Przetarg

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

13-05-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Popielów
Opolska 13,46-090 Popielów
tel. -
e-mail: kancelaria@popielow.pl
http:// www.bip.popielow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 546413-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Gmina Popielów: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów - wykonanie dokumentacji projektowej" w ramach projektu pn. ,,Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Popielów, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Opolska  13 , 46-090  Popielów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. -, e-mail kancelaria@popielow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.popielow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.popielow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, 46-090 Popielów - Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów - wykonanie dokumentacji projektowej" w ramach projektu pn. ,,Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
Numer referencyjny: BOS.271.8.2019.TJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej w dalszej części niniejszej SIWZ decyzją ZRID) dla zadania pn.: ,,Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów" - z podziałem na części. Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ODPOWIEDNIO: 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno - Użytkowego (nazywanego dalej PFU) stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. PFU obejmuje opis całego zadania, przeznaczenie opracowywanej dokumentacji projektowej i ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania prawne, techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne. 3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania częściowe podano poniżej: 1. CZĘŚĆ I: 1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia (ciąg drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Popielów - Obórki), od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 1 (ok. 3,92 km); 3) dla przedmiotowego odcinka należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 5 szt.; 4) W przypadku równoczesnego realizowania projektu dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej/rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 przez Gminę Lewin Brzeski, Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien na bieżąco koordynować i uzgadniać rozwiązania projektowe oraz materiałowe z Zamawiającym oraz przedstawicielem Gminy Lewin Brzeski; 2. CZĘŚĆ II: 1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie, na odcinku Popielów - Stare Kolnie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki), od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68 w Popielowie do początku zabudowań w Starych Kolniach - ul. Św. Jana Pawła II; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 2 (ok. 2,05 km) oraz lokalizacja parkingu Bike&Ride nr 2; 3) dla przedmiotowego odcinka należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 7 szt.; 3. CZĘŚĆ III: 1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie - Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie - ul. Św. Jana Pawła II, do przystanku PKS w m. Stobrawa - ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 3 (ok. 2,26 km) i nr 4 (ok. 1,77 km) oraz lokalizacja parkingu Bike&Ride nr 1; 3) dla przedmiotowego odcinka (nr 3) należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 4 szt.

II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71300000-1
71320000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części należy zrealizować w poniższych terminach: 1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy; 2. termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz przekazania pozostałej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (nie przedłożonej Wojewodzie wraz z wnioskiem o wydanie ZRID): do dnia 30.06.2020 r. 3. termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID: do dnia 30.09.2020 r. 4.2. Szacuje się, że końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej z części zakończy się we wrześniu 2021 r., na co składa się: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID wg. wyżej określonych terminów; 2. udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych ogłoszonej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: ok 2 miesiące 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: wrzesień 2021 r. 4.3. Terminy, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt 1, 2 i 3 mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 4.4. Terminy określone w pkt. 4.2. ppkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawował będzie nadzór autorki. Oznacza to, że termin końcowy wrzesień 2021 r. jest także terminem szacunkowym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca dla części I, II i III przedmiotu zamówienia musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo zrealizował (zakończył): a) co najmniej jeden kompletny projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy (odrębne opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego traktowane będzie jako jedno opracowanie) w branży drogowej, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na przebudowę/rozbudowę/budowę ścieżek rowerowych / ścieżek pieszo-rowerowych / chodników / dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2) Wykonawca dla części I, II i III przedmiotu zamówienia wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej: a) jedną osobą (projektant główny) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: - Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów. Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 do SIWZ Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wykaz usług oraz dowody (dla ofert częściowych), o których mowa powyżej, mają dotyczyć m.in. usług określonych rozdziale 5 pkt 5.3.3. ppkt 1) SIWZ. 6.2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz osób (dla oferty częściowej), o których mowa powyżej, ma dotyczyć m.in. osób określonych rozdziale 5 pkt 5.3.3. ppkt 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty częściowej sporządzonej na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 A, B lub C dot. konkretnej części: I, II lub III): 1) oświadczenia, o których mowa w punkcie 6.1. (Załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) - Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) zmiany terminów (skrócenia lub wydłużenia) realizacji przedmiotu umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów określonych w umowie, c) konieczność wykonania części dokumentacji jako zamiennej, d) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz/lub czasu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski, e) wezwanie przez organ administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu zamówienia, opracowań projektowych, f) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, g) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) zmiany przepisów prawa, i) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, j) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony, k) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych; 3) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) zmiany projektantów dokumentacji projektowej; nowa osoba w przypadku projektanta głównego branży drogowej obowiązkowo musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla tej funkcji oraz potwierdzać kryteria oceny oferty, za które Wykonawca otrzymał punkty; 5) zmian przepisów prawa lub obowiązujących norm - zmiany zostaną wprowadzone w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, tj. odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego; 6) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (prace zaniechane) - rezygnacja z wykonania części opracowywanej dokumentacji projektowej lub jej elementów; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności; 7) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 8) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 9) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 10) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi realizacją Projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot umowy; 24.4. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 4) mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 24.5. Zmiany o których mowa w pkt 24.3. ppkt 8) mogą zostać wprowadzone jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają przedmiotowe zamiany. Wynagrodzenie netto/brutto, określone w umowie na podstawie oferty, ulegnie odpowiednim zmianom, z zastrzeżeniem, że to Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy. W przypadku gdy zmiany przedmiotowych przepisów będą powodowały obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia odpowiednio do tych zmian. 24.6. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zamiany; 24.7. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta dla danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (brutto). 24.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 A, B lub C do SIWZ (dot. konkretnej części). Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty częściowej Wykonawcy. 26.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 27.1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich [PLN], w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 28.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim. 28.2. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 29.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 31.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 32.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 33.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 34.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia (ciąg drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Popielów - Obórki), od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia (ciąg drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Popielów - Obórki), od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 1 (ok. 3,92 km); 3) dla przedmiotowego odcinka należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 5 szt.; 4) W przypadku równoczesnego realizowania projektu dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej/rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 przez Gminę Lewin Brzeski, Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien na bieżąco koordynować i uzgadniać rozwiązania projektowe oraz materiałowe z Zamawiającym oraz przedstawicielem Gminy Lewin Brzeski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71300000-1, 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4.1. Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części należy zrealizować w poniższych terminach: 1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy; 2. termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz przekazania pozostałej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (nie przedłożonej Wojewodzie wraz z wnioskiem o wydanie ZRID): do dnia 30.06.2020 r. 3. termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID: do dnia 30.09.2020 r. 4.2. Szacuje się, że końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej z części zakończy się we wrześniu 2021 r., na co składa się: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID wg. wyżej określonych terminów; 2. udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych ogłoszonej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: ok 2 miesiące 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: wrzesień 2021 r. 4.3. Terminy, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt 1, 2 i 3 mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 4.4. Terminy określone w pkt. 4.2. ppkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawował będzie nadzór autorki. Oznacza to, że termin końcowy wrzesień 2021 r. jest także terminem szacunkowym.


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie, na odcinku Popielów - Stare Kolnie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki), od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68 w Popielowie do początku zabudowań w Starych Kolniach - ul. Św. Jana Pawła II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie, na odcinku Popielów - Stare Kolnie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki), od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68 w Popielowie do początku zabudowań w Starych Kolniach - ul. Św. Jana Pawła II; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 2 (ok. 2,05 km) oraz lokalizacja parkingu Bike&Ride nr 2; 3) dla przedmiotowego odcinka należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 7 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71300000-1, 71248000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4.1. Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części należy zrealizować w poniższych terminach: 1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy; 2. termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz przekazania pozostałej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (nie przedłożonej Wojewodzie wraz z wnioskiem o wydanie ZRID): do dnia 30.06.2020 r. 3. termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID: do dnia 30.09.2020 r. 4.2. Szacuje się, że końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej z części zakończy się we wrześniu 2021 r., na co składa się: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID wg. wyżej określonych terminów; 2. udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych ogłoszonej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: ok 2 miesiące 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: wrzesień 2021 r. 4.3. Terminy, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt 1, 2 i 3 mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 4.4. Terminy określone w pkt. 4.2. ppkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawował będzie nadzór autorki. Oznacza to, że termin końcowy wrzesień 2021 r. jest także terminem szacunkowym.


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie - Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie - ul. Św. Jana Pawła II, do przystanku PKS w m. Stobrawa - ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID) dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie - Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie - ul. Św. Jana Pawła II, do przystanku PKS w m. Stobrawa - ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów; 2) przedmiot zamówienia dla tej części został opisany w PFU jako odcinek nr 3 (ok. 2,26 km) i nr 4 (ok. 1,77 km) oraz lokalizacja parkingu Bike&Ride nr 1; 3) dla przedmiotowego odcinka (nr 3) należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED punktowe w miejscach newralgicznych (oświetlenie w postaci latarni z ogniwami fotowoltaicznymi) - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71248000-8, 71300000-1, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4.1. Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części należy zrealizować w poniższych terminach: 1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy; 2. termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz przekazania pozostałej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (nie przedłożonej Wojewodzie wraz z wnioskiem o wydanie ZRID): do dnia 30.06.2020 r. 3. termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID: do dnia 30.09.2020 r. 4.2. Szacuje się, że końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej z części zakończy się we wrześniu 2021 r., na co składa się: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID wg. wyżej określonych terminów; 2. udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót budowlanych ogłoszonej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: ok 2 miesiące 3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: wrzesień 2021 r. 4.3. Terminy, o których mowa w pkt. 4.2. ppkt 1, 2 i 3 mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 4.4. Terminy określone w pkt. 4.2. ppkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawował będzie nadzór autorki. Oznacza to, że termin końcowy wrzesień 2021 r. jest także terminem szacunkowym.