególnie rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)i Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty muszą zostać podpisane przez osobę projektującą i osobę sprawdzającą oraz posiadać opinie rzeczoznawców, których stanowisko jest wymagane prawem budowlanym. Odbierając dokumentację Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na formę opracowanych przedmiarów robót. Przedmiar należy opracować w sposób umożliwiający jego weryfikację pod kątem ujętych w nim ilości obmiarowych, na podstawie konfrontacji tych wielkości z opracowanym projektem budowlanym. W przedmiarze należy przedstawić poszczególne składowe obmiaru dla pozycji - wielkości te powinny wynikać z opracowanego projektu budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ. Załącznik do SIWZ stanowi dokumentacja fotograficzna, mapy lokalizacyjne i uzbrojenia terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 121800.00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 70
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin opracowania dokumentacji20
Opracowanie wizualizacji obiektu10
Dokumentacja w formie edytowalnej10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany zawierający rozwiązania konstrukcyjne ogrodzenia o wysokości 4 m, spełniającego rolę ekranu akustycznego, oddzielającego teren szkoły od torów kolejowych. Ogrodzenie zostanie zaprojektowane w miejscu obecnie istniejącego ogrodzenia betonowego o wysokości 2 metrów. Długość ogrodzenia: ok. 120 m Technologia: Założono, że w dolnej części (do wysokości 2 m) ogrodzenie musi być wykonane w technologii tzw. wandaloodpornej, natomiast pozostałą powierzchnie planuje wypełnić się materiałem pochłaniającym hałas, który jest powszechnie stosowany w technologii ekranów akustycznych. Wstępnie założono, że będą to płyty przeźroczyste ze szkła lub tworzywa sztucznego. Rodzaj konstrukcji i wypełnienia będzie przedmiotem uzgodnień na etapie wykonawczym, a decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu przez wykonawcę zamawiającemu kosztów poszczególnych rodzajów materiałów do budowy ogrodzenia. Na decyzję będą miały również wpływ względy estetyczne zaproponowanych przez wykonawcę materiałów. Realizacja zamówienia wymaga opracowania: 1. Koncepcji budowy ogrodzenia i uzyskanie akceptacji zamawiającego. 2. Projektu budowlanego ogrodzenia. 3. Dokumentacji uzupełniającej do udzielenia zamówienia publicznego: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Część informacyjna: 1. Budowa ogrodzenia będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie projektu nie wymaga posiadania mapy do celów projektowych. 3. Plan sytuacyjny należy opracować na mapie zasadniczej z naniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu, pozyskanej z miejscowego ośrodka geodezyjno kartograficznego, w skali 1:500. 4. Projekt musi zawierać mapę orientacyjną. 5. Projekt budowlany musi być kompletny pod względem swojej zawartości, tak aby na jego podstawie była możliwość realizacji robót zamawiający nie przewiduje opracowania tzw. projektu budowlano-wykonawczego. 6. Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Forma opracowania: 1. Koncepcja do akceptacji zamawiającego 1 rysunek zawierający rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne. 2. Opinia geotechniczna (minimum 4 otwory wzdłuż ogrodzenia). 3. Projekt budowlany opracowany na podstawie zatwierdzonej koncepcji 3 egz. 4. Dokumentacja w formie elektronicznej 1 kpl. W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ. Załącznik do SIWZ stanowi dokumentacja fotograficzna, mapy lokalizacyjne i uzbrojenia terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin opracowania dokumentacji30
Dokumentacja w formie edytowalnej10
6) INFORMACJE DODATKOWE: