Przetarg

Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku.

11-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70,15-601 Białystok
tel. 261 398 839
fax. 261 398 813
e-mail: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
http:// http://25wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 572484-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: ,,Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): http://25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://25wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
WOJSKO
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://25wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://25wog.wp.mil.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy
Adres:
ul. Kawaleryjska 70/3, 15-601 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku".
Numer referencyjny: 32/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji ,,budowlano - wykonawczej", kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na remont budynku nr 42 i 79 w Białegostoku przy ul. Kawaleryjskiej 70.Uwaga: Budynek nr 42 objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków oraz znajduje się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Zamawiający częściowo posiada archiwalną dokumentację branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.Lokalizacja, nazwa użytkownika:Białystok, ul. Kawaleryjska 70 - budynek nr 42 i 79, działka nr geod. 805/162, obręb 9 Nowe MiastoUżytkownik: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w BiałymstokuRozpatrywany teren położony jest terenie działki stanowiącej zespół zabudowań mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego 10 Pułku Ułanów Litewskich wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr WKZ-5340/4/95 z dnia 25.10.1995 r. Działka nr 805/162 nie znajduje się w zakresie obszaru ochrony przyrody.Z sieci uzbrojenia terenu występują: istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, kable telefoniczne i zewnętrzna instalacja gazowa.Dane charakterystyczne:Budynek nr 79 (kuchni) dobudowano do budynku nr 42 (stołówki żołnierskiej) w roku 1974. Budynek należy do grupy budynków niskich do 12 m, posiada kondygnację nadziemną oraz podziemną. Konstrukcję stanowi szkielet żelbetowy o stropach prefabrykowanych typowych DZ-3 oraz żelbetowych monolitycznych w miejscach lokalizacji kotów i urządzeń kuchennych. Stropodach stanowi płyta żelbetowa ułożoną ze stadkiem. Przy budynku znajduje się komin wolnostojący, konstrukcji murowanej o wysokości całkowitej od spodu fundamentów do wierzchu H=27,05m. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, odgromową, elektryczną, wentylację grawitacyjną i wymuszoną, wodno-kanalizacyjną, c.o., c.w.u. oraz instalację technologiczną parową. Dane liczbowe:Powierzchnia użytkowa: 710 m2;Kubatura zewnętrzna budynku: 3 812 m3.Budynek nr 42 (stołówki żołnierskiej) wybudowano w roku 1950, jest to obiekt jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek należy do grupy budynków niskich do 12 m. Budynek ma konstrukcją murowaną, z drewnianą więźbą dachową. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową, elektryczną, wentylację grawitacyjną i wymuszoną, wodno-kanalizacyjną, c.o. oraz c.w.u.Dane liczbowe:Powierzchnia użytkowa: 953 m2;Kubatura zewnętrzna budynku: 5054 m3.I. Dokumentacja techniczna powinna zawierać n/w opracowania:1. Projekt ,,budowlano - wykonawczy" branży architektoniczno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w tym inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami do uzyskania pozwolenia na budowę (5 egz.).2. Wytyczne do opracowania instrukcji BIOZ (5 egz.).3. Dokumentację kosztorysową (3 egz.) - kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże opracowane wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (poz. 1389 Dz.U. nr 130).4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.).5. Całość dokumentacji sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku CD lub Pendrive (2 egz.) zapisane w formacie: ,,.pdf", ,,.doc", ,,.docx", ,,.dwg" oraz dodatkowo część kosztorysowa w formie edytowalnej - format ,,.ath".II. Projekt budowlano - wykonawczy wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy uzgodnić:1. Z Zamawiającym - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.2. Z innymi instytucjami, których opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych są niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację zadania.III. Zakres opracowania obejmuje:1. Zakres rzeczowy1.1. Zakres