Przetarg

Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu

19-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a,58-420 Lubawka
tel. 075 7411541 w. 39,
fax. 757 411 541
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl,
http:// www.sanikom.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 663232-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.: Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: ,,Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: ,,Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II, Działanie 2.2
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 23044331100000, ul. ul. Nadbrzeżna  5a , 58-420   Lubawka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7411541 w. 39, , e-mail sanikom@sanikom.com.pl, , faks 757 411 541.
Adres strony internetowej (URL): www.sanikom.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka komunalna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.sanikom.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, pokój nr 6 (Biuro Zarządu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: ,,Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
Numer referencyjny: 14/JRP/PZ/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w technologii ich sortowania. Zakres usług w ramach niniejszego postępowania obejmuje doradztwo w zakresie technologii przetwarzania odpadów, poczynając od analizy posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień poprzez fazę projektową do wykonawstwa (zamaszynowienia) i rozruchy instalacji włącznie.W ramach Projektu planowana jest:I. Modernizacja części mechanicznej i biologicznej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów ZUO Lubawka na ul. Zielonej.II. Budowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce.III. Budowa punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Boguszów Gorce.Miejsce realizacji Projektu:województwo dolnośląskie, w tym:1) Lubawka, ul. Komunalna 3 oraz ul. Zielona 30 (powiat kamiennogórski),2) Boguszów-Gorce, ul. Brzozowa 1 (powiat wałbrzyski).Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.5) Główny kod CPV: 71310000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71241000-9
71621000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może zostać skrócony w przypadku jego zrealizowania przed upływem terminu określonego w ust.1 lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Skrócenie okresu realizacji Umowy nastąpi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony postanowiły rozwiązać Umowę.3. Termin wykonania zamówienia może zostać wydłużony w przypadku:1) wydłużenia terminów realizacji projektu pn. ,,Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu" przez Instytucję Wdrażającą,2) opóźnień w wykonywaniu robót/dostaw przez wykonawców robót budowlanych/dostaw.4. W sytuacjach określonych w ust.3 dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do maksymalnie 30.06.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym punkcie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym punkcie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie i prawidłowo ukończyli(*1) co najmniej jedno zamówienie o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. usługi polegającej na świadczeniu usługi doradczej (eksperckiej) przy inwestycjach obejmujących budowę linii technologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o następujących minimalnych wymaganiach:a) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej do przetwarzania odpadów o wartości linii co najmniej 8 000 000,00 zł z podatkiem vat(*2). Przez linię technologiczną rozumie się zespół maszyn i urządzeń powiązanych mechanicznie i elektrycznie sterowany z jednego miejsca,b) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,c) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej dla co najmniej jednego ze strumieni odpadów:? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. kod odpadu w Unii Europejskiej 200301);? opakowania z papieru i tektury wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych (np. kody odpadów w Unii Europejskiej 150101 wraz z 150102);? zmieszane odpady opakowaniowe (np. kod odpadu w Unii Europejskiej 150106).(*1) Za wykonaną/ukończoną usługę Zamawiający uważa kompleksową usługę świadczoną w fazie przygotowania i realizacji projektu, przy czym:Przygotowanie projektu. Za wykonaną usługę w fazie przygotowania projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły (nieincydentalny) w okresie od rozpoczęcia fazy projektowej do jej zakończenia. W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji projektowej linii technologicznej - odpowiednio do wymagań w lit. A.Realizacja projektu. Za wykonaną usługę w fazie realizacji projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły (nieincydentalny) w okresie od rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (określonego wymaganiami lit. A) do jego ukończenia (wystawione Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie). W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie warunku również sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru/eksperta w zespole Inżyniera Rezydenta w zakresie technologii przetwarzania odpadów, dla zadania spełniającego minimalne wymagania określone w lit. A.(*2) W przypadku podania przez wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ogłoszenia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyższy warunek spełniać mogą łącznie.Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ww. warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego usługi. Zamawiający nie dopuszcza ,,sumowania" zdolności kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania tegoż warunku udziału w postępowaniu. W analogiczny sposób należy rozumieć ww. warunek w sytuacji, gdy wykonawca zamierza polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu - podmiot ten musi spełniać ww. warunek w całości.B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują / będą dysponować co najmniej następującymi osobami:Technolog Nr 1 - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w świadczeniu usług doradczych/eksperckich w zakresie technologii przetwarzania odpadów dla ukończonych projektów infrastrukturalnych, w tym w okresie ostatnich 5 lat (licząc do dnia składania ofert) prawidłowo wykonana usługa(*1) w co najmniej jednym Zadaniu obejmującym budowę linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o następujących minimalnych wymaganiach:a) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej do przetwarzania odpadów z co najmniej jednym sorterem optopneumatycznym o wartości linii co najmniej 8 000 000,00 zł z podatkiem vat(*2). Przez linię technologiczną rozumie się zespół maszyn i urządzeń powiązanych mechanicznie i elektrycznie sterowany z jednego miejsca,b) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w technologii ich sortowania,c) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej dla co najmniej jednego ze strumieni odpadów:? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. kod odpadu w Unii Europejskiej 200301);? opakowania z papieru i tektury wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych (np. kody odpadów w Unii Europejskiej 150101 wraz z 150102);? zmieszane odpady opakowaniowe (np. kod odpadu w Unii Europejskiej 150106).(*1) Za prawidłowo wykonaną usługę Zamawiający uważa kompleksową usługę świadczoną w fazie przygotowania i realizacji projektu, przy czym:Przygotowanie projektu. Za wykonaną usługę w fazie przygotowania projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły (nieincydentalny) w okresie od rozpoczęcia fazy projektowej do jej zakończenia. W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji projektowej linii technologicznej - odpowiednio do wymagań pkt 1).Realizacja projektu. Za wykonaną usługę w fazie realizacji projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły, nieincydentalny (z wyłączeniem usług nadzoru autorskiego), w okresie od rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (określonego wymaganiami pkt 1) do jego ukończenia (wystawione Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie). W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie warunku również sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru/eksperta w zespole Inżyniera Rezydenta w zakresie technologii przetwarzania odpadów, dla zadania spełniającego minimalne wymagania określone w pkt 1).(*2) W przypadku podania przez wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ogłoszenia.Technolog Nr 2 - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w świadczeniu usług eksperckich/doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów dla ukończonych projektów infrastrukturalnych, w tym w okresie ostatnich 5 lat (licząc do dnia składania ofert) prawidłowo wykonana usługa(*1) w co najmniej jednym Zadaniu obejmującym budowę linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o następujących minimalnych wymaganiach:a) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej do przetwarzania odpadów o wartości linii co najmniej 8 000 000,00 zł z podatkiem vat(*2). Przez linię technologiczną rozumie się zespół maszyn i urządzeń powiązanych mechanicznie i elektrycznie sterowany z jednego miejsca,b) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,c) usługa dotyczyła budowy linii technologicznej dla co najmniej jednego ze strumieni odpadów:? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. kod odpadu w Unii Europejskiej 200301).(*1) Za prawidłowo wykonaną usługę Zamawiający uważa kompleksową usługę świadczoną w fazie przygotowania i realizacji projektu, przy czym:Przygotowanie projektu. Za wykonaną usługę w fazie przygotowania projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły (nieincydentalny) w okresie od rozpoczęcia fazy projektowej do jej zakończenia. W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji projektowej linii technologicznej - odpowiednio do wymagań pkt 1).Realizacja projektu. Za wykonaną usługę w fazie realizacji projektu Zamawiający przyjmuje świadczenie usług doradczych (eksperckich) mających charakter ciągły, nieincydentalny (z wyłączeniem usług nadzoru autorskiego), w okresie od rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu, (określonego wymaganiami pkt 1) do jego ukończenia (wystawione Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie). W tym przypadku Zamawiający uzna za spełnienie warunku również sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru/eksperta w zespole Inżyniera Rezydenta w zakresie technologii przetwarzania odpadów, dla zadania spełniającego minimalne wymagania określone w pkt 1).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 10, ust. 1, pkt 4), lit. a) Części I SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio: - oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub - oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykaz usług (wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.b) wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Jeżeli jednak Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.2. W sytuacji określonej w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do IDW).3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich:1) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) Pzp;2) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp,zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 4 Części I SIWZ, złożone przez te podmioty.II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10, ust 1, pkt 4), lit. a) Części I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy.III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.IV. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór - Załącznik nr 4 do IDW).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium (wnoszenia i zwrotu) określone zostały w Rozdziale 18 Części I SIWZ (IDW).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wzór umowy stanowią Część IV SIWZ.2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.3. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania umowy - zgodnie z Rozdz. 4 ust. 3 i 4 Części I SIWZ (IDW) - zmiana terminu realizacji zamówienia wprowadzona zostanie aneksem do umowy.4. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.5. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 4 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy.6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie.7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia.8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 9 podlega unieważnieniu.11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych,4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH