Przetarg

Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań.

12-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik
tel. +48324392302
fax. +48324224124
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
http:// www.rybnik.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 660808-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.

Miasto Rybnik: Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań.
Numer referencyjny: ZP.271.168.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadaniazad. 1 -wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach (min. 40 podziałów); w zakresie podziału mieści się wykonanie wstępnego projektu podziału (w razie takiej konieczności), protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej), mapy z projektem podziału; w ramach wykonania jednego podziału należy przyjąć powstanie najwyżej trzech nowych działek geodezyjnych; wykonanie podziałów następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy.zad. 2 - wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg poniższego wykazu nr 1) w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału z zaznaczeniem granicy pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. i umieszczeniem w tym zakresie na projekcie odpowiedniej adnotacji; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, ponieważ cała działka zajęta była pod drogę publiczną - wykonaniu podlega wówczas mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. z jednoczesną aktualizacją użytku gruntowego; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny ze względu na brak zajętości pod drogę publiczną, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego.wykaz nr 1lp. działka obręb księga wieczysta ulica1 1006/100 Zamysłów GL1Y/00075139/1 Leśna2 102 Zamysłów GL1Y/00075139/1 Leśna3 1663/57 Zamysłów GL1Y/00161163/8 Leśna4 1664/57 Zamysłów GL1Y/00156121/4 Leśna5 597/57 Zamysłów GL1Y/00011309/8 Leśna6 1727/179 Rybnik GL1Y/00114583/4 Młyńska7 2588/12 Rybnik GL1Y/00023519/0 Młyńska8 3562/11 Rybnik GL1Y/00067381/3 Młyńska9 5536/12 Rybnik GL1Y/00043579/4 Młyńska10 4125/11 Rybnik GL1Y/00092292/6 Młyńska11 2164/11 Rybnik GL1Y/00113467/8 Młyńska12 4128/12 Rybnik GL1Y/00120840/9 Młyńska13 2481/11 Rybnik GL1Y/00006585/8 Młyńska14 1475/112 Rybnik GL1Y/00059919/5 Młyńska15 916/112 Rybnik GL1Y/00007215/1 Młyńska16 982/116 Rybnik GL1Y/00056246/5 Młyńska17 910/117 Rybnik GL1Y/00032070/6 Młyńska18 122 Rybnik GL1Y/00012388/2 Młyńska19 674 Ochojec GL1Y/00010116/1 św. Huberta20 673 Ochojec GL1Y/00087389/5 św. Huberta21 671 Ochojec GL1Y/00112290/9 św. Huberta22 924 Ochojec GL1Y/00120637/3 św. Huberta23 931 Ochojec GL1Y/00089667/2 św. Huberta24 213/18 Zamysłów GL1Y/00008321/4 Dolna25 1558/16 Zamysłów GL1Y/00069501/5 Dolna26 1589/305 Kamień GL1Y/00039024/8 Falista27 1588/305 Kamień GL1Y/00059647/7 Falista28 997/305 Kamień GL1Y/00055909/4 Falista29 996/305 Kamień GL1Y/00081495/9 Falista30 4226/62 Kamień GL1Y/00122057/7 Tylna31 4228/62 Kamień GL1Y/00034362/4 Tylna32 1690/51 Kamień GL1Y/00033073/4 Tylna33 4017/62 Kamień GL1Y/00117870/4 Tylna34 4018/62 Kamień GL1Y/00006967/0 Tylna35 2822/51 Kamień GL1Y/00058237/3 Tylna36 3194/51 Kamień GL1Y/00085977/0 Tylna37 3193/50 Kamień GL1Y/00085978/7 Tylna38 3192/50 Kamień GL1Y/00083719/0 Tylna39 1315/62 Kamień GL1Y/00110987/8 Tylna40 3189/50 Kamień GL1Y/00075764/1 Tylna41 3188/52 Kamień GL1Y/00083234/6 Tylna42 3187/52 Kamień GL1Y/00085601/4 Tylna43 3186/52 Kamień GL1Y/00086099/8 Tylna44 556/147 Zamysłów GL1Y/00111639/1 Stolarskiego45 990/137 Zamysłów GL1Y/00014416/2 Stolarskiego46 989/137 Zamysłów GL1Y/00022283/9 Stolarskiego47 1665/139 Zamysłów GL1Y/00022285/3 Stolarskiego48 1814/13 Zamysłów GL1Y/00019423/9 Nacyńska49 979/13 Zamysłów GL1Y/00019427/7 Nacyńska50 1771/141 Wielopole GL1Y/00083548/0 Ludowazad. 3 - wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg poniższego wykazu nr 2) w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału z zaznaczeniem granicy pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. i umieszczeniem w tym zakresie na projekcie odpowiedniej adnotacji; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, ponieważ cała działka zajęta była pod drogę publiczną - wykonaniu podlega wówczas mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. z jednoczesną aktualizacją użytku gruntowego; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny ze względu na brak zajętości pod drogę publiczną, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego.wykaz nr 2lp. działka obręb księga wieczysta ulica1 243/40 Popielów GL1Y/00047827/6 Niemcewicza2 244/40 Popielów GL1Y/00047828/3 Niemcewicza3 245/40 Popielów GL1Y/00047826/9 Niemcewicza4 329/40 Popielów GL1Y/00131343/5 Niemcewicza5 2449/478 Popielów GL1Y/00045733/6 Spółdzielcza6 2447/478 Popielów GL1Y/00044098/5 Spółdzielcza7 2698/412 Popielów GL1Y/00007688/7 Spółdzielcza8 3055/412 Popielów GL1Y/00110768/7 Spółdzielcza9 1912/410 Popielów GL1Y/00108829/6 Spółdzielcza10 1913/410 Popielów GL1Y/00108829/6 Spółdzielcza11 3324/413 Popielów GL1Y/00135745/1 Spółdzielcza12 2421/476 Popielów GL1Y/00041234/0 Spółdzielcza13 2422/476 Popielów GL1Y/00041232/6 Spółdzielcza14 1947/476 Popielów GL1Y/00013333/9 Spółdzielcza15 5363/545 Popielów GL1Y/00096210/6 Lokalna16 4019/545 Popielów GL1Y/00096209/6 Lokalna17 4546/552 Popielów GL1Y/00091163/6 Lokalna18 5803/552 Popielów GL1Y/00004698/9 Lokalna19 2856/464 Popielów GL1Y/00036795/2 Kręta20 2857/464 Popielów GL1Y/00036795/2 Kręta21 3011/459 Popielów GL1Y/00125344/7 Kręta22 2088/461 Popielów GL1Y/00045359/0 Kręta23 2089/459 Popielów GL1Y/00000402/0 Kręta24 2354/432 Popielów GL1Y/00047042/9 Kręta25 1169/19 Niedobczyce GL1Y/00109845/1 Andersa26 3771/564 Popielów GL1Y/00083507/1 Zapolskiej27 1049 Ochojec GL1Y/00042214/1 Kuglera28 1081 Ochojec GL1Y/00042214/1 Kuglera29 85 Ochojec GL1Y/00075082/6 Pryszczyny30 722/1 Ochojec GL1Y/00073208/2 Gontowa31 719/2 Ochojec GL1Y/00073207/5 Gontowa32 719/1 Ochojec GL1Y/00105618/3 Gontowa33 683 Ochojec GL1Y/00061577/2 Gontowa34 682 Ochojec GL1Y/00009670/2 Gontowa35 694/135 Golejów GL1Y/00127148/7 KEN36 547/135 Golejów GL1Y/00127148/7 KEN37 568/183 Zamysłów GL1Y/00014525/9 Polna38 726/183 Zamysłów GL1Y/00033638/3 Polna39 1599/174 Zamysłów GL1Y/00009064/1 Polna40 1574/178 Zamysłów GL1Y/00111226/3 Polna41 1718/178 Zamysłów GL1Y/00119913/2 Polna42 1770/178 Zamysłów GL1Y/00044138/8 Polna43 725/183 Zamysłów GL1Y/00018609/0 Polna44 1088/178 Zamysłów GL1Y/00044132/6 Polna45 1247/63 Rybnik GL1Y/00120520/0 Sobika46 1179/176 Smolna GL1Y/00000441/5 Hallera47 581/177 Smolna GL1Y/00003149/9 Hallera48 1435/177 Smolna GL1Y/00003149/9 Wiejska49 1194/196 Zamysłów Zamysłów Króle. wyk. 66 Hoża50 313/27 Rybnik GL1Y/00001365/5 Żeromskiegozad. 4 - wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu nr 3) w celu wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej ulica Śląska - ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny publicznych dróg klasy ,,zbiorcza" (KDZ) ; w zakresie podziału mieści się wykonanie wstępnego projektu podziału (w razie takiej konieczności), protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej), mapy z projektem podziału.wykaz nr 3Lp. Działka Powierzchnia (m2) Obręb Nr KW1 1033/143 1035 Niedobczyce GL1Y/00002673/42 1121/143 3748 Niedobczyce GL1Y/00031920/33 1115/143 480 Niedobczyce GL1Y/00039989/04 1113/143 1290 Niedobczyce GL1Y/00041409/85 1107/143 2507 Niedobczyce GL1Y/00044448/46 1117/143 497 Niedobczyce GL1Y/00044552/67 1109/143 4077 Niedobczyce GL1Y/00009328/08 1119/143 498 Niedobczyce KW Zamysłów Królewski wyk. 409 1111/143 1255 Niedobczyce KW Niedobczyce wyk. 59710 1426/60 5292 Chwałowice GL1Y/00120809/011 1556/62 13898 Chwałowice GL1Y/00120809/0zad. 5 - wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych (min. 70 znaków), w tym także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ich stabilizacja; realizacja umowy następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy; jedno zlecenie obejmować będzie wznowienie lub wyznaczenie co najmniej trzech punktów granicznych w ramach jednej nieruchomości a z czynności tych sporządzony zostanie protokół, który stanowił będzie podstawę rozliczenia przedmiotu umowy.zad. 6 - aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia; ewidencja gruntów i budynków wykazuje aktualnie 63 punkty graniczne działki 2361/40 i 552 punkty graniczne działki 2394/45.zad. 7 - wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych (min. 25 wycen) wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków trwale z gruntem związanymi, dla różnych celów wynikających z przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, zamiany, aktualizacje opłat rocznych, ograniczone prawa rzeczowe itp.); wykonanie wycen następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy.zad. 8 - wykonanie maksymalnie 50 opracowań (min. 40 opracowań) składających się z:- rzutu odpowiednich kondygnacji budynku wielolokalowego i dokonanie na nich, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, zaznaczeń lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu (dodatkowo wymagany rzut pionowy garażu) wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi jako załącznika do aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu i sprzedaży (w 2 egz.),- wyceny lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, z określeniem wartości nakładów dokonanych przez najemcę;- wykonanie opracowań następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy.Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zadań 7 i 8 jest: - zgromadzenie we własnym zakresie istotnych dokumentów wykorzystanych przy sporządzaniu operatu szacunkowego opisujących stan i przeznaczenie nieruchomości a także dokumentów pozwalających ocenić cechy podobne i wyróżniające nieruchomość szacowaną i nieruchomości przyjęte do porównania, - dołączenie do operatu szacunkowego dokumentacji fotograficznej z oględzin nieruchomości, - usuwanie wszelkich nieprawidłowości, udzielanie niezbędnych wyjaśnień i w razie konieczności potwierdzanie aktualności sporządzonego operatu szacunkowego.

II.5) Główny kod CPV: 70332000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dotyczy zadań 1-6Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2.dotyczy zadania 7Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.dotyczy zadania 8Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. :wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. :wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie ,,Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-20, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach (min. 40 podziałów); w zakresie podziału mieści się wykonanie wstępnego projektu podziału (w razie takiej konieczności), protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej), mapy z projektem podziału; w ramach wykonania jednego podziału należy przyjąć powstanie najwyżej trzech nowych działek geodezyjnych; wykonanie podziałów następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówieniado 10 grudnia 2019 r., a wykonanie:- jednego podziału ze wstępnym projektem podziału w terminie do 120 dni od udzielenia zlecenia częściowego- jednego podziału (bez wstępnego projektu podziału) w terminie do 100 dni od udzielenia zlecenia częściowego


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu nr 1) w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału z zaznaczeniem granicy pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. i umieszczeniem w tym zakresie na projekcie odpowiedniej adnotacji; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, ponieważ cała działka zajęta była pod drogę publiczną - wykonaniu podlega wówczas mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. z jednoczesną aktualizacją użytku gruntowego; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny ze względu na brak zajętości pod drogę publiczną, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu nr 2) w trybie art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 73 ust. 3a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; w zakresie podziału mieści się wykonanie projektu podziału z zaznaczeniem granicy pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. i umieszczeniem w tym zakresie na projekcie odpowiedniej adnotacji; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny, ponieważ cała działka zajęta była pod drogę publiczną - wykonaniu podlega wówczas mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą pasa drogowego wg stanu w dniu 31.12.1998 r. z jednoczesną aktualizacją użytku gruntowego; jeżeli w trakcie pomiarów okaże się, że podział jest niezasadny ze względu na brak zajętości pod drogę publiczną, wówczas dopuszcza się możliwość udzielenia zlecenia zastępczego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu nr 3) w celu wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej ulica Śląska - ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny publicznych dróg klasy ,,zbiorcza" (KDZ) ; w zakresie podziału mieści się wykonanie wstępnego projektu podziału (w razie takiej konieczności), protokołu z przyjęcia granic nieruchomości, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego (jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej), mapy z projektem podziału
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych (min. 70 znaków), w tym także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ich stabilizacja; realizacja umowy następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy; jedno zlecenie obejmować będzie wznowienie lub wyznaczenie co najmniej trzech punktów granicznych w ramach jednej nieruchomości a z czynności tych sporządzony zostanie protokół, który stanowił będzie podstawę rozliczenia przedmiotu umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówieniado 10 grudnia 2019 r., a wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych objętych jednym zleceniem częściowym w terminie do 60 dni od udzielenia zlecenia


Część nr: 6Nazwa: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia; ewidencja gruntów i budynków wykazuje aktualnie 63 punkty graniczne działki 2361/40 i 552 punkty graniczne działki 2394/45
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70332000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36252,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych (min. 25 wycen) wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków trwale z gruntem związanymi, dla różnych celów wynikających z przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, zamiany, aktualizacje opłat rocznych, ograniczone prawa rzeczowe itp.); wykonanie wycen następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Wykonanie maksymalnie 50 opracowań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie maksymalnie 50 opracowań (min. 40 opracowań) składających się z:- rzutu odpowiednich kondygnacji budynku wielolokalowego i dokonanie na nich, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, zaznaczeń lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu (dodatkowo wymagany rzut pionowy garażu) wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi jako załącznika do aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu i sprzedaży (w 2 egz.),- wyceny lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, z określeniem wartości nakładów dokonanych przez najemcę;- wykonanie opracowań następować będzie na podstawie zleceń częściowych udzielanych w czasie trwania umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówieniado 10 grudnia 2019 r., a wykonanie opracowań w terminie do 21 dni od udzielenia zlecenia częściowego (jedno zlecenie może obejmować wykonanie maksymalnie 10 opracowań)