Przetarg

Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

04-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33,50-040 Wrocław
tel. +48713403716
fax. +48717824171
e-mail: eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
http:// www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569132-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33 , 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (URL): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w formie papierowej
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
Numer referencyjny: PU-2380-133-043-098/2019/ML
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. 2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:2.1. Przedmiotem zamówienia jest: - Kompleksowy remont elewacji - skucie 100 % tynków, likwidacja przebić w ścianach, wykonanie nowych tynków cem.-wap., odtworzenie obramowań okiennych, malowanie farbami silikonowymi, wymiana orynnowania i rur spustowych z przełożeniem dachówek wzdłuż pasa nadrynnowego wraz z jego wymianą, wymiana instalacji odgromowej.- Remont cokołu kamiennego (piaskowiec) - oczyszczenie z powłok malarskich, uzupełnienie ubytków kamienia oraz spoin, impregnacja.- Pozostałe roboty - ocieplenie ścian bocznych lukarn dachowych, 13 szt. montaż listew maskujących pomiędzy oknami na lukarnach, wymiana drzwi zewnętrznych 100x200 wraz z montażem zadaszenia ze szkła bezpiecznego, montaż oświetlenia LED, 6 szt. (okablowanie wykonane), likwidacja otworu drzwiowego 150x200 wraz z zadaszeniem, remont 2 ciągów schodów zewnętrznych betonowych, wymiana poręczy, wykonanie i montaż podświetlanego napisu POLICJA na elewacji, montaż uchwytów flagowych, utylizacja odpadów.2.2. Parametry charakteryzujące nieruchomość: - powierzchnia terenu 6018,00 m2 - działka nr 123 obręb 2 Złotoryja, rok budowy 1936.- powierzchnia użytkowa 1877,00 m2- kubatura 5829,10 m2Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót oraz STWiORB. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej ani dokumentacji archiwalnej.Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy, który może pomóc mu przy wycenie oferty.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).3.1.Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i wystawienia przepustek. 3.2.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę , podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia3.3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy, w tym:a) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;d) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.3.4.Obowiązek zatrudnienia osób, o których mowa powyżej zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie,3.5.Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, opisanych powyżej dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa (do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo), by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.6.W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt. 3 (powyżej )Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne (określone w IPU).3.7 W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę na etapie zamówienia publicznego do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty zgodnie z art 29 ust.4 pkt 3 Ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną muszą być związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3.8 Wykonawca będzie zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 15 dni, licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej w tym: a) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę zawartą z osobą niepełnosprawną osób, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.e) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby zatrudnionej, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45216111-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45000000-7
45450000-6
45421148-3
45312310-3
45111300-1
45233228-3
45314300-4
45314310-7
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna RODO została opisana w Rozdziale I pkt 5 SIWZ.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.07.2020 r., z tym, że Zamawiający przewiduje realizację w 2019 r. ok. 50 % łącznej wartości robót odpowiadającej wynagrodzeniu Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 5 IPU.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców. 1.Zamawiający, wymaga, aby umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawierała co najmniej: oznaczenie stron umowy, przedmiotu umowy (wskazanie robót budowlanych, dostaw lub usług powierzanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), termin realizacji umowy, termin zapłaty wynagrodzenia oraz jego wysokość oraz wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 3 niniejszego Rozdziału. 2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.3.Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać również postanowienia dotyczące niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przypadkach uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (wymagania podstawowe określono w IPU).4.Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy/zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli:1) umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt 3 umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia,4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,5) brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,6) umowa nie odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, spośród rodzajów warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp., określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 1.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów. Każda z wykazanych robót musi obejmować roboty ogólnobudowlane i kamieniarskie. Każda z wykazanych przez Wykonawcę zrealizowanych robót musi być wykonana na wartość co najmniej 200 000,00 zł brutto (wartość ogólna robót każdej z robót).2. Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. - kierownikiem budowy posiadającym min 5 letnie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń.- kierownikiem robót posiadającym min. 3 letnie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń.Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót przez jedną osobę, o ile uprawnienia tej osoby będą obejmowały obie specjalności.3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 290 ze zm) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż RP państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r poz. 65). 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w zał. nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp .4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 lub / i 5.2.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu przez nie warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu (zdolność techniczna i zawodowa) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w Rozdz. 7 pkt. 5 SIWZ, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego). Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (wyrok TSUE z 4maja 2017r. C-131/14 Esaprojekt). Tym bardziej zatem udostępnieniu może podlegać jedynie doświadczenie nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.( wyrok KIO z 26.05.2017 r., sygnatura akt KIO 905/17, 925/17, 933/17).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej). Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu może być złożone wspólnie - tzn. może w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, może podpisać je upoważniony przez nich lider. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Etap I: Wszyscy wykonawcy składają do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie tych oświadczeń oraz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej) spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Etap II: zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Korzystając z przepisów art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to składa się w formie oryginału, tj. w wersji papierowej (podpisane własnoręcznym podpisem) lub elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 2 (powyżej), dotyczących podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Dokumenty i oświadczenia składane są:- w oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo odpowiednio dokumentu w wersji papierowej podpisanego własnoręcznym podpisem lub - w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jeżeli dokument lub oświadczenie składane są w formie papierowej - poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał przedstawienia:2.1 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.2.2 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - formularz wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą.1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto (cena ryczałtowa) oraz pozostałe parametry podlegające ocenie (okres udzielonej gwarancji, gotowość do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej); 2) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 2 (powyżej), dotyczących podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Wykonawcy, którzy chcą złożyć oświadczenie wskazane w pkt 2 w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłają je w terminie składania ofert na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.Informacje na temat przesyłania, kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- Wykonawca wypełnia formularz oświadczenia tworząc dokument elektroniczny. - Po stworzeniu przez wykonawcę dokumentu (oświadczenia) elektronicznego, wykonawca podpisuje ww. oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.- Podpisane elektronicznie oświadczenie może zostać zaszyfrowane, tj. opatrzone hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. - w przypadku zaszyfrowania oświadczenia Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku w treści formularza ofertowego, składanego w formie pisemnej. W treści formularza ofertowego Wykonawca może zawrzeć, jeśli to niezbędne, również informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu. - Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na wskazany adres poczty elektronicznej tj. malgorzata.lenik@policja.gov.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oświadczenie dotyczy oraz nazwę wykonawcy dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy dostarczenie wiadomości zawierającej oświadczenie.- Datą przesłania oświadczenia będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenie z serwera pocztowego zamawiającego.3) Dowód wniesienia wadium.4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załączniku nr 6 do SIWZ - oświadczenie składa się w oryginale podpisane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.5) Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców - oświadczenie o udziale podwykonawców - załącznik nr 9 do SIWZ.6) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 7) W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 900,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.1.2 Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 1.3 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: NBP O/Okręgowy Wrocław, numer: 34 1010 1674 0000 9713 9120 1000, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu PU-2380-133-043-098/2019/ML - elewacja w Złotoryi". 1.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 1.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; - innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie (przed upływem terminu składania ofert), a jego kopia w ofercie. 1.6 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zaliczek. Warunki udzielenia zaliczek określa pkt 6.4 IPU6.4.1 Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.6.4.2 Zamawiający może udzielać Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach, do wysokości 50% wartości brutto niniejszej umowy, na poczet wykonania robót budowlanych lub zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia dopiero po wykonaniu robót o wartości min. 10% wartości całego zamówienia.6.4.3 Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy lub wykaz materiałów, który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.6.4.4 Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wartości.6.4.5 Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 6.4.6 Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.6.4.7 W przypadku zlecenia części robót, na podstawie zaliczki, do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku, jaka część robót (rzeczowo - finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).6.4.8 Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykona zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek6.4.9 Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.6.4.10 Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 6.4.11 W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w pkt 6.4.10, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.6.4.12 Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6.4.13 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z należności Wykonawcy, przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.6.4.14 Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane 25,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) na podstawie stosunku pracy w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na cały okres realizacji zamówienia 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku uzgodnienia przez strony robót zamiennych lub konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe lub zamienne.2. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt 3 IPU w przypadku opóźnień wynikających z:- wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.- wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, - opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,- powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia umowy,- niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Zmiany te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.- wstrzymania przez Zamawiającego robót na zasadach określonych w pkt 5 IPU.z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy. 3. Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku:- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników,- zmiany okoliczności determinujących Zakładany cel inwestycji,- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,- zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4. w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.8 IPU (waloryzacja wynagrodzenia)W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.Wszelkie wymienione w pkt 21.1 IPU zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.Zmiana Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, w raz z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH