Przetarg

Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie

20-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43,01-161 Warszawa
tel. 22 3910100
fax. 22 3910296
e-mail: bzp@mpo.com.pl
http:// www.mpo.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 663414-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.: Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 015314451, ul. ul. Obozowa  43 , 01-161  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3910100, e-mail bzp@mpo.com.pl, faks 22 3910296.
Adres strony internetowej (URL): www.mpo.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Usługi komunalne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mpo.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpo.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt - pok. 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie"
Numer referencyjny: JRP.27.4.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1. Studium Wykonalności Zadanie obejmuje przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Linii Technologicznej Sortowni o docelowej mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, przy założeniu, iż instalacja będzie pracować z mocą przerobową 20 000 Mg/rok na jedną zmianę roboczą przy pracy trzyzmianowej, alternatywnie z możliwością pracy na dwie zmiany robocze z mocą przerobową 30 000 Mg/rok na jedną zmianę (z łączną mocą przerobową do 60 000 Mg/rok). W ramach tego zadania konieczna będzie ścisła współpraca z ekspertami inicjatywy Jaspers, Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej i Pośredniczących POIiŚ, w tym udział w spotkaniach. Zadanie obejmuje bieżące aktualizacje i uzupełnianie Studium Wykonalności, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucje właściwe do zarządzania środkami publicznymi. Zadanie 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zadanie obejmuje uzyskanie ostatecznej albo prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Linii Technologicznej Sortowni o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok (dalej jako ,,Nowa DŚ"), w tym w szczególności: a. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie Nowej DŚ ; b.przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko; c. reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu w sprawie wydania Nowej DŚ przed właściwymi organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; d. reprezentowanie Zamawiającego przed stronami postępowania w sprawie wydania Nowej DŚ jak i podmiotami działającymi na prawach strony oraz przed wszelkimi innymi podmiotami (w tym przed osobami fizycznymi) w toku konsultacji społecznych, rozpraw administracyjnych itp.; e. bieżące doradztwo prawne i techniczne związane z postępowaniem w sprawie wydania Nowej DŚ.

II.5) Główny kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71356000-8
71621000-7
90711400-8
79131000-1
79314000-8
71356300-1
71355000-1
71356400-2
90711000-4
72221000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi odpowiednio: 1) Studium Wykonalności (dalej: SW) dla Linii Technologicznej Sortowni (dalej: LTS) w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od dnia zawarcia Umowy; 2) aktualizacji SW dla LTS w terminie określonym w zleceniu Zamawiającego; 3) uzyskania ostatecznej lub prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok (dalej: Nowa DŚ) w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie Nowej DŚ, w tym do przygotowania Raportu Oddziaływania na Środowisko dla LTS w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: 5.10.3 W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 5.5.2 IDW Wykonawca musi wykazać, że posiada: 5.10.3.1 średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 607 400 PLN (słownie: sześćset siedem tysięcy czterysta złotych). Uwaga nr 1 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Uwaga nr 2 Jeżeli Wykonawca ma rok obrotowy określony inaczej niż jako rok kalendarzowy to wymogi zawarte w niniejszym IDW dla roku obrotowego należy interpretować jako 12 miesięcy następujących po sobie i tworzących pełny rok obrotowy. Uwaga nr 3 Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej). Uwaga nr 4 Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych podzieloną przez 3 (trzy) lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzieloną przez ilość lat odpowiadających temu okresowi. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6 IDW.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 5.10.1 W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 5.5.3 IDW Wykonawca musi wykazać, że: A. w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko i dotyczyła budowy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 Mg/rok lub oczyszczalni ścieków dla aglomeracji co najmniej 30 tysięcy RLM (równoważnej liczby mieszkańców); B. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu studium wykonalności dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 Mg/rok lub oczyszczalni ścieków dla aglomeracji co najmniej 30 tysięcy RLM (równoważnej liczby mieszkańców), dla których przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko oraz na podstawie powyższego studium wykonalności zostało przyznane finansowanie ze źródeł zewnętrznych za wyjątkiem kredytów i pożyczek i emisji obligacji. Uwaga nr 1 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w swoich dokumentach przedstawią to samo zamówienie to będzie to traktowane jako 1 (jedno) zamówienie. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 7 IDW. 5.10.2 W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 5.5.3 IDW Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem kadrowym w postaci osób zapewniających wykonanie zamówienia (,,Personel Kluczowy") w liczbie i o doświadczeniu zawodowym wystarczającym do zabezpieczenia wykonania wszystkich zadań o następujących kwalifikacjach: a) Kierownik Zespołu- ekspert ds. gospodarowania odpadami i ocen oddziaływania na środowisko - osoba legitymująca się: o wykształceniem wyższym. o doświadczeniem zawodowym zgodnym z wymogami opisanymi w art. 74a ust. 2 pkt 2) Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) b) Ekspert w zakresie technologii sortowania odpadów - osoba legitymująca się: o wykształceniem wyższym technicznym; o doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania sortowni odpadów komunalnych, która w okresie ostatnich 5 lat zaprojektowała co najmniej 1 sortownię odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki wyposażoną w co najmniej 5 separatorów, która obecnie znajduje się w fazie eksploatacji. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż za spełnienie powyższego warunku uzna sortownię odpadów dedykowaną zarówno do pracy w trybie dla odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki jaki i odpadów komunalnych zmieszanych. c) Radca prawny lub adwokat - osoba legitymująca się: o posiada tytuł radcy prawnego lub adwokata; o co najmniej 7 letnim doświadczeniem zawodowym jako radca prawny lub adwokat o w ostatnich 5 latach przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu uczestniczyła jako radca prawny lub adwokat w co najmniej 2 projektach z obszaru przetwarzania odpadów komunalnych lub gospodarki wodno - ściekowej, dla których zostało przyznane finansowanie ze źródeł zewnętrznych za wyjątkiem kredytów i pożyczek i emisji obligacji. d) Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych - osoba legitymująca się: o wykształceniem wyższym w zakresie ekonomii lub finansów; o co najmniej 7 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa finansowego, która w ostatnich 7 latach uczestniczyła jako ekspert w przygotowaniu analiz finansowych będących częścią studium wykonalności, na podstawie którego projekt otrzymał finansowanie ze źródeł zewnętrznych za wyjątkiem kredytów i pożyczek i emisji obligacji. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli studium wykonalności dotyczyło jednego z następujących przedsięwzięć: oczyszczalni ścieków, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, elektrociepłowni i elektrowni konwencjonalnych. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6 IDW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1A i Załącznik nr 1 B do SIWZ; 6.2 dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); 6.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 11 do IDW. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. 6.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.6 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.: 6.6.1 na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.10.1 A i B niniejszej IDW Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie; Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu Usług stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej IDW; 6.6.2 na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.10.2 niniejszej IDW Wykaz osób wskazanych/ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego w treści z Załącznikiem nr 6 do niniejszej IDW. 6.6.3 sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 6.6.4 jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.3 IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp, tzn. dokumentów które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 6.6.5 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 6.6.1 - 6.6.3 IDW składa ten Wykonawca/ Ci Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 niniejszej IDW. 6.6.6 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.6.7 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.6.8 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.6.9 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp w brzmieniu: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 6.6.10 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności którego wzór stanowi Załącznik 7 do niniejszej IDW; 6.6.11 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW; 6.6.12 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej IDW; 6.6.13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: a) Zamiast dokumentu z pkt 6.6.6 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zamiast dokumentów z pkt 6.6.7 - 6.6.8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt. powinny/ powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Zamiast dokumentu z pkt 6.6.9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt. powinny/ powinien być wystawiony/(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.6.14 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.13, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty o których mowa w niniejszym pkt. powinny/ powinien być wystawiony/(e) odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 6.6.13 ppkt b) albo nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 6.6.13 ppkt a i c). 6.6.15 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6.16 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.6, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.6.13 ppkt a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o których mowa w niniejszym pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.6.17 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6.18 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w pkt.6.6 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w od pkt. 6.6.6 do pkt. 6.6.12.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 9 111 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto jedenaście 00/100). 8.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu; 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.2.3 gwarancjach bankowych; 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r, poz.1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Dokładne informacje na temat wnoszenia wadium znajdują się w Części I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
Kryterium Doświadczenie członków personelu kluczowego30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Części III SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych w Części III SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy niniejsze postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH