Przetarg

Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2019 r.

19-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14,11-040 Dobre Miasto
tel. 896 153 939
fax. 896 161 443
e-mail: info@dobremiasto.com.pl
http:// http://bip.dobremiasto.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 662672-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Gmina Dobre Miasto: Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre Miasto, krajowy numer identyfikacyjny 51074365700000, ul. ul. Warszawska  14 , 11040   Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 153 939, e-mail info@dobremiasto.com.pl, faks 896 161 443.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dobremiasto.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dobremiasto.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dobremiasto.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
Adres:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2019 r.
Numer referencyjny: FR.271.23.2018.EK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2019 roku.1. W ramach utrzymania czystości na terenie miasta Dobre Miasto do obowiązków Wykonawcy należy:1) usuwanie zanieczyszczeń poprzez: systematyczne oczyszczanie z błota, piachu, liści i innych nieczystości ulic, chodników, placów, przystanków komunikacyjnych (na terenie miasta i gminy), ciągów komunikacyjnych, ciągów pieszych w parkach i skwerach;2) utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy w należytej czystości, m.in. poprzez bieżące usuwanie ogłoszeń/reklam itp. oraz ich bieżąca konserwacja poprzez naprawę uszkodzonych ławek/siedzisk, wymianę pękniętych lub stłuczonych osłon, wymianę uszkodzonych koszy 3) utrzymanie w czystości oraz w należytym stanie technicznym (tj. prostowanie) znaków drogowych;4) utrzymanie w czystości fontanny solankowej (ul. Warszawska) i fontanny kuli (skwer Ks. Jerzego Popiełuszki), zdrojów ulicznych (ul. Warszawska, skwer Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Tadeusza Nalepy) oraz stanowiska dla kamperów (ul. Tadeusza Nalepy),5) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, usunięcie zanieczyszczeń w tym ułamanych konarów i gałęzi drzew, połamanych drzew (złomów), wywrotów drzew (wyrwane wraz z bryłą korzeniową) - niezwłocznie po ich ustąpieniu;6) minimum raz na pół roku mycie koszy ulicznych oraz raz do roku ich odkażanie; 7) zagospodarowanie powstałych po sprzątnięciu zmiotek i innych odpadów ulicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;8) usuwanie nieaktualnych ogłoszeń umieszczanych na słupach ogłoszeniowych - po każdym weekendzie;9) bieżące usuwanie ogłoszeń/reklam itp. ze słupów oświetleniowych, znaków drogowych, drogowskazów, drzew oraz innych miejsc nie przeznaczonych do tego celu;10) usuwanie padłych zwierząt z przestrzeni publicznej miasta i gminy, zgłaszanych indywidualnie przez Zamawiającego ustnie, telefonicznie lub pisemnie - w ciągu 30 min od zgłoszenia;11) utrzymanie toalety publicznej, zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II poprzez:a) bieżące utrzymanie czystości pomieszczenia toalety i urządzeń w niej zainstalowanych,b) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, środków czystości i opróżnianie kosza z odpadków,c) utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń znajdujących się w toalecie,d) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i wody,e) pobieranie opłat z tytułu korzystania z toalety - opłaty te będą stanowić dochód Wykonawcy;12) bieżące utrzymanie w czystości i konserwacja (w tym uzupełnianie) nawierzchni ciągów pieszych kruszywem o właściwej granulacji i rodzajem zgodnym z wbudowanym; 13) przeglądy roczne i 5-letnie placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej,14) coroczna konserwacja ciągów pieszych, kładek dla pieszych, tarasów nadrzecznych, stopni tarasowych oraz schodów (zlokalizowane przy ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Sowińskiego i ul. Nalepy), wykonanych z pokładów drewnianych modrzewiowych, preparatem przystosowanym dla drewna do użytku zewnętrznego,15) utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych i małej architektury, tj. makiety, tablice informacyjne, ławki, wiaty, kosze na śmieci oraz urządzenia interaktywne (zlokalizowane przy ul. Warszawskiej, ul. Rzeszutka, ul. Sowińskiego, ul. Nalepy, ul. Kościuszki, ul. Orła Białego i ul. Malczewskiego)16) coroczna wymiana piasku na terenach rekreacyjno - sportowych (o powierzchni około 583 m2), zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej i ul. Nalepy, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.Wykaz powierzchni podległej oczyszczaniu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykaz ulic, przy których ustawione się kosze stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre Miasto stanowi załącznik nr 16 do SIWZ 2. W ramach pielęgnacji terenów zieleni miejskiej do obowiązków Wykonawcy należy:1) koszenie trawników w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;2) zagospodarowanie skoszonej trawy zgodnie z ustawą o odpadach;3) pielęgnacja trawnika: wiosenna i jesienna aeracja na głębokość 4-5 cm, wertykulacja, usunięcie resztek obumarłej trawy i nawożenie nawozem wieloskładnikowym dostosowanym do pory roku, dosiewanie trawy (mieszanką regeneracyjną lub taką samą mieszanką traw jak pielęgnowany trawnik), szczególnie w miejscach zdegradowanych na skutek użytkowania, wysuszenia lub wygnicia po zimie. Zapewnienie nawozów i sprzętu niezbędnego do należytego wykonania zlecenia leży po stronie Wykonawcy i wliczone jest w koszty usługi;4) podlewanie trawników konwencjonalnych w miarę potrzeby w zależności od pogody;5) wiosenne i jesienne grabienie trawników z liści;6) bieżące rozgrabianie, rozgarnianie hałd i usypisk śniegu zalegających na trawnikach; 7) nasadzenia jednoroczne i wieloletnie (bylin, drzew, krzewów) z towaru dostarczonego przez Zamawiającego;8) nawożenie 2-razy do roku i podlewanie nasadzeń drzew wskazanych w załączniku tabelarycznym oraz krzewów w zależności od pogody;9) bieżące pielenie i uzupełnianie korą mis nowo posadzonych drzew i krzewów oraz rabat ściółkowanych korą;10) przycinanie i formowanie żywopłotów i krzewów - co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z zasadami pielęgnacji danego gatunku oraz bieżące przycinanie w miarę potrzeby krzewów i gałęzi drzew, które przerastają na ciągi pieszo - jezdne utrudniają poruszanie się lub przesłaniają znaki drogowe;11) utrzymanie nadanego kształtu korony drzew formowanych (formowanie w kulę), wskazanych w zestawieniu tabelarycznym - 1 raz w roku (w okresie bezlistnym) oraz usuwanie odrostów korzeniowych z drzew formowanych i pędów regeneracyjnych wyrastających z pnia przesłaniających znaki lub wchodzących w skrajnię chodnika - co najmniej 2 razy w roku (I cięcie najpóźniej do końca kwietnia, II cięcie najpóźniej do końca października);12) usuwanie drzew lub ich uszkodzonych części, potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia - niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia;13) pielenie żywopłotów i wycinanie odrostów oraz siewek drzew wyrastających z żywopłotów;14) ucinanie odrostów korzeniowych wchodzących w kolizję z infrastrukturą;15) utrzymywanie alejek parkowych i ciągów spacerowych poprzez:a) systematyczne odchwaszczanie alejek,b) systematyczne wykaszanie ciągów spacerowych,c) bieżące uzupełnianie ubytków i wyrównywanie nawierzchni alejek i ciągów,16) systematyczna pielęgnacja rabat w tym: kwiatowych, krzewów rosnących w grupie, krzewów rosnących pojedynczo, nasadzeń drzew, rabat bez kory, polegająca na:a) pieleniu,b) podlewaniu rabat w zależności od pogody oraz nowo posadzonych drzew i krzewów przez okres 3 lat od posadzenia oraz pozostałych nasadzeń w zależności od pogody;c) przykrywaniu roślin jesienią i odkrywaniu wiosną,d) przygotowanie igliwia (gałązek świerkowych) celem dekoracji donic, tzw. tortów w okresie świątecznym, e) nawożeniu drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych oraz roślin cebulowych,17) utrzymanie i konserwacja konstrukcji kwietnikowych i donic na terenie Dobrego Miasta;18) konserwacja i bieżące podlewanie konstrukcji kwietnikowej w kształcie jelenia;19) bieżące uzupełnianie palików i wiązań do drzewek oraz podpór krzewów i roślin pnących;20) pielenie trawy z chodników i krawężników;21) uzupełnianie ziemi na rabatach i w gazonach oraz kory w nowo posadzonych drzewach i krzewach;22) utrzymywanie i konserwacja ławek, polegająca na:- malowaniu 1 raz w roku (wiosną),- bieżącej naprawie i uzupełnianiu ubytków;Rozpoczęcie prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (tj. koszenie, cięcie, formowanie i podlewanie) następuje z inicjatywy Wykonawcy. Wyżej wymienione prace, powinny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zapewniać prawidłową wegetację roślin.Wykaz terenów zieleni miejskiej podlegającej pielęgnacji stanowi załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz ulic, przy których ustawione są ławki stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.Wykaz ulic, przy których ustawione są donice/torty/pergole/gazony stanowi załącznik nr 15 do SIWZ3. W ramach zimowego utrzymania ulic, chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta, do obowiązków Wykonawcy należy:1) odśnieżanie ulic, chodników ciągów pieszych i placów,2) zwalczanie śliskości nawierzchni ulic, chodników ciągów pieszych i placów,3) usunięcie nadmiaru śniegu i piasku.Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto stanowi załącznik nr ... do SIWZ.Decyzję o rozpoczęciu odśnieżania i usuwania śliskości na ulicach, chodnikach, ciągach pieszych i placach podejmuje Wykonawca.4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta prowadzone będzie zgodnie z następującymi wymaganiami: 1) I kategoria zimowego utrzymania - prace należy rozpocząć w ciągu 0,5 godziny od wystąpienia zjawiska, jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości;2) II kategoria zimowego utrzymania - prace należy rozpocząć w ciągu 3 godzin od wystąpienia zjawiska, jezdnia powinna być odśnieżona nie mniej niż w 90% szerokości jezdni i posypana na całej długości;3) III kategoria - prace należy rozpocząć w ciągu 3 godzin od wystąpienia zjawiska, jezdnia powinna być odśnieżona nie mniej niż w 80% szerokości jezdni i posypana na całej długości.Rozpoczęcie prac należy rozumieć jako rozpoczęcie czynnej pracy sprzętu lub ludzi w danym miejscu.5. W przypadku opóźnienia ponad 24 godzin w rozpoczęciu wykonania obowiązków zimowego utrzymania ulic, chodników, ciągów pieszych i placów, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu przedsiębiorcy a Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.6. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć (w ilości nie przekraczającej 10%) liczbę ławek, koszy ulicznych, powierzchnię terenów zielonych objętych pielęgnacją, powierzchnię ulic, chodników, ciągów pieszych i placów, objętych utrzymaniem czystości lub utrzymaniem zimowym.7. Zmniejszenie lub zwiększenie w zakresie opisanym w ust. 6 ilości ławek, koszy ulicznych, powierzchni terenów zielonych objętych pielęgnacją, powierzchni ulic, chodników, ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem czystości lub utrzymaniem zimowym nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszą umową.8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917).9. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych warunków, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały zawarte w rozdziale XX niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5
77342000-9
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną kompleksową usługę obejmującą łącznie: utrzymanie czystości miejskiej, pielęgnację terenów zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe na terenie miasta, na kwotę nie mniejszą niż 350.000 zł. brutto; b) dysponuje co najmniej następującym sprzętem:o trzema pługami średnimi patrolowymio trzema piaskarkami o jedną koparko-ładowarką o jedną zamiatarką chodnikową samojezdną; o jednym ciągnikiem typu lekkiego z osprzętem do odśnieżania chodników o masie całkowitej max do 1700 km; c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: o co najmniej pięcioma osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym pracownicy wykonujący prace oczyszczania miasta i pielęgnację zieleni miejskiej, zimowe utrzymanie miasta oraz operatorzy niezbędnego sprzętu i urządzeń, w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia. o co najmniej jedną osobą do kierowania usługami, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu usługami polegającymi na oczyszczaniu miasta, pielęgnacji zieleni miejskiej oraz zimowym utrzymaniu miasta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty: 1) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł. 2) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wykonawca załącza do oferty oryginał pełnomocnictwa, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona, jeżeli upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
liczba osób, które będą zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymieniona w art. 144 ustawy Pzp, oraz:1) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług, 2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,3) oznaczenia stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,5) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH