Przetarg

Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

09-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
Mińska 60,54-610 Wrocław
tel. (71) 356-39-19,
fax. -
e-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl,
http:// www.kowr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584238-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu: Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 36784953800177, ul. Mińska  60 , 54-610  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (71) 356-39-19, , e-mail zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kowr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kowr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.52.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej, polegającej na koszeniu okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) gruntów będących w Zasobie WRSP, położonych na terenie województwa dolnośląskiego.3.3 Maksymalna powierzchnia nieruchomości do wykonania usługi w ramach poszczególnych przedmiotów zamówienia określona została w ust. 3.8 SIWZ.3.4 Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnych powierzchni określonych w ust. 3.8 SIWZ. 3.5 Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. 3.6 W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.3.7 Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.3.8 Zamówienie zostało podzielone na 11 odrębnych przedmiotów zamówienia:3.9 Poszczególne przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu każdego z przedmiotów zamówienia zostaną odrzucone.3.10 Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu usług oraz nierealizowanie zamówienia w całości. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy rosz-czenia odszkodowawcze ani inne roszczenia majątkowe.3.11 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77314000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 242472,64
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapi-tałowej - zgodnego co do treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o któ-rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca przekaże Zamawiającemu w termi-nie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, udokumentowane przez Wykonawcę, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy;2) Zmiany będące następstwem działania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;3) Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może wyznaczyć nowy termin realizacji umowy odpowiedni do zaistniałych okoliczności.3. Powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.4. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą zostać udokumentowane.5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.6. Zmiany umowy dotyczące Zamawiającego lub Wykonawcy tj. nazwy podmiotu, adresu, NIP, REGON lub osób wyznaczonych do kontaktów lub numerów telefonów kontaktowych, nie wymagają aneksu do umowy lecz Strony są zobowiązane do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. Wobec braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie danych adresowych, o których mowa wyżej doręczenie uznaje się za skuteczne na adres podany w niniejszej umowie.Zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu wrocławskiego grodzkiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 8,9720 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28537,45
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu wrocławskiego ziemskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 17,3985 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 55340,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu kłodzkiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 11,1290 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni.Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35398,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu lubańskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 10,47 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni.Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33302,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu milickiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 5,5097 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni.Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17524,77
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu oleśnickiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 0,9759 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni.Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3104,08
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu oławskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 6,2222 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na poszcze-gólnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na podstawie zleceń w ramach maksymalnych powierzchni określonych w ust. 3.8 SIWZ. Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19791,05
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu strzelińskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 5,6433 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17949,87
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu trzebnickiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 4,0761 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12965,02
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu wołowskiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 1,77 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5629,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Usługa koszenia okrywy roślinnej kosiarkami ręcznymi (wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu) - gruntów położonych na terenie powiatu ząbkowickiego o przewidywanej maksymalnej powierzchni do 4,0650 ha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotne przeprowadzenie usługi koszenia na po-szczególnych nieruchomościach. Realizacja usługi drugiego koszenia będzie się odbywała na pod-stawie zleceń w ramach maksymalnej powierzchni Szczegółowe położenie poszczególnych nieruchomości, na których będzie wykonywana usługa każdorazowo będzie wskazywane w zleceniu (na podstawie zawartej umowy), w którym Zamawia-jący poda lokalizację poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, gminy, arkusza mapy oraz po-wierzchni przeznaczonej do wykoszenia. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się wypalania gruntów oraz zabrania się niszczenia: a) drzew będących pomnikami przyrody, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650);b) rowów, c) oczek wodnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) znajdujących się w obrębie działki rolnej;d) siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy;e) siedlisk przyrodniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - położonych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 tej ustawy.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z zachowaniem ograniczeń wymienionych powyżej.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12929,71
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: