Przetarg

Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym prac nad zagadnieniami rewitalizacji polskich gmin

05-12-2016, 00:00

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3, 00507 Warszawa
tel. 22 273 71 50
fax. 22 273 89 22
http:// mr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://mr.bip.gov.pl

Ogłoszenie nr 359130 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Warszawa: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym prac nad zagadnieniami rewitalizacji polskich gmin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rozwoju, krajowy numer identyfikacyjny 14031558300000, ul. Plac Trzech Krzyży  3, 00507   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 71 50, e-mail zamowienia@mr.gov.pl, faks 22 273 89 22.
Adres strony internetowej (URL): mr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
mr.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 SIWZ
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym prac nad zagadnieniami rewitalizacji polskich gmin
Numer referencyjny: BDG-V.2611.8.2016.MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie dotyczącym prac nad zagadnieniami rewitalizacji polskich miast

II.5) Główny kod CPV: 85312320-8
Dodatkowe kody CPV:71241000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie to będzie polegało na powtórzeniu usług, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał 2 (dwie) usługi doradcze z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 50 000 zł brutto. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 12 osobami wykonującymi zamówienie, w tym: 1) zespołem co najmniej 7 osób, z zastrzeżeniem, że każda z osób przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu programu rewitalizacji (przez program rewitalizacji zamawiający rozumie dokument przygotowany na poziomie gminy i przyjmowany uchwałą rady gminy) i uczestniczyła we wdrażaniu programu rewitalizacji, w tym: a) co najmniej 3 osoby mające doświadczenie jako osoby wiodące (tj. kierownik lub koordynator lub wiodący specjalista) we wdrażaniu programu rewitalizacji; b) co najmniej 3 osoby będące autorem lub współautorem pięciu publikacji dotyczących rewitalizacji, opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert; c) co najmniej 4 osoby, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziły co najmniej jedne zajęcia (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.) związane z tematyką rewitalizacji. Warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a) c) można łączyć. 2) zespołem co najmniej 5 osób, w tym: a) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie mieszkalnictwa, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji jej działania dotyczyły np. zasobów mieszkaniowych, instrumentów finansowych i organizacyjnych dotyczących wspierania remontów lub modernizacji zasobów mieszkaniowych (zespół tematyczny: mieszkalnictwo); Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. b) co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest autorem lub współautorem co najmniej jednego wieloletniego planu inwestycyjnego JST lub co najmniej jednej wieloletniej prognozy finansowej/planu finansowego JST lub budżetu JST (zespół tematyczny: finanse samorządu). Spośród tych osób co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne tego typu zajęcia. c) co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada wykształcenie wyższe prawnicze, uczestniczyła w tworzeniu co najmniej jednego projektu aktu prawa miejscowego oraz przygotowywała dla JST co najmniej jedną umowę z zakresu prawa cywilnego (zespół tematyczny: prawo); Spośród tych osób co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne tego typu zajęcia. d) co najmniej dwiema osobami, z których każda przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu lub w prowadzeniu działań z zakresu partycypacji społecznej w rewitalizacji (zespół tematyczny: partycypacja społeczna); Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. e) co najmniej dwiema osobami, z których każda w procesie rewitalizacji prowadziła działania mające na celu zapewnienie finansowania tego procesu (jej działania dotyczyły np. tworzenia modeli ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, sposobów zaangażowania sektora prywatnego w rewitalizację) (zespół tematyczny: ekonomia). Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji uwzględniającego działania z zakresu aktywizacji gospodarczej projektowania rozwiązań nakierowanych na rozwój gospodarczy obszarów rewitalizowanych; - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. f) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie budownictwa lub efektywności energetycznej, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji (zespół tematyczny: budownictwo i efektywność energetyczna). Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. g) co najmniej dwiema osobami, z których każda przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy tworzeniu co najmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego także obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi (zespół tematyczny: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne). Spośród tych osób co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. h) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie polityki społecznej, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji jej działania dotyczyły np. opieki społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu, aktywizacji społecznej, ekonomii społecznej lub wspierania przedsiębiorczości (zespół tematyczny: polityka społeczna i aktywizacja społeczna); Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. i) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie ochrony środowiska, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji (zespół tematyczny: ochrona środowiska). Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. j) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie dziedzictwa narodowego i architektury, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji obejmującego co najmniej jeden obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków lub położony na obszarze objętym ochroną konserwatorską (zespół tematyczny: zabytki i dziedzictwo narodowe); Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów);; - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; k) co najmniej dwiema osobami, z których każda, w aspekcie działań kulturalnych na obszarze rewitalizowanym, przygotowywała lub świadczyła usługi doradcze przy przygotowaniu co najmniej jednego programu rewitalizacji (zespół tematyczny: kultura). Spośród tych osób: - co najmniej jedna osoba jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch analiz lub ekspertyz lub badań lub opracowań z zakresu rewitalizacji (tzn. twórcą całych lub przynajmniej części dokumentów); - co najmniej jedna osoba uczestniczyła we wdrożeniu programu rewitalizacji; - co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć (np. warsztaty, szkolenia, wykłady, prelekcje, wystąpienia, np. podczas konferencji, itp.). Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, poprowadziła co najmniej jedne zajęcia związane z tematyką rewitalizacji. Warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) k) można łączyć.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a)zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt c) stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ; 3)dokument dotyczący podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, 2)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 3)zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 4)opracowanie na temat: Wyzwania i problemy w dziedzinie mieszkalnictwa w powiązaniu z kształtowaniem przestrzeni miejskiej stojące przed miastami o liczbie ludności do 150 tys. mieszkańców oraz przed miastami o liczbie ludności powyżej 500 tys., w kontekście prowadzonych działań rewitalizacyjnych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena50
Rozwiązanie zadania problemowego50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, polegających na: a.zastąpieniu lub dodaniu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę, a nowe lub zastępujące osoby proponowane przez Wykonawcę będą posiadać co najmniej takie doświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2.3.2 SIWZ w zależności od funkcji osoby nowej lub zastępowanej, b.zastąpieniu danej osoby inną osobą w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do prac wykonywanych przez daną osobę. Osoba wskazana na miejsce zastępowanej osoby musi posiadać co najmniej takie doświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2.3.2 SIWZ w zależności od funkcji osoby nowej lub zastępowanej, c.przedłużeniu terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 10, o maksymalnie 12 miesięcy pod warunkiem, że w terminie obowiązywania umowy Wykonawca nie zrealizuje usług za kwotę określoną w § 4 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/12/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: