Przetarg

Roboty budowalne w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

04-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Miodowa 14,42-400 Zawiercie
tel. 326 740 361
fax. 326 721 532
e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl
http:// www.szpitalzawiercie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 656921-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Szpital Powiatowy w Zawierciu: Roboty budowalne w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Zawierciu, krajowy numer identyfikacyjny 27627111000000, ul. Miodowa  14 , 42-400   Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 740 361, e-mail zampub@szpitalzawiercie.pl, faks 326 721 532.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalzawiercie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalzawiercie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, budynek A, I piętro, pokój 109.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowalne w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu".
Numer referencyjny: DZP/PN/91/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są Roboty budowalne w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu", zgodnie z zapisami zawartymi w Programie funkcjonalo użytkowym, stanowiącym załacznik nr 5 do SIWZ.2. Zamówienie obejmuje:a. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,b. Remont i modernizacja Oddziału Noworodkowego przeniesionego w miejsce nieczynnego Oddziału Laryngologicznego,c. Remont i modernizacja Oddziału Ginekologicznego - położniczego przeniesionego w miejsce Oddziału Okulistycznego,d. Remont i modernizacja Bloku Operacyjnego,e. Remont i modernizacja: Centralnej Sterylizatorni, Laboratorium Bakteriologicznego i Laboratorium Diagnostycznego, Zakładu RTG i Pracowni Mammografii, Pododdziału Kardiologicznego przeniesionego w miejsce Oddziału Ginekologicznego,f. Remont i modernizacja oddziału Chirurgii Ogólnej.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:a. sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego;b. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej: Projekt budowlany (PB) i Projekt wykonawczy (PW) oraz uzyskanie wynikających z obowiązujących przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę jeżeli przepisy tego wymagają. Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego;c. wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagane) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne), przygotowanie dokumentacji powykonawczej; d. dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, na podstawie powyższych projektów;e. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wg sporządzonych opracowań projektowych;f. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do użytkowania obiektu oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będą wymagane.4. Przedmiot umowy w zakresie wykonania robót budowalnych obejmuje wykonanie robót podstawowych wraz ze wszystkimi robotami i świadczeniami towarzyszącymi, materiałami, sprzętem, które mają na celu prawidłową, kompletną i należytą realizację zadania inwestycyjnego powierzonego Wykonawcy, w tym również prace, których wykonanie jest konieczne wg obowiązujących przepisów, lub dla uzyskania stabilności, czy bezpieczeństwa robót, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób, badań i sprawdzeń koniecznych do realizacji robót i wymaganych do odbioru, oraz pozostałych jakie okażą się konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Programie funkcjonalno użytkowym - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 07.12.2018r. godz. 09.00 - pokój nr 109, I piętro, Pawilon A.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71222000-0
71223000-7
71240000-2
71248000-8
71320000-7
71000000-8
79930000-2
45210000-2
45300000-0
45215140-0
45313100-5
45310000-3
42416100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony poprzez złożenie:- oświadczenia, że Wykonawca posiada bądź będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000, 00 złotych.
Informacje dodatkowe W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu świadczącego o odpowiedzialności solidarnej Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby powołuje się.W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności:a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotub. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówieniac. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony poprzez złożenie:c1. oświadczenia, że:- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze około 14 tysięcy metrów sześciennych, o wartości robót budowalnych brutto co najmniej 2 500 000, 00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) każda i udokumentuje, że robota ta została wykonana należycie zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończona z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a na żądanie Zamawiającego przedłoży wykaz wykonanych robót - załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 projekty robót budowlanych dotyczące przebudowy lub remontu budynku o kubaturze około 14 tysięcy metrów sześciennych, o wartości prac projektowych brutto co najmniej 50 000, 00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) każda i udokumentuje, że projekty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty te zostały wykonane, a na żądanie Zamawiającego przedłoży wykaz wykonanych projektów robót - załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że te projekty zostały wykonane należycie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy ww. zakres roboty budowlanej będzie stanowił część robót/projektów o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo robotę/projekt, o której/którym mowa powyżej. W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 z Wykonawców winien wykazać wykonanie robót/projektów o których mowa w pkt c1. c2. Oświadczenia, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, a na żądanie Zamawiającego przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia dla osób wykonujących zamówienie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do organizacji zawodowych: A. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:- posiadająca wykształcenie wyższe,- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń,- posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy przy co najmniej 1 przebudowie lub remoncie obiektów/budynków. B. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:- posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami (Zamawiający dopuszcza by jedna osoba łączyła wszystkie te funkcje),- posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe* po uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektu/budynku. C. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:- posiadająca wykształcenie wyższe,- posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,- posiadająca minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym praca w wykonaniu, co najmniej 1 projektu obiektu/budynku, licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych. D. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:- posiadająca wykształcenie wyższe,- posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- posiadająca minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym praca w wykonaniu, co najmniej 1 projektu obiektu/budynku, licząc od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania prac projektowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu świadczącego o odpowiedzialności solidarnej Wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby powołuje się.W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności:a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotub. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówieniac. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia dokumentu na wezwanie;b. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia dokumentu na wezwanie;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c. Dokumenty potwierdzające, że roboty i projekty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami potwierdzającymi, że roboty i projekty zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty i projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów - oświadczenie wykonawcy, wraz z wykazem wykonanych robót - załącznik nr 6 do SIWZ.d. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia w tym aktualne zaświadczenia o przynależności do organizacji zawodowych, wraz z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.e. Dokument opłaconej polisy, bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000, 00 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zawierać:a. podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według zał. nr 1 do SIWZ,b. podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do SIWZ,e. podpisane przez Podwykonawcę Zobowiązanie stanowiące zał. nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy).2.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.3. W celu dochowania wymogów instytucji współfinansującej przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z załącznikami przy wykorzystaniu drukarki kolorowej - dotyczy loga projektu (flaga Polski i Unii Europejskiej).Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; a)zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5. pkt. a-b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.b)Dokumenty, o których mowa w pkt 5 a-b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu na wezwanie.c)Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. d)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu na wezwanie, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszeme)W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.2. Wartość wadium wynosi: 90 000, 00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a. pieniądzu,b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c. gwarancjach bankowych,d. gwarancjach ubezpieczeniowych,e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy nr 94 1030 1188 0000 0000 9281 2006 z dopiskiem: DZP/PN/91/2018 - Roboty budowalne w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu".Wadium wniesione w tej formie Zamawiający zwraca bez odsetek, co wynika z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonane prace objęte przedmiotem umowy nastąpi na zasadach ustalonych poniżej. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca po spełnieniu warunków do uzyskania zaliczek, o których mowa poniżej, jest uprawniony po zawarciu umowy do uzyskania na poczet realizacji zamówienia zaliczek do kwoty 70 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 1) Pierwsza zaliczka może być udzielona, w wysokości 8 % wartości umowy dla realizowanej pozycji za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy.2) Druga zaliczka i każda następna z 6 przewidzianych niniejsza umową zaliczek może być udzielona w wysokości 60% wartości kosztorysu odpowiednio za: a. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami - zgodnie z ofertą, nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, b. Remont i modernizacja Oddziału Noworodkowego przeniesionego w miejsce nieczynnego Oddziału Laryngologicznego - 10 miesięcy od dnia zakończenia fazy projektowej, zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30.04.2020r.,c. Remont i modernizacja Oddziału Ginekologicznego - Położniczego przeniesionego w miejsce oddziału okulistycznego - 10 miesięcy od dnia zakończenia fazy projektowej, zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30.04.2020r.,d. Remont i modernizacja Bloku Operacyjnego 10 miesięcy od dnia zakończenia fazy projektowej, zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30.04.2020r.,e. Remont i modernizacja: Centralnej Sterylizatorni, Laboratorium Bakteriologicznego i Laboratorium Diagnostycznego, Zakładu RTG i Pracowni Mammografii, Pododdziału Kardiologicznego przeniesionego w miejsce Oddziału Ginekologicznego - 10 miesięcy od dnia zakończenia fazy projektowej, zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30.04.2020r.,f. Remont i modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej - 10 miesięcy od dnia zakończenia fazy projektowej, zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 30.04.2020r.w przypadku wykonania 60 % zaawansowania robót, realizowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez przekazanie zatwierdzonego protokołu odbioru etapu robót przez obie strony w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania rozliczenia pierwszej i każdej kolejnej zaliczki i zatwierdzenia jej przez zamawiającego zgodnie z harmonogramem wykonania robót. 3). Oryginały gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych lub weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wraz z wnioskiem Wykonawca składa u Zamawiającego w Pionie Głównego Księgowego w dniu złożenia wniosku. 4). Rozliczenie wynagrodzenia w tym zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i odebrane prace i roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie. 5). Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru. 6). W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji. 7). Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w pkt 2.10 spowodują niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do Gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki. 8). Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej zaliczki. 9). Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru prac lub robót budowlanych przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę, na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki. 10). W przypadku naliczenia kar umownych za ich nieterminowe wykonanie wysokość zaliczki będzie pomniejszona o tę kwotę.11). W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z zaliczkowanych prac/robót, rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru robót i dostaw oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę na 3 dni przed upływem terminu zapłaty oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty lub/ i dostawy lub usługi. Brak takiego oświadczenia podwykonawcy jest podstawą do wstrzymania zapłaty faktury do czasu otrzymania przedmiotowego oświadczenia od wykonawcy bez prawa naliczenia kar za nieterminową zapłatę.3. Każdorazowe wynagrodzenie, o którym mowa niniejszym paragrafie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie i podpisanie przez obie strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru poszczególnych robót.4. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy o nr ...............................................................5. Zmiana numeru konta wymaga zawarcia aneksu.6. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należności Zamawiającego wynikających z wszelkich tytułów przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy z płatności za wystawione przez Wykonawcę faktury.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 3. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.4. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.5. Zmiany, przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.6. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych, c) zmiany producenta zastosowanych materiałów, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej g) wystąpienia innych istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,h) w przypadku zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę).7. Zmiany wskazane w ust. 7 powyżej mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy (przedstawionych w ofercie w wykazie osób - załącznik do SIWZ) i innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby - nowy specjalista /osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić osobę/specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego. 9. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.10. Warunkiem dokonania zmian jest założenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis proponowanej zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.11. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust. 11 pkt. c) stanowi kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny jednostkowe wycenionego Przedmiaru Robót załączonego do oferty Wykonawcy, a w zakresie prac nie objętych Przedmiarem Robót kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale nie większe niż średnie ceny krajowe dla w/w robót.12. Zmiany, o których mowa w ust.7 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, f) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; g) siła wyższa.13. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.14. Dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga podpisania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH