Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.

04-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
ul. Karola Wojtyły 29,08-500 Ryki
tel. 081 865 71 10,
fax. 081 865 71 11
e-mail: adrian.bienczak@ryki.pl,
http:// https://umryki.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569287-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk, krajowy numer identyfikacyjny 52596100000000, ul. ul. Karola Wojtyły  29 , 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 865 71 10, , e-mail adrian.bienczak@ryki.pl, , faks 081 865 71 11.
Adres strony internetowej (URL): https://umryki.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umryki.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki (sekretariat - I piętro). Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki.
Numer referencyjny: WIR.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki".2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:2.1. część 1 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga gminna nr 102882 o długości ok. 940 mb na działce o nr ewidencyjnym 43, obręb Kolonia Swaty, początek od drogi gminnej ul. Zielona,Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 6 do SIWZ.2.2. część 2 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)":- droga wewnętrzna o długości ok. 1300 mb na działce o nr ewidencyjnym 774, obręb Swaty, kontynuacja drogi gminnej nr 102882 ul. Okopowej, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 7 do SIWZ.2.3. część 3 zamówienia - ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę nawierzchni ulic na terenie Sołectwa Jana Pawła w Rykach":- przebudowa nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Janusza Wierusz-Kowalskiego, Wacława Nałkowskiego, Czesława Skotnickiego, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Słoneczna, Stanisława Staszica, Generała Józefa Bema, Emilii Plater, Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach o łącznej długości ok. 1200 mb, obręb Ryki,Przebieg dróg przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 8 do SIWZ.3. Powyższa dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym przez przepisy prawa niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.4. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.5. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:Dotyczy części 1 i 2- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego,- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych,- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, tzw. specustawą drogową),- sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową/przebudową,- opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg,- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).Dotyczy części 3- Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże mapy do celów projektowych,- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.6. Dokumentację należy opracować (dotyczy wszystkich części) w ilości:- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 2 egz.- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.- projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.- informacja BIOZ - 4 egz.- projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.- dokumentacja geotechniczna (dot. części 1 i 2) - 2 egz.oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dla każdej części) na powszechnie dostępnym nośniku danych (np. płyta w formacie PDF i formacie edytowalnym .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf dla plików graficznych, kosztorysy, przedmiary w formacie .ath.)7. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71241000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: - w zakresie części 1 i 2 zamówienia: do dnia 11.12.2019 r.- w zakresie części 3 zamówienia: do dnia 09.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:W zakresie wszystkich części zamówieniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:- min jedną osobę posiadającą uprawnienia do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności inżynieryjnej drogowej, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane uprawniające do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń równoważne do wyżej wskazanych.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 t. j. z dnia 2019.06.26) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).Uwaga:Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 1, 2, lub 3 części) to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same osoby do każdej części zamówienia, na którą składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego ofertazostała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminieaktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów po-twierdzających brak podstaw dowykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego ofertazostała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminieaktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów po-twierdzających spełnienie warunkiudziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o którejmowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeniao przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniemoświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzóroświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawozamó-wień publicznych w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wprzypadku: a) wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwedo przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartejumowy i termin realizacji usług; b) w przypadku zmiany przepisów powodujących koniecznośćzastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisówpowodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy właściweorgany administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzjiadministracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami wterminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tychdecyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lubuzupełnień w projekcie; e) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającegorozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiskainstytucji uzgadniających (opiniujących); 2) zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia wprzypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ narealizację przedmiotu umowy; b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnegowynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości nettowartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 3)zmian kadrowych w przypadku: a) zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usługze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego. b) zmianyosób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmianorganizacyjnych; 4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) rezygnacjaprzez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenieprzysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku zwynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; c) nieprzewidzianych okoliczności formalnoprawnych;d) innych ważnych powodów;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Ryki ul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę drogi w miejscowości Rykiul. Okopowa wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)": -droga gminna nr 102882 o długości ok. 940 mb na działce o nr ewidencyjnym 43, obręb Kolonia Swaty,początek od drogi gminnej ul. Zielona, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym -Załącznik nr 8 do SIWZ. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia: - uzyskanie aktualnych podkładówgeodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego, -opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych, - uzyskanie decyzjiśrodowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, - sporządzenie dokumentacji geotechnicznejwarunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1474, tzw. specustawą drogową), - sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzewkolidujących z budową/przebudową, - opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg, - opracowaniena podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego zuwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych,zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej - opracowaniekosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - uzyskanie w imieniu Zamawiającegodecyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawiewniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1474 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


Część nr: 2Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swaty wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi w miejscowości Swatywraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)": - drogawewnętrzna o długości ok. 1300 mb na działce o nr ewidencyjnym 774, obręb Swaty, kontynuacja drogigminnej nr 102882 ul. Okopowej, Przebieg drogi przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr11 do SIWZ. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia: - uzyskanie aktualnych podkładówgeodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do wykonania projektu budowlanego, -opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych, - uzyskanie decyzjiśrodowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, - sporządzenie dokumentacji geotechnicznejwarunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1474, tzw. specustawą drogową), - sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzewkolidujących z budową/przebudową, - opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg, - opracowaniena podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy/przebudowy dróg kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników, poboczy gruntowych,zjazdów indywidualnych), elementów systemu odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej - opracowaniekosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - uzyskanie w imieniu Zamawiającegodecyzji Starosty Powiatu Ryckiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawiewniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1474 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-11
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie: do dnia 11.12.2019 r.


Część nr: 3Nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę nawierzchni ulic na terenie Sołectwa Jana Pawła w Rykach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na przebudowę nawierzchni ulic na terenie Sołectwa Jana Pawła w Rykach":- przebudowa nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Janusza Wierusz-Kowalskiego, Wacława Nałkowskiego, Czesława Skotnickiego, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Słoneczna, Stanisława Staszica, Generała Józefa Bema, Emilii Plater, Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach o łącznej długości ok. 1200 mb, obręb Ryki,Przebieg dróg przedstawiono w załączniku mapowym - Załącznik nr 8 do SIWZ. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia: - Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże mapy do celów projektowych,- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71241000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie do dnia 09.10.2019 r.