rzeczowy branży budowlanej.1.1.1. Remont komina wolnostojącego wraz z wymianą czapki kominowej i drabiny zewnętrznej1.1.2. Montaż i wymiana daszków nad wejściem do budynku,1.1.3. Prace związane z zagospodarowaniem terenu, remont nawierzchni wokół budynku z kostki brukowej,1.1.4. Wymiana starych drzwi zewnętrznych,1.1.5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termoizolacyjnej ścian piwnicznych wraz odkopaniem budynku i wykonaniem opaski z kostki brukowej,1.1.6. Częściowa wymiana tynków na cokole budynku kuchni,1.1.7. Docieplenie warstw stropodachu budynku kuchni wraz z wymianą nawierzchni dachu,1.1.8. Montaż zewnętrznych drabin na dach budynku,1.1.9. Remont betonowych schodów zejściowych do piwnicy,1.1.10. Remont pomieszczeń wewnętrznych kotłowni w piwnicy wraz z wymianą posadzek,1.1.11. Skucie starych tynków wewnętrznych, glazur i wykonanie nowych w wraz z pracami malarskimi fabrami dedykowanymi do pomieszczeń mokrych,1.1.12. Naprawa bruzd w przegrodach budowalnych po przeprowadzonych pracach instalacyjnych,1.1.13. Remont posadzek antypoślizgowych wraz z wyrównaniem oraz montażem odwodnień liniowych w budynku kuchni,1.1.14. Wymiana wewnętrznych parapetów lastrykowych na nowe z konglomeratu,1.1.15. Częściowa wymiana wewnętrznej drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej,1.1.16. Remont pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych;1.1.17. Wykonanie sufitu podwieszonego w części pomieszczeń wewnętrznych;1.1.18. Wymiana części posadzek w budynku stołówki (zmywalnia, sala kawowa),1.1.19. Montaż nawiewników okiennych w części pomieszczeń kuchni.1.2. Zakres rzeczowy branży sanitarnej.1.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej: demontaż starych kanałów wentylacyjnych, wentylatorów, okapów w pomieszczeniach budynku Nr 79 oraz w budynku Nr 42.1.2.2. Wentylacji technologiczna kuchni nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.Nawiew powietrza do kuchni i zaplecza kuchennego realizowany przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne. Powietrze przygotowywane w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Centrala wyposażona w układ sterowania i automatyki. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1. Centrala przystosowana do odprowadzenia powietrza z nad okapów kuchennych.Wywiew powietrza z kuchni realizowany przez okapy kuchenne wyciągowo-nawiewne z wiązką wychwytującą zanieczyszczenia powietrza oraz z filtrem TurboSwing o sprawności wychwytu tłuszczu do 98%, z możliwością regulacji wydajności. Nawiew powietrza do kuchni realizowany poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane na kanałach wentylacyjnych oraz okapy kuchenne.Powietrze zewnętrzne będzie filtrowane, nagrzewane zimą do temperatury nawiewu 20 ?C i przetłaczane do sieci kanałów. Nawiew i wywiew powietrza za pośrednictwem kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice. Centrala zasilana w świeże powietrze z istniejącej czerpni. Kanały powietrza świeżego (przed centralą nawiewną) zaizolowane termicznie wełną mineralną laminowaną folią aluminiową o grubości 100mm. Kanał powietrza wyrzutowego - izolacja termiczna 50mm. Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego- bez izolacji termicznej. Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu wentylatorni oraz w piwnicy zaizolowane wełną mineralną laminowaną folią aluminiową, grubość izolacji 30mm Wyrzut powietrza - wyrzutnia dachowa zlokalizowana na dachu budynku.Regulacja instalacji przy pomocy regulatorów przepływu, przepustnic regulacyjnych i nastawnych nawiewników/wywiewników.Wydajność centrali wentylacyjnej regulowana poprzez regulator sterujący wydajnością wentylatorów umieszczonych w centrali. Sterowanie ograniczać będzie ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego z kuchni w zależności od zapotrzebowania wynikającego z ilości działających urządzeń. W celu zapewnienia właściwych ilości powietrza w pomieszczeniach zaplecza kuchni (wydawania posiłków, zmywalni lewej, zmywalni prawej, magazyn, pomieszczenia socjalne) na odgałęzieniu na te pomieszczenia przewidziano regulatory stałego przepływu utrzymujące obliczeniową wydajność powietrza niezależnie od trybu pracy centrali wentylacyjnej. 1.2.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła dla stołówki żołnierskiej oraz sali konferencyjnej.Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne i nawiewniki i wywiewniki szczelinowe. Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Centrala wyposażona w układ sterowania i automatyki. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie -1. Powietrze zewnętrzne będzie filtrowane, nagrzewane zimą do temperatury nawiewu 20 ?C i przetłaczane do sieci kanałów. Nawiew i wywiew powietrza za pośrednictwem kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice oraz nawiewniki i wywiewniki szczelinowe zasilane ze skrzynek rozprężnych. Centrala zasilana w świeże powietrze z istniejącej czerpni. Kanały powietrza świeżego (przed centralą nawiewną) zaizolowany termicznie wełną mineralną na folii alu o grubości 100mm. Kanał powietrza wyrzutowego - izolacja termiczna 50mm.Kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu wentylatorni , w piwnicy, na parterze, w pomieszczeniu stołówki zaizolowane wełną mineralną laminowaną folią aluminiową, grubość izolacji 30mm. Wyrzut powietrza - wyrzutnia dachowa zlokalizowana na dachu budynku.Regulacja instalacji przy pomocy przepustnic regulacyjnych i nastawnych nawiewników/wywiewników.1.2.4. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych układ WC. W pomieszczeniach toalet przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. Układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne wywiewne. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych realizowany będzie poprzez kratki transferowe w drzwiach toalet. Na kanale wywiewnym przewidziano wentylator kanałowy. 1.2.5. Wentylacja pomieszczeń socjalnych zaplecza kuchni (wydawalnia posiłków, zmywalnia lewa, zmywalnia prawa, magazyn, pomieszczenia socjalne).W pomieszczeniach socjalnych zaplecza kuchni przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej przez układy wentylacyjne zbudowane z kanałów wentylacyjnych blaszanych typu A/I wyposażonych w kratki wentylacyjne. Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie z układu nawiewnego kuchni. Wywiew powietrza poprzez układ wywiewny pomieszczeń sanitarnych układu WC. Na kanale wywiewnym przewidziano wentylator kanałowy.1.2.6. Wentylacja pomieszczenia kotłowni parowej.W pomieszczeniu kotłowni parowej przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew do kotłowni realizowany będzie kanałem typu ,,Z'' z zamontowanym wentylatorem osiowym włączanym automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu kotłowni przekroczy 22?C. Kanał wywiewny wyposażony zostanie w kratkę wywiewną, umieszczony w odległości 0,3m od stropu kotłowni.1.2.7. Instalacja klimatyzacji.W pomieszczeniu stołówki oraz w sali konferencyjnej przewidziano instalacje klimatyzacji. Jednostki wewnętrzne usytuowane zostaną w przestrzeni stropu a jednostka zewnętrza na dachu nad kuchnią. Przewody z czynnikiem chłodniczym wykonane z rur miedzianych izolowanych przystosowanych do instalacji klimatyzacyjnej. Każda z jednostek wewnętrznych kontrolowana będzie z własnego oddzielnego sterownika przewodowego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.1.2.8. Instalacja centralnego ogrzewania.Demontaż starych grzejników i demontaż starych rur doprowadzających ciepło (gałązek, przewodów tranzytowych pod stropem i w piwnicach), demontaż starej instalacji węzła c.o, węzła c.w.u. W pomieszczeniach budynku Nr 79 oraz w budynku Nr 42 przewidziano montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania. Montaż nowych przewodów tranzytowych, pionów oraz gałązek do grzejników. Montaż nowego węzła c.o, c.w.u.Montaż grzejników stalowych, płytowych typu CV wyposażonych w zawory z nastawą wstępną z głowicą termostatyczną oraz zawory zespolone na podejściu do grzejnika, grzejniki montowane do ścian lub podłogi za pomocą systemowych wsporników. Montaż grzejników łazienkowych, drabinkowych typ Santorini.Przewody grzewcze piony i poziomy w piwnicy z rur KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL, podłączenia zaprasowane typu Press.Przewody grzewcze- podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX z wkładką aluminiową. Mocowanie przewodów do konstrukcji za pomocą systemowych punktów stałych i podpór przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta przewodów. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.Przewody poziome, piony prowadzone na wierzchu ścian oraz przewody tranzytowe i prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowane termicznie otuliną PUR w osłonie PVC. Izolacja termiczna przewodów prowadzonych w podłodze oraz w ścianach izolacją z polietylenu. W skład węzła c.o będą wchodziły: nowe rozdzielacze c.o, układy pompowe(1+1 rezerwowa), zawór mieszający, armatura odcinająca, armatura kontrolno-pomiarowa, odpowietrzająca i spustowa, wymiennik ciepła płytowy lutowany, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, układ automatycznej regulacji pogodowej, sterowanie węzła.W skład węzła c.w.u będzie wchodził: nowy wymiennik ciepła płytowy lutowany, zbiornik c.w.u, nowe rozdzielacze, układy pompowe (1+1 rezerwowa), armatura odcinająca, armatura kontrolno-pomiarowa, odpowietrzająca i spustowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze przeponowe, sterowanie węzła.1.2.9. Instalacja ciepła technologicznego.Instalacja ciepła technologicznego doprowadzać będzie czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanej w piwnicy. Przewody grzewcze z rur KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL, podłączenia zaprasowane typu Press. Nagrzewnice wentylacyjne będą posiadały indywidualne węzły regulacyjno-przyłączeniowe, zawierające zawory regulacji automatycznej i ręcznej oraz odcinające, armaturę kontrolno-pomiarowa, odpowietrzającą i spustową.Przewody prowadzone na wierzchu ścian oraz przewody tranzytowe i prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowane termicznie otuliną PUR w osłonie PVC.1.2.10. Instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej.Demontaż starej instalacji zimnej wody, instalacji ciepłej wody użytkowej.Instalacja zimnej wody i ciepłej prowadzona będzie na poziomie piwnic a następnie wyprowadzona na poziom parteru gdzie zasili przybory sanitarne. Instalacje należy wykonać z rur polipropylenowych PN10(woda zimna) i z rur polipropylenowych zespolonych PN20 z wkładką aluminiową(woda ciepła) łączonych przez zgrzewanie. Przewody należy zaizolować otuliną polietylenową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.1.2.11. Instalacja wody dla wewnętrznych hydrantów p.poż.W budynku przewidziano wykonanie nowej instalacji wewnętrznej hydrantów przeciwpożarowych z której zasilane zostaną hydranty DN25 na parterze oraz DN33 w piwnicy. Hydranty wewnętrzne z szafką w wersji nad tynkowej, zawieszany, uniwersalny z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnice pod zwijadłem. W przypadku konieczności zamontować zestaw do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji hydrantowej.1.2.12. Instalacja pary.Demontaż starej instalacji pary: stacji uzdatniania wody, zbiornika wody zasilającej, rurociągów pary, armatury odcinającej, armatury kontrolno-pomiarowej, izolacji rurociągów.Przewidziano montaż nowej instalacji pary wraz z zamontowaniem nowego kotła parowego jako rezerwę z celu zwiększenia niezawodności instalacji.Przewidziano również wyposażenie istniejącego kotła parowego w zawory automatycznego odmulania i odsalania, nową szafę sterującą w celu poprawy pracy instalacji.W skład nowej instalacji pary będzie wchodził: nowy kocioł parowy, komin do nowego kotła, palnik olejowy, nowa ścieżka olejowa, rozdzielacz pary, zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem termicznym, zawory odcinające kołnierzowe z dławnicą mieszkową, zawory zwrotne płytkowe międzykołnierzowe, filtry pary, odwadniacze pływakowe, rozprężacz odsolin, chłodniczka próbek wody, zawory automatycznego odsalania, zawory automatycznego odmulania, zawory bezpieczeństwa, pompy wody zasilającej kocioł (1+1 rezerwowa), stacja uzdatniania wody (zawór antyskażeniowy, wodomierz, filtr wody, zmiękczacz, filtr węglowy, odwrócona osmoza, zestaw do korekty ph ), studnia schładzająca, pompa zatapialna do wody brudnej, armatura kontrolno-pomiarowa, sterowanie stacją uzdatniania wody, sterowanie automatyką kotłowni. Instalacja pary i kondensatu wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Instalacja stacji uzdatniania wody wykonana z rur, kształtek i armatury odcinającej z PVC-U, łączonych przez klejenie.Rurociągi pary, rozprężacz pary, odgazowywacz termiczny, zaizolowane termicznie wełną mineralną o grubość 100mm. Osłonięte płaszczem z blachy aluminiowej.Rurociągi kondensatu zaizolowane termicznie wełną mineralną o grubości 50mm. Osłonięte płaszczem z blachy aluminiowej.1.3. Zakres rzeczowy branży elektrycznej.Zasilanie remontowanego budynku odbywa się z elektroenergetycznej sieci rozdzielczej niskiego napięcia należącej do Zamawiającego (napięcie znamionowe 230/400V). Na postawie umów dostawy energii Zamawiający posiada zapewnienie dostaw mocy w ilości 60 kW. O zwiększenia mocy przyłączeniowej niezbędnej wysokości 190 kW wystąpił stosownym pismem. W projekcie należy sporządzić obliczenia mocy szczytowej budynku.W złączu kablowym zamontować automatyczny układ systemu załączania rezerwy z trafostacji zlokalizowanej na terenie kompleksu wojskowego oraz przyłącze agregat sieć zasilające obwody elektryczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynku kuchni.Rozdział energii elektrycznej w budynku powinien być przystosowany do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Istniejąca linia kablowa powinna być poddana analizie spełnienia warunków bezpieczeństwa eksploatacji instalacji oraz (w razie konieczności) wymieniona wraz z całością osprzętu. W tablicy TG zlokalizowanej przy wejściu do budynku zamontować zabezpieczania linii zasilających poszczególne tablice, tablice odbiorników technologicznych budynku oraz zabezpieczenia przelicznikowe i licznik energii elektrycznej. Rozdzielnie dystrybucyjne wykonać w osłonach min IP 40. System powinien gwarantować zamykanie na klucz typowy dla całego budynku. Drzwiczki wyposażyć w odpowiednie napisy z nazwą tablicy oraz schematem. Jako system ochrony przez dotykiem pośrednim zaprojektować samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN.Z uwagi na zły stan instalacji elektrycznych przewidziano demontaż istniejącej instalacji oświetleniowych i gniazd 1-fazowych i 3-fazowych wraz z osprzętem, oprawami i przewodami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.W obiekcie zaprojektować całościowo instalacje elektryczne:- instalację oświetlania ogólnego i awaryjnego wnętrz światłem elektrycznym (zgodnie z wymaganiami w tym zakresie);- instancję gniazd hermetycznych 1-fazowe i 3-fazowe;- instalację sterowania oświetleniem;- instalację połączeń wyrównawczych;- instalację uziemienia;- instalację przepięciową i odgromową;- instalację siłowo - sterownicza kotłowni parowej;- instancję zasilającą urządzenia technologiczne (zmywarkę tunelową, centrale wentylacyjne, komory chłodnicze, zamrażarki, pompy itd.)W rozdzielni TG na parterze budynku należy zamontować główną szynę wyrównawczą, do której należy podłączyć:- główną szybę ochronną;- instancję odgromową;- instalację wodociągową i parową;- instalację gazową;- metalowe kanały wentylacyjne ;- metalową instalację kanalizacyjnąInstalacja technologiczna kuchni składa z się z następujących urządzeń elektrycznych pobierających energię:Rodzaj urządzenia Ilość w szt.KUCHENNY CIĄG WYDAWCZY (pobór 10kW) 1KOMORA CHŁODNICZA 7,5 m3 1LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK 1LODÓWKA ELECTROLUX 1SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA 1SZAFA CHŁODNICZA EDESA 2SZAFA CHŁODNICZA 700 L 2SZAFA CHŁODNICZA 1400 L 1ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA 2SZAFA CHŁODNICZA 640 L 1PIECKONWERCYJNO-PAROWY 6XGN ELEKTRYCZNY 1PIEC KONWERCYJNO-PAROWY 10XGN ELEKTRYCZNY 1PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY FAGOR 20XGN 1PATELNIA ELEKTRYCZNA PE-40 2PATELNIA ELEKTRYCZNA 0,25 1ZMYWARKA TUNELOWA (pobór 40kW) 1ZMYWARKA KAPTUROWA 1KUCHENKA ELEKTRYCZNA - 4-PALNIKOWA 1KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA 1OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 1ZAMRAŻARKA 600 L 1ZAMRAŻARKA 400 L 1MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA 200 KW 1MASZYNKA DO ROZDRABNIANKIA WARZYW 2KRAJALNICA PIECZYWA 1WYPARZACZ ELEKTRYCZNY 1KOCIOŁ GAZOWY 50 L 3KOCIOŁ GAZOWY 80 L 1KOCIOŁ PAROWY 500 L 2KOCIOŁ PAROWY 300 L 2KOCIOŁKI PAROWE 3X30 L 1 Projekt należy opracować z uwzględnieniem stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu, w zakresie dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów i standardów.1. Zakres robót.1.1. Roboty budowlane1.1.1. Roboty rozbiórkowe;1.1.2. Prace montażowe1.1.3. Roboty betonowe;1.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej;1.1.5. Wymiana stolarki okiennej;1.1.6. Wymiana stolarki drzwiowej ;1.1.7. Wymiana parapetów;1.1.8. Wykonanie tynków;1.1.9. Szpachlowanie;1.1.10. Roboty malarskie;1.1.11. Układanie płytek na posadzkach i ścianach ze spoinowaniem.1.1.12. Roboty posadzkowe;1.1.13. Roboty dekarskie związane z pokryciem dachu;1.1.14. Praca rusztowań/pomostów roboczych;1.1.15. Prace związane z zagospodarowaniem terenu1.1.16. Inne prace budowlane nie ujęte powyżej.1.2. Roboty sanitarne1.2.1. Prace demontażowe;1.2.2. Wymiana instalacji c.o.;1.2.3. Wymiana instalacji c.w.u. i instalacji kanalizacyjnej;1.2.4. Wymiana armatury i przyborów sanitarnych;1.2.5. Wymiana wentylacji mechanicznej;1.2.6. Wymiana instalacja ciepła technologicznego1.2.7. Wymiana instalacji parowej1.2.8. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej1.2.9. Wykonanie instalacja wody dla wewnętrznych hydrantów p.poż1.2.10. Prace towarzyszące.1.3. Roboty elektryczne1.3.1. Prace demontażowe;1.3.2. Wymiana kabli zasilających budynki;1.3.3. Wymiana rozdzielni niskiego napięcia przy trafostacji1.3.4. Wymiana złącza kablowego1.3.5. Wymiana rozdzielnicy głównej i dystrybucyjnych1.3.6. Wymiana instalacji obwodów oświetleniowych i gniazdowych;1.3.7. Prace montażowe osprzętu i opraw oświetleniowych;1.3.8. Wykonanie zasilania stałych urządzeń zamontowanych w budynku1.3.9. Inne prace towarzyszące;1.3.10. Prace kontrolno - pomiarowe.2. Szczegółowy zakres prac2.1. Prace wstępne2.1.1. Wykonanie inwentaryzacji budynku;2.1.2. Opracowanie mapy do celów projektowych.2.2. Projekty budowlane2.2.1. Projekt architektoniczny budynku.Projekt zagospodarowania terenu;Projekt architektoniczny;Uzgodnienia projektu architektoniczno - budowlanego i projektu zagospodarowania terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku2.2.2. Projekt konstrukcyjny i ekspertyza techniczna stolarki okiennej i drzwiowej - w razie potrzeby, na żądanie Konserwatora Zabytków.2.2.3. Projekt branży sanitarnej.2.2.4. Projekt branży elektrycznej.2.3. Projekty wykonawcze z prawem do bezterminowego ich wykorzystania oraz z możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami2.3.1. Projekt architektoniczny, detale architektoniczne.2.3.2. Projekt konstrukcji.2.3.3. Projekty instalacji sanitarnej.2.3.4. Projekt instalacji i sieci elektrycznej.2.4. Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót2.4.1. Robót budowlanych.2.4.2. Robót sanitarnych2.4.3. Robót elektrycznychIV. Projekt budowlano - wykonawczy wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z:1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.).2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t. z późn. zm.).3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 j.t.).4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.).5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).9. Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej P.poż. 3/2014.10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016.191 j.t. z późn. zm.).11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.).12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389 z późn. zm.)13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).14. Rozporządzenie Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923).15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93).16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601).17. Z innymi przepisami ,,związanymi".V. Warunki realizacji zadania1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika) - w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej koncepcji projektant zobowiązuje się do zorganizowania kolejnej narady w przeciągu 2 tygodni.2. Kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, wymaganymi w punkcie II, Wykonawca złoży Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji - w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku o uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na realizację robót do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o terminie złożenia wniosku.3. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie i sprawdzenia do pozwolenia na budowę w trakcie realizacji umowy.4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień, pozwoleń, itp. spoczywają po stronie Wykonawcy.5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.6. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej (w wersji edytowalnej i nieedytowalnej).7. Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.8. Wykonawca/projektant będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.9. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca/Projektant zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.\10. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.11. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa.12. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.13. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.14. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac zostanie określony w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.15. Wykonawca/Projektant będzie prowadził nadzory autorskie w trakcie realizacji robót budowlanych ujętych w swojej dokumentacji.16. Wykonawca wraz z pracownikami przed przystąpieniem do realizacji usługi zostanie przeszkolony przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne) w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zapoznany z zasadami systemu przepustkowego obowiązującego w odpowiednim kompleksie wojskowym.17. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2016.1167 j.t. z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy.18. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie dalszego podwykonawcy.VI. Na etapie przygotowania oferty przetargowej w przypadku zaistnienia konieczności dokonania wizji lokalnej na obiekcie stanowiącym rzeczowe opracowanie - osoba do kontaktu: p. Łukasz ZIEZIULA - tel. 261 398 112.VII. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.UWAGA:Wszelkie założenia projektowe muszą być konsultowane z Zamawiającym. Wszelkie mapy, decyzje, uzgodnienia, opinie Wykonawca/Projektant ma pozyskać we własnym zakresie.Firma projektowa powinna posiadać uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE".Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 17.07.2019 r. o godz. 10:00 na terenie JW w Białymstoku.W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Łukaszem ZIEZIULĄ, tel. 261 398 112.Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące.Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami skierowaną przez Niego do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnego za świadczenie usług (załącznik nr 3): - Minimum jedną osobą odpowiedzialną za zakres w specjalności architektonicznej, posiadającą odpowiednio kwalifikacje tj. uprawnienia budowlane do projektowania - bez ograniczeń oraz doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w min 1 zadaniu polegającym na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla ww. branży; Minimum jedną osobą odpowiedzialną za zakres konstrukcyjno-budowlany zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. uprawnienia budowlane do projektowania-bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej oraz doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w min. 1 zadaniu polegającym na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla ww. branży; Minimum jedną osobą odpowiedzialną za zakres zamówienia obejmujący instalacje elektryczne, posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. uprawnienia budowlane do projektowania -bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w min. 1 zadaniu polegającym na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla ww. branży; Minimum jedną osobą odpowiedzialną za zakres zamówienia obejmujący instalacje sanitarne, posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej - bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych oraz doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w min. 1 zadaniu polegającym na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla ww. branży;Minimum jedną osobą odpowiedzialną za zakres zamówienia obejmujący geodezję w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych.Uwaga:1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku zabytkowego o wartości min. 100 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.Uwaga:Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz usług (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;Przez jedną usługę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych usług), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji poprzez złożenie oświadczenia.Firma projektowa powinna posiadać uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" (załącznik nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia:1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 3 do SIWZ).2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ).3) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do przetwarzania informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie -Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.3. Dowód wniesienia wadium. 1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące).Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2019 r. do godz.: 09.001.1. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane).1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r poz. 310). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem ,,wadium w post. nr 32/PN/2019,,Opracowanie dokumentacji na remont budynków nr 42 i 79 wraz z instalacjami na terenie JW w Białymstoku".1.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.1.4. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.5. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 16 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie;a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych,b) zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH