Przetarg

Wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie w formule zaprojektuj wybuduj"

20-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
Al. Wyzwolenia 6,35-959 Rzeszów
tel. 17 86 03 203
fax. 17 86 03 205
e-mail: biuro@zgpks.rzeszow.pl
http:// http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 659472-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa : Wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie w formule ,,zaprojektuj - wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
,,Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V ,,infrastruktura komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa , krajowy numer identyfikacyjny 180411226, ul. Al. Wyzwolenia   6 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 86 03 203, e-mail biuro@zgpks.rzeszow.pl, faks 17 86 03 205.
Adres strony internetowej (URL): http://zgpks.rzeszow.pl/bip/
Adres profilu nabywcy: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=27
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zgpks.rzeszow.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=27

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie w formule ,,zaprojektuj - wybuduj"
Numer referencyjny: BZ.ZG.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w formule ,,zaprojektuj - wybuduj zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie. Projektowany obiekt będzie się składał z części (1) - hala napraw i diagnostyki oraz myjnia automatyczna, oraz części (2) - zaplecze magazynowo - socjalno - biurowe. Obie części jednokondygnacyjne. Wraz z budową nowego zaplecza przebudowie ulegnie część komunikacji wewnętrznej - dojazd i plac manewrowy - bezpośrednio związane z inwestycją.2.Zakres prac obejmuje:a.Na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (w tym Uszczegółowienia zapisów Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczących sieci strukturalnej oraz wyposażenia pomieszczenia serwerowni - zwanych dalej łącznie Programem Funkcjonalno - Użytkowym lub zamiennie PFU) - wykonanie Koncepcji programowo - przestrzennej obiektu oraz jego otoczenia, obejmującej wizualizację obiektu wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji i elewacji z wyszczególnieniem rozkładu pomieszczeń, określeniem ich funkcji i powierzchni, zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury transportowej,b.Wykonanie Dokumentacji projektowej - na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji programowo - przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego, obejmującej kompletny projekt budowlany obejmujący projekty budowlane wszystkich branż, projekty wykonawcze wszystkich branż oraz szczegółowe kosztorysy ofertowe i przedmiary obejmujące wszystkie roboty w kolejności technologicznej ich wykonywania. Dokumentacja projektowa winna być zgodna również ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.c.Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami: ds. zabezpieczenia, p.poż., sanitarno - higienicznym, bhp, ochroną środowiska, konserwatorem zabytków i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,d.Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,e.Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm. ).f.Wykonanie robót rozbiórkowych, polegających na przygotowaniu nieruchomości do budowy w tym uzyskanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozbiórki oraz wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych niezbędnych do kompleksowego wykonania inwestycji pn. Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna wraz z wyposażeniem - w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym m.in. z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia dotyczącym wyposażenia), z Dokumentacją Projektową (w tym Szczegółową Specyfikacją Techniczną), Ofertą Wykonawcy oraz niniejszą Umową. g.Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,h. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.3.Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi załącznik B1 do Części B SIWZ.4. Zakres przedmiotowy wyposażenia zaplecza technicznego stanowi załącznik B2 do Części B SIWZ5. Ogólne warunki umowy określone zostały w Części C SIWZ.6. Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia tj. 5 lat (nie dotyczy wyposażenia zaplecza technicznego). Istnieje możliwość zaoferowania dodatkowej gwarancji wraz z rozszerzoną rękojmią określoną w § 16 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium - Dodatkowa gwarancja.7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 28 części A SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45400000-1
45111291-4
45233222-1
45311000-0
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Etap I obejmuje:a) roboty rozbiórkoweb) opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej - w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym;c) opracowanie Dokumentacji projektowej - w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym;Etap II obejmuje:stan surowy otwarty : wykonanie fundamentów, konstrukcji nośnej budynku ze stropami, dachem, pokryciem i odwodnieniem - w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym;Etap III obejmuje:stan wykończeniowy: wszystkie pozostałe roboty wewnątrz budynku m. in. ścianki działowe, podłogi, posadzki, tynki, okładziny ścienne, malowanie, okna i drzwi wewnętrzne, izolacje termiczne i przeciw wilgociowe, instalacje wewnętrzne wraz z osprzętem i urządzeniami, elewacja, przyłącza, zagospodarowanie terenu, plac, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych urządzeń i maszyn, wg wykazu stanowiącego załącznik do Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie dostaw wyposażenia, w terminie do dnia 30.10.2019 r.; Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Harmonogram, zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem Umowy, z podaniem terminów realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych w układzie miesięcznym, z uwzględnieniem zakresu prac oraz terminów, o których mowa powyżej.Istnieje możliwość skrócenia końcowego terminu realizacji całego zamówienia, przez co można uzyskać dodatkowe 4 pkt w kryterium - Termin realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - brak wymagań Zamawiającego w ww. zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) W zakresie sytuacji finansowej: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż - 1 500 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie: - jedną robotę budowlaną odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie: budowy hali stalowej, obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu: hale stałe, hale systemowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3 wraz z instalacjami wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i elektrycznej, wraz z zagospodarowaniem terenu - załącznik nr 3 do SIWZ (dokument niewymagany na etapie składania ofert).- jedną robotę budowlaną odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie: budynku w konstrukcji tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niż 1 000 m3 wraz z instalacjami wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wraz z zagospodarowaniem terenu - załącznik nr 3 do SIWZ (dokument niewymagany na etapie składania ofert). 2)Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą (min. jedna osoba) pełniącąfunkcję:- Głównego projektanta do projektowania posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jeden projekt budowlany budynku o charakterze przemysłowo - warsztatowym o łącznej kubaturze min. 5 000 m3, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego: aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); - Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego: aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego: aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej posiadającego: aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie dróg lub równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres min. 10 lat; - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres min. 5 lat; - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres min. 5 lat; - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert);- aktualne członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa - (dokument niewymagany na etapie składania ofert);- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, pełniące funkcję projektantów, kierownika budowy/robót; (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie osób pełniących funkcję kierownika budowy, robót i projektantów
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Oświadczenie Wykonawcy składane w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacja z otwarcia ofert), o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp - załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, określoną w sekcji III.1.2; 2)Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 - załącznik nr 3 do SIWZ.3)wykaz osób pełniących funkcję projektantów i kierowników budowy/robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 13 ust. 10 oraz 12 w Części A SIWZ; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) Zobowiązanie innych Podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia o którym mowa w § 8 Części A SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) - jeżeli dotyczy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 PLN.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.:-pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;-gwarancjach bankowych;-gwarancjach ubezpieczeniowych;-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).3.Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego: 14 9191 0000 2001 0009 2438 0004 4.Warunkiem uznania wniesienia wadium (załącznik do oferty) będzie:a)wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,b)dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu;a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:-musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ,-musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ,-musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.5. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, podlega odrzuceniu. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia4,00
Dodatkowa gwarancja36,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej - aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności - za wyjątkiem zmiany osoby kierownika budowy na warunkach przewidzianych niniejszą Umową.2. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi niniejszą Umową lub treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany terminu wykonania Umowyb) zmiany umówionego zakresu robót,c) zmiany wynagrodzenia.3. Zmiany terminu wykonania Umowy mogą nastąpić w przypadkach: a) nieprawidłowości lub błędów w Programie funkcjonalno - użytkowym, których usunięcie będą poprzedzać konsultacje z autorem programu oraz dokonanie w nim zmian lub poprawek,b) wstrzymania robót spowodowanych wykryciem przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, przedmiotów zabytkowych, pozostałości budowli itp.,c) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,d) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub wystąpienia przeszkód formalno - prawnych niezależnych od żadnej ze stron Umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu wykonania Umowy, e) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wojny, strajki generalne bądź lokalne protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Zamawiającego i Wykonawcę.4. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 15 ust. 3 Umowy, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji przedmiotu Umowy, będzie skutkował tym, że termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w ust. 3, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przyczyny opóźnień winny zostać stwierdzone pismem podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zaś opóźnienia, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.5. Zmiany umówionego zakresu robót mogą nastąpić z powodu: a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,b) konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą Umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to w szczególności okoliczności:-powodujące poprawienie parametrów technicznych; -wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, -braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.-konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,-ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,-jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączonez nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (3571 kc).d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej (Robót zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, o wartość których zostanie zmniejszone wynagrodzenie należne Wykonawcy, będzie następujący:-w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy;- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego Wykonawcy.6. Zmiany wynagrodzenia umownego mogą nastąpić w przypadku: a) wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:-stawki podatku od towarów i usług,-wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,-zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.b) ograniczenia zakresu robót;c) odstąpienia od Umowy.7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych niniejszym paragrafie nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian Umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"; b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;g) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH