Przetarg

Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka

14-05-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Nadarzyn
Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn
tel. 227 298 185,
fax. 227 298 175
e-mail: przetargi@nadarzyn.pl,
http:// www.nadarzyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 547276-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

Gmina Nadarzyn: Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn, krajowy numer identyfikacyjny 13269195000000, ul. Mszczonowska  24 , 05-830  Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 298 185, , e-mail przetargi@nadarzyn.pl, , faks 227 298 175.
Adres strony internetowej (URL): www.nadarzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.nadarzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nadarzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W postaci papierowej
Adres:
Gmina Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn pok. 100 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka
Numer referencyjny: ZPiFZ.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka" w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, w tym:Część nr 1: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka;Część nr 2: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m in.:Część nr 1: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka:Wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, wyszczególnionych prac, na które składają się w szczególności: 1) zagospodarowanie terenów zielonych rekreacyjnych poprzez: - uporządkowanie terenów,- pielęgnacja zadrzewienia (zieleni),- nasadzenia krzewów i drzew oraz urządzenie zieleni/trawników,2) budowa placu zabaw wraz z budową nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dwuwarstwowej wylewanej wraz z systemowym panelowym ogrodzeniem placu zabaw;3) dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, zestawu biwakowego; tablic informacyjnych (regulaminowych);4) budowa flowparku wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym; 5) wykonanie terenu rekreacyjnego;6) wykonanie utwardzenia terenu (dojścia, chodniki, ciągi piesze);7) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;8) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.Część nr 2: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś:Wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, wyszczególnionych prac, na które składają się w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego (wykonanie badań geologicznych wg potrzeby Wykonawcy);2) budowa toru rowerowego (pumptrack) o konstrukcji i nawierzchni bitumicznej AC8 wraz z utworzeniem placu odpoczynku;3) dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, tablic informacyjnych (regulaminowych);4) wykonanie utwardzenia terenu (dojazdy, parkingi) o nawierzchni z kostki betonowej;5) odtworzenie trawnika i założenie trawnika nowego na skarpach toru pumptruck;6) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;7) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.3. Dokumentacja projektowa:Ilekroć w treści dokumentacji technicznej jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne". Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.4. Dokumenty budowy:Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;2) Projekt budowlany/projekt wykonawczy;3) Dziennik budowy.5. Ochrona i utrzymanie robót:Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.6. Sprzęt:Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 7. Transport:Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.8. Ogólne zasady wykonania robót:Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:1) jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno- Budowlanymi i instrukcjami producentów;2) zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru;3) jakość zastosowanych materiałów;4) zabezpieczenie terenu budowy;5) ochronę środowiska w czasie wykonania robót;6) ochronę przeciwpożarową;7) ochronę własności publicznej i prawnej;8) bezpieczeństwo i higienę pracy;9) ochronę i utrzymanie robót;10) stosowanie się do przepisów prawa.Wykonawca dokona wszelkich koniecznych do realizacji zamówienia uzgodnień, opinii, decyzji itp. wymaganych na każdym etapie realizacji zamówienia i poniesie koszty z tym związane.Zamawiający wymaga: - stosowania materiału roślinnego o parametrach i wymiarach określonych w dokumentacji technicznej i/lub STWiOR,- dostarczenia materiału roślinnego zgodnego z normą PN-R-67022 i PN-R-67034 (drzewa i krzewy) oraz ,,zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 9. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i 36 miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót.10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w ,,Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (oddzielnie na każdą część). 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym prace ogrodnicze, roboty brukarskie. 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zatrudnienia na umowę o pracę minimum dwóch osób na każdą część, wykonujących ww. prace, tj.:a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty;2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika (tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL, itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby, w tym:a) dokumenty, o których mowa w pkt 1,b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);4) W sytuacji gdy ww. osoba w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę;5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby wykonującej czynności określone w ust. 11, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tej osoby oraz jako niewypełnienie wymagań umowy;6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w pkt 1)-5) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową;7) W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osoby wykonującej czynności określone w ust. 11, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami pkt. 1-7 niniejszego ustępu na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71300000-1
45112723-9
45212140-9
77310000-6
45000000-7
45233161-5
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Część nr 1 i nr 2: do dnia 30 października 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:a) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:Dla Części nr 1: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zewnętrznego zielenią wraz z montażem małej architektury oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;Dla Części nr 2: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zewnętrznego w zakresie zaprojektowania i budowy toru rowerowego (pumptrack w technologii opisanej w przedmiocie zamówienia) oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na całość zamówienia, Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 robót wymaganych dla Części 2, obejmujących jednocześnie swoim zakresem zagospodarowanie terenu zewnętrznego zielenią wraz z montażem małej architektury.b) niezależnie na ile Części Wykonawca złoży ofertę, wykaże, że będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalności: - Kierownik robót budowlanych - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) lub Wykonawców, którzy polegają na doświadczeniu innych podmiotów, przedstawione w ust. 2 warunki ww. podmioty mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ, ppkt 1 lit. a - c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 3.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzory ww. wykazów Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty (dowody) bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy.3. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać:1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia złożone powinny być przez każdego z Wykonawców);3) dowód wniesienia wadium, w przypadku innej formy niż pieniężna;4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - załącznik Wykonawcy;5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik Wykonawcy;6) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów - zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) w tym:1) Część nr 1 - w kwocie 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych);2) Część nr 2 - w kwocie 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta: nr 36 8002 0004 0050 0193 2030 00095. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:1) Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2) Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.: a) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegob) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;e) wykonania robót zamiennych, w tym poprzez zmianę materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy, f) zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania;g) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - wystąpienie siły wyższej określonej w umowie, - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, - przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, - jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ, - okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi. h) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,i) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,j) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,k) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,l) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,m) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy).Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 - dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy.Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone klauzulą: dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637),c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,e) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;2) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka:Wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, wyszczególnionych prac, na które składają się w szczególności: 1) zagospodarowanie terenów zielonych rekreacyjnych poprzez: - uporządkowanie terenów,- pielęgnacja zadrzewienia (zieleni),- nasadzenia krzewów i drzew oraz urządzenie zieleni/trawników,2) budowa placu zabaw wraz z budową nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dwuwarstwowej wylewanej wraz z systemowym panelowym ogrodzeniem placu zabaw;3) dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, zestawu biwakowego; tablic informacyjnych (regulaminowych);4) budowa flowparku wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym; 5) wykonanie terenu rekreacyjnego;6) wykonanie utwardzenia terenu (dojścia, chodniki, ciągi piesze);7) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;8) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 71221000-3, 71300000-1, 45112723-9, 45212140-9, 77310000-6, 45000000-7, 45233161-5, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część nr 2: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś:Wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, wyszczególnionych prac, na które składają się w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego (wykonanie badań geologicznych wg potrzeby Wykonawcy);2) budowa toru rowerowego (pumptrack) o konstrukcji i nawierzchni bitumicznej AC8 wraz z utworzeniem placu odpoczynku;3) dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, tablic informacyjnych (regulaminowych);4) wykonanie utwardzenia terenu (dojazdy, parkingi) o nawierzchni z kostki betonowej;5) odtworzenie trawnika i założenie trawnika nowego na skarpach toru pumptruck;6) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;7) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 71221000-3, 71300000-1, 45112723-9, 45212140-9, 77310000-6, 45000000-7, 45233161-5, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